BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15         1         1         1                       1             2 2     2                         1     2       2   00
01 20       1           1           1 1   1   1         1                 1 1       1 1   1 1     1 1 2 1                 2 01
02 13 1                               1   1 1   1                     1             1               1   1     2   1       1 02
03 17   1 1       1   1       1         2             1   1   1 1 2 1     1                 1                           1   03
04 25   2     2 2 1     2       1       1     1         1 1   1 1   1 1     1               1     1     1           1 1   1 04
05 22                       1   1         3 1 1 1   1     1             1 1     1       1 1   1     1   1       1 1   1 1   05
06 10         1       1       1   1         1                     1 1         1                             1             1 06
07 15           1                   1                 1 1 2         1   1           1   1 1     1           1   2           07
08 17   1 3   1         1             1 1     1   1                   2                 1     1 1   1         1             08
09 17 1     2     1 1                   1       1   1   1   1         2           1       1           1 1     1             09
10 16 1         1 1               1 1     1         1         1             1                 1     1     1 1 2           1 10
11 18       1     1   1   1   1             1   1 1           1                     1     2 2     2 1                     1 11
12 17                   1 1   1           1   1       1                 1     1 1 2   2       1     1         1   1         12
13 20 1       1 1 1           1   2       1     1   1             1 1         1     1 1       1   2         1         1     13
14 8           1           1                     2         1     1                             1                   1       14
15 16                 1           1         1   2       1   1 1       1 2 1   1             1         1             1       15
16 15       1     1     1     1                     1   1 1   1   1               1           1 1       1       1         1 16
17 16 1           1 1               1               1       1 1               2     1             1     1   1       3       17
18 16       1                           1     1   1     1   1   1             1 1   1 1         1 1   1         1       1   18
19 16     1   1                       1         1 1   1                     1 1 1 1 1       1                     1 1 2     19
20 22     1         2 1         1 1 2 1 2 1     1   1   1       1 1           1                     1     1   1       1     20
21 15   1               1           1 1   2   1     1         1 1   1       1                             1             2   21
22 17 1                   1             1 1           1   1     1 2 1             1 1 1     1           1 1       1         22
23 15 1 1             1       1                 1         2 1 2 1           1         1         1             1             23
24 10                     1     2 1     1                     1     1       1         1                           1         24
25 14                     1     1 1                                           1 1   1   1     2           1 1 1 1       1   25
26 21   1   1         1           1 1   1   1             2   1 2 1 1           2     2                         1 1       1 26
27 12               1 1   1   1                       1 1               1   1           1                   1         1   1 27
28 19         1         1   1       2 1   1 1       1   1         1       1           1                     1     2   1 1 1 28
29 12               1       1   1                 1                           1     1       1 1       1 1       1         1 29
30 8 1                     1     1       1                     1 1         1                                     1         30
31 14               1       1             1     1 1                 1               1 1 1 1 1           1     1           1 31
32 15       1                   1     1 1                       1 1       1     1       3     1       1           1       1 32
33 20   2 1         1   1               1   1           1   1             1 1   1 2       1           1 2       1         1 33
34 17 1 2             3     1     1                   1 2       1   1 1     1                                 1       1     34
35 13           1 1   1       1                     1     1   1         1 2           1               1         1           35
36 14                         1   1 1   1 1 3                     1       1     1 1               1         1               36
37 13       1       1       1           1               3 1   1               1                         1       1       1   37
38 16                 1 1 1   1 1         1   1                         1   2     1     1 2       1                     1   38
39 9     1               1         1   1             1     1                                   2                       1   39
40 13         1           1                       1     1         1           1 1 1                   1   1   2           1 40
41 21       1 5   1     1           1 1               1   1             1     1           1 1       2             2   1     41
42 22           1 1   1     1 2 1     2   1 1       1   1 1                       1       1   1   2     1 1 1               42
43 16   1   1     1 1       1                 1 1             1 1       1           2     1   1 1   1                       43
44 14 1       1 1 1       1             1     1                 1   1 1         1               1         1             1   44
45 11     1     1       2 1                                     1             1 1     1             1             1         45
46 18 1 1 2                   1       1   1   1 1 2       1 1                       1   1       1   1                 1     46
47 15     1                 1                 2 1           1                     1 1     1 2       2 1       1             47
48 25   1     1 1     2       1 1                           1                       2   1 1 1   1 2     1 3   2     1 1   1 48
49 20       1           1   1                     1         4 1   2       1         1     1   2     1 2               1     49
50 18       1   1           1   3           2                   1                     1 1           2       1   3   1       50
51 15                         1     1     1 1       1 2     1                       1 1     1   1       1 1       1         51
52 18 1                     1           1   1         1         1       1     1   1 1     1   1 1   2             1     1 1 52
53 16           1           1             1                         2   1       1 1   1 1   1           1 2       1 1       53
54 14           1 1   1           1                                     1       1         1   1   1             1 1 1   1 1 54
55 12       1             1   1       1         1 1           1       2       1         1       1                           55
56 19   4             1         1                 1               2 1     1 1   1     1     1 1           1       1     1   56
57 17               1   1 1         1 1           1     2         1   1   2 1     1         1   1             1             57
58 11       2             1   1 1                             1   1       1 1               1                           1   58
59 13               1       1   2         1     1               1     1 1                   1               1   1   1       59
60 20 2   1 1 2     1     1                 1   1                           1   1               1 1       3     1 1       1 60
61 15   1       1         1     1 1 1   1   1   1                               1     1   1                 1       1     1 61
62 13   2   1   1             1 1     1         1     1     1         1                             2                       62
63 21 2 1   1 1 1 1         1 1                       1     1       2   1                 1   1     1       1 1       1 1   63
64 24 1   1     1   1   1 1 1   1   1 1 1   1         1 1 1           1 1 1   1   2                               1       2 64
65 16 1       1 2         1           1     1   1             1   1                     1 1   1       1     1             1 65
66 19 2   1           1 1         1       1           2       1   1   1     1     1 1   1     1         1     1             66
67 13             1         2       1               1   1   1           1     1       1 1         1       1                 67
68 16     1       2                           1       1             1       1         2           1   2     1       3       68
69 14       1           1 1     1                 1 1 1                 1           1                 1 1       1 1 1       69
70 19 1 1   1   1             1   1     2           2     1           1         1 1   2         1         1     1           70
71 20 1       2       1               1   1 1       1       1 1             2 1             1   1 1 2             1     1   71
72 23   1 1     1 2 1             1   1 1     1   1                       1   1     1   1   1         1 1     1     1   3   72
73 13 1     1       1     1 1           1                       1     1 1       1     1       1                       1     73
74 18         1   1 1         1         2               1 1         2               1       1   2 1     1         1   1     74
75 7           1                                           1       1       1                             1         2       75
76 11                                   1     1   1                   1           1           1   1   1     1         1 1   76
77 16     1               2 1       1           1 1   1     1           1     1             1     1 1                 1 1   77
78 13 1     1       2   1         1           1     1 1       1             1                         1                 1   78
79 18           1 2 1 1 1   2 1 1             1   1                     1     1         1 1                     1   1       79
80 16             1 1   1       1 1   1           1   1   2     1         1             1                   2   1           80
81 9                         1     1     1         1   1 1     1       1                                   1               81
82 17           1         1       1 1 1       1       1 1     1   1     2 1             1         2                   1     82
83 11             1                 2                 1       1       1       1             1             1   1     1       83
84 15                 1   1       1           2 1   1           1                 1 1         1           1 1       2       84
85 21     2         1           1 2 1 1       1                   1   1   1                   1 1   1 1     1     1   1 1 1 85
86 8       1     1                 1 1       1                           1                       1       1                 86
87 14       1   1                     1     1 2     2     1 1             1                                   1     1 1     87
88 16 1     1         1     1       1           1         1 1 1                         1               1   1   2     1   1 88
89 11 1     1         1   1                             1     1     2 1     1                               1               89
90 18     1   1   1 1   1     1                         1       1 1         1   1 1   1           1   1 1     1       1     90
91 24   1               1 1 1               2 1 3 1 1 1         1   1         1 1 1     1     1 1 1         1 1             91
92 14   1               2       1 1               1                         1   1 1     1 1     1               1     1     92
93 17     1   1       1       1   1             1 2         1         2     1       1                 1           1 1   1   93
94 16               2 1 1         1   1             1     2       1     1 1           1       2                 1           94
95 20 1   1         1     1           1     1 1                     2 1   1   1   1     1   1   1     1 1 1           1     95
96 17   1 1                 1 1     1 1   1 1       1           1         1     1 1                     1 1       1 1       96
97 13     1   2                                     1       1                   1       1 1           1     1 1       1   1 97
98 18     1     1     1         1         1 1     1   1         1     1                   2           2 2   1 1             98
99 16     1         1                             1 1 1     1 1 1   1 1       1           1 1   2                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
Ngày
/
Tháng