BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11       1   1               1             1   1     1     1               1       1           1 1                       00
01 9           1                           1                   1                       1       1 1   1             1 1     01
02 8 1                                   1           1 1       1 1                                 1 1                     02
03 11     1   1 1           1     2       1                   1         1     1           1                                 03
04 17   1 1 1       1       1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1         1 1               04
05 16 1   1     2 1         1 1               1                         1 1                 2 1         1             1 1   05
06 15                         1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 1           1       06
07 10               1               1     1                 1       1           1 1           1           1               1 07
08 14           1         1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     2       1           08
09 11               1     1   1         2     1 1                           1           1     1                         1   09
10 13             1 1             1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1       1               10
11 7           1                       1 1             1                                     2                           1 11
12 8 1         1                                       1             1 1               1       1   1                       12
13 14   1         1     2   2                             1   1 1     1             1         1           1   1             13
14 13   1           1     1                         2   1 1         1               2                               1   2   14
15 12       2           2 1                                   1       1   1         1 1             1               1       15
16 15         1     1     1     2 1                       2 1               2 1       1                         1   1       16
17 8                         1           1         1       1   1     1                       1                         1   17
18 8                 1       1     1                         1     1                           1             1         1   18
19 11   1   1             1       1 1                   1 1       1   1             1                 1                     19
20 6 1                   1                                   1                       1                   1             1   20
21 10   1                           2     1 1             1     1                         1                     1 1         21
22 8                         1     1 1                         1                   1               1     1             1   22
23 12           1     2           1               1     1 1       1 1                   1       1 1                         23
24 5                   1                                   1                         1                           1       1 24
25 15   1   1               1   1 1     1     1               1         3                             1   1     1       1   25
26 15     1 1     1                 1       1   2     1   1               1 1               1                   1     1   1 26
27 5         1 1                               1                               1                   1                       27
28 17     1 1 1   1 1 1                       1                     1 1         1 1             2   1           1       1 1 28
29 5     1           1             1                                                                               1     1 29
30 12     1     1           1       1                     1 2 1 1                                     2           1         30
31 8           1               1   1                       1         1             1                           1     1     31
32 15             1                 1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1     1           1     32
33 8     1   1       1         1       1                     1             1                       1                       33
34 17             1 1                 1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   1         1         34
35 7     1             1       1             1                               1                     1 1                     35
36 9 1                                     1 2 1   1                 1     1   1                                           36
37 17   1 1   1                     1 1       1             1 1 1               1       2     1   2             1         1 37
38 12 1       1               1 1     1     1   1       1                   1                       1       1             1 38
39 9           1                                 1   2                       1         1                 1     1 1         39
40 10               1                 1                     1         1   1           1 1       1                 1   1     40
41 12     1                 1 1           1       1                         1                   1 1     1   1       1   1   41
42 10     1               1                                                   1   1 1     1 1             1       2         42
43 10   1         1       1           1   1     1                 1                   1           2                         43
44 12 1   1         1     2               1       1           1       1                 1                 1 1               44
45 8             1       1                     1         1                     1   1       1   1                           45
46 14         1               1                   1   1     2   1   1                       2 1   1           1 1           46
47 11     1 1         1       1                   2           1           1                 1 1   1                         47
48 12   1                                       1   1 1   1     1                           1           1     1 1   1     1 48
49 6   1 1         1                                                         1       1         1                           49
50 9                           1 1 1         1     1                                 1       1       2                     50
51 16 2               1   1             2     1     1 1           1 1                     1         1     1     1       1   51
52 8                                             1       1               1             1     1     1     1   1             52
53 9         1         1                                             1       1   1 1     1     1                     1     53
54 9       3   1         1                                         1     1                   1             1               54
55 14               1   2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1                     1   55
56 15         1               1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           1     1             56
57 10             1         1               1         2                     1   1     1                   1             1   57
58 9             1     1               1   1       1             1 1                                                     2 58
59 12                           1     1   1                       2   1 1                     1       1     2   1           59
60 8           1               1         1   1     2     1                                                   1             60
61 8       1       1 1                 1   1                     1                                     1   1               61
62 11                   1 1   1   2                         1                         1                       2 1     1     62
63 15                 1     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1           1     1 1       63
64 14         1 1     1 1     1       1 1               1           1                   1 1           1           1       1 64
65 14   1       1     1     1         1                 1 1     1                   1                   1   1   1 1       1 65
66 7                 1             1               1       1                   1           1     1                         66
67 5 1                 1   1             1                                                                   1             67
68 6                     1                 1     1           1                                               1     1       68
69 10             1                               1   1   1                       1   1 1 1                 1 1             69
70 11 2                 1                   1         1         1       1   1                                   1 1 1       70
71 10                       1   1     1   1   1                                   1 1       1             1               1 71
72 18       1 1       2                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 1 1   1             72
73 7       1       1             1             1 1                                                   1 1                   73
74 10 1       2     1   1   1 1                                             1       1                   1                   74
75 7                       1                 1 1               1   1 1           1                                         75
76 11                                 1 1         1         1     1           1                 1       1   1     1     1   76
77 8     1         1                                 1           1     1         1                           1       1     77
78 9   1         1                             1                 1             1         1                       1       2 78
79 7   1                     1                     1             1       1         1                       1               79
80 10             1         1                   1     2               1       1                       1           1 1       80
81 10         1           1                           1   1   1         1 1                 1       1                 1     81
82 10       1     1         1       2 1     1           1                                 1 1                               82
83 12                     1     1 1     1                   1               1     1 1                   1     1     1   1   83
84 14   1 1                     1           1     1 2     1             1       1           1   1       1 1                 84
85 6                                   1                                 1                       1             1     2     85
86 15   1   1               1         1 1           1 1                   1       1   3 1                   1           1   86
87 6               1                           1                           1   2               1                           87
88 12                             1 1 1   1         1             1           1           1     1         1 1 1             88
89 9                 1           1     1                           1                             1 1       1       1     1 89
90 8 1             1   2                                                       1                       1     1     1       90
91 13 2                               1   1             1           1       1 1   1   1     1           1         1         91
92 9   1     1                         1 1               1   1           1           1                               1     92
93 15 1     1   1     1       1                     1               1                     1           1   1       1   2 1 1 93
94 13                   1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1                     1 1     94
95 10 1                         1                           1 1             1   1 1                           1 1   1       95
96 11   1 1   1                   1     1   1                   1                         1 1         1               1     96
97 7             1   1       1                         1               1           1   1                                   97
98 11   1     1   2               1   1                                   1       1           1                     1 1     98
99 6                           1                               1   1                             1         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng