BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14                       1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 00
01 7                         1 1                 2                                           1         1               1   01
02 10         1                                             1   1             1           1           2     2             1 02
03 14               1       2   1   2 1                     1                                             1 1   1 1 1     1 03
04 7             1         1                                 1                               1               2 1           04
05 13 2     1     2             1             1         1                         1           1 2                 1         05
06 16 2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1             1   06
07 14         1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           1           07
08 10     1 1       1                                     1 1     1     1                 1                   2             08
09 13   1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                     09
10 13           2         1           1             1       1           1 1 2                   1                       1 1 10
11 10   1                     1 1                   1 1               1     1     2   1                                     11
12 12   1     1                           1               1           1       1 1         1             1 1   1     1       12
13 11                         1 2 1     1                                                   1         1         1 2 1       13
14 11                 1         1 1       1         1       1             1 1               1                 1     1       14
15 16                     1 1     1 1 2         1                   2       1       1                           1 1     2 1 15
16 4                                                           1                                   1     1             1   16
17 8                   1               1       1 1                                       1   1               1           1 17
18 14 1     1             2       2                   1 1       1   3                             1                 1       18
19 8           1                   1 1       1             1               1             1                           1     19
20 10           1             1     1                               1       2   1   2                               1       20
21 8             1                     1                                       1 1     1   1 1       1                     21
22 9       1           1       1 1     1                                                   1                 1 1 1         22
23 14 1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                               23
24 13 1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1     1         1 1               24
25 11   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1                                       25
26 6           1 1           1                         1                               1                             1     26
27 9   1     1                                 1 1                             2         1                 1           1   27
28 9               1   1     1     1   1       1                       1                                             2     28
29 9           1 1             1 1   1   1                             1                                 1         1       29
30 8   1   1                     1     1   1                           1         1           1                             30
31 8         1                           1         1         1 1 1                       1       1                         31
32 17     1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1         32
33 8                 1           1                       1   1           1         1       1               1               33
34 14   1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1       1       1               34
35 13                                         1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1 35
36 9       1         1       1 1     1     1                             1                         1   1                   36
37 13       1     1   1         1 1     1                         1               1         1         1       1   1       1 37
38 14               1                       1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 38
39 11                             1           1   1               1       1             1                 1   1     1 2     39
40 9     1           1         1         1                 1   1           1     1               1                         40
41 14                                           1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1           41
42 13   1           1                           1   1       1     2                     2                   1   1     1 1   42
43 9                     1       1             1       1 1                                       1   1             1     1 43
44 11                     1                         1       1       1     2         1           1         1         1   1   44
45 13 1         1 1         1               1                   1     1             1     1         1 1             1     1 45
46 8     1                                           1 1                       1         1           1         1   1       46
47 9             1                                         1       2         1       3       1                             47
48 14   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1             1     1 1                 48
49 10               1             1   1 1     1                             1         1           1       1               1 49
50 9                           1             1                                   1       1 1       1   2                 1 50
51 8                                   2     1   1                               1                         1   1       1   51
52 6       1                             1                     1     1                                 1 1                 52
53 17 1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1       53
54 14         1   2   1                         1   1         1                       2   1             1     1     2       54
55 11   2       1     2       1                                       1               1   1 1                   1           55
56 5                                             1     1 1                     1       1                                   56
57 10 1                   1   1                       1 2     1                       1             1         1             57
58 18       1               1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2         58
59 18     1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1             59
60 10     1 1 1       1                     1               1           1                   1   1 1                         60
61 13         1           1           1     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1 61
62 9 2         1 1                                         1                                   1   1                 1 1   62
63 15     1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1               1         63
64 7     1             1                       1   1                   1   1       1                                       64
65 11               2 1 1 1               1                   1 1     1                                     1   1           65
66 12   1               1 1 1           2                       1             1         2                             1 1   66
67 11                   1           1 1                                       1         1   1 1 2                     1 1   67
68 19       2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             1     3                 1   1 68
69 11   1     1         1                           1             2           2 1             1                   1         69
70 8                                         1   1               1     1           1 1                 1         1         70
71 6                     1 1 1                     1                         1                             1               71
72 4     1       1                         1                                                               1               72
73 12         2                       1                         1   1           1 1         1   1     1         1   1       73
74 7                         1     1         1                                 1     1                 1           1       74
75 7   1   1                         1                               1 1     1                               1             75
76 11   1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1                         1         76
77 13 2   1   1                     1               1         1         1       1         1   1                       1   1 77
78 9               1     1 2                     1               1                         1 1               1             78
79 12           1     1       1                 2       1                     1     1           1 1 1                     1 79
80 6                               1                   1                                     1             1         1   1 80
81 12                   1                                 1   1       1 1           1       1         2     1     1     1   81
82 6 1                           1                                             1             1         1 1                 82
83 10         1     2                       1                 1 1         2     1                   1                       83
84 8           2     1                               1               1     1                 1                       1     84
85 7                 1               1   1     1     1       1                                                         1   85
86 10                 1     1     1                     1                     1   1                   1   1   1       1     86
87 7     1                                 1   1       1     1               1   1                                         87
88 3                                       1             1                                 1                               88
89 12 3   1                     1               1     1                           1                       2 1           1   89
90 6               1                 1                           1         1                     1                   1     90
91 8         1         1         1         1         1 1 1                                                           1     91
92 12                 1     1               1 1       1         1       1     1         1         2           1             92
93 14   1     1         1       1         1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1   93
94 11   1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1               1                       94
95 10   1   1       1     1         1                 1       1                         1                 2                 95
96 18       1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1           96
97 11     1             1   2               1 1   1   1     1           1                       1                           97
98 11             1   1     1     1       1                                   1               1                 2   1   1   98
99 9                   2 1     1     1             1                         1                         1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng