BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1                       1     1       2                             1     1                   1   1         00
01 12                 1             1         1 1             1   1   1 1 1                           1   1         1       01
02 5           1                   1                                                             2           1             02
03 12         1               2   1         1         1                                   1 1   1           1   1       1   03
04 10                               1     1           1               1         1                 1 1 1                 1 1 04
05 14 1   1                   1     1             1               1   2         1     1     2   1       1                   05
06 9           1                       1       2   2                         1       1                         1           06
07 14             1 1 1                           1     1 1 1           1                     1           1   2     1   1   07
08 15           2 1 1   2           1 1                                 1         2       1       1   1       1             08
09 11       1     1     1             1         1 1               1   1   2   1                                             09
10 13   1 1 1 1   1             1     1       1   1                     1           1               1               1       10
11 7       1                                                     2   1                                           1 1   1   11
12 12     1               1         1 1 1 1                 1   1         1           1       2                             12
13 13       1     1 1 1         1         1                             1     2             2 1       1                     13
14 20               2 1 2   1   1     1       2 2         1       2   1                 1           1     1       1         14
15 5                                                     1     1                                 1           2             15
16 11         1                   1   1       1   1           1         1                                   1     1   2     16
17 10           1             1 1           1 1   1                             1     1       1 1                           17
18 14       1           1 1 1                               3       1                   1     1             2         2     18
19 8   1                         1 1   1                                   2         1               1                     19
20 8               1       1                                               1 1   1             1               1   1       20
21 6               1     1         1   1               1                                         1                         21
22 13   1     1   1     1 1     1     1       1   1 1           1                   1               1                       22
23 9   1                     1   1   2                             1                                     1 2               23
24 8                   1       1                                         1   1           1         1                 1 1   24
25 22         1 2     1         1     1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     25
26 11     1             1 1   1             1           1     1                 1 1                           1     1       26
27 9         1                           1       1     1     1         1       1                   1   1                   27
28 10     2       1 1             1                               2         1         1 1                                   28
29 6           1                       1     1                                     1   1               1                   29
30 12       1         1         1                           1       1       1   1       1   1           1 1         1       30
31 16     1         1 1         1 1             1               2       1 1       1   1       1 1         1     1           31
32 15 1   1     1             1       1 1   1   2               1   1                       1             1     1       1   32
33 6                           1         1           2                                                         1         1 33
34 10 1   1       1         1         1               1 1                                   1           1           1       34
35 10         1 1       1                     1       1       1                   1                   1         1       1   35
36 12     1         1                     1           1       1   1 1                     1       1                 2   1   36
37 9                                                         1             1 1 1         1 1         1   1           1     37
38 13                       1   1 1       1           1       1                 2       1 1     1     1   1                 38
39 10       1                                           1                   1     1   1   1       2             1         1 39
40 8 1             1 1             1                     1   1                   1                         1               40
41 10                             1         1 1                     1         1   1 1 1                         1       1   41
42 10     1         1                     1               1     1 1                             1 1     1         1         42
43 3                     1                                             1               1                                   43
44 15 1     1           1 2             1   1         1   1 1 1     1   1                           1               1       44
45 5             1                   1               1                                   1         1                       45
46 12   1       1 1           1 1                                 1         1   1       1             1           1   1     46
47 8   2           1 1           1       1                                                     1           1               47
48 20         2         1 1 1             1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 1     1           1 48
49 11   1                   1       1                   1 1         2     1 1       1                         1             49
50 12         1           1         1     1                         1         1 1             1 2     1               1     50
51 9 1   1                       1   1                                       1         1     1                 1     1     51
52 10     1     1         2             1                                               1               2   1     1         52
53 9         1         1                     1       1       1       1       1           1                           1     53
54 12                           1                 1     1 1 1   1 1     1     1                             1           2   54
55 9   1                               1       1                         1   1                         1     1 2           55
56 11                 2     1       2           1                   1               1             1                   1   1 56
57 10                 2       2   1                       1           1   1       1       1                                 57
58 9       1   1                                         1 1     1       1                       1     1                 1 58
59 9 1 1   1                 1           1                                               1     1   1   1                   59
60 11           1 2                                   1       1       1     1   1                   1             2         60
61 14     1   1   1     1                 1 1           1       1       1 1           1                           1 1   1   61
62 8                     3                 1     1                       1                                       1   1     62
63 12         1                                   1 1   1     1         1 1 1         1 1         1           1             63
64 7                       1       1         1 1       1                               1   1                               64
65 15                       1 1         2     1 1 2                     1   1 1           1 1                         1 1   65
66 11   1   1   1       1                               2       1   1                 1 1                           1       66
67 12       1     1                           1     1       1                         1                 1 1   2           2 67
68 13                                       2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 2                   68
69 9   1                     1             1     1 1           1                     1         1                       1   69
70 4               1                                                 1             1                         1             70
71 7                             1     1         1 1           1       1                   1                               71
72 12   1                   1       1       1       1     1       1         1           1 1               1 1               72
73 10     1 1                             1         1                           1 1                   1         1   1 1     73
74 10             1         1   1 1         1             1         1               1     1                         1       74
75 14     1 2     1                   1 1   1       1       1 1           1 1     1                                   1     75
76 14                 1 1               1                 1   1   1             2               1       1     1   2       1 76
77 16 1 1       1   1           3                     1                   1         1     1   1       1   1             2   77
78 13 2   1   1                       1   1         1 1                           1 1         1                 1         1 78
79 11                 1                             1 1     1                 1     1       1 1       1   1             1   79
80 6                   1                         1     1                       1             2                             80
81 13 1   1 1         1       1   2               1                       1         1       1                 1           1 81
82 7       1                 1             1   1                                                       1 1     1           82
83 5                         1                             1                 1               1                         1   83
84 9         1                 1                       1   1           1           1           1     1             1       84
85 16 1           1       1 2       1               1       1         1 1         1   1             2       1             1 85
86 6                             1           1           1     1   1                                           1           86
87 14                                     1   1 1         1   1 1       1     1         1             2   1 1     1         87
88 9         1             1                               1               1     1   1           1               2         88
89 10       1       1                                                 1   1       1 1         1   1           1       1     89
90 11 2         1                       1           1   1       1   1                       1       1     1                 90
91 7 1               1                                     2                               1                   1         1 91
92 8                                                     1     1           1               1       1           1   1 1     92
93 14 1 1     1             2 1   1     1           1     1         1             1           1                           1 93
94 5                     1                                                       1 1               1       1               94
95 17 1 2           1     1               1             1       1     1     2 1     1   1         1         1             1 95
96 3                       1                           1                                                 1                 96
97 15             1   1 1         1 1     1           1               1               1   1   1   1               2       1 97
98 8 1                       1       1     1                     1   1                 1                                 1 98
99 14   1           1               1 1 1       1                         1               1     2         1 2             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng