BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
20
/
03
19
/
03
13
/
03
12
/
03
06
/
03
05
/
03
27
/
02
26
/
02
20
/
02
19
/
02
13
/
02
12
/
02
06
/
02
05
/
02
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 6       1                   1   1                                         1               1         1                   00
01 14         1           1     1         1     1       1 1 1       1       1     1   1         1         1                 01
02 11 1   1 1               1 1                           1           1                       1       2                 1   02
03 11   1 1 1   1                       1           1         1                                     1 1           2         03
04 13               3             1           1               1 1   1             1                 1                 2 1   04
05 17         1       1         1         1       2     2           2         1 1                             1 1     1   2 05
06 12                   1     1                 1   1 1 1 1           1           1           1 1             1             06
07 11                   2         1                     1 1                       2               1 1           1   1       07
08 8   1                     1 1   1                                 1                 1 1                     1           08
09 6                     1         1                                                 1                   1             1 1 09
10 7                 1 1                         1                                       1 1 1                       1     10
11 10                                                       1 1           1   1             1                   1 1   2 1   11
12 14     1 1       1             1 1     1 1   1               1           1       1       1     1                 1       12
13 8   1   1   2                               1       1         1                       1                                 13
14 6                           1   1                               1                             1   1             1       14
15 13               1         1   1   1           2 1   1             1         1                 1   1               1     15
16 8 1           1                   1               1                                         1   2             1         16
17 7             1                       1         1               1             1       1       1                         17
18 16 1               1     1           1 2                       1             1 2     2       1         1         1     1 18
19 11             1   1               1   1     1   1         1             1       1                 1     1               19
20 12 1                   2 1               1     1         1           1     2   1                         1               20
21 10       1         1         1               1                 1       1         1 1                     1   1           21
22 6         2                   1                             1                           1                         1     22
23 8                         1       1     1 1                 1       1           2                                       23
24 4     1                                             1                                                   1           1   24
25 13                 1     1 1   1   1 1         2               1             1           1                   2           25
26 15       1           2             1     1   1       1   2         2     1         1 1                       1           26
27 10     1           1 2         1 1       1         1   1                                               1                 27
28 10       1 1     1             1     1                     1   1       1                 1                           1   28
29 8                       1                     1                     1         1                       1 1         1   1 29
30 12         1                                 1         1     1         1     1       1   1 1                         2 1 30
31 6           1                           1             2                                             1 1                 31
32 9   1                           1                       1 1   1     1             1               1         1           32
33 12       1                         1                 1                 1             3     1           1   1   1 1       33
34 8         1   1     1 2     1                             1                       1                                     34
35 9       1                     1                   1           1 1                 1                     2           1   35
36 9       1                             1                       1         1 1           1             1       1       1   36
37 6                             1     2             1   1                                               1                 37
38 8       1               1               1       1                   1     1                     1               1       38
39 7           1         1                   1                         1       1         1               1                 39
40 9         1                 1           1                                 1       1     1         1             2       40
41 14             1               1       1 1                     1 1         1       1   1   1   1 1         1 1           41
42 6                         1                       1         1         1                 1     1                         42
43 12               1   1   1                 1           1         1 2 1 1                 1       1                       43
44 7   1                   1             1       1       1                             1                       1           44
45 9 1       1   1   1       1     1           1                                         1 1                               45
46 7                     1 1                         1   1               1                           1             1       46
47 14 2                     1                               1 1     1 1 1 1   1     1     1                         1     1 47
48 19   2 1     1                     1 1         1   1 1     1 1   1   1         1     1           1   1               1 1 48
49 8                         1       1       1                       1 1                   1   1       1                   49
50 12   1                                   2       1 1 1   1                                     2       1 1           1   50
51 10     1     1                       1             1   1         1               1 1                   1             1   51
52 11 1                                       1           1           1         1 1       1           1     1       1     1 52
53 16 1 1             1               1 1     1                 1     1       1     1     1     2               1     1   1 53
54 4                           1                               2         1                                                 54
55 14     1       1                     1 1     1   1                                 2 1 1 1   1       1               1   55
56 11     1                           1 1           1     1   1   1         1                 1                 1   1       56
57 8     1     1                                 1                   1             1                         1   2         57
58 17                 1   1     1     1     1               1     1           1 1   1   1             1           1 1     3 58
59 17 1         1                 1     1         1 1     1   1   1           1 2       2 1                 1 1             59
60 8           1     1     1       1                                       1         1   2                                 60
61 14         1           1 1   1       1 1                     1   1     1                 1       1     1 1 1             61
62 11 1           1 1       1   1           1 1                 1                   1 1                     1               62
63 9     1                       1 1 1       1           1               1                         1         1             63
64 7           1             1   1               1                           1                               1     1       64
65 18 2 1             1     1 1     1   1     2   1   2 1       1                                 1           2             65
66 12           1   1 1                   1                   1         2 1 1                       1             1   1     66
67 15   2         1 1                 1       2           1     1   1             1           3                 1           67
68 6                                                   1         1         1                     1                   2     68
69 8                   1                 1                                     1 1             2                 1 1       69
70 8           1             1                     1       1 1                               1               1           1 70
71 11     1             1 1 1                                         2           1           1     1   1   1               71
72 10     1   1           1           1                       1             1         2           1                   1     72
73 7 1           1       1             1   1                   1                   1                                       73
74 11 1         1         1               1   1   1             1         1         1                       1     1         74
75 7                         1         1                               1                             2 1               1   75
76 15 1   1                         1 1     1           1           1 1   1     1               1 1   1 1         1         76
77 7                               2   1       1                         1                           1             1       77
78 15       1   1         1 1   2 1                             1 1                           1   1         1     1   1 1   78
79 10 1       1                     1                       1               1       1           1   1   1   1               79
80 15         1       1 3                                         1             2 1           1 1     1       1   1       1 80
81 13           1   1     1 1                               1           1           1       1         2       1       2     81
82 7                         1       1   1   1 1                                         1     1                           82
83 11     1 1       1                       1   1   1       1               1     1       1             1                   83
84 14 1       1     1   1     1 1   1           2   1   1                 2                     1                           84
85 14             2 1     1                   1                   1           2 1         1     1         1     1   1       85
86 12         1   1   1                           1 1 1             1   1   1       1         1         1                   86
87 8                             1             1 1                         2           1     1                     1       87
88 16   1   1 2                         1       1   1 2                 1               1   2   1         1   1             88
89 7                                               1       1                   1                 1 1                   1 1 89
90 12             1 1     1   1                                               1 1   2           1 1       1   1             90
91 9   1 1           1         1 1 1     1                 1                                                             1 91
92 11   1   1       1   1                             1       1             1                 1         1             1 1   92
93 8   1   1       1         1                                                                     1   1       1 1         93
94 16         1 1 1         1                   1               1       1   1 1                   1       2 1 1 1 1         94
95 9                 1       1       1             1               1             1     1   1                     1         95
96 13             2   1         2           1         1     1         2                                 1   1             1 96
97 18   1 1     1 1 1   1         1 1         1     1   1         1             1     1           1 2     1                 97
98 14   1 1                               1 1 1             1 1     1       1           1               2     1   1         98
99 10       1                                         1 1   1 2   1     1             1                 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
20
/
03
19
/
03
13
/
03
12
/
03
06
/
03
05
/
03
27
/
02
26
/
02
20
/
02
19
/
02
13
/
02
12
/
02
06
/
02
05
/
02
30
/
01
29
/
01
23
/
01
22
/
01
16
/
01
15
/
01
09
/
01
08
/
01
02
/
01
01
/
01
26
/
12
25
/
12
19
/
12
18
/
12
12
/
12
11
/
12
05
/
12
04
/
12
28
/
11
27
/
11
21
/
11
20
/
11
14
/
11
13
/
11
07
/
11
06
/
11
31
/
10
30
/
10
24
/
10
23
/
10
17
/
10
16
/
10
10
/
10
09
/
10
03
/
10
02
/
10
26
/
09
25
/
09
19
/
09
18
/
09
12
/
09
11
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng