BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/12/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 22 1       2   1         2     1     1         1     1                     1     1   1   1 2 1       1 1     1   1     1   00
01 25   1                   1   1                 2     1 1       1     1   1     2 1   1 1   1 1 1     1 1 1     1   1   2   01
02 25     1 1 2   1       1 3         1     1 1     1               1     1         1       1       1 1   1   1 2 1   1       02
03 25       1         1   1 4 1 1 1                         1 2 1 1   1       1 1   1   2                 1           2   1   03
04 27 1 1     2   1   1         1   2           1     1     1   1           1 1 1 1         1 1   2     1   2     1     1 1   04
05 35   1 1 1     1   1     1 2   1     1 1   2 2 1       1   3   3   1   1     1 2       1     2             2       1   1   05
06 17     1 2 1 1   1           1                               1     1 1                         1     1   1   1 1   1 1     06
07 29         1         1   1       1 2   1 1     1 1   1 2 1 1   1   1 2           1 1       1     1   1           1   1 1 2 07
08 22 2                               1 1       1   2 1 1 1     1           1   1 1     1 1     1 1 1   1         1   1       08
09 21     1         1         1   1 1       1                 1 1   1   1 1           1 1 1 1 2 1         1   1           1   09
10 33 1       1     1     1   1 1   2 1 1 1   1     1     1 1                 2 1     1 1 1   2 1   2   2     1         2 1 1 10
11 25 1 2 2 1     2 1 1                   1     1 1       3 1   1               3 1   1                           1     1     11
12 27 1                     1     1 1       1     2 1   1             1 2 1     1 1         1 1   2 1 1   1 1 1 1 1 1         12
13 11 1 1     1 1             1               1     1 1           1           1           1                                   13
14 28           1 1 2   1 1     1 1 1           1           1 2         2   2         1   1   1 1 3     1               1 1 1 14
15 29   1 3 2 1 1           1 2             1 1     1 2     1   2             1     1 1         1 1 2 1                   1 1 15
16 27 1 1       1     1   1       1 1           1 1 2       2               1 1 2 2 2 1     1 1       1                   2   16
17 32           1 1     1       2 1 1     3       1     1   1 1 1         1     2   1 1   1     2 2 1       2 1 2         1   17
18 29 1 1 2 1 1       1           1     1           2 2 2   1   1 2                           2   2 2     1 1   1   1         18
19 34     1 2 1       1       3   1     1 1   1   2     1 1       1   1             4   1         1     1 1 2 1 1     1 1 2   19
20 28   1   2             1 1     1   1 1         1 1         1     1 1   1 1   1   1   1   1 2   1     1   1       1 2   1   20
21 28 1       1 2 1     1   1     1         2     1 2 1 2 1   1   2       1   1 1         1   1         1     1         1     21
22 23       1 1     1   2         1 1     1     1   1   2                         1     1   1     3     1       2     1 1     22
23 29                   1 1     1 2   1 1       2   2   1   1 1   2 1     1 1     1 2         3 1           1 2               23
24 32 1       2 1   1 1     2   1 1     1   1 2   2 3   1 1           1     2       1       1 1     1 1     1 1 1             24
25 23 1 1 1   1     1 1             1 2             2 1   1       1 1   1     1 1     1   1   1 1               1             25
26 23   1 1         1     2 1         2 2   1 1     1       1   2 1                 1                 2   1   1 1             26
27 27     1   1 1     2     2   2   2 1   1       1       1       1             1   2 1 2               1   1 1   1 1         27
28 23 1         1         1 1 2           2   1   1 2       2   1       1       1   1   1 1     1     1       1               28
29 29   3         2 1 1     1           1 2 1                                 1   1 2   1 1   1 2 2 2       2       2         29
30 23                   2           1       1 1 1   1 1         1 2       1 1   2 1                 1         1   2 1 2       30
31 23   1             1   2         1 2 1 1 2 1         1       1               1 1                     1   1 1 1 1 1     1   31
32 17             1                   1 1   1 1           2   2           1         1 1           1       1     1         2   32
33 22   1 1     1       1       1 2   1 1           1   2 1     1     1     1   2     1           1       1 1                 33
34 27 1     1       1 1 1 1 1 1     1 2   1   1               3     2   1 1       1     1       1         2         1   1     34
35 21   1           1 1     1 1 1     2       1       1                 1   1 1   1     1     1   1   1     1   1           1 35
36 23     1 1 1         1       1   1 1   1         1 1 2             1         1         1       1   1 1 1 1 1   1       1   36
37 21       2 1   1   2 1               2           1       1 1   1     1         2         1     1       1       1         1 37
38 32     1 1 1   1           2       2   1 1     1 2   1     1     1             1 2                   3   3 1 1 1   2   1 1 38
39 35 2 1         2           1 2 1     1 1   4               1 1 1 1   1 1   1 1 1 1     1     1 1             2 1 1   1   2 39
40 26 1                 1 1   1       2 1   1   1       1     1   2   2   1   1     1 2                         1       1 3 1 40
41 22     1             1 1 1 1 1       1   1       2 1     1     1     1             1 2 1   1       1     1             1   41
42 17     1             4                 1   1                   1         2     1         1 1   1   1               1   1   42
43 18   1   1           1   1         1   1     1 1 1       1       1 1     1           1             1   1 1               1 43
44 33     1   1 1         2   1   1       1       1   1       1   1 1 1 3     1     2   1   3   2 1 2           1 1       1 1 44
45 21   1       1   1                         1   1     1         1   2   1   2         1 1 1 2     1       1       2         45
46 23 1   1         1       1 1   1 1       1         1 1 1 1       1 1 1       1         1   1   1   1     2     1           46
47 17               1     1       1 1   1     1       2     1 1 1       1   1       1             1           1       1       47
48 22       1               1         2 1 1         1 2   1             1 1       1 3       1       1 1 2               1     48
49 21             1   1       1       1         2         1 1     2   1   1     1     1                     1 1 1   1 2   1   49
50 29     1 1 1 1     1             1   1               1 1     1   1       1   3   1 1 1 1 1     1         1   1     1 1 1 3 50
51 23 1         1           1     1         1   1       1   1         1 1 1   1       1   1 1         1 1   2 1 1     1   1   51
52 18 1 1     1 1           1 1       1   1       1     1                 1                   1     1   1     3         1     52
53 26     1 1       1   2 2             1       1     1     1 3   2                       1 1     1 1 2           2 1   1     53
54 11     1                                 1     1     1 1           1               1         1   1 1 1                     54
55 24       1         1 2       1     1         1     1 1   1     1   1     1 1 1 1   1 2     1 1 1                 1 1       55
56 30 1             1 1 2   2               1         1 1 1     1   1   1 1 1   1   1           1 1 2       1   2 1 1   1 1 1 56
57 23     1   1     1   1           1 1   1 1           1         1   1 1   2 1 2 1       1               2       1       1   57
58 22   1       1   1 1 1 2         2 1           1   1           2 1               1       1     1 1         1           1 1 58
59 23       1 1         1                 1             1     1   1 2 1     2       1     2   1             1   2   1   2 1   59
60 24                     1 2       1     1   1 2       2       2     2 2       1   1 1   1 1                 1           1 1 60
61 29   1 1         1 1 1   1     2   1   1   1 2 1 2 1       1   1   1         1   1 1     1         1   2     1           1 61
62 31     1 1 1 3         1     1   2 2   1     1 1 2   1   1 1       1         1       1             2   1       1     2   2 62
63 22     2   1     2   2       1 1 1             1               2               1               1   1     2 1 1 1 1         63
64 22   1           1     1       1     2 1   1       2     1   1   1 1 1           2                   2       1       1   1 64
65 31         2         2 1             1     1         1 1 2 2     2 1   1     2   1       1 1     2 1       1 1       1 2 1 65
66 17         1                 1 1     1       2 1               1       1       1               1   1     1   1       1 2   66
67 23 1 1 2 1               3 2         1           1   1         2     1   1                         1 1           1 1 1   1 67
68 26   1     1   1     2   1         2   2   1     2           1 1 1   1         1 1 1 1     1         1   1   1     1       68
69 29 1   2   1   1   3     2         1         2   2       1         1     1     1       1 1 1         2   1   1 2         1 69
70 35   2 1   1   1 1 1   1   1 1 1       1 1   1 1   1 2 2     1   2 1         1       1   1   1           1   2     1 1 1 1 70
71 20           1 1   1 1       1         1 1     1   1 2       1     1 1                 1     1 1   1                 1   1 71
72 23     2 1     1     1       1             1         1           1   1 1   1   1 1         1 3       1   1 1             2 72
73 33     3   2 1 1 1     1 2     2   1   1 1       1     1     1   1 1 1   1 1       1     1   1 2             3     1       73
74 26   1   2     1 1     1         1 1 1   1   2         1 1             2 1   1         1 1             1     1       2 2   74
75 32   1 1           1 2   1   1     1 3 1 1       1   2 1                   1 1       2   1 1   1 1 1 1     1   2     1 1   75
76 23             1 2   1         1   4   1 1           1             1   4   1           1 1         1             2         76
77 24 1   2   1             1 1         1     1       1       1       1   1   4   1     1   2 1               1   1 1         77
78 30 1       1 2 2     2   1   3   1 1       1                 1           1     1         1 1   2 2     2 2     2           78
79 13           1     1 1                         1       1           1             1 1 1           1     1 1   1             79
80 22         2 1 1       1         1     1     1       1 1 1     1           1               2   2       2         2     1   80
81 22       1             2                 1 1       1 1 2       1 2 1 1       2             1 1         1   1 1         1   81
82 15       1       1           1       1   1 1 1     1                   1           1   1 1             3                   82
83 26 1 1 2         1         1           1 1       2 1   1 1   1   3 1           1   1                 1   2 1       2       83
84 22   1   1           1   2                           1       2     1   1   1 1   2 1             1 1       1       1 1   2 84
85 26           1       1       2   1     2 1       1   1   1   1     2     2   1   2         2   1             1 1 1       1 85
86 20 1 1 2     1     1 1 1   1   1       1                     1     1           1           1   1 1     1 1     1           86
87 25     1       1 1 1 1 1     1         1             1   1     1   2     2 1 1   1           1   1       1   1 1     1   1 87
88 27 1 1 1   2 2                 1         1   1   2 1 1   1   1         1     1   1     1   1 2     1       1     1   1     88
89 17 1 1   1 1           1     1                                   1 1   1           1   1             1 1 1     1 1     1   89
90 27     1       1     3   1 2     2 1     1       1 1   1 1   1         1               1 1 1 1       1   1   1         1 1 90
91 25         4       2 1           1 1   1 1                     1 1     1     1   1     1                     1   2 3 1 1   91
92 27     2   1 2   2   1       1 1               1       1             2       2     2 1   1   1 1   1     1   1     2       92
93 20     1 1       1         1 1     1 1 1   1               1   3 1 1                   1               1               2 1 93
94 14 2           1         1               1     1 1   1             1     1   1                   1               1     1   94
95 30 2       2   3           1       1   1   1 1                     1       1 1 1     1   1 3   1 1 1   1 1   1   1 1   1   95
96 26 1     1 2 1       1   2 1       1   2       1     1             1     1         1 1 1       2   1         1 1   1   1   96
97 22           1 2         1 1           1   1 1 1             1 1 1 1     1 1       2       1 1       1   1       1         97
98 33 1   1     1   1 2           1   1   3     1             1   1 1 2       2   1 1 2 2 1   1   1   1   1     1   2         98
99 26         1           1         1 1   2           2 1     1   2 1 2   1   1 1             2       1     1   2 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng