BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9               1   1     1       1 1     1   1                                             1                         1 00
01 12       1 1               1     1   1                 1             2         1                   1         1         1 01
02 8                             1 1 1       1         1 1                     1                           1               02
03 10   1               1                               1 1       1       1         1   1         1         1               03
04 7     1                     1                       1     1 1                   1                         1             04
05 9                 1       1   1                                       1         1               1 1 1 1                 05
06 13     1       1       1   1                                         1                 1             1       1 2 2   1   06
07 17     1               1     1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1               07
08 8                       1                           1     1                 1           1 1             1 1             08
09 14   1 1           1 1     1 2 1       1                         1     1           1   1             1                   09
10 9         1         1   1                             1   1           1                           1                 1 1 10
11 6                                             1                 1                             1 1                 2     11
12 9     1                 1                           1       3                 1   1       1                             12
13 11         1 1 1         1             1 1             1     1   1   1                               1                   13
14 17     1 1       1     1         1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 1 14
15 12 1       1   1     1                                   1           1       1                 1         1   2       1   15
16 11         1                             1   1       1       1         1               1             1 1       1     1   16
17 10 1                           1         1 1   1 3           1                   1                                       17
18 9 1         1             1                             1                 1               1 1 2                         18
19 5     1                                                         1                   1                     1 1           19
20 14             1   1 1 1                                 1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1 20
21 14           1         1   1       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1         21
22 10 2                               1                                 1     1         1       2           1     1         22
23 9     1                     1     1             2   1 1             1                                 1                 23
24 4     1                                         1       1                         1                                     24
25 8             1             1           1     1                   1                                             1 1   1 25
26 13                         1     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1             26
27 9 1         1           1 1   2                   1                                           1                   1     27
28 14         3                                     1     1             1 2   1           1 1       1 1               1     28
29 14           1   2       1                 2       2                                             1     1     1   2 1     29
30 6   1           1                                   1                 1                                         1     1 30
31 17   1   2     1 1 2           1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1   31
32 7 1 1                                 1                       1                               1     1             1     32
33 10   1   1 1                                   1                   1     1           2   1                     1         33
34 5                 1 1         1                         1             1                                                 34
35 10                 1   1 1     1                           2             1 1                           1         1       35
36 12             1     1 1                 1   1     1           1                 1 1   1                           1   1 36
37 9                                   1       1           1           1   3   1                   1                       37
38 10       1               1   1           1                   1     1             1 1     1         1                     38
39 15   1       1             1 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         1 39
40 19 3           1         1   1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1   40
41 14 1 1           1       1               1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   1 41
42 6       1 1         1   1             1                                                               1                 42
43 4                 1               1                             1         1                                             43
44 14                 1       1           4     1     1     1                         1               1     2             1 44
45 12           1   1                                     2       1           2               1     2               1 1     45
46 9                                   1 1     1                     1           1         1                   1     1 1   46
47 11         1         1           2   1                     1                   2         1 1 1                           47
48 14         1     2           1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         1 48
49 13                           1                 3       1           1       3       1       1           1       1         49
50 10             1 1     1         1       1                     1 1   2                                               1   50
51 14   1       1 1                 1       1                                       1       2       1   1     1       2 1   51
52 15   1 1       1     1         1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1   52
53 16     1       1           1   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1           53
54 10           1       1     1                 1               1     1                 1 1 1             1                 54
55 14   1                       2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                     55
56 14                     1             1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 1 56
57 13       1           1 1                     1     1               2               1   1               1           1 1 1 57
58 9                                         1         2   1             1     1 1     1                 1                 58
59 13   1           1                       1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1         59
60 6         1           1                                     1                               1           1 1             60
61 7     1     1                                   1         1 1                             1                     1       61
62 8     1               1   1 1   1                           1                             1                 1           62
63 18 1           1   1     2   1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 1 63
64 17       1                                 3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1         64
65 9   1 1                           1       1 1                           1         1   1                           1     65
66 5     1                 1                                                     1               1       1                 66
67 10                           1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1     67
68 10     1       1         1       1 1             1   1             1           1                 1                       68
69 11 1           1           1   1 1   1             1           1 1                               1                   1   69
70 12         1       1               1   1     1         1           1     1         1               1           1 1       70
71 9           1     1       1     1               1       1                                           1   1   1           71
72 15       2   1     1   1         1     1           1         1             1     1     1 1             1 1               72
73 8         1                       1 1                       1               1                       1             1 1   73
74 9                   1                     1                 1   1       1           1               1           1     1 74
75 8                             1 1         1                   1             1     1 1       1                           75
76 9       1         1                                   1   1                 1                               1 1 1   1   76
77 15           1         2   1     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1     77
78 9 1 2         1                                   1                           2                             1 1         78
79 3                   1                                         1                                               1         79
80 12 1               2                 1         1       2   1     1       1                         1       1             80
81 7 1       1                 1         1                                     1               1     1                     81
82 9         1         1                           1                                 1           1   2     1   1           82
83 10   1       2                 1           1   1         1     2       1                                                 83
84 8                     1                     1     1                         2                                 1 1     1 84
85 10 1   1         1 1   1 1                                       1   1   1             1                                 85
86 9                               1   1     1               2   1                       1       1 1                       86
87 13             1 1           1                     1     1 1             2 1       2         1             1             87
88 11 1                 1                       1     1   1 1           1           1   1             1             1       88
89 9   1           1                                               1         1     1         2               1   1         89
90 10       1                               1 1     1       1                               1           1   1 1         1   90
91 8       1       1   1   1             2       1                                                                 1       91
92 12       1                                   1         1 2 1                 2   1       1         1     1               92
93 5           1                       1 1                                                 1                 1             93
94 14   1     1   1       1       1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                             94
95 12       1                     1     1             1             2     1     1         1           1     1             1 95
96 9                 1               1 1     1   1                 1                     1       1       1                 96
97 11     1     1                     1   1                                   1   1       1 1       1       1 1             97
98 10           1   2                             1             1       1       1         1 1                 1             98
99 15       2               1 1   1     1           1         1   2             1   1   2             1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng