BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11               1     2         2                         1 1       1                         1 1                 1     00
01 11   1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1         1       1 01
02 13 1   1       3             1         1                       1   1                             1       1       1     1 02
03 6       1                                                     1                     2                     1   1         03
04 12   1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     1             04
05 15               1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1             05
06 11     1                           1   1               1   2 1         1                                     1 1   1     06
07 9 1               1     1         1     1 1 1   1                                                                     1 07
08 9                                     1   1 1                   1       1     1       1             1               1   08
09 14         1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 09
10 11           1               1           1                         1     2                     1   1     1   1 1         10
11 16   1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           11
12 13     1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     12
13 8 1                       1                 1                   1   1             1       1                       1     13
14 20           1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1             14
15 9         1                         1               2   1                   1     1         1   1                       15
16 14           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1       16
17 9                         1       1                 1 1           1 1       1                           1             1 17
18 9   1                 1                 2     1                                   1               1         1 1         18
19 11 1                         1             1       1   1       2     1 1                               1         1       19
20 6                       1   1             1                                         1                   1             1 20
21 11 1       2           1                         1             1         1                       1 1         1         1 21
22 4                       1                                                 1 1                                       1   22
23 17                     2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2 23
24 11               2             1   1   1                     4                             1                   1         24
25 14     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1                 1   25
26 8   1           1       1 1                         1                                     1   1                     1   26
27 8           1     1     1               1     1                               1           1                           1 27
28 12 1                         1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1 28
29 4         1                                                 1                                                   1   1   29
30 7     1     1                   1                   1   1 1                                             1               30
31 10 1               1                             1 1   1                 1     1     1         1                       1 31
32 14                 1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1   32
33 12     1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1               1 33
34 9                     1   1         1       1   1                               1 2                 1                   34
35 11       1         1   1                   2   1                       1       1               1           1 1           35
36 9         1       1 1 1               1                 1                                     1       1           1     36
37 9             1     1       1   1                                     1                       1 1                   1 1 37
38 14 1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1                     38
39 7                                               1     1                                   2               1       1 1   39
40 14             1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1               40
41 13   1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1       41
42 11   1   1               1       1 2             1   1 1                                                       1 1       42
43 11       1       1 1   1                                 2                             1                   1         3   43
44 6                                   1 1                       1 1                       1         1                     44
45 10               1 1           1                                     1                 1       2       1 1       1       45
46 14     1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1                     46
47 2                                                       1                     1                                         47
48 10       1                                   1                             2             1 1             1   1 1 1       48
49 9                 1 1       1             1       1                         1                       1     1     1       49
50 11           1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1         1     50
51 9                       1 1       1                     1 1       2               1                         1           51
52 8                   1             1 2 1                                 1                           1               1   52
53 10         1                                   3       1   2                         1 1             1                   53
54 13 1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1 54
55 11 1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                                 55
56 6                               1         1                                                 1 1         1       1       56
57 14       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1           57
58 10                                       1   1 1                         1           2 1 1     1               1         58
59 8                           1                         1           1       1       1   1     1               1           59
60 11       1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1           1     60
61 10                       1     2               1             1       1                 1     1           1     1         61
62 12     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     1             62
63 11 1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1               2     63
64 10         1         2                             1 1               1 1               1                   1           1 64
65 10         1                   1       1               1                   1   1 1       1                   1     1     65
66 13 1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1   66
67 14     2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1             1 67
68 13   1 1                                                     1         1   1           2   1       1     2         1 1   68
69 12               1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1     69
70 10     1       1     1                     1             1   1                   1           1 1           1             70
71 7       1 1             1 1         1     1                                 1                                           71
72 10                       1       1         1   1     1           1           1               1       2                   72
73 8     1     2                             1         1   1             1         1                                       73
74 19   1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2       74
75 13 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1   1         1   75
76 15       1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1             76
77 11                         1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1     77
78 5 1                               1                                 1         1                               1         78
79 9       1         1           1   1     2       1         1                                         1                   79
80 10     1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                               80
81 7       1             1 1             1     1                           2                                               81
82 14         1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1               82
83 9 1                 1               1           1                       1                         1       1 1       1   83
84 17 1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       84
85 7                             1         1                                       1       1       1     1           1     85
86 12   1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         86
87 8             1   1                     1   1               1   1                       1                       1       87
88 14   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                         88
89 9                                   1 1                 1         1 1             1                   1           1 1   89
90 6   1 1         1                                               1 1                         1                           90
91 7                 1 2                           1 1           1                                                 1       91
92 11 1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1       92
93 12 1               2     1                   1   1                               1 2                       3             93
94 17   2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1 94
95 10     1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1         95
96 8                   1   1   1                                   1       1                             1 1   1           96
97 12   1       1                 2                   1 2         1   1                                         2 1         97
98 9   1                   1     1 2                           1                         1         1                 1     98
99 12       1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
Ngày
/
Tháng