BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1           1         2               1                 1                         1     1     1 1         2   1   00
01 5                                         1                       1   1   1                                     1       01
02 7             1                                   1                         1 1                   1               2     02
03 10         2     1     1                     1     1                   1     1               1                       1   03
04 13 1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1                                   04
05 14 1     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1                     1 1   05
06 15           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1     06
07 12             1     1   1         1 1 1                 1               1                                 1         1 2 07
08 12         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1                   08
09 9       1       1 1         1                                                       1 1 2                           1   09
10 16           2                 1       1         1         2         1           1   2         2         1       1     1 10
11 7     1                                                           1     2       1                       1           1   11
12 9                                                   1       1   1   1 1                               2       1   1     12
13 13 1     1             1 1       1                   1               1     1             1                       1 1 1 1 13
14 8         1       1 1 1     1           2                                                         1                     14
15 6               1             1                               1                   1             1 1                     15
16 10                 1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1                     16
17 15 2               1     1         1                 1               2   1                               1 1 2         2 17
18 13   1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                                   1             1   18
19 8             1     2                                           1               2         1                 1           19
20 12               1     2 2                     1               1             1                     1 1 1       1         20
21 13   2         1   1                       1     1     1         1                           1         2 1           1   21
22 9   1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                                           22
23 7                                       2               1           1 1           1                           1         23
24 6         1       1 1             1                                   1               1                                 24
25 11     1 1       1   1                           2         1       2                 1                           1       25
26 12               1       1     1   2                 2   1   1       2                                             1     26
27 12 1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2                     1           27
28 12   1                   1             1 1         2         1           1           1 1                   1   1         28
29 11   1               1 1               1               1                 1       1         1           1         1     1 29
30 11 1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1                     30
31 8           1         1     1                         1 1               1   1         1                                 31
32 13     1                         1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1   1           32
33 10             1         1       1                           1             1 1               2           1     1         33
34 10                                       1 1           1           1 1                 1         1 1             1     1 34
35 11   1             1   1   1                               1               1         1   2 1           1                 35
36 13     2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           36
37 9                   1                           1   2                       1           1         1   1       1         37
38 7                     1     1               1     1 1     1                                             1               38
39 10     1       1         1                     1 1                           2                             1   1   1     39
40 13 1                             1 1   1       1       1             1     1     1           1             2     1       40
41 10       2                     2             1                                           2   1         1             1   41
42 14       1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1       1       42
43 8       1                 1                             1                 2   1       1         1                       43
44 11 1     1       1       1         1             1         2   1 1                                                 1     44
45 9     1         1                   1     1                   1       1           1                   1           1     45
46 15 1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         1               1       46
47 8           2           1             1                   1       1                             1             1         47
48 10     1               1           1                 1                               1         2       1       1       1 48
49 6                               1           1                                 1 1                 1 1                   49
50 6                                                                                     1     1       1     2 1           50
51 9               1     1                                                       1 1 1 1       1       1           1       51
52 7                         1         1   1                 1                 1 1                               1         52
53 10           1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                                 53
54 10           1                       1 1   1             1     1               1         1       1             1         54
55 10 2                                             1 1                   1     1                       1       1         2 55
56 13 1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                                             2   1 56
57 13                         2   1           1         1   1     1           1     1           1       1           1   1   57
58 9   1                                                             1           1     1       1     1       1         1 1 58
59 10                             1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1                 59
60 14   1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1     1         60
61 10         1       1         1       1             1             1                     1                     2         1 61
62 11       1                           1   1             1 1       1       1         3                           1         62
63 11                     2     1 1   1                                   1   1               1   1           2             63
64 13     1       1 1                             1             1   1     1                         1 1         1     1 1 1 64
65 10     1     1 1       1                                 1             1                   1   1 1           1           65
66 12 1       1   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1                 66
67 10         1         1 1       1                   1         1   1           1                     1         1           67
68 12       1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1                     1 68
69 7                                     1     1       1                           1   1     1                 1           69
70 6         1     1                         1                                       1               1 1                   70
71 4                                     1           1                                       1     1                       71
72 12                   1         1 2         1   1               1 1       1                                 1       2     72
73 8                       1 1           1               1           1           1     1         1                         73
74 4           1                   1                                                         1               1             74
75 10                         1         1                   1 1               1   1   1             1           1 1         75
76 14                     1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1           76
77 15       1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1 77
78 10                           1       1     1   1       1                   1                   1         2         1     78
79 11 1             1 1                     2     1       1                                   1   2     1                   79
80 16   2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2           1       1     80
81 12         2 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1                   81
82 13   1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1               1   1     82
83 11 1   1 1                                     1   1 1             1   1                     1                       2   83
84 9                       1       1   1   1                         1                       1         1           1   1   84
85 16   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1                   1 2       85
86 8       1   1 1               1                       1         1                                   1   1               86
87 13 1       2                     2   1           1 1   1                       1         1         1     1               87
88 11           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                                         88
89 16                   2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1       89
90 14             1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1               90
91 15       1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1   1         1 91
92 12     1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 1             92
93 7       1                 1     1                   1 1     1                 1                                         93
94 10   1   1                           1 1                   1                               1         1     1         2   94
95 17 1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         95
96 7                                     1     1                                     1             1       1   1 1         96
97 9               1   1                   1 1   1           1   1       1                           1                     97
98 6                 1         2   1                 1                                                     1               98
99 13     1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng