BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1                 1           1     1                     1 1   1                 1                   00
01 11 1                 2                             1     1           1               1   1 1     1                   1   01
02 12           1 1         1   1     1 1                   1             1                         1       2     1         02
03 16           1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 03
04 5               2 1                   1                                                   1                             04
05 16               1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1           05
06 12 1                       1 1   1 2 1       1                                               1     1     1   1           06
07 13   1 1                   1       1           1 1       1                       1         1             1   1   1   1   07
08 12     2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     1 1                     08
09 9       1     1                                     1         1       1   2         1                     1             09
10 9                     1                   1           1             1                                 1   3       1     10
11 17 1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2                 2   1   11
12 10     1                                 1   1                         1     2           2                             2 12
13 14 1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2                         13
14 10             2                   1           1           1 1                   1     1     1         1                 14
15 10   1     1           1       1   1             1                 1     1       1                       1               15
16 19     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1   16
17 9                     1     1       1                         1 1                   1 1             1               1   17
18 12                         1     1   1       1               1         1                   1     2     1         2       18
19 5                 1   1                                   1                     1                                   1   19
20 13 1       1           1                 1   1                         1             1               1   1 1 1     1   1 20
21 9     1     1     1   1                     1       1                           1                 1             1       21
22 10   1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                                           22
23 12         1               1     1     1     1                 3                       1                 1     2         23
24 11       1             1     2                           1               1       1     1           1         1       1   24
25 13               1 1               2       1       1             1   2           1 1                           1 1       25
26 11                         1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1                           26
27 19     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1         27
28 10         1                 1 1                   1 1   1                   1   2                   1                   28
29 10 1                 1                 1                 1               1     1               1   1           1       1 29
30 14     1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1         30
31 12                               1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1           2         31
32 8       1       2                       1                         1                     1                       1     1 32
33 11         1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         1                       33
34 9               1 1               1                   1                             1     1       1 1 1                 34
35 12               3     1     1     1                     1     1       2           1                   1                 35
36 2           1                                                                                                 1         36
37 10         1 1     1 1           1                                       1       1               1     1         1       37
38 15       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2               1 1 38
39 7         1 1     1             1           1                                       1                                 1 39
40 15 1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1                     40
41 9       1 1   1             2     1   1                                                               1             1   41
42 12     1             1                             1             1                       1   2         1   2           2 42
43 10         1     1     1                       1               1   1     1     1         1                             1 43
44 8 1                                                   1   1         1             1         1 1       1                 44
45 8 1                 1 1                                                           1                 1             2   1 45
46 7     1   1             1             1   1                         1                                         1         46
47 7               1                     1             1 1                     1                         1       1         47
48 6                       1           1                             1     1                                       2       48
49 17   1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1                       49
50 13             1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       1 1               1     50
51 6             1                             1   1       1                 1           1                                 51
52 9   1         1   2             1       1       1         1                                   1                         52
53 13   1             1             1         1           1     1               1 1         1               2         1 1   53
54 13           1     1           1                   1               1             1         1 1 1 2 1           1         54
55 7   1 1                                                 1                                     1   1 1       1           55
56 4                                                       1                           2                     1             56
57 8                           1   1                   1                 1                     1               1     1 1   57
58 9                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1                                 58
59 14             1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1                           1 59
60 17   1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1                       2 1   60
61 11                   1                   1 1   1                           1 1                     2         2     1     61
62 13       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                                   62
63 14             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                       1       1           63
64 15   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1   1             1     1 64
65 9             1                           1     2 2                               1 1                             1     65
66 13           2         1   1 1         1                           1   2           1   1             1   1               66
67 9 2           2                     1                           1         2                     1                       67
68 13   1       1                           2               1 1         1   1                   1                 2   2     68
69 10 1                     1                                                 1   1   1   1       1           2     1       69
70 9         1                     1         1     1 1                       1 1                 1 1                       70
71 11   1                     1                 1     1                   1           1       1   1       1   1       1     71
72 9                     1       1     1       1             1     1           1                           1   1           72
73 8     1                 1             1 1   1                                                       1     1     1       73
74 8 1                             1   1 1       1                               1 1       1                               74
75 5           1                                       1             1               1           1                         75
76 12           1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1           1 76
77 11       1               1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1               77
78 18       1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1             78
79 9                       1   1   1                               1             1 1     1                       1 1       79
80 13 2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1                   1   1   80
81 11                           1 1               1       2                           1   1 2         1 1                   81
82 8       1           1                                 1 1                                   1       1     1       1     82
83 11       1     1               1       1           1         2   1   1                                       1   1       83
84 14         1   1                             1               1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1   84
85 7   1                           1                           2     1                             1           1           85
86 10     1                                             2 1         1         1                               1 1     1   1 86
87 9               1       1   2                           2     1 1                 1                                     87
88 12 1   1 1         1 2     1                                       1     1           1               1                 1 88
89 4                     1                                             1   1                                           1   89
90 10   1                 1 2 1     1                   1             1                                   1       1         90
91 11           1                           1       1 1   2         1   1       1             1                 1           91
92 14         2         1             1   1                       1   1       1   1           2                 1     1 1   92
93 11   1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1                       1   93
94 12   2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           1                       94
95 11 2                       1   1       1                 1   3           1                             1                 95
96 8       1                 1         1         1           1     1         1                             1               96
97 6                                                                             1   1 1       1 1                     1   97
98 4       1                 1                                               1                                 1           98
99 9         1   1     1                           1 1                   1                           1     1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng