BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                 1                                     1 1           1     1 1   1         1         1               1 00
01 9               1   1       1 1 1                         1 1                 2                                         01
02 8     1 1               1                 1                                             1   1             1           1 02
03 10           1 1                                 1       2   1   2 1                     1                               03
04 6 1 1     1                                   1         1                                 1                             04
05 11           1             1       2     1     2             1             1         1                         1         05
06 16                       2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2   06
07 15     1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1     07
08 10                       1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 1 08
09 13                     1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1         09
10 14                   1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2               10
11 12           1               1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1     11
12 9           1                       1     1                           1               1           1       1 1         1 12
13 8   1     1               1                               1 2 1     1                                                   13
14 11               1       1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1               14
15 14   1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1       15
16 4   1           1           1                                                               1                           16
17 9 1     1             1         1                   1               1       1 1                                       1 17
18 13                               1 1     1             2       2                   1 1       1   3                       18
19 8                           1               1                   1 1       1             1               1             1 19
20 13   1         1     1   1                   1             1     1                               1       2   1   2       20
21 7 1 1                                         1                     1                                       1 1     1   21
22 6                               1       1           1       1 1     1                                                   22
23 16             1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       23
24 15 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1 24
25 14             1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1       25
26 7                       1       1           1 1           1                         1                               1   26
27 7                                   1     1                                 1 1                             2         1 27
28 10                 1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1                   28
29 8     1                                     1 1             1 1   1   1                             1                   29
30 8 1                                 1   1                     1     1   1                           1         1         30
31 14 1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1                       1 31
32 16 1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1     32
33 7                   1                             1           1                       1   1           1         1       33
34 16   1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     34
35 15 1   1           1 1     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1   35
36 9             1             1           1         1       1 1     1     1                             1                 36
37 13               1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1         37
38 11         1             1       1               1                       1       1 1     1   1         2                 38
39 8           1           1                                     1           1   1               1       1             1   39
40 12         1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1           1     1         40
41 13 1 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 1   2         1     41
42 12     1       1                 1   1           1                           1   1       1     2                     2   42
43 8   1 1     1                                         1       1             1       1 1                                 43
44 12     1 1     1         1 1                           1                         1       1       1     2         1       44
45 16     1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     1 45
46 5                                     1                                           1 1                       1         1 46
47 12       1             1 1 1                   1                                         1       2         1       3     47
48 17 1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1       48
49 9               1             1                 1             1   1 1     1                             1         1     49
50 7   1             1 1                                       1             1                                   1       1 50
51 7   1                         1                                     2     1   1                               1         51
52 10   1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1                     52
53 16               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1       53
54 13         1           1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   1 54
55 10               1                   2       1     2       1                                       1               1   1 55
56 7 1                             1                                             1     1 1                     1       1   56
57 10       1         1               1                   1   1                       1 2     1                       1     57
58 10                     1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       1 58
59 20 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1 59
60 8       1                             1 1 1       1                     1               1           1                   60
61 13   1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1                 61
62 9         1 1   1           1     2         1 1                                         1                               62
63 16 1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1               63
64 8                             1       1             1                       1   1                   1   1       1       64
65 12                 1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                     65
66 11       1                           1               1 1 1           2                       1             1         2   66
67 8         2 1                                       1           1 1                                       1         1   67
68 15             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                           68
69 15   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2           2 1           69
70 11       1     1     1   1     1                                           1   1               1     1           1 1     70
71 13 1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                         1             71
72 3                                     1       1                         1                                               72
73 10       1       1           1             2                       1                         1   1           1 1         73
74 8           1   1         1                               1     1         1                                 1     1     74
75 10     1       1     1 1             1   1                         1                               1 1     1             75
76 10                                   1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1   76
77 12               1     1           2   1   1                     1               1         1         1       1         1 77
78 9     1 1     1                                 1     1 2                     1               1                         78
79 13 1     1         2       1                 1     1       1                 2       1                     1     1       79
80 2                                                               1                   1                                   80
81 11   1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 1           1       81
82 6       1         1         1     1                           1                                             1           82
83 11       1 1                               1     2                       1                 1 1         2     1           83
84 7                   1                       2     1                               1               1     1               84
85 6                                                 1               1   1     1     1       1                             85
86 12             1     2       3                     1     1     1                     1                     1   1         86
87 12         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1         87
88 5       1           1           1                                       1             1                                 88
89 12           1 1   1           1   3   1                     1               1     1                           1         89
90 7               1     1 1                       1                 1                           1         1               90
91 8         1                               1         1         1         1         1 1 1                                 91
92 10     1                                           1     1               1 1       1         1       1     1         1   92
93 14 1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1                     93
94 11                             1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1       94
95 12   1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1                         1   95
96 18     1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1 96
97 13 1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                   97
98 6                                             1   1     1     1       1                                   1             98
99 9                       1   1                       2 1     1     1             1                         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
Ngày
/
Tháng