BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10   1                 1       1       1             1     1 1                     1                       1       1     00
01 12 1     1                             1 2           1       1     1     2       1                               1       01
02 8     1                     1 1     1       1                                 1           1       1                     02
03 6                                           1             1                     1 1     1                           1   03
04 5                                       1                             1                     1       1         1         04
05 6                   1                                   1       1                               1         1   1         05
06 10     1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1                       06
07 13               1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1       07
08 12             1     1 2               1               1 1           1   1                             1       1   1     08
09 11     1                       1 1 1                 1       1   2                         1           1           1     09
10 14                         1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2         1         10
11 7         1                                   2     1 1                       1             1                           11
12 11 1                           1 1           1                       1 1             1               1   2             1 12
13 10     2                                     1   1                   1   1         1               2                   1 13
14 13     1 1   1     1                             1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   14
15 15     1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1                       15
16 12   1 1     1         1                                               1   1             1           1 2 1             1 16
17 7           1                 1                             1 1           1 1       1                                   17
18 10 1 1           1           1                         1                           1       1       2                 1   18
19 11                                 1     1       1           1       2       2     1       1                       1     19
20 7   1     1           1           1             1                               1             1                         20
21 4 1                                 1     1                                                               1             21
22 9   1                                     1 1             2           1       1 1                           1           22
23 8           1           1     1       1   1               1                           1             1                   23
24 17       1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1 24
25 12     1           1 1                           1   1 1           1   1         1                         1   1     1   25
26 11     1         1             1 1                       1     1               1       1       1       1 1               26
27 14         1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1   27
28 10                                       1 2   1   1         1               1           1       1     1                 28
29 6                     1   1                                                                   1         1   1     1     29
30 9             1 1                 2             1                                 1       1                 1       1   30
31 8         1                             1       1       1         1     1           1   1                               31
32 16               1             2       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1         32
33 9             1             1             1         1               1   1     1                             1       1   33
34 14       1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1   34
35 10       1           1             1   1       1                       1                 1       1     1 1               35
36 18 1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                   36
37 12 1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1                           37
38 15                                         1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2         38
39 11           2                                 1     1 1   1 1     1           1             2                           39
40 11 1     1         1     1                     1   1                 1             1                       2 1           40
41 8         1                 1 1   1     1                     1                 1                                     1 41
42 9     1       1               1     1                     1       1   1             1                         1         42
43 8       1         1 2                               1                                 1   1     1                       43
44 10         1                                   1   1           1 1           1         1                             1 2 44
45 11             1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                 45
46 13 1       1           3   2       1         2                 1                         1       1                       46
47 9       1                   1   1                               1     1               1             1         1     1   47
48 12           1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1               1     48
49 12           1 2           1   2                             1     1   1               2                           1     49
50 13 2 1             1   1               1       1                           1             1       1 1               1 1   50
51 6 1                     1             1                                         1                               1     1 51
52 8                       1                                                 1             1 1     1           1 1 1       52
53 10               1   1                       1       1 1         1         1 1                                   1     1 53
54 9                               2                                     1   1     1         1   1   2                     54
55 7                         1                       1     1                                   1         1 1         1     55
56 11       1   1   1         2                     1             1         1     1   1                               1     56
57 14               1     1                             2   2           2     2               1     1           1   1       57
58 14         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1           58
59 11           1 1     1               1               1     1             1         1       1         1     1             59
60 9         1 1                             1                     1     1   1                         1       1       1   60
61 10 1               1             1       1         1   1                               1   1     1               1       61
62 11                         1       1 1     1         2                         1       1               1 1 1             62
63 11                 1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1                   63
64 13                 1 1       1             1               1 1             1           1                   1 3       1   64
65 7     1     1                                         1           1                     1     1       1                 65
66 12 1             1   1                     1               2 1 1     1               1               1   1               66
67 9   1           1 1     1   1       2                         1           1                                             67
68 12   1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 68
69 2                                                                       1           1                                   69
70 10     1         1 1   1     1               1                     1         1                                 1 1       70
71 13           1                     1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1   71
72 9       1 1             1 1 1               1           2           1                                                   72
73 10   1         1     1           1           1                 1                   1   1       1           1             73
74 10 1   1               1                           1   1 1                                   1       1       1         1 74
75 8         1             1 1         1       1                                           1         1                   1 75
76 11     1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1                         76
77 13 1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1                       1       77
78 10   1               1       2                                 1 1                   1           2     1                 78
79 11   1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1             1       79
80 10         1   1       1                 1                       1 1           1                         2             1 80
81 6                 1           1 1                                                                 1   1         1       81
82 9 1                                                                 1 1 1     1               1             1 1   1     82
83 10                                               1 1     1                   2             1   1   1         1     1     83
84 6   1         1 1                                                         1                           1       1         84
85 16         1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1         1 1       1 85
86 14         1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2                   1 86
87 4             1                                                         1     1         1                               87
88 14       1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2         2         1     88
89 14   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1                       89
90 12       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1                       1   1 90
91 22       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1 91
92 10   1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1                     1   92
93 11                 1         2           1                 1               1     1   1   1           1     1             93
94 10 1 1   1                           1                                   1   1                   1         1       1   1 94
95 12                     1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1                   95
96 13   1             1         1           1     1       1             1                       2         1   1     1   1   96
97 12   1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   97
98 16   1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       98
99 11 1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng