BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12         2                         1 1       1                         1 1                 1     1   1 1   1           00
01 10   1                 1                   1 1       1                         1         1       1 1                 1   01
02 10     1         1                       1   1                             1       1       1     1         1           1 02
03 8                                       1                     2                     1   1           1           1   1   03
04 10                 1 1     1             1 1       1       1                   1     1                                 1 04
05 16     1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1                                 2 05
06 10           1   1               1   2 1         1                                     1 1   1                           06
07 7 1         1     1 1 1   1                                                                     1                       07
08 10               1   1 1                   1       1     1       1             1               1         1               08
09 15   1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1     09
10 11     1           1                         1     2                     1   1     1   1 1                         1     10
11 15   1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1                     11
12 14       1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     1       1       1     12
13 8   1                 1                   1   1             1       1                       1           1               13
14 20     1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   14
15 12             1               2   1                   1     1         1   1                         1       1     1   1 15
16 12                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1                             16
17 11   1       1                 1 1           1 1       1                           1             1     1             1   17
18 8                 2     1                                   1               1         1 1                       1       18
19 11     1             1       1   1       2     1 1                               1         1               1             19
20 11 1   1             1                                         1                   1             1 2 1             2     20
21 10                         1             1         1                       1 1         1         1   2             1     21
22 7 1                                                 1 1                                       1     1     1       1     22
23 17       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1         23
24 9       1   1   1                     4                             1                   1                               24
25 10                     1 1       1       1         1           1           1 1                 1               1         25
26 9 1 1                         1                                     1   1                     1                 1   1 1 26
27 11 1               1     1                               1           1                           1       2     1 1   1   27
28 13     1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1 28
29 5                                     1                                                   1   1           1     1       29
30 6         1                   1   1 1                                             1                   1                 30
31 8                         1 1   1                 1     1     1         1                       1                       31
32 14         1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1             1           32
33 10     1     1                   1     1             1     1   2                 1               1                       33
34 9   1         1       1   1                               1 2                 1                                   1     34
35 11                   2   1                       1       1               1           1 1                   1     1 1     35
36 7               1                 1                                     1       1           1           1   1           36
37 11     1   1                                     1                       1 1                   1 1     1 1 1     1       37
38 12   1       1 2             2     1                       1         1 1     1                     1                     38
39 7                         1     1                                   2               1       1 1                         39
40 14             1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1         40
41 13         1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1                 1           41
42 13 1       1 2             1   1 1                                                       1 1           1       1 1 1     42
43 10                                 2                             1                   1         3     1           1   1   43
44 9             1 1                       1 1                       1         1                                   1 1 1   44
45 11       1                                     1                 1       2       1 1       1               1 2           45
46 10               1                         1 2 1 1 1 1                       1                                 1         46
47 2                                 1                     1                                                               47
48 9                     1                             2             1 1             1   1 1 1                             48
49 8     1             1       1                         1                       1     1     1       1                     49
50 9 1                       1                       1   1   1         1   1         1         1                           50
51 12 1 1       1                     1 1       2               1                         1               1       2         51
52 12           1 2 1                                 1                           1               1           1   1     1 2 52
53 13                       3       1   2                         1 1             1                     2       1       1   53
54 12     1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1           1           54
55 9   1     1           1 1                     1       1         1                                   1         1         55
56 11         1         1                                                 1 1         1       1         2 1   1     1       56
57 12         1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1                           1     57
58 14                 1   1 1                         1           2 1 1     1               1             2     1 1         58
59 8     1                         1           1       1       1   1     1               1                                 59
60 9                 1           1     1                   1       1     1         1           1                       1   60
61 11 1     2               1             1       1                 1     1           1     1                           1   61
62 12                       1   1   1 1           1     1             2           1     1                   1 1             62
63 8                                                   1 1     1 1       1     1               2                           63
64 10                           1 1               1 1               1                   1           1       1   1 1         64
65 11       1       1               1                   1   1 1       1                   1     1       1 1                 65
66 13   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1             1         1 66
67 10               1           1   1 1         1                                   1 1             1               1 1     67
68 12                                     1         1   1           2   1       1     2         1 1                 1       68
69 12 1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1                       1   69
70 8                   1             1   1                   1           1 1           1                     1             70
71 7 1 1         1     1                                 1                                               1             1   71
72 11 1       1         1   1     1           1           1               1       2                       1                 72
73 5                   1         1   1             1         1                                                             73
74 18     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1   74
75 12   2   1       1                                   1                   1       1   1         1         1     1   1     75
76 13     2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1             1     76
77 15   1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1       1     1           2 77
78 5           1                                 1         1                               1               1               78
79 9       1   1     2       1         1                                         1                   1     1               79
80 8       1                                 1               1   1   1                               1   1               1 80
81 7 1             1     1                           2                                                           1 1       81
82 9       1 1                     1                   1 1         1             1   1                                   1 82
83 11             1           1                       1                         1       1 1       1     1 1     2           83
84 16 1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       1                 1   84
85 10       1         1                                       1       1       1     1           1     2         1           85
86 12             1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1               1     86
87 8                 1   1               1   1                       1                       1       1     1               87
88 12   1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                                               88
89 12             1 1                 1         1 1             1                   1           1 1     1 1   1             89
90 3                                         1 1                         1                                                 90
91 7                         1 1           1                                                 1       1   1               1 91
92 11     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1         1       1           92
93 12 1                   1   1                               1 2                       3                   1 1     1       93
94 14                     1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1                       94
95 11       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1                 1           1 95
96 10 1   1                                   1       1                             1 1   1               1     1   1       96
97 13       2                   1 2         1   1                                         2 1               1 1 1           97
98 13 1     1 2                           1                         1         1                 1     1   1   1   1     1   98
99 14 1                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1               2       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng