BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7       1               1       1     1 1                       1                                               1       00
01 10       1       1             1 1               1         1                           1 1   1   1                       01
02 9                 1         1     1     1                 1 2     1                         1                           02
03 10 1         1     1 1                 1   1                     2                       1       1                       03
04 7             1           1                 1         1       1                                     1               1   04
05 7                       1     1 1               1 1             1                                               1       05
06 9             1     2                   1     2                                                     1 1           1     06
07 15         1 1                       2                 2       3     1                             1     1     1 1     1 07
08 11 1                     1       1       1       1     1                         1     1   2                           1 08
09 14       1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1                     1         09
10 11     1           1             1   1 1   1 1                       1                           1   1 1                 10
11 9                             1                         2     1   1 1           2             1                         11
12 8                 1           1                   1       1   1               1   1       1                             12
13 6                                         1 1   1                           1           1                   1           13
14 7               1                                     1                 1   1           1               1 1             14
15 13   2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                             1 1               15
16 15       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1                         1   16
17 12         1                     1     1       1                             1     1     1   1             3   1         17
18 9                   1   1 1                         1 1                   1 1                 1                   1     18
19 13   1 2 1   1       1   1         1           1                               1                 2                 1     19
20 19 1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2           20
21 5                 1               1               1             1     1                                                 21
22 8           2       1                               1               1             1                         1     1     22
23 16     1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                                     1     1 1 23
24 12 1                     1         1                   2 1       1   1 1         1                     1   1             24
25 10       1       1         1 1             1                                             2         1 1 1                 25
26 7                       1             1             1                         1   1                           1   1     26
27 15     1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1   1       1         1     27
28 7         1           1           1           1             1           1                                   1           28
29 11             2         1                 1         1       1                               2       1   1 1             29
30 6 1           1           1   1                                     1   1                                               30
31 10     1       1       2       1                     1   1                     1   1   1                                 31
32 14   1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1             1 1       1   1     32
33 6                                         1                       1     1                   1                   1 1     33
34 13     1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                                       1   34
35 13         1     1         1   1           1                       1   1       1                   2       1     1 1     35
36 9                 1               1   1               1   1               1   1       1 1                               36
37 9     1             1         1               1                       1             1               2           1       37
38 13   1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                                         1 38
39 12   1                         1 1   1                 1                 1 2       1               1 1             1     39
40 15     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1       1   40
41 14 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1                         2   2   41
42 15   1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1   1       42
43 16 1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1                 1     43
44 13               1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                     1             44
45 12 1     1                                             1   1               1         1   1   1 1             1   1   1   45
46 12               1           1                             1             1       1         1 1 1             1 1 1   1   46
47 12       1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           1                         47
48 8 2         1             1               1                               1                           1       1         48
49 8 1 1     1                       1       1                                           1     1           1               49
50 12           1           1   1       2                             1     1     1           1 1                     1   1 50
51 15             1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1                     51
52 16   1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1       2   52
53 16     1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           1               1 53
54 7                 2             1                                                     1           1   1   1             54
55 13         1   1               1       1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   1         55
56 6                 1       1 1                                                                     1         1     1     56
57 6       1                                                               1           1     1   1         1               57
58 13         1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                                     58
59 16                           1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1     2     59
60 11             1 1                 1   1           1       1       1                 1 1                               2 60
61 8   1 1                   1                   1 1                           1                 1       1                 61
62 14 1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         1                 62
63 10           1   1             1               1     1                             1   2             1               1   63
64 16             2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1                   64
65 9     1 1                   1     1 1                                 1           1   1                             1   65
66 13               1       1               1                       1 2             3       2 1       1                     66
67 6               1                       1   1                     1   1                                   1             67
68 13   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1                 1           1           68
69 4   1     1                         1             1                                                                     69
70 11             1   1   1   1                 1               1       1                           2           1   1       70
71 8   1                               1             1     1               1 1                       1                   1 71
72 16   1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1                       72
73 9                     1                           1             1 1   1                       1             1   1 1     73
74 13                   2 1 1                                                 1     1       1     1   2   1       1     1   74
75 6                       1               1                   1       1               1           1                       75
76 8 1               1                   1     1                         1   1           1                             1   76
77 8                       1 1               2 1     1         1                                                 1         77
78 14       2 1                   1                                 3 1     1           1     1   1               2         78
79 8                                                   1 1   1                         1   1           1     1           1 79
80 8           1                                                   1             1 1             1   1   1               1 80
81 14 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1   1               81
82 6                         1                                       1             1                           1   1 1     82
83 6                           1 1         1                                                 1       1                   1 83
84 12     1             1               1 1                                           1   1 1           1       1 2       1 84
85 10     3                                   1 1               1           1     1                               1       1 85
86 13         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 1         1       1       86
87 5 1 1           1     1                                                                   1                             87
88 8                         1     1 1                     2                 1   1                   1                     88
89 15       2           1 1     1                       1   1           1               1             1 1 1   1       1   1 89
90 13 1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1                   90
91 8                                           1                 1         1         1               1     1   1   1       91
92 10   1           1               1                     1   1                 1                       1     1   1 1       92
93 10                 1         1                 1   1                 1                       1           2           1 1 93
94 9                                             1             1   1   1 1                 1 1             1             1 94
95 14 2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1           1 1         1 1 95
96 10                   1                 1         1         1     1     1   1       1             1             1         96
97 7                           1                   2         1                     1                     1   1             97
98 8         1       1         1               1     1         1                                             2             98
99 9               1         1                         1                                       1   1     2         1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
Ngày
/
Tháng