BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16 1         1   1               1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1       00
01 12 1 1 1   1                                 1     1       1 2             1   1                                       1 01
02 14   1           1                     1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 1     02
03 7                       1                       2                         1     1                           1         1 03
04 12         1                       1                               1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     04
05 5             2                                     1         1                                         1               05
06 8 1                                                 1 1                 1       2     1                           1     06
07 11                 1   1   1   1   1                     1           1           1           1             2             07
08 21 1               2   1 1 1     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1                       08
09 7                   1       1                   1           1                 1             1         1                 09
10 10   1     1                           1     1                                             2     1   1     1         1   10
11 6         1           1             1     1                                       1               1                     11
12 9                 1                     1       1                   1     1   1     1                 1             1   12
13 8   1       1                                 1     1                       1       1     2                             13
14 13 1         1 1       1   1   1             1                         1         1       1 1                 1 1         14
15 20       1       1           1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1     15
16 15   1                   2 1 1       1         1                   1 1     1           1                     1     1   2 16
17 12         1         1                                 1             1 1           1       1 1 1       1 1     1         17
18 14 1 1 1     1 1                   1   1       1       1       1 1                     1                 1           1   18
19 9       1       1           1   1                 1                                           1         1           1 1 19
20 16         1     1   2           1 2         1           1                 1         1         1   1           1 1 1     20
21 11       1 1   1     1               1                     1   1         2             1                         1       21
22 12                     1       1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1             1   22
23 11           1 1                         1       2               2                           1       1             1 1   23
24 13           1   1       2                   2         1     1           1                         2   1         1       24
25 13   1   1                                 1         1   1   1     1       1         2                   1           1 1 25
26 9       1   1                                     1 1             1                         1   1   1           1       26
27 9     1           1           1               1           1         1           1                 1 1                   27
28 9 1               1                   1 1       1     1   1                             1                             1 28
29 14 1   1                       1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1                 29
30 10     1       3               1         1                     1                       1 1           1                   30
31 9                                                       1         1 1     1                 1   1 1       1           1 31
32 3                                                   1                                 1       1                         32
33 8           1                                     1                   1     1   1 1   1       1                         33
34 13     1                   1 1 1             1 1         1     1       1                         2           1         1 34
35 9 1     1       1           1                                 1                                       1   1 1     1     35
36 7 1                 1       1       1                         1     1 1                                                 36
37 11                                                 1         1   1 1           1             1     2 1     1           1 37
38 24 1       1 1                     1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1   38
39 5                 1                   1                             2     1                                             39
40 17       1 1                             2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 1     40
41 11   1       1             1 1           1           1   1                               1   1 1               1         41
42 8               1         1       1                     1       1   1           1         1                             42
43 13 1   1         1 1                         1 1   1     1     2 1                           1 1                         43
44 13 1 2 1 1   1     1     1       1       1                 1                                               1   1         44
45 8     1         1                             2                 1                 1             1               1       45
46 8     1 1         1               1             1                           1           1                             1 46
47 7         1   1       1         1 1                                               1 1                                   47
48 9         2           1   1                           2     1           1               1                               48
49 12                             2   1   1             2 1   1           1                 1                 2             49
50 3                   1                       1                                                                         1 50
51 14                       1               1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1     51
52 12   1                   1       1               1 1   2 1     1   1           1               1                         52
53 11     1                     1 1       1       1                     1   1 1 1                                   1 1     53
54 9                       1   1       1 1                   2             1               1 1                             54
55 11       2         1         1 1     1                             1   1               1                 1           1   55
56 9           1     1 1     1                                                     1                       1 1       1 1   56
57 14 1     1                   1 1               1   1 1             1 1             1     1           1             1 1   57
58 11           1         1 1         1 1 1           1                     1           2                           1       58
59 13                 1                       1         1 1   2               1 1               1     1   1     1         1 59
60 12       1                                       1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1       60
61 12       1       1     1                                 1             1                   1 1 2   1       1         1   61
62 7       1                       1 1                                   1                                       1       2 62
63 11                               1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1       1         63
64 10 1                   3   1                                           2     1     1                     1               64
65 6     1         2       1                                                                 1             1               65
66 6             1     1 1                                             1                           1                 1     66
67 9             1       1       1     1 1                     1                           1           1 1                 67
68 7                           1       1                               1                         1     1         1       1 68
69 9     1       1         1 1   1               1                               1             1                   1       69
70 12           2             1               1           1   1   1 1         1 1         1                         1       70
71 8   1     1   1 1             1                                   1                           1                       1 71
72 13                   1   1       1   1 1     1         1     1       1                               1       2     1     72
73 10   1       1                                 1       1     1           1   1       1                       1     1     73
74 7             1                                           2                 1             1     1         1             74
75 14     1                   1     3           1   1 1 1                 1             1       1                 1 1       75
76 17       1                 1 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   76
77 6     1           1   1                                                                 1       1               1       77
78 7                 1         1       1   1                                     1                             1 1         78
79 11                   1       1                         1     1           1             1   1 1       1 1       1         79
80 12                               1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1         80
81 6                   1   1                 1         1       1                                                 1         81
82 8               1                 1                               1         1 1           1       1 1                   82
83 11         1                     1 1                           1   1     1             1 1       1           1 1         83
84 14 1 1       1         1   2         1     2       1             1         1                         1     1             84
85 6                           1           1                   1   1             1 1                                       85
86 9   1           1       1             1                                   1   1     1           1                   1   86
87 15   1 1           1 1         1               1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1       87
88 14   1     1         1             1       2 1       1   1                     1 1                 1   1           1     88
89 8         1 1           1   1             1   1                                           1                         1   89
90 10             1       1         1       1 1       2                               1   1                           1     90
91 10         1                                     1 1             1     1     1       1             1   1 1               91
92 8   1               2                           1         1         1       1                                       1   92
93 13     1   1       1     1       1     1               1               1 1           1   1               2               93
94 9     1         1     1                                       1             1   1         1       1       1             94
95 12             1   1 1     1               1             1       1                       1       1       1   1       1   95
96 8 1     1                           1               1                             3             1                       96
97 9                                 1     1 1                             1 1                       1   2   1             97
98 13 1     1       1   1                   1 1   1       1 1 1                                   1   1     1               98
99 15             1           1   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng