BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11     1                               2         1                         1     2         2                         1 1 00
01 9       1 1                   1             1                 1 1         1         1                 1                 01
02 14 1     2       1   1         1         1                   1   1       3             1         1                       02
03 8                 1   1 1       1   1                 1   1       1                                                     03
04 11           1     1               1 1                   1     1     1   1                         1 1     1             04
05 14     1 1     1       1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     1   05
06 13     1             1         1       2     1                   1                           1   1               1   2 1 06
07 10                   1 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1             07
08 9                 1 1       1   1       1         1                                             1   1 1                 08
09 11                 1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1                 09
10 10       1 2         1   1     1         1                             1               1           1                     10
11 14     1           1     1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1 11
12 14     1       1       1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   1   12
13 7 1                               1     1             1     1                       1                 1                 13
14 15                     1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1     14
15 9               1   2     1                                         1                         1               2   1     15
16 13           1   1                           1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       16
17 11                           1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1       17
18 13           2   1         1       1     1     1     1         1                 1                 2     1               18
19 8 1                                     1     1             1                         1             1       1   1       19
20 8               1       1               1     1         1                         1   1             1                   20
21 8                   1       1                   1           1       2           1                         1             21
22 4     1                           2                                               1                                     22
23 8                         1                       1                             2       1   1                         2 23
24 17     1 1           1       1         1           2     1                 2             1   1   1                     4 24
25 15     1 1               1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       25
26 9                     1 1       1   1                         1           1       1 1                         1         26
27 9 1                                 1   1   1                         1     1     1               1     1               27
28 8           1           1         1                 2       1                         1         1                       28
29 10       3     1         1                   1       1   1           1                                                 1 29
30 13   1             1                 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1   30
31 6           1                                               1               1                             1 1   1       31
32 13 1         1 1 1                     1           1   1                     1             1 1   1             1 1       32
33 14         1   1           1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1 33
34 12   1     1         1 1     1       2                                           1   1         1       1   1             34
35 13 1 1                 1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1               35
36 12 2             1                         1         1 1             1       1 1 1               1                 1     36
37 7         1         1                     1                             1     1       1   1                             37
38 16 1       1           1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1     38
39 6         1             1               1                 1                                               1     1       39
40 11 1   1                 2     1               1                         1                     1   1                 2   40
41 9                             2           1   1               1                           1               2 1           41
42 15       1                 2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1       42
43 8                         1           1                           1       1 1   1                                 2     43
44 9     2                           1       2     1         1                                   1 1                       44
45 6         1                       1                       1               1 1           1                               45
46 8                 1                 1                           1 1       2     1               1                       46
47 6     1 1 1                           1             1                                                             1     47
48 10         1     2         2 2               1                     1                                   1                 48
49 11 1         1     1   1             1 1                                     1 1       1             1       1           49
50 5                                                       1             1 1         1                       1             50
51 10 1 1             1                   1   1                                       1 1       1                     1 1   51
52 12     1               1     1           1               1 2                   1             1 2 1                       52
53 14   1             1   1     1   1                 1       1         1                                   3       1   2   53
54 14 1 1                       1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1             54
55 18           1     2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1               55
56 5             1                   1                 1                                     1         1                   56
57 8         1                                     1         1       1 1     1               1           1                 57
58 10 1         2 1                     1   1 1                                                       1   1 1               58
59 5                                 2       1                                           1                         1       59
60 12       1       1   1               1       1   1                 1 1           1                 1           1     1   60
61 12 1             1       1       1   1             1       1                       1     2               1             1 61
62 12   2         1     1                                     2     1     1                                 1   1   1 1     62
63 6 1             1                           1               1 1         1                                               63
64 10   1                         1       1 1   1                       1         2                             1 1         64
65 12       1     1 1       1 1             1       1 1                 1                   1       1               1       65
66 13   1       1 1   1         1 1                       1     1   1                   1     1   1     1                   66
67 15     1           2             1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1     67
68 8       1 1     1                   1       1                 1 1                                                     1 68
69 12   1               1     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1       69
70 11                     1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1   1 70
71 14 1         1 1         1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1                   71
72 11     1                       3 1                       1                         1       1         1   1     1         72
73 11               1           1   1                 1   1         1     2                             1         1   1     73
74 12                                                   1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   74
75 15     1 1     1                               2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                       75
76 11   1     1                     1                   1             1   1   1   1       2                   1             76
77 10   1         1           1   1                         1                           1               1 1 1         1     77
78 4                                               1       1   1                               1                           78
79 13     1       1         1                         1   1           1         1           1   1     2       1         1   79
80 13     1         1           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                               80
81 6   1                                                             1             1 1             1     1                 81
82 11                                             1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1       82
83 9               1       1                       1       2   1                 1               1           1             83
84 17       1 2           1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   84
85 7         1         1                   1     2                                         1         1                     85
86 12   2         1       1           1 1         1 1             1               1               1         1               86
87 11   1     1       1                                 1 1 1               1   1                     1   1               1 87
88 13               1               1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1     88
89 7           1         1           1                     1                                     1 1                 1     89
90 9                       1     1 2               1   1         1 1         1                                             90
91 12                   1   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1           91
92 6           1                   1                           1                   1     1 1                               92
93 10                                 1 1   1 1                 1               2     1                   1   1             93
94 11           2                 1                 1             2       1                               1       2   1     94
95 10             1             1               1     1             1                       1 1         1               1 1 95
96 9       1         2               1         1           1                     1   1   1                                 96
97 10                     1                       1 1             1       1                 2                   1 2         97
98 13   1         1           1 2   1         1                   1                   1     1 2                           1 98
99 16 1         1 1     1     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng