BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12         1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                   00
01 7                                                   1                 1                 1 1   1       1               1 01
02 9     1                                 1             1 1     1   1                           1           1         1   02
03 10                         1     1     1                   1 2         1           1           1                   1     03
04 20 1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                 04
05 21 1     1     1 2                 1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1       05
06 4                             1   1                     1                       1                                       06
07 10         1   1                     1                     1       1 1 1               1     1     1                     07
08 13               1         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       1 08
09 12   1 1         2             1           1   2   1                                   1   1                     1       09
10 11                 1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1                           10
11 15           1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1       11
12 11   2         1                   1                           2                   1               1         1   1   1   12
13 7 1 1                                       1     2                                                   1               1 13
14 16   1       1     1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1   14
15 14 1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1         15
16 13 1     2         1     1 1 1         1           1     1                               1                   1 1         16
17 12                               1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1     17
18 4           1         1                           1                                                               1     18
19 12 1           1               1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                     19
20 12           2 1   1                                   1   1           1     1           1     2 1                       20
21 7 2                                           1   1 1                                       1             1             21
22 9 1                                           1                                 1   1         1   1         1       1 1 22
23 7             1                                     1                       1       1   1                         2     23
24 9                       1       1                 1       1       1 1           1 1                           1         24
25 5                     1 1         1                                 1         1                                         25
26 11                     1 1 2                 2                             1     1                             1   1   1 26
27 9                               1                   1 1       1         1                       1 1           1     1   27
28 11   2 1       1       1         1                     2   1                                       1 1                   28
29 9         1         1       1   1               1                                         1           1 1   1           29
30 10 1                                       1       1       1   1             1           1               1 1   1         30
31 12     1 1       1                 1     1     1         1             1     1               1         1 1               31
32 10         1 1       1     1 1       1               1   1                             2                                 32
33 11       2   1                             1               1 1 1                   1                 1 1             1   33
34 13                       1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1         34
35 4             1                         1                                       1                                     1 35
36 10           1             1             1     1     1       1   1                         1 1                 1         36
37 11   1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   1                                           37
38 13                                                 1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1   38
39 12           1       1                                 1     1                 2   1   1   1       1               1   1 39
40 8               1     1           1                               1   1       1                                   1   1 40
41 15               1     1           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   41
42 10 1             1         1           1   1             1           1                         1         1           1   42
43 10     1               1           1   1               1           1                     1             1     1   1       43
44 8         1               1 1 1 1                   1                             1   1                                 44
45 7                 2                   2   1               1         1                                                   45
46 19 1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1   46
47 9               1                               1     1                     1     1     1         1       1         1   47
48 13           1 1 1         1         1       1       1         1         2                   1     1               1     48
49 10                 1 1                   1       2         1             1           1         1           1             49
50 9               1                   1           1                     1   1                       2     1             1 50
51 13             1                 1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1           51
52 11     1   2                       1         1             1                 1 1             1   1       1               52
53 12             1   1         2 1   1         1   1               1                     2   1                             53
54 10                         2   2         1   1                   1         1                 1                     1     54
55 6                             1                 1             2                     1                                 1 55
56 7   1                               1                     1           1                 1           1 1                 56
57 10       1             2   1   1                       1             1           1       1 1                             57
58 9     1                 1                               1               1 1                           1   1 1   1       58
59 9                                               1     2 1 1             1               2       1                       59
60 9                   1                       1                   1       1 1 1       1                           1     1 60
61 15   1   1                             1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1     61
62 11   1 1   1   1   1     1   1                                                                   1         1   1   1     62
63 16 1   1 1   2 1       1   1                   1                             1   1                 1 2       1       1   63
64 7         1                                     1   1           1               1                         1       1     64
65 11 1       1     2           1               1               1     1                   1                 1     1         65
66 17                 1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     1 66
67 10   1     1         1                         1 1                             1         1     1     1 1                 67
68 12     1                             1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1         68
69 11       1           1       1             2   1             1                       1       1       1                 1 69
70 8     1               1                                                   1 1       1         1     1               1   70
71 12       1   1     1 1                       1                                             1             2 2           2 71
72 13     1     1         1 1     2           1             1     1     1                       1     1 1                   72
73 8                                     1               1                         1 1           1     1         2         73
74 7                                                   1       1                   1               1     1           1 1   74
75 8       1             1       1     1 1           1                                                 1     1             75
76 14                         1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         1 76
77 9   1                           1           1 1       1             1     1                                   1   1     77
78 11           1   1                       1         1               1 2 1       1                         1       1       78
79 11 1       1                       1         1               1 1     1                             1     1     1 1       79
80 11   1 1     1     1           1   1 1                             1       2 1                                           80
81 12   1               1       1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1   81
82 13     1             1       2         1         1 1 2     1 2           1                                               82
83 10         1                 2     1 1   1 1 1                     1           1                                         83
84 8                   1   1                 1 1           1             2     1                                           84
85 15                   2   1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1 85
86 7       1     1                           1                               1   1   1                               1     86
87 14 1       1         1 1 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2       87
88 7                                           1                                       1           2   1     1     1       88
89 8         1     1               1                                             1           1     1 1               1     89
90 6     1       1   1                               1             1                         1                             90
91 10   1       1                           1 1                   1   1                       1   1                     2   91
92 9                               1 1             1           1                   2             1   1 1                   92
93 8   1                 1                 1                             1   1 1   1         1                             93
94 13 1 1   1   1                             2           1 2                     2                   1 1                   94
95 10       1               1       1         1       1         1           1     1                                 1     1 95
96 11       1               1           1   1     1               1         1               1 1           1             1   96
97 11       1 1               1         1 1         1       1 1     1                   1                           1       97
98 14 1     1             1       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                       98
99 12                                           2   1 1 1 2         1     1               1               2                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
Ngày
/
Tháng