BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11         1                         1 1   1         1         1           1   1           1           1           1     00
01 12                 1 1     1 1       1       1             2               1 1                         1       1         01
02 13             1   1         1       1     2         2                             1       1   1     1                 1 02
03 12       1                                               1   1     1       1   1   1   1       1 3                       03
04 9         1         1                         2           1     1 1     1 1                                             04
05 10 1 1 1         1                     2         1 1                                       1   1                         05
06 5                             1 1             1                                     1                               1   06
07 10                                                 2           1           1             2             1     1     1 1   07
08 10     1   2               1 1     1                                 1                   1       1                     1 08
09 14           2         1 1   1                           1       2   1 1           1                 1   1     1         09
10 4             1                             1                                                     1 1                   10
11 10 1       1           1     1             1   1 1       1           1                 1                                 11
12 13       2   2       1             1         1               2                                       1           2 1     12
13 10     1 1     1     1   1                       1                 1       1 1     1                                     13
14 16 1 4     1             1                       1     1       1 1 1 1   1                                       1     1 14
15 10                                 1 1       1         1             1     1         1   1       1 1                     15
16 16           1   1     1                   1   1 1       1   1           1     1               1         2           1 2 16
17 7         1     1 1                         1               1         1                                   1             17
18 8     2                           1 1   1               1       1                                     1                 18
19 8                           1     1 1   1     1                         1         1       1                             19
20 9                     1               1           1     1   1                               1       1     1 1           20
21 12     1               1 1                       1       1       1   1 2                                   1         1 1 21
22 10       1                             1           2   1       1               1         1         1                   1 22
23 4                                             1             1                       1                               1   23
24 16     1         1     2 1     1         1       1           1     1       1 1                   1     2               1 24
25 9           1                         2                   1         1                   1 1                 1   1       25
26 12 1 1                 1             1 1                 1                           1                 1   1 1 2         26
27 13                       2             1 1     1         1                 1     3   1   1                     1         27
28 13               1   1     2     1                                           1     1   2   1     1       1           1   28
29 11                           1 1   1       1   1   1                         1       1               1         1   1     29
30 11         1                                 1 1           1       1     1         1 1       2                 1         30
31 19 1                           1       2 1 1   1     1       1 1     2   1                   1   1   1         1   1 1   31
32 11     1   1             1                                               1                               1 3     1 1 1   32
33 10       1     1           1 1             1           2                       1     2                                   33
34 9           1 1 1                       1             1 1                         1     1         1                     34
35 9             1       1                   1 1         1   1     1                             1   1                     35
36 5 1                                                   1                         1                       1         1     36
37 9             1         1       1 1 1   1                                                                 1 1         1 37
38 12                   1             1       2 1                   1                   1     1 1 1       1       1         38
39 12       1       1 2                                       1     1             1 1 1       1     1 1                     39
40 9 1 1           1 1                                               1                   1     1         1         1       40
41 6           1                                       1               1     1                           1   1             41
42 14 1                               1               1   1                 1     2   1   2       1     1               1 1 42
43 11           2                 1                         1     1       1       1                         2       1   1   43
44 12             2                 1   1         1 1 1   1                         1 1     1 1                             44
45 10     1       1 1       1               1         1           1       1                 1                 1             45
46 8             1     1                       1   1                     1 1                               1   1           46
47 15       1 1                   2     1     1     1     1   1 1 1   2 1                                             1     47
48 8     1         1   1                       1                                 1       1             1         1         48
49 14 1 1   1           1     2             1   1       1           1   1                   1                   1       1   49
50 8                                               1                   1 1         1       1   1 1     1                   50
51 12                         1 1           1   1 1           1           1 1   1       1                       2           51
52 13             1             1 1 1       1 1                                 1                   1       1 1 1     1   1 52
53 11 1     1                   1     1                 1         1       1       1   1                       1 1           53
54 9     1 1 1       1 1         1                     1                           1           1                           54
55 9     1 1                 1                     1             1   1                           1         1     1         55
56 8                 1   1                 1             1           2         1       1                                   56
57 13 1           1   2     1   1       1   1                 1                     1                   1         1       1 57
58 8           1                 1           1                             1               1       1 1               1     58
59 11   1       1   1           1               1     1             1 1                                       1     1   1   59
60 7               1                                 1   1                       1     1     1       1                     60
61 7                 1             1         1                           1                     1       1           1       61
62 11                     1     1   1       2           1           1                         1   1                       2 62
63 15           1 1                 1     1         1   1       1 2           1 1                 1   1 1   1               63
64 8                               1 1         1                             1         1   1 1                       1     64
65 17       1     1               2 1 1         1     1         2     1           1       2           1             2       65
66 14               1         1                 1       1               1   1   1   1           1       1   1 1 1   1       66
67 8 1                 1               1                             1             1             1       1           1     67
68 12         1     1                 2 2         1               1                     1           1                     2 68
69 9       1   1       1 1                 1               1                       1                 1         1           69
70 14                 1         1 1 1                         2           1         1   1   1       1 1               1 1   70
71 10         1     2 1                     1                   1                         1         2               1       71
72 15     1       1     2     1   1     1                               1 1       1                 1 1   1         1 1     72
73 10 1   1         1 1       1           1                         2                                           1   1       73
74 13 1 1       1             1     2                                 1   1   1       1   1       1       1                 74
75 8                       1         1                       1               1                 2     1             1       75
76 7                     1 2                 1                   1 1             1                                         76
77 16   2       1       1   2     1   1       1   2     1 1                     1   1   1                                   77
78 9                               1 1                 1         1           1     1   1 1     1                           78
79 12   1   1         2       1           2     1 1               1                                     1           1       79
80 14               1                               1               1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 80
81 8 1     1                       1                 1 1   1           1                                               1   81
82 8                                               1             1 1         1           1             1   1   1           82
83 5                 1                                     1                   1     1   1                                 83
84 9                             1 1                   1         1       1                       1       1       1     1   84
85 18     1             1               1             2 1   1                   1 1   1   1   1       1   1 1 1       2     85
86 12         1                   1             1       1   1   2     2         1   1       1                               86
87 7         1                           1                   1             1                 2       1                     87
88 14                     2               1   1               1 1                   1     1     1               1 3     1   88
89 11 2 1 1           1       1       1               1   1                         1                             1         89
90 9   1 1 1                 1     1                       1                   1     1   1                                 90
91 17         1 1         1 1 1 1       1           2       1 1                 1             1   1       1   1 1           91
92 6                     1             1                 1                                             1               1 1 92
93 10   1               1   1                                               1                     1   1 1 1           1 1   93
94 8   1 1                               1               1                 1                   1           1     1         94
95 10 1       1         1 1     1                             1     1                         1 2                           95
96 9   1                     1                       1   1             1   1                     1                 1 1     96
97 9           1 1                 1       1                 1                   1         1       1         1             97
98 13         1                 1                 1                         1 2 1 1   1     1     1   1     1               98
99 10       1     1               1                 1   1       1         1                               1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng