BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9       1       1   1     1           1                   1                               2         1                   00
01 13   1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1             1                 1 1   01
02 16             2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         1                   1   1   02
03 12 1             1     1                     1                         1   1 1       1   1                 1   1       1 03
04 11 1                   1       1   1             1               1     1               1 1                   1     1     04
05 11             1     1   1               1 1               1 1     1       1                       1 1                   05
06 9     1   1                                               1             1         1       2     1                   1   06
07 6       1                   1   1                                       1 1                                     1       07
08 13             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1         1                 08
09 11     1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 1         1                 09
10 12         1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         1                           10
11 10   1                 1     1             1               1           1     1               1             1       1     11
12 15       1               1     1     1   1   2             1       1       1     1                       2           1 1 12
13 10           1   1     1               1 1             1                               1     1             1     1       13
14 14 1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1               1     1             14
15 6                 1                     1                           1   2     1                                         15
16 9   1                         1                   1             1   1                           1     1 1     1         16
17 13 2     1           1               1             1                             1         1 1   1   1   1     1         17
18 14     1   1               1                     1   1           2   1         1       1     1     1     1         1     18
19 13                   1         4     1 2   1           1                                     1     1             1       19
20 10 1         1 1 1   1                                               1       1               1     1         1           20
21 9 1               1               1     1           1                   1       1                   1           1       21
22 7     1                               1 1           1     1                           2                                 22
23 4                                             1 1                             1                       1                 23
24 13         1                     1   1             2       1 1           1       1         1           2     1           24
25 11                 1               1                       1 1               1             1   1             1 1     1 1 25
26 10     1 1           1         1           1                               1 1       1   1                         1     26
27 9 2           1                               1 1     1                                 1   1   1                       27
28 11   1     1               1 1 1                                 1           1         1                 2       1       28
29 12           1       1                       1       1       3     1         1                   1       1   1           29
30 11         1               1                     1       1             1                 2     1     1     1         1   30
31 7         1   1 1                   1         1                 1                                               1       31
32 10         1         1               1                 1         1 1 1                     1           1   1             32
33 13     1 1       2                                             1   1           1           2             1 1 1       1   33
34 9                 1                             1       1     1         1 1     1       2                               34
35 13           2     1   1           1                   1 1                 1                   1     1 1 1             1 35
36 8                       1 1                           2             1                         1         1 1             36
37 8                           1   1         1     1 1           1         1                     1                         37
38 10                     1                   1           1       1           1     1   1 1                         1     1 38
39 9       1   1                             1   1     1         1             1               1                 1         39
40 14     1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1               1                     40
41 10         1       1 1                 1           1                               2           1   1               1     41
42 14         2     1     1           1     1                   1                 2           2                 1     1   1 42
43 6                       1         1   1                                       1           1                           1 43
44 11             1                         1   2             2                           1       2     1         1         44
45 8         1         2           1                   1         1                       1                       1         45
46 8   1           1                             1     1                 1                 1                           1 1 46
47 9                       1                       1 1 1     1 1 1                           1             1               47
48 14       1                   2               1 1               1     2         2 2               1                     1 48
49 13 1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1                             49
50 6                                 1 2       1       1                                                       1           50
51 11               1                 1   2       1     1 1 1             1                   1   1                         51
52 11               1   1         1   1                       1               1     1           1               1 2         52
53 15   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1                 1       1         53
54 14             1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1         1   1         1       54
55 13                                 1                             1     2 1               1     2 1 2             1     1 55
56 6 1                                   1 1                         1                   1                 1               56
57 7                         1   1   1                           1                                     1         1       1 57
58 10           1             1                 1         1         2 1                     1   1 1                         58
59 5                     1                     1                                         2       1                         59
60 10       1                               1     1             1       1   1               1       1   1                 1 60
61 14       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1             1       1         61
62 12         1 1     2                                 1   2         1     1                                     2     1   62
63 12   1         1   1       1     1   1       1         1             1                           1               1 1     63
64 15 1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   1                       64
65 12       1         1   1                             1       1     1 1       1 1             1       1 1                 65
66 13   1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1                       1     1   1   66
67 14             2 1       1                           2     1           2             1 1                             2 1 67
68 15             1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1       1                 1 1   68
69 11                     1 1             1 1   1           1               1     1                 1         2             69
70 10           1             1 1                     1                       1   1   1       1           1             1   70
71 13                     1             1   1 1           1         1 1         1       1                 1   1   1       1 71
72 10               1                   1         2           1                       3 1                       1           72
73 13   1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1                 1   1         1   73
74 3                                                                                                       1 1       1     74
75 15   1 1           1   1           1 1                     1 1     1                               2   1       1 1 1     75
76 16   1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1                   1             1 76
77 9 1   1                             1 1                 1         1           1   1                         1           77
78 9   1       1         1 1               1   1                                                       1       1   1       78
79 10 1   1                               1       1           1       1         1                         1   1           1 79
80 12           1                               1 1 1         1         1           1 1           2         1           1   80
81 7                   1   1       1             1   1     1                                                             1 81
82 4 1                                             1                                                 1       1             82
83 13             1             1   1       2     1 1                   1       1                       1       2   1       83
84 13 2 1                               1                       1 2           1   1     1           2               1       84
85 13   2         1 1     1     2               1                 1         1                   1     2                     85
86 17   1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1         1 1             1     86
87 9           1               1 1                         1     1       1                                 1 1 1           87
88 11     1 1   1           1       1                                   1               1         1           1   1   1     88
89 7   1         1 1                                               1         1           1                     1           89
90 9                   1                                                       1     1 2               1   1         1 1   90
91 7                                                                       1   1 1       1           1         1 1         91
92 5                         1   1                                 1                   1                           1       92
93 8   1                     1                       1                                   1 1   1 1                 1       93
94 11                         1     1         1     2               2                 1                 1             2     94
95 12             1   1       1 1     1             1 1               1             1               1     1             1   95
96 8 1           1                                             1         2               1         1           1           96
97 6                           1               1                             1                       1 1             1     97
98 12         1                   1 1         1             1         1           1 2   1         1                   1     98
99 16     1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1             1 1 1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng