BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8         1             1         1           1                                     2                   1           1   00
01 10   1                                                             1       1       1   2             2 1       1         01
02 10           1     1   1         1               1                                 1               1   1   1           1 02
03 6             1 1     1       1                                                                   1                   1 03
04 16     2       2 1   1         1         1           1 1                             1           1     1   1       1 1   04
05 10       1 1                                   1 1     1 1         1                         1             1     1       05
06 11 1                                   2                         1   1 1     1                   2 1   1                 06
07 11         1             2         2                       1     1 1           1     1                                 1 07
08 11       2   1             1 1   2                                 1         1                 1               1         08
09 8 1                                 1     1       1 1         1                                     2                   09
10 9                                             1                 1 1 1           1             1 1                 1   1 10
11 12   1     1                       1             2     1   1 2     1         1                   1                       11
12 10     1         2   1   1                   1                 1                 1             1       1                 12
13 20         3       1         1                         1 1 1 1 1 1   1 2       1       1       1 1         1           1 13
14 8 1   1     2 1                 1                                                                           2           14
15 8                   1     1         1                 1     1           1                         1             1       15
16 12                           1       1             1       1                 1   1   1   1       1       1         1   1 16
17 15           1     1         1             1         1   1 1   1 1   1               1             1 1 1       1         17
18 4                                 1                                                         1 1       1                 18
19 11           1         1   1                             1       1                 1         1 1         1   1     1     19
20 13   1         1     1             1         1 1               1   1     1         1     1           1       1           20
21 6   1                   1 1                           1                 1             1                                 21
22 7                 1                                           1                     1 1 1         1           1         22
23 13   1           1   1 1       1               1 1                       1         1 1               1             1   1 23
24 5                 1                                                 1         1           1 1                           24
25 11                                 1                     1                     2   1   1           1   1         3       25
26 15       1       2   1                   2                 1 1       1     1         1           1           1     1 1   26
27 10           1             1     1 1                 1   1                           1           1 1               1     27
28 9                                   1 2     1     1                 1 1                       1                 1       28
29 11 1             2                                     1         1           1           1         1     2             1 29
30 9 1 1                         1                     1               1                 1       1         1         1     30
31 8                   1         1 1 1                 1   1                                                   1     1     31
32 14 1     2         1         2                 1             1   1         1   1           1   1   1                     32
33 10   1                     2                       1                 1             1     1                   1 1       1 33
34 17       1 1 1                     1 1     1         1                     1   1       1   2             1     2   1   1 34
35 13     1     1 1             1 1           2                             1   1 1             1     1                 1   35
36 11 1                                     1               1                                   1 1         1 3 1 1         36
37 10                   1                               1         1     1 1   1     1 1             1                   1   37
38 8                     1                         1     1   1                 1   1                 1         1           38
39 8                 1 1 1                                       1 1                                               1 1   1 39
40 9 1               1                   1   1 1                     1     1           1     1                             40
41 10   1   1 1                                 2     1             1       1                                       1   1   41
42 16 1 1 3 1           1           1               1                   1       1 2     1           1                     1 42
43 8         1                       1 1                         1             1   1                       1   1           43
44 9 1   1   1       1           1     1                                 1                   1                   1         44
45 5   1 1   1             1                       1                                                                       45
46 14       1   1   1           1 1               1           1       2   1         1       1       1       1               46
47 13     1                                 2   1   1       1 1 1   1     1                   1                   1   1     47
48 9               1                                                 1       1 1 1 1     2               1                 48
49 6                 1       1             1                           1                                 1   1             49
50 11       1   1 1         1                                           1             1         1       2         1 1       50
51 13 1                                   1         1     1   1   1       1 1       1           2         1               1 51
52 12 1   1       1                 1                     1 1     1 1     1                     1 1                 1       52
53 13             1   1 1 1                   1         1     1   1           1       1 1                       1     1     53
54 8 1                   1               1                           1                   1     1   1               1       54
55 10       1         1               1             1   1 1                   1   1             1           1               55
56 9       1             1       1             1                       1               1     1                   1 1       56
57 7                         1                       2 1       1                         1                   1             57
58 3                                                                                                   1     1 1           58
59 12   1     1 1               1                     1   1     1           1             1   1         1               1   59
60 6     1                     1                         1                 1   1                                         1 60
61 11             2             1         1   1                             1     1 1               1         1       1     61
62 15                         1   1 1   1     1       1       1 1         1           1           1     1   1   1       1   62
63 9                     2                   1           1     1                                     1       1         2   63
64 16             1 1 1                   2         1       1             1 2   1 1   1         1             1           1 64
65 11   1 1       1             1               1         1 1   1                 1               1           1             65
66 21         1           1 1 1 1 1     2   1         1                 1   1 1 1 1   1                 1   1 1         1 1 66
67 8   1                         1 1                 1 1                           1 1                     1               67
68 7       1                 1             1           1       1                           1                         1     68
69 9 1           1 1           1                             1   1         1                         2                     69
70 16 1     1 1     1         1         1   1 1 2   1     1                       1       1               1       1         70
71 12             1   2             1 1       1 1       1             1         1                 1 1                       71
72 11   1                         1     2   1                   1                   1       1   1         1               1 72
73 13     1   1     1   1                 2   2             1 1                     1           1                         1 73
74 9           1   1       1           1                                               1           2     1           1     74
75 11           1         1                 1   1             1   1         1             1             1     1     1       75
76 12       1           1           1         1   1   1             1         1             1 2                         1   76
77 8         1                             2     2                 1                       1           1                   77
78 13     1     1       1 1 1       1                 1             1       1                   1     1 1       1           78
79 7           1               1                   1   1   1 1                                   1                         79
80 12 1               1 1   1       1   1             1     1                 1               1           1       1         80
81 20             1   1 1   2 2       1   1 1         2 1       1   1             1                             1   1 1 1   81
82 9       1                                                     1     1     1               3             1           1   82
83 8                               1   1               1 1                                 1           1 1 1               83
84 11                             1   1     1     1                   2         1                     1 1               2   84
85 12                             1                               1 1 1   1         1   1     1   1           1   2         85
86 6                               1           1                                           1   1         1             1   86
87 12           1       1   1 1 1     1           1                     1 2     1                                 1         87
88 9   1         1                   1       1 1 1                                       1   1                 1           88
89 15 1       1             1             2     1     1 1                           2   1         2             1   1       89
90 5                             1   1         1   1             1                                                         90
91 7                                       1     1                 1         1             2               1               91
92 10     1         1         1 1                               1     1 1                           1 1         1           92
93 17                     1 1   1 1 2   1         1       1 2 1               1 1                         1 1 1             93
94 7               1         1           2                                           1 1   1                               94
95 17   1 1 1           1         1     1     1   2             1 1       1           1   1 1                       2       95
96 8             1                         1                             1   2       1   1 1                               96
97 17 1 1             1   1               1   1 1 1 1 1       1       1       1     2         1 1                           97
98 13   1                 2 2                               1   1           1 1 1                                 1 1 1     98
99 7           1                                   2                     1           1     1                           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
Ngày
/
Tháng