BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9         1                       1 1               1                 1       1   1     1           1                   00
01 8                                 1                               1 1 1               1 1   1           1               01
02 11     1                                                 1   1               2     1   1       1     1   1           1   02
03 14   1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1             03
04 11 1                         1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1         04
05 8               1         1                           1                     1     1   1               1 1               05
06 10               1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                               06
07 11                   1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                         07
08 14   1                 2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1     08
09 12         1                 1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1     09
10 10   1       1                   1             2                         1         1           1         1     1         10
11 12         1       2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1               11
12 9                                           1             1           1               1     1     1   1   2             12
13 11 1                     2                             1 1                 1   1     1               1 1             1   13
14 16       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1       14
15 10               1     1             1   2         1     1     1                 1                     1                 15
16 9   1   2           1       1             1                       1                         1                   1       16
17 9                 1           1                     1           2     1           1               1             1       17
18 15 2       2               1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1     18
19 16                         1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1   19
20 12 1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                     20
21 12         1   1     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1     21
22 8           2                           1       1                   1                               1 1           1     22
23 7   1   1                             1       2                                                             1 1         23
24 10   1           1               1     1                     1           1                     1   1             2       24
25 7           1 1           1                 1 1                                 1               1                       25
26 10           1               1                 1 1             1     1 1           1         1           1               26
27 11       1   1                           1   1     1             2           1                               1 1     1   27
28 9   1               1         1                       1           1     1               1 1 1                           28
29 12         1                     1         2   1 2         1               1       1                       1       1     29
30 12   1   1           1     1         1   1       1         1             1               1                     1       1 30
31 8             1         1                                 1             1   1 1                   1         1           31
32 11   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1               1                 1   32
33 12       1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2                                         33
34 9     1           1           1 1                       1     1                 1                             1       1 34
35 12   1 1           1                                 1     1               2     1   1           1                   1 1 35
36 14       1     2         1         1     1   2     2                                   1 1                           2   36
37 13       1                       1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1       37
38 4             1                                                                     1                   1           1   38
39 10                     1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1     39
40 12                     1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   40
41 9       1       1   1             1                                     1       1 1                 1           1       41
42 13             1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1                 42
43 7                       1       2             1                                       1         1   1                   43
44 10           1           1                 1 1     1         1               1                         1   2             44
45 11 1   1           1   1             1                       1           1         2           1                   1     45
46 10 1 1             1   1                                     1 1   1           1                             1     1     46
47 7             1                       1                   1                           1                       1 1 1     47
48 10   1           1         1             1               1             1                   2               1 1           48
49 15 2     1       1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1   49
50 11                       1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1     50
51 12 1   1       1                         1                                     1                 1   2       1     1 1 1 51
52 6                                               1           1                 1   1         1   1                       52
53 16 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1 53
54 19         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1 54
55 7                             1   1 1 1   1                   1                                 1                       55
56 9                   1               1           2   1         1 1                                   1 1                 56
57 5   1         1                                                                         1   1   1                       57
58 11         1 1                 1   1     1       1       1                 1             1                 1         1   58
59 3                           1                                                       1                     1             59
60 8           1                           1           1       1 1       1                               1     1           60
61 11           1             1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1   61
62 12 1                       1           1       1       1                 1 1     2                                 1   2 62
63 11             1         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1   63
64 19       1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1 64
65 10               1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1     65
66 9   2 1                                         1                 1       1             1         1                   1 66
67 10               1           1   1         1                                 2 1       1                           2     67
68 14     1         1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1           68
69 14     1           1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           1 69
70 8       1       1         1 1                                             1             1 1                     1       70
71 13       1   1   1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1   71
72 11     1       1     1         1       1   1     1                             1                   1         2           72
73 19 1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1     73
74 7           1 1         1 2           1                 1                                                               74
75 11 1                                       1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     75
76 15                               1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1 76
77 8     1                       1       1                         1   1                             1 1                 1 77
78 14 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1             78
79 11 1         1 1                   1 1           1       1       1   1                               1       1           79
80 7         1                                             1   1             1                               1 1 1         80
81 15   1             1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     1 81
82 4                                                 1       1     1                                             1         82
83 11               1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1         83
84 8                 1           1   1                         1   2 1                               1                     84
85 17     1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1             85
86 18         1         2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2 86
87 5                 1                                                       1               1 1                         1 87
88 10                           1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                         88
89 9           1 1         1           1             2               1         1 1                                         89
90 10   1                 1     1 2   2         1       1                             1                                     90
91 3     1     1                       1                                                                                   91
92 10     1   1   1     1 1   1                           2                                 1   1                           92
93 9               1 1         1         1       1     1             1                     1                       1       93
94 10           1         1                     2               1                           1     1         1     2         94
95 15 1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1       95
96 7     1                     2 1                 1               1           1                                           96
97 7       1 1                                       2       1                               1               1             97
98 10     1           1                                       2   1         1                   1 1         1             1 98
99 11 1             1     1                                   1         1 2   1                     2                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng