BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10                 2         1                 1 1                       1     1                                 1 1 1   00
01 7             1 1     1                               1   1                                   1         1               01
02 13   1   1         1                 1                 1 2     1   1     1                   1   1                 1     02
03 14         1 1       1               1   1 2             1       1   1     1     1       1                     1         03
04 12   1 2         1                                               1 1                                 1 1 1   1     1   1 04
05 13   1                       1 1   1                     1 2             1 1           1           1 1         1         05
06 5                                   1                                             1     1             1       1         06
07 11                               1 1   1             2                           1 1 1 1                   2             07
08 10 1                       1   2 1     1                   1       1       1     1                                       08
09 8       1     1   1 1       1                                   1 1   1                                                 09
10 11                     1                     1   1   1             1                               1 1 1 1   1 1         10
11 8 1     1       1       1     1                                               1             1             1             11
12 14     1     1           1 1 1       1                         1             2                 1           1     1 2     12
13 9           1             1           1           1   1     1                             1   1   1                     13
14 11         1         1 1         1             1               1                   1               1         1 1 1       14
15 7                                         1   1     1                       1   1 1                       1             15
16 2                                       1               1                                                               16
17 4 1                                                           1                                   1                 1   17
18 11                         1   1   1       1                       1   1       1 1                         1       1   1 18
19 15 1   2   1 1         1                 1   1     1   1           1       2                     1     1                 19
20 14         1 1   1   1           1       1               1     1   1   1 1 1               1                         1   20
21 15   1       1             1   1   1     1                     1                   1             2   1 1         1   1 1 21
22 10                                     1         1 1 1           1                       1   1   1         1 1           22
23 10     1                 1                 1   2               1       1                               1         1   1   23
24 7   1               1                                         2             1                 1             1           24
25 12   1                     1       1               1   2 1   1         1 1           1                                 1 25
26 10           1   1     1                     1       1                 1               1               1           1 1   26
27 11                           1 1       1     2                         1         1   1                   1   1 1         27
28 11                 1                     1     1 1         1 1           1                   1 1 1       1               28
29 14     1                 1         1               1       1         1       2   1     1 1         1                 1 1 29
30 13         2   1     1               1 1 1         1                 1 1           1       1             1               30
31 12   1               1   1 1     1         1                     1 1         1                   1     1               1 31
32 5                                                 1     1     1                 1                       1               32
33 6                         1       1         1                           1   1           1                               33
34 11       2         1                               1   1 3     1                   2                                     34
35 16   1                     1     1 1   1   2 1       1         1 1       1       1       1               1 1             35
36 15 1   1             1                 1 1   1               1           1   1       1       1     1   1 2               36
37 12 1         2               1           1 1     1               1         2       1   1                                 37
38 9     1     1                   1               1                     1                     1 1               1     1   38
39 12   1           1                 1     1         1                           1   1       1 1     1       1     1       39
40 10               1   1                                                                   1 2       1   1       1     2   40
41 8                         1     1   1       1     1                                   1             1               1   41
42 8               1                         1 1                         1         1     1   1                       1     42
43 5         2                                                     1               1                             1         43
44 12             1     1       1                 1     1                                     1       1     1 1 1   1   1   44
45 3                         1                                 1                                           1               45
46 11 1     1                         1   1                                   1                   3 1 1 1                   46
47 13                           1       1 1             1 1   1   1           1       1   1     1                   2       47
48 12         1 1           2   1       1                                       1 1 1   1               1         1         48
49 10         1       1   1                                       1     1 1     2   1       1                               49
50 11 1   1 1         1                     1             1                             1     1   1     1               1   50
51 8             1         1     1                         1           1 1   1                                         1   51
52 19   1     1     1     1 1     1       1       1 1         1     1       1             1 1   1 1 1 1                 1   52
53 10     2           1                             1                     1           1   1             2       1           53
54 18     1                       1 2   1       1   1       1 1 1       1                 2 1                     1   2 1   54
55 8             1               1                     1     1 1                 1                   1                   1 55
56 11 1                       1       1     1     1   1       1             1       1         1 1                           56
57 15       1               1       1   1                   1       1   1 1       2         1     1               2 1       57
58 4               1 1   1                                                                     1                           58
59 15   1 1 1       1 1   1           1                 1 1                     1                 1       1     1   1     1 59
60 9   1   1     1 1   1   1                                                     1             2                           60
61 7                   1           1                     1     1   1 1         1                                           61
62 10   1                       1                         2 1         1 1                   1       1     1                 62
63 18             1             1               1           1   1           2       1 1   1 1       2         1 1 1   1   1 63
64 16               1     2 1           1   2 1           1             2     2           1             1   1               64
65 8                           1   1     2                                                 1       1       1             1 65
66 10                       1                                 1       1 1                     1     1 1       1       1 1   66
67 8           1 1         1     1                                     1   1           1                                 1 67
68 14 2     3 1   1                       1                                   1         1   1       1         1     1       68
69 6           2                                                       1               1   1                   1           69
70 13         1 1 1     2 1     1           1 1                                 1                         2               1 70
71 13   1 1           2                             1   2                         1               1   1 1           2       71
72 9                               1         1               1 1       1   1     1                   1           1         72
73 16   1 1             1 1         1     1     1   1 1                           2   1 1               1     1     1       73
74 10       1       1                                                 1           1     1       1 1 1               1 1     74
75 12         1             1 1       1   1       1               1       1       1   1                       1   1         75
76 14       1     2                     1             1           1 1 1 1 1       1           1         1       1           76
77 7               1                   1       1               1         1         1   1                                   77
78 14                     1         1           1 1   1 1           1           1       1 2               1 2               78
79 18                             1 1     1   1 1         1   1 1           1       1   1       1       1 1 1 1       1   1 79
80 18 4     1                           1 1                     1     1 1         1 1 1 1         1       1 1     1         80
81 8               1                               1           1 1           1                 1       1             1     81
82 7 1               1   1             1   1             1                                   1                             82
83 10   1             2       1   1           1                     1                 1                       1           1 83
84 4                             1               1                                     1   1                               84
85 4       1                   1                   1                         1                                             85
86 9               1       2 2                       1   1                                 1       1                       86
87 12 1                     1                 1 2 2   1               1                       1 1               1           87
88 15                 1       1       1           1 1 2 1     1 1                       1     1                 1 1       1 88
89 17 1 1     1                 1       1           1           1 1     1   1   1 1             1   1           1   1 1     89
90 16       1 1 1 1                   1 1   1       2               1     1               2           1             1     1 90
91 8   1                       1                       1           2 1 1   1                                               91
92 12         1 1 3     1       1                               1               1       1     2                             92
93 7     1     1     1                                 1 1   1                                   1                         93
94 7                     1   1   1   1       1                                                               1 1           94
95 8         1     1                 1           2                 1         2                                             95
96 10                     1       1   1 1           1       1                                     1                   1 1 1 96
97 9                   1       1             1                 1                     1       1         1 1           1     97
98 9             1     1           1       1     1           1       1                               1         1           98
99 9     1               1       1                     1   1 1                                         1       1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng