BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12       1 1               1       1 1             1                       1   1               1             1   1     1 00
01 10 1                 1     1   1           1 2                     1           1                           1             01
02 14       1             1       1   1 1   1 1     1     1   1         1                                   1           1 1 02
03 13             1   1   1       1   1                           1         1   1 1           1     2       1               03
04 12   2               1             1                                   1 1 1       1       1     1           1 1         04
05 11   1                     1                               1         1   1     2 1         1 1               1           05
06 11       1     1 1     1 1       1                     1         1                           1       1           1       06
07 8     2 1 1                                             1                         1               1     1               07
08 7                                                                 1           1         1                 1 1       1 1 08
09 12         1                                     1     1 1   1                     1     1   1         2     1 1         09
10 14   1   1       1 1     1     1   1 1                       1                   1 1             1       1 1             10
11 11 1 2                       1             1     1           1                 1                       1 1             1 11
12 10     1   1                   1                     2     1 1       1         1                                       1 12
13 9     2                                                       1       1         1     2   2                             13
14 9         1 1                           1                             1           1     1                         2   1 14
15 11                   1                 1   1 1           1 1               2           2 1                               15
16 10     1 1       1                                             1             1     1     1     2 1                       16
17 7                                   1 1             1     1                                 1           1         1     17
18 10 1 1     1     2         1                                 1                       1       1     1                     18
19 10         1         1                     1                 1         1   1             1       1 1                   1 19
20 6     1                     1                   1 1                 1                   1                               20
21 8                   1                     1           1               1                           2     1 1             21
22 8     1                                   1             1   1   1                           1     1 1                   22
23 13               1 1   1         1   1   1                       1             1     2           1               1     1 23
24 7     2                   1 1                   1               1                     1                                 24
25 13 1               1                     1         1     1         1   1   1               1   1 1     1     1           25
26 14 1               1           1         1                       1 1     1 1     1                 1       1   2     1   26
27 6                       1                                 1     1           1 1                               1         27
28 14                       1     1     1   1           1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1           28
29 12         1                 1     1     2         1     1   1     1     1           1             1                     29
30 12   1             1       1     1     1     2                   1       1     1           1       1                     30
31 14         1 1             1 1 1 1             1 1     1 1         1           1               1   1                     31
32 11                                     2 1       1 1         1   1               1                 1         1 1         32
33 11           1   1 1   1                 1           1                   1   1       1         1       1                 33
34 18     1                       1   1   1     1 1       1         1 1             1 1                 1 1   1   1     1 2 34
35 11     1                         1 1       1 1 1                   1     1             1       1             1           35
36 11 1   1     2                                         1             1                                     1 2 1   1     36
37 16         1   1               1       1   1   1   1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1           37
38 18       1 1 2             1 1             2     2                   1       1               1 1     1     1   1       1 38
39 11         1 1               1     1               1 1         1               1                                 1   2   39
40 9                     1           1     1       1 1       1 1                     1                 1                   40
41 14 1           1       1 1 1           1                 2         1     1                 1 1           1       1       41
42 8                 1     2     1     1                     1             1               1                               42
43 13     1             2       1     1                       1   1       1         1       1           1   1     1         43
44 15   1       1   2     1             1 1             1               1   1         1     2               1       1       44
45 8         1       1                 1       1                     1             1       1                     1         45
46 10                               2         1   1   1           1             1               1                   1   1   46
47 13       1   1 1       1 1                     1             1           1 1         1       1                   2       47
48 13             1 2       1 1   1               1       1     1         1                                       1   1 1   48
49 10             1   1 1                   1             1   1   1       1 1         1                                     49
50 11     1           1     1                     1               1   1                           1 1 1         1     1     50
51 18   1           1               1           1     1   1 2   1       2               1   1             2     1     1 1   51
52 8 1         1 1           1                   2   1                                                             1       52
53 7 1           1                           1 1                     1         1         1                                 53
54 11                                 1       1 1   1 1   1                   3   1         1                               54
55 16   2                       1 1 2               1   1     1   1 1                 1   2         1         1             55
56 10                 1                 1         1               1             1               1 1           1 1   1       56
57 10                 1 1                                   1   1   1               1         1               1         2   57
58 11             1 1         1 1         1                       1                 1     1               1   1       1     58
59 10             1     1       1         1         2   1                                         1     1   1               59
60 10                                 1   1           1 1                         1               1         1   1     2     60
61 8                   1   1                                 1               1       1 1                 1   1             61
62 14               1     1     1 1       1 1           1     1   1                       1 1   1   2                       62
63 8       1           1           1                                                   1     1   1                 1     1 63
64 11           1   1                               1                           1 1     1 1     1       1 1               1 64
65 14       1   1     1                         1 1   1 2                 1       1     1     1         1                 1 65
66 7             1               1                           1       1                 1             1               1     66
67 10 1                     1   1   1           1           1           1                 1   1             1               67
68 6   1       1               1                                                           1                 1     1       68
69 9     1       1 1       1               1   1                                   1                               1   1   69
70 11                           1       1                   1     2   1 2                 1                   1         1   70
71 12 1     1                           1         1 1     1 1                                 1   1     1   1   1           71
72 13       1           1   1           1   1                                 1 1       2                   1       1 1   1 72
73 11           1         1   1                           1     2             1       1             1             1 1       73
74 14         1           1 1       1     1   1                   1     1       2     1   1   1 1                           74
75 9       1 1                                       1 1         1 1                         1                 1 1         75
76 4                     1                                                                             1 1         1       76
77 13 1   2 1               1       1     1     1           1       1       1         1                                 1   77
78 7       1 1                                 1 1                       1         1                             1         78
79 6             1                                               1 1     1                     1                     1     79
80 9   1     1                                     1 1                             1         1                   1     2   80
81 10   1   1   1     1   1         1   1                                       1           1                           1   81
82 15           1   1                   1                   1 1     1 1       1     1         1       2 1     1           1 82
83 8   1                             2                               1                     1     1 1     1                 83
84 9                                     1       1                       1 1                     1           1     1 2     84
85 5 1                               1   1   1                                                           1                 85
86 8                                                   1                 1   1               1         1 1           1 1   86
87 6                       1         1                   1 1                         1                           1         87
88 9       1           1           1             1                                                 1 1 1   1         1     88
89 9             1       1 1                   1       1           1                   1           1     1                 89
90 9   1         1     2               1                               1             1   2                                 90
91 11               1 1       2     1                 1                 2                               1   1             1 91
92 12       1                 1 1       1     1         2 1               1     1                         1 1               92
93 15 2               1 1       1 1         1     1   1                 1     1   1     1       1                     1     93
94 9   1             1   1                                   1                           1     1     1 1         1         94
95 7           1         1                 1     1       1             1                         1                         95
96 11 1                 1     1         1       1                         1 1   1                   1     1   1             96
97 11         1   1             1 1         1 1           1                         1   1       1                         1 97
98 14                     1   1     1     1         1           1   1 1   1     1   2               1   1                   98
99 8 2           1               1   1                       1       1                           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
Ngày
/
Tháng