BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10           1         1                     1 1       1 1                     1     1 1                             1   00
01 8   1                                 1       2     1                 1                     1     1                     01
02 12                 1 1                 1 1     1             1       1     1 1 1                     1                 1 02
03 11           1   1                     1                       1           1           1 1 1   1           1 1           03
04 8   2                                         1     1                   1         1                       1   1         04
05 10     1             2           1     2               1   1                                         1     1             05
06 12 1               1 1             1   1 1     1       1           1             1     1 1                               06
07 9   1         2                                         1           1           1         1                         2   07
08 10         1       1                     1       1   1                       1   1   1               1   1               08
09 6                               1         1     1                                           1   1             1         09
10 8               1     1             1           1 1   1                                                       1       1 10
11 13 1               1 1     2           1 1                   1   1       1           1             1     1               11
12 9     1 1                         1                                 1         1   1             1         1         1   12
13 8                         1         1 1         1     1                               1                       1     1   13
14 19     1         1     1   1     2   1       1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1 14
15 15                 1   1 1                         1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1     15
16 10                       1       1   1                 1                 1                 1 1         1 1         1     16
17 12 1 1     1                     1             1         1                         1   1         1       1         2     17
18 10               1         1   1 1     1                     1   1                             2                     1   18
19 10             1               1             1     1 1 1                   1 2                         1                 19
20 10         1 1 1                                   1 1           1   1 1                                 1       1       20
21 6 1     1       1                               1           1           1                                               21
22 17                 1 1         1 1           3           2           1 1       1   2   1 1                             1 22
23 6                                                   1                                     2 1                   1     1 23
24 15   1             1     1                               2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1   24
25 12                       1                         1   1       1 2 1         2     1     1                 1             25
26 13         1     1               1               1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1     26
27 11 1   1 2 1     1                                 1       1                   1   1                     1               27
28 15           1           1     1               1           1     1         1         1             3 1   1     1   1     28
29 10 1           1             1         2                     1                       1         1         1         1     29
30 12             1     1     1     1         1         2     1                         1         1 1           1           30
31 11       2     1     1 1     1   2           1                                                                   2       31
32 16 1     1 1                 1 1                   2     1       1         1   1     1         1 2               1       32
33 5 1                       1               1                                           1             1                   33
34 13       1       2         1             1     1   1         1                     1     2               2               34
35 7                                               1       2                         1 1                 1               1 35
36 9     1                 1   1                 1 1                     1                   1     1           1           36
37 11     1                                                     1   1           1                   2     1 1 1     1     1 37
38 12         1     1             3                       1           1         1 1               1           1       1     38
39 9       1   1                       2         1     1                                         1       1 1               39
40 10         1     1             1                             1       1 1 1           1   1                   1           40
41 11   1             1         1                   1         1   2     1             1                     1       1       41
42 12 1                 1       1     1       2                   1 1                   1       2                   1       42
43 9           1                   1                               1           1   1                     1   1       1 1   43
44 9                   1   1     1                               2                                   1       1 2           44
45 4                                         1 1               1                                                 1         45
46 12                   1     1 1                               1     2   1         1 1             1             2         46
47 12       1         1               2                                             1     2     1   1         2 1           47
48 11         1           1                 1         1           1         1           1               2           1   1   48
49 6               1                     1     1     1                                                 1         1         49
50 15 1 1           2                                   1     2                   1         2   1 1             1         2 50
51 13           1 2         1                 1     2         1               1     1         1 2                           51
52 12       1   2           1         1                       1                             1     1     1           1   2   52
53 12   1       1   1         1 1                             1                         1   1       1   1   2               53
54 11               1     1             1       1     1     1     1                           1 1     1                 1   54
55 9                                 1       2     2         1   1         1                                             1 55
56 7         1     1                   1   1                       1                               1     1                 56
57 14                 1   2 2 1               1 1                       1         1                               1 1 1   1 57
58 16 2 1                             1     1               1 2         1     1             1             2     1   2       58
59 8     1                     1       1                           1           1 1                           1     1       59
60 11                                         2   1       1 1             1 1             1       2         1               60
61 10                           1       2         1       1       1   1             1                 1         1           61
62 10         1               1         1   1             1               1   1                       1   1     1           62
63 8                           2         1 1           1             1   1     1                                           63
64 10     1             1                 1     1 2                                     1     1                       2     64
65 11 1     1   1     1       1                       1       1       1 1         1                   1                     65
66 9                     1           1     1       1 1                     1     1           1 1                           66
67 11   2                       1       1                               1               1   1 1   1 1                 1     67
68 10                       1                                         1   1 1   1         1   2   1           1             68
69 13   1               1 1         1                 1           1   1     1       1         1 1         1               1 69
70 8     1     2                                                           1         1     1           1           1       70
71 14 1           2     1   1       1 1 1           1 1       1         1                 1           1                     71
72 10       1   1           1         1                                   1         1       2   1                       1   72
73 16     1         1 1   2   1 1     1                         1       1     1       1         1         2     1           73
74 6                     1 1     1               1                             1                       1                   74
75 7 1           1                                       1                   1           1           1 1                   75
76 14     2   1             2         2   1   1 1                 1           1     2                                       76
77 19   1 2       1     1 1       2         1   2         1           1           1 1           1     1   1   1             77
78 9       1 1                                   1         1               1   1                         1           1   1 78
79 12           1     1                       1         1               1               1                 1   2 1 2         79
80 8                 1   1       1         1         1                   1                     1                       1   80
81 16   1 1 1   1         1                 1   1 1   1     1                                         1 1 1           1   2 81
82 9   1                             1 1   1       1             1                       1                             1 1 82
83 10                 1           1                       1               1   1 1             2       2                     83
84 6                         1 1               1                   1       1                                     1         84
85 11   1     1                   1                         1   1   1 1       1 2   1                                       85
86 11             1             1             2         1           1     1               1       1               1   1     86
87 10   1                     1               1               1   1           1     1             1   1         1           87
88 13 1     1 1                       1 1 1 1           3                         1                 1                     1 88
89 9 1   1 1   1               1       1   1                       1                             1                         89
90 8             1             1                                     1       1   1   1                                 2   90
91 9     1   2         1                 1                                       1           1     2                       91
92 14     1       1   1 1                                 1     1                 1       1   1           1     1 1 2       92
93 9                       1 1         1     1     1   1               1           1 1                                     93
94 8 1           1   1   1           1                         1                     1 1                                   94
95 8                               1                   1 1                       1 1 1                     1             1 95
96 14           1             1   1       1 1                 1   1   2 1 2                             1       1           96
97 11                 1 1           1 1                     1     1 1 1         1   1     1                                 97
98 6             1                                             1                                       2   1     1         98
99 11       1 1                   1 1           1                         1 1           1               1         1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng