BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                       1                       1                       1 1               1                 1       1   00
01 5                             1                                         1                               1 1 1           01
02 7     1                       1             1                                                 1   1               2     02
03 16     1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1   03
04 9                   1           1       1                         1       1 1 1         1             1                 04
05 8             2             1       1                 1         1                           1                     1     05
06 16                 1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1         06
07 17 1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1             1           07
08 14 1           1   1 1       2             1                 2                             1       1 2             1     08
09 9   1                       1                   1                 1           1           1       1       1         1   09
10 10           1 1       1       1           1       1                   1             2                         1         10
11 15                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1             1               11
12 5 1               1                                                               1             1           1           12
13 11 1       1         1 1                 1                     2                             1 1                 1   1   13
14 13             1                       1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2       14
15 12                               1 1   1               1     1             1   2         1     1     1                 1 15
16 8   1                                     1   2           1       1             1                       1               16
17 9         1         2                                   1           1                     1           2     1           17
18 14     1                             1   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1         18
19 6                                                               1 1 1         1             1       1                   19
20 15   1 1     1             1             1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   20
21 10                             1                 1   1     1                 1   1       1           1 1               1 21
22 7         1             1                         2                           1       1                   1             22
23 5                                         1   1                             1       2                                   23
24 10 1 1                 1   1               1           1               1     1                     1           1         24
25 10   1   1             1 1                         1 1           1                 1 1                                 1 25
26 12           1     1       1   1       1           1               1                 1 1             1     1 1           26
27 14         1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1             2           1     27
28 11       1   1       1     2               1               1         1                       1           1     1         28
29 16     2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1               1       29
30 12     1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1             1         30
31 11   1   1                       1 1   1             1         1                                 1             1   1 1   31
32 11           2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         32
33 14               1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2   33
34 10               1         1   1             1           1           1 1                       1     1                 1 34
35 14   1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1               2     1 35
36 13       1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2                               36
37 12                           1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1                     37
38 5   1         2         1                           1                                                                   38
39 10       1             1 1                                   1     1       1       1             1           1   1       39
40 6                 1                                         1       1                   1                 1           1 40
41 10 1               1 1           1             1       1   1             1                                     1       1 41
42 13           1             1 1                       1   1               1                   2 1   1           2     1   42
43 8   1       1             1     1                             1       2             1                                   43
44 10 1           1           1                       1           1                 1 1     1         1               1     44
45 10         2     1                       1   1           1   1             1                       1           1         45
46 11     1               1               1 1 1             1   1                                     1 1   1           1   46
47 7         2             1   1                       1                       1                   1                       47
48 8   1                           1         1           1         1             1               1             1           48
49 12                               1   1   2     1       1     1               1   1                     1     1   1       49
50 7 1                                                           1           1 1     1           1 1                       50
51 7   1                   1               1   1       1                         1                                     1   51
52 8     1 1       1                   1 1                                               1           1                 1   52
53 14                   1               2 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           53
54 14     1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1   54
55 8             1         1                                           1   1 1 1   1                   1                   55
56 9   1   1                                                 1               1           2   1         1 1                 56
57 7             1     1 1   1   1           1         1                                                                   57
58 15 2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1                 1       58
59 4               1                   2                             1                                                     59
60 12     1 1         1       2           1           1                           1           1       1 1       1           60
61 10     1           2 1             1               1             1                                   1       1 1         61
62 11 1                         1           1                       1           1       1       1                 1 1     2 62
63 11                   1 1 1     1       1             1         1       1                                 1         1   1 63
64 14 1             1 1                           1               1       1   2       1     1   1         1   1           1 64
65 10   1                   1                             1         1       1       1   1         1             1         1 65
66 8         1   1                           2 1                                         1                 1       1       66
67 11           1     1 1       1                         1           1   1         1                                 2 1   67
68 14               1       1   1   3           1         1           2         1                   1                 1   1 68
69 12         1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1                       69
70 10             1           1 1       1 1       1       1         1 1                                             1       70
71 13         1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1                     71
72 12         1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1                             1   72
73 17             1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1 73
74 10 1                       1       1               1 1         1 2           1                 1                         74
75 15 1     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1           1 1           1 75
76 9               1           1                                         1 1       1                       1 2           1 76
77 7                           1       1       1                       1       1                         1   1             77
78 15 1     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1       78
79 12       1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1       1   1             79
80 9       1   1   1       1             1         1                                             1   1             1       80
81 10                                 1       1             1   1 2 1           1             1     1                       81
82 8 1 1       1                 1     1                                                   1       1     1                 82
83 8           1             1         1                 1         1                                 1 1             1     83
84 9                                 1   1                 1           1   1                         1   2 1               84
85 16                 1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1   85
86 14           1                                   1         2 3             1       1                     1   1 2       1 86
87 7 1             1   2         1                         1                                                       1       87
88 14     1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1         1 1   1       88
89 11               1                 1               1 1         1           1             2               1         1 1   89
90 13               2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1                             90
91 7   1                 1           1 1       1     1                       1                                             91
92 12   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2                           92
93 9                 1   1                               1 1         1         1       1     1             1               93
94 7           1               1                     1         1                     2               1                     94
95 14   1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1 95
96 9     1     1                               1                     2 1                 1               1           1     96
97 7 1     1                                     1 1                                       2       1                       97
98 11     1   1     1           1       1       1           1                                       2   1         1         98
99 13         2     1             1 1       1             1     1                                   1         1 2   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng