BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8     1                                     1 1       1                                       2         1   1           00
01 9   1             1         1           1           1               1 1               1                         1       01
02 12 2               1               1   1     1     1     1       1                                   1 1   1             02
03 9               1                   1 1                   1           2                     1       1   1               03
04 9                               1                         1               1 1       1           1 1         1     1     04
05 10     1     1       1   1   1                   1   1                                   1           1     1             05
06 10           1   2             1     1   1     1 1                           1 1                                         06
07 15   2   1                               1                 2             1                   1   2     2     1 1       1 07
08 10     2             1       1 1                 1                             1                 1             1       1 08
09 10               1       1             2         1       1                   1 1       1                         1       09
10 8           1       1       1     1                                 1             1                 1             1     10
11 13                     1 1 1 1       1                               1                   1 1     1           1   2   1   11
12 18   1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1           1             1                 1     1 12
13 12   1   1                   1   1                       1 2             1                           1 1           1   1 13
14 11                   1             1   1           1 1         1 1       1       1           1                 1         14
15 9           1 1                                       1           1         1             2           1           1     15
16 12                     1       1 1                     1     1   1       1             1     1         1       2         16
17 9           1 1 1 1           1   1       1                         1     1                                             17
18 8 2       1   1             1       1         1                                               1                         18
19 11             1             1         1           1                             1                 1 1     1     1 1 1   19
20 8 1                 1                                       1 1           1   1                       1 1               20
21 7     1                             1           1 1                                     1       1       1               21
22 15 1     1       1     1                 1             2 2       1   1   1                             1         1   1   22
23 11       1                                   1     1 1       1                 1   1 1 2                 1               23
24 12                 1             1   1 1           1         2   1 1                         1             1           1 24
25 7       1                 1                                                                     1   1       3           25
26 13               1   1         1           1 1       1   1   1       1         1         1         1 1                   26
27 13 1                       2 1       1   1       1           1         1             1   1           1   1               27
28 8                           1             1                               1 1 1 1       1                           1   28
29 10   1     1                                 1   1   1                 1         1       1 1 1                           29
30 17         1             2     1   1   1 1                   1   1   1     1           1   1       1             1   2   30
31 16   1       1 1                   1           1       1                 1   1             2 1         3     1     1     31
32 14               1     2                 1   2 2             1   1             1   1           1 1                       32
33 9         1                       1                                     1         1     1                     2 1 1     33
34 4                         1                                   1                             1                     1     34
35 9 1   1       1         1 1                   1 1                                           1                     1     35
36 10           1                 1         1       1   1                 1               1   1         1     1             36
37 16 1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1         1       1                                   37
38 6       2       1                       1                       1                                                   1   38
39 10       1         1                       1                     1                   1   1   1     1       1 1           39
40 6               1                 1       1 1                     1                                 1                   40
41 10           1   1 1 1               1                   1               1                   1     1                   1 41
42 11                 1           1       1               2               1   1               1   1 1     1                 42
43 14       1     1           2   1 1               2             1           1   1     1                       1       1   43
44 12       1   1             1       1         1             2           1           1                         1     1   1 44
45 8       1 1             1       1                           1                                       1 1       1         45
46 13 1   1     1   1                   2       1     1     1         1           1         1         1                     46
47 13 1   1 1     2 1                                         1 1 1         1   1                 1           1             47
48 11   2 1               2     1   2         1                     1                                               1       48
49 10                       1 1     3     1                                             1   1         1   1                 49
50 6   1 1       1       1       1                                                                                       1 50
51 14                                 1           1   1           1       1     2     1   2         2           1       1   51
52 11                 2             1           2                               1     1 2         1               1         52
53 4   1     1                                   1                                                               1         53
54 15   1               1                   1   1       1     1     1           1 2   3           1       1                 54
55 16 2         1     1             1                 1     1           1             1       1       1 1   1   1   2       55
56 8       1             2                     1   1           1                   1                                   1   56
57 10                           1         1         1               1 2             1           1   1       1               57
58 10             1       1                         1 1                     2       1                     1               2 58
59 9                                       1 2       1             1                                 2         1 1         59
60 6     1               1               1   1       1                                   1                                 60
61 12   1                       1                     1 1 1                   1     1       3     1                     1   61
62 12               2             1                             1         1     1       1 1       1   1         1         1 62
63 12           1                     1               1 1   1       1 1   1       1   1 1               1                   63
64 11           1     1             1                             2   1   1                         2                 1   1 64
65 15                 1       1 1   1     1             1         4         2 1       1       1                             65
66 9     1           1                       1   1             1       1           1           1             1             66
67 11       1               1     1           3               1           1   1             1                           1   67
68 11           1                 1 1             1                   1 1 1       1                     1           1 1     68
69 12   1               1             1 1             1                             1   2 1     1   1       1               69
70 10 1         1     1                 1   1                             1                 1 1                   1     1   70
71 10             1                       1       1 1 1         1                                         1 2 1             71
72 14   1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 1                 1     1                       72
73 10     2               1 1                                                   2   1   1             1 1                   73
74 13                   1         1       1             1     1   1     1     1         1 1     1             1           1 74
75 15         2   1     1   3                 1   1       1       1   1                             1             1       1 75
76 13             1               1       1 2 1   1     1                   1 1                   1   2                     76
77 13     1       1           1                           3   1   1       1       1         1                 2             77
78 10                                           1                 1   1         1         1       1           2 1         1 78
79 10 1                 1 1     1                 1   1                 1               1     1 1                           79
80 13   1   1 1               1             1   1             1       2     1 2       1                                     80
81 8                       1         1                         1                     1           1             1   1   1   81
82 11 1       1         1     1   1           1         2                                         1               1       1 82
83 12         1                       1                 1           2     1     1 1   1       2                       1     83
84 8 2               1                                                     1                 1     1 1             1       84
85 11         1   1         1         1           1                             1     1   1       2         1               85
86 7             1   1 1       1       1 1                                   1                                             86
87 8                   1   2                           1                           1     1                 1             1 87
88 9       1 1     1                                                         1         1       1       1         1   1     88
89 13     1   1       1   2   1         1       1   1         1                         1                             1 1   89
90 17     1     3                                   1     1 1   1     2 2           2       1   1         1                 90
91 4       1                                     1                           1               1                             91
92 11     1                       1   1               1           1         1       1     1             1           1   1   92
93 11                   1   1             1   1               1                           1       1         1 1     1 1     93
94 8         1                                                       2           1 1                               1 1 1   94
95 3                             1     1                                           1                                       95
96 13   1     1                 1   1             1         1 1                       1               1     1 1 1     1     96
97 8                                         1 1         1                                           1       1   1     1 1 97
98 10               1   1 1                 1                           1         1                         1 1   2         98
99 9   1             1       1 1     1                                 1     1                             2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng