BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng
00 18 1 1           1           1                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1   00
01 14 1   1                   1                   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1     01
02 10         1                   1   1       1         1                 1                       1       1   1       1     02
03 18   1 2 1   1   1           1         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1       03
04 11       1                           1         1 2                         1     1         1 1               1     1     04
05 20   1                   1           1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1   05
06 16             1   1         1   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1   06
07 14     1   1     1     1 1         1                 1   1       1       1           1   2                           1   07
08 23             1   2           1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   08
09 12               1   1 1         3       1           1 1 1                       1             1                         09
10 22       2       1   1 2   1     1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1           10
11 19       2 1                     1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1   11
12 9       1         1 2         1                                   1                               1   1     1           12
13 12   1   1                     1         1   1                 1   1       1             1           2             1     13
14 14         1     2                 1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1 14
15 17 1   1     1                   1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1       15
16 18   2 2       1     1             1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 16
17 20 1               1 1       1   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1 17
18 24 1                     1   1     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1 18
19 15     1               1                     1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1               19
20 11             1 1                                   1     1               1 1 1   1                             2   1   20
21 14 1           2     1         1           1                 1 1                       2   1     1       1         1     21
22 22 1 1   1       1 1   2   1   2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 22
23 13 1     2 1                         2                         1         1 1           1 1                   1         1 23
24 24 1     1 1           1   1   1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 24
25 16 1 1       1       1 1           1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1     25
26 14   1             2 1 1   1         1         1       1               1   1                   1                   1   1 26
27 18   1   1       1       1   1                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                         27
28 14                         1 1     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1     28
29 19     1   1 1 1     1 1     1     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1         29
30 18             1 1 1 1   1               1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1     30
31 14             1 1   1   1             1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1   31
32 23   1 1 2 1 1 1         1       2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1   32
33 10 1                 1   1   1             1           1 1           1     1             1                               33
34 14                           1         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1 34
35 10     1       1       1 1                             1   1   1             1   1                             1         35
36 19 1               1 1         1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1   36
37 20         1 1                       1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2   37
38 13     1                       1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   1 38
39 17     1       1 1       1     1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1   39
40 17                 1 1       2               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1         40
41 14   2     1               1 2           1     1               1 1   1                 1       1                     1   41
42 12         1     1                       1                 1 1   1   2         2 1         1                             42
43 21   1           1 1   1 1           1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         43
44 17           1 1   1       1   1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         44
45 15             1   1           1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1             45
46 15     1     1           1               1                       4             1           1 2       1 1               1 46
47 16 1 1                 1   1 1 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1     47
48 18             1                         2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2   48
49 27         1 1   1               1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1 49
50 16               1         1 1       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1   50
51 7                                           1 1   2   1                                       1   1                     51
52 25 1             1   2 1 1 1   1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1 52
53 23     2       1     1     1   1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1             53
54 16           2   1         2 1       2 1       1         1               1     1                               1     2   54
55 15         1 1     1           1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1     55
56 22         1 1 1       2           1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 56
57 13     1   1 1         1   1   1                     1                                           1   1   1   1     1   1 57
58 5                     1   1                                       1                             1                     1 58
59 17 1         1                     1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1     59
60 12   1                   1 2 1         2                           1       1       1                     1 1             60
61 23       1 1 1     1     1 1         2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       61
62 21 1         1     2           3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         62
63 15   2 2 1             1 1           1 1           1         1 1                                 1       1             1 63
64 19 1         1     1 1     1     1           2   1       2             1             2   1               1   3           64
65 17       1   1   1         1         1 1                             2       3     2 1             1         1   1       65
66 21     1 1 1   2 1     1 1             1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 66
67 12         1   1           1     1         1   1   1   1 1                 1             1                     1         67
68 8             1   1                               1                                           1 1 1       1     1       68
69 17           1             1 1 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 69
70 14 1 1 1     1       1         1               1       1             1 2   1                         1 1                 70
71 16         1 1               1   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1           71
72 12                   1                 1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1 72
73 16 1                   1         1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2         73
74 22   1       1     1         2     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                   74
75 10           1     1           1   1 1                     1     1                       1                 1       1     75
76 17 1 1   1       1 1     2                 2   1   1   1       1 1                         1 1                   1       76
77 14         1             1   1         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1 77
78 16         1   1   1           1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     78
79 17       1 1           1       1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   79
80 15       2                             1               1           1 1         1     1     1     1     4 1               80
81 13 1 1 1 1     1 1               1   1   1           1                                     1 1                         1 81
82 15             1         1 3                       1     1     1           1       1 1         1                 1     2 82
83 15 1     1   1   1                           1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1     83
84 15   1   1   1         1           1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             84
85 9 2                                                       1     1       1     1       1                   1 1           85
86 12                                 2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1   86
87 12 1               1               2 1       1 1       1       1     1                           1             1         87
88 13 1                 2                     2 1                     1 1     1     1 1                           1       1 88
89 26     1   2   1 1   1   2   2             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2       89
90 19     1             1       1             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1   90
91 16 1   1                               1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   91
92 11       1     1         1   1           1                       1 1                 1     1       1     1               92
93 17   1     2               1     1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1       93
94 15   1 1             1 1         1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1       94
95 21         1   1   1   1 1       1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1 95
96 11               1               1       1 1     1 1                     2         1           1                 1       96
97 14   1 1           1     1     1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1         97
98 19           1   1   1 1 1               1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1       98
99 6   1                                           1 1           1             1                         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
Ngày
/
Tháng