BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11             1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 1   1           00
01 12     1   1     1           1                 2                             1     1           1               1   1 1   01
02 9         1                           1 1         1   1     1 1                   1             1                       02
03 14 1   1   1 1                         1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1 03
04 6       1                                 2 1                   1                                                   1   04
05 16           1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1   05
06 12     1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                               1 06
07 11           1           1     1 1                   1       1           1 1       1                       1         1   07
08 13               2   1           2       1                                 1               1       1       1 1 1     1   08
09 10     1                 1         1     1                                     1         1       1   2         1         09
10 10 2       2     1     1                         1                   1           1             1                         10
11 15       2       1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               11
12 11   1     1             1       1                                 1   1                         1     2           2     12
13 16     1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           13
14 10   1                                   2                   1           1           1 1                   1     1     1 14
15 9                             1     1           1       1   1             1                 1     1       1             15
16 16         1                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1       16
17 9         1           1                         1     1       1                         1 1                   1 1       17
18 8       1                                           1     1   1       1               1         1                   1   18
19 6 1               1                         1   1                                   1                     1             19
20 14 1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1             1         20
21 10   1         1 1               1     1     1   1                     1       1                           1             21
22 14 1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                 22
23 11                 1   1             1               1     1     1     1                 3                       1       23
24 10     1       1                   1             1     2                           1               1       1     1       24
25 16   2         1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2           1 1           25
26 14 1   1             1                               1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1 26
27 16         1     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3     27
28 10                     1             1                 1 1                   1 1   1                   1   2             28
29 8           1   1           1                 1                 1                 1               1     1               29
30 12               1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1 30
31 10                 1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1                 1 31
32 7       1                         1       2                       1                         1                     1     32
33 11 1                                 1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1       33
34 10                     2 2                 1 1               1                   1                             1     1   34
35 13   1     1                               3     1     1     1                     1     1       2           1           35
36 3     1                 1             1                                                                                 36
37 12             1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       1             37
38 11                         1       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       38
39 9           1     1       1         1 1     1             1           1                                       1         39
40 16     1     1               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1 40
41 7                                 1 1   1             2     1   1                                                       41
42 8                 1             1             1                             1             1                       1   2 42
43 12   1   1             1             1     1     1                       1               1   1     1     1         1     43
44 7     1                     1                                                   1   1         1             1         1 44
45 6       1     1             1                 1 1                                                           1           45
46 7                       1       1   1             1             1   1                         1                         46
47 9   1   1   1     1                       1                     1             1 1                     1                 47
48 5         1                                       1           1                             1     1                     48
49 17       1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     49
50 13 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       1                                 1     50
51 9 1   1                   1             1                             1   1       1                 1           1       51
52 10   1   1                     1         1   2             1       1       1         1                                   52
53 15 2 1   1 1             1     1             1             1         1           1     1               1 1         1     53
54 9                       1             1     1           1                   1               1             1         1 1 54
55 5         1             1     1 1                                                 1                                     55
56 6               1 1       1                                                       1                           2         56
57 10     2   1 1     1                                   1   1                   1                 1                     1 57
58 14   1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1       58
59 16           2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1   59
60 16         1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1   60
61 8       1           1                         1                   1 1   1                           1 1                 61
62 15 1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                         62
63 19   1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                 63
64 12                         1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               64
65 10   1         1                         1                           1     2 2                               1 1         65
66 18       1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2           1   1       66
67 9                   1       2           2                     1                           1         2                   67
68 12     1               1 1     1       1                           2               1 1         1   1                   1 68
69 8                 1 1       1                     1                                                 1   1   1   1       69
70 9       1 1                         1                     1         1     1 1                       1 1                 70
71 10   1 1       1               1                     1                 1     1                   1           1       1   71
72 8                         1                     1       1     1       1             1     1           1                 72
73 5                               1                 1             1 1   1                                                 73
74 11 1           1   1         1                             1   1 1       1                               1 1       1     74
75 7     1     1       1                 1                                       1             1               1           75
76 13 1             1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1               76
77 13   2         1     1             1               1     1   1         1                     1       1           1     1 77
78 15       1                         1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     78
79 9                   1     1                       1   1   1                               1             1 1     1       79
80 14 1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1 80
81 9                                                     1 1               1       2                           1   1 2     81
82 9           1       2 1           1           1                                 1 1                                   1 82
83 10             1                   1     1               1       1           1         2   1   1                         83
84 12           1         1             1   1                             1               1 1                 1     1 1 2   84
85 7         1     1             1                           1                           2     1                           85
86 6                               1                                             2 1         1         1                   86
87 9                                         1       1   2                           2     1 1                 1           87
88 11     1                     1   1 1         1 2     1                                       1     1           1         88
89 4                   1                           1                                             1   1                     89
90 11 1           1         1     1                 1 2 1     1                   1             1                           90
91 15 1             1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1             1   91
92 12   1                               2         1             1   1                       1   1       1   1           2   92
93 12           1 1               1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1 93
94 13       1     1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1         94
95 10                           2                       1   1       1                 1   3           1                     95
96 10                 1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1                   96
97 5                     1                                                                                 1   1 1       1 97
98 3                                 1                 1                                               1                   98
99 7                     1             1   1     1                           1 1                   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng