BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12                                     1 1 1 1   1   1   2                                     1     1       1 1         00
01 8     2                                     1       1     1                                 1   1 1                     01
02 14 1           1     1             1                                             1       1   1 1   2   1         1 1 1   02
03 18 1     1   1               1       2   1     1             1 1     1   1   1 1   1                 1       1     1     03
04 10         1         1               1               1 1     1   1                                   1   1           1   04
05 10   1 1         1   1                   1               1         1               1                   1         1       05
06 13         1         1     1   2 1                               1   1             1                 1 1               2 06
07 11                               1     1 1 1       1       1                 1         1 1                           1 1 07
08 7                       1                   1         1 1 1             1       1                                       08
09 11 1 1           1                                     1           1 1             2               1               2     09
10 14                   1 1     1   1   1 1 1                     1 1   1                   2   1             1             10
11 9       1         1                               1               1 1 1         1                               1     1 11
12 13   1           1     1 1                 1     1       2 1 1               1       1   1                               12
13 12           1     1                           1           1       1       1                 1 1         1         1 2   13
14 8 1     1           1                             1             1 1                 1                               1   14
15 9                             1         1 1   1           1                                 1       1             2     15
16 11   1           1     1                                         1       1               1   1   1 1   1         1       16
17 8                 1                                 1     1       1                     1   1   1       1               17
18 13 2 1       1   1   1       1               1                       1       1   1       1           1                   18
19 11             1         1                                                                 1   3 2         1       1 1   19
20 13           1 1     1   1   1     1                     1                 1 1   1               1       1   1           20
21 9       1         1               1                 1     1           1               1             1   1               21
22 5     1   1                                 1                           1                                       1       22
23 10               1         1           1   1     1 2                 1           1           1                           23
24 15           1         2 1       1               1             1     1   1 1                       1           2 1 1     24
25 6 1                         1                               1                       1           1                     1 25
26 9     1     1 1               1 1   1       1                   1                                             1         26
27 12       1       1     1 1       1           1     1           1 1           1                                       2   27
28 8                                     1     1   1   1                                     2       1               1     28
29 16 1     1                 1   2         1     1   1       1           1       1   1             1     1 1             1 29
30 21     1 1                 2 1 1 1 1   1             1       2               1     1       1       1   1   2           2 30
31 8                   1               1                                   1         1 1         1                 1     1 31
32 5               1                         1     1                                           1                   1       32
33 12               1       1     1                     1       1   1   1       1   1             1             1 1         33
34 10                           1     1               1     1                     1 2             1 1           1           34
35 13   1   1 1     1 1                   1               1     1             1         1             1     1 1             35
36 12           1                       1         1               1 1     1       1 1 1 1 1                             1   36
37 13 1           1     1       1 2     1   1 1                               1             1           1         1         37
38 10     1 1                       1           1           1       1               1 1               1           1         38
39 15 1 1                     1                       1               2     1 1 1 1                 2     1 1 1             39
40 8         1                       1                 1                   1 1     1               1             1         40
41 11 1         1 1                       1       1     1                           1     1               1         2       41
42 17 1 1     2   1           1     1           1               1           1 1   1       1       1 1                     2 42
43 13     1 1           1 1               1       2 1   1                     1               1                   1     1   43
44 9                                           1     1                   1                   1 1         1 1   1   1       44
45 11   1     2   1             1               1 1       1         1                                           1       1   45
46 8   1                                   1           1       1         1                 1   1                         1 46
47 8       1     1                       1   1                     1                     1         1               1       47
48 7 1     1           1     1                                                   2                               1         48
49 7           1                     1 1                               1   1                               1   1           49
50 19   1             1       1                   1   1     1         1       1 1           1 1   1   1   2 2         1 1   50
51 16     1                         1 1 1         1               1       2               1             1     2 1     1 1 1 51
52 13 1     1   1         2     2 1                             1   1 1 1               1                                   52
53 10       1                               1                           1   1   1         2     1 1                   1     53
54 4                       1     1                 1                 1                                                     54
55 7     1             1 1             1                     1               1                     1                       55
56 7       1 1     1             1           1                                   1                 1                       56
57 7   1                   1           1               1                   1 1                                     1       57
58 10     1   1 1             1 1             1                             1                   1       1         1         58
59 7 1                                         1               1     1                       1   1   1                     59
60 10     1         1           1                 1 1     1 1     1   1                   1                                 60
61 10                               1     1       1         1 1                   1           1           1   1           1 61
62 15             1                 1 1 1   1       1   1         1         1       1     1       1     1   1   1           62
63 8                             1   1             1                     1     1   1         1               1             63
64 17 1       1   1   1                   1   1   1       1       1                     1       1       1   1 1 1 2         64
65 4                                           1           1                 1                       1                     65
66 15   1 1                         1 1     1   1   1 1 1                 1   1 1     1                   1           1     66
67 10 1 1                           1                     1     1 1     1 1             1 1                                 67
68 10                     1       1       1       1           1   1               2           1                 1           68
69 6                     1   1       1           1             1     1                                                     69
70 8     1                           1                       1               1       1                         1   1   1   70
71 7           1 1               1                       1 1     1                                             1           71
72 10     2           1                 1                 2         1                         1               1     1       72
73 10                       1       2       1           1                       1     1             1               1 1     73
74 19                 3       2         2           1         1   1   1     1     1     1   1     1     1   1 1             74
75 6                 1                   1                               1                                   1   1   1     75
76 4                     1               1                                                     1 1                         76
77 11       1       1 1     1                         1             1     1                   1                 1 1       1 77
78 12   1         1 1           1               1                     1 1     1     1     1         1               1       78
79 16                     2 1         1       1           2         1       2       1   1 1 2                 1             79
80 11                   1     1                                   1     1     1 1 1                       1 1   1 1         80
81 12         1 2             2 1 1   1             1                     2                 1                               81
82 6                 1         1     1                                           2                                       1 82
83 6               1                         1       1       1 1                       1                                   83
84 12         1 1     1   1                   1           1     1           1           1 2                   1             84
85 8               2   1                                               1 1           1         1                       1   85
86 8                 1         1         1                 1           1                 1 1             1                 86
87 16         1 1 1 1       1                       1 1   1                   1               1           1   2   1   1   1 87
88 9     1           1   1   2                     1                           1           1             1                 88
89 12                                         1       2       1     1             2       1       1   1 1 1                 89
90 14                   2             1         1       1       1               1   1   2             2 1           1       90
91 7           1 1                   1     1                     1                   1 1                                   91
92 9   1   1           1                   1   1             1           1                             1               1   92
93 7 1           1         1     1                                                     1     1 1                           93
94 20   2     1             1   1           1 1     1     1     1   1                 1     1   1 1   2 1         1       1 94
95 8           1           1           1         1       1 1                           1                             1     95
96 11                               1     1       1     1   1 1       1                       2                 2           96
97 11     1   1   1       1 1       1                             1   1 1 1           1                                     97
98 10         1       1                 1   1 1     1       1                   1     1       1                             98
99 14       1     1         1             1 1 1       1   1       2                                     1   2           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng