BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13           1         1                       1             2     1   1     1                       1 1 1       1 1     00
01 6       1     1           1   1                                                         1                 1             01
02 14       2 1   1         1   3             1                                 1             1 1     1   1                 02
03 10   1                               1                         1     1     1                   1 2         1           1 03
04 19   1             1           1       1               3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       04
05 14 1       1               1       1   1     1     1 2                 1 1           1               1                 1 05
06 8   1       1         1     1                                     1   1                     1                       1   06
07 16 1     1 2         1     1 1     2           1   1                     1                     1       1 1 1             07
08 15       1   1   2           1       1               1         1 1                 2     1               1     1   1     08
09 11                           1       1   1 1         2             1           1   2   1                                 09
10 14             2     1 1                               1             1         1     1                 1     1 1 2   1   10
11 11                     1                         1 1 1   1         1         1 1           1 1       1                   11
12 10       1           2                   2         1                   1                           2                   1 12
13 8     1       1           1           1 1                                       1     2                                 13
14 11                               1 1     1       1     1       1         1             1             1         1     1   14
15 13 2                             1     1   1                 1     1     1     1           1     1 1   1                 15
16 12   1               1                 1     2         1     1 1 1         1           1     1                           16
17 9                                                                   1     2 1                   2           1 1       1 17
18 8     1   1             1     1 1               1         1                           1                                 18
19 11     1     1                   1     1           1               1         1     1                     1 1           1 19
20 12               3 1                             2 1   1                                   1   1           1     1       20
21 13       1   1 2 1   1     1         1 2                                           1   1 1                               21
22 10   1 1           2 1 1     1         1                                           1                                 1   22
23 6               2         1                       1                                     1                       1       23
24 10                     1         1                           1       1                 1       1       1 1           1 1 24
25 9 1       1 1               1                             1 1         1                                 1         1     25
26 9                             1                           1 1 2                 2                             1     1   26
27 7   1                               1                               1                   1 1       1         1           27
28 13 1                             2   1   2 1       1       1         1                     2   1                         28
29 5                                             1         1       1   1               1                                   29
30 8         1   1                       1                                       1       1       1   1             1       30
31 11 1                       1               1 1       1                 1     1     1         1             1     1       31
32 8                                             1 1       1     1 1       1               1   1                           32
33 14     1 1 1       2           1             2   1                             1               1 1 1                   1 33
34 12 1   1 1             1                                     1           1         1 1       1   1                 1 1   34
35 7   1                 2       1                   1                         1                                       1   35
36 11                   1 1           1 1           1             1             1     1     1       1   1                   36
37 15           1 1   1             1       1         1 1       1   1         1         1             1 1       1   1       37
38 8           1           2                                                             1 1         1     1   1           38
39 15             1 1 1 1   2 1     1               1       1                                 1     1                 2   1 39
40 9             2         1                           1     1           1                               1   1       1     40
41 11                 1                 1               1     1           1           1         1 2   1       1             41
42 11     1 1 1                   1       1             1         1           1   1             1           1               42
43 11   1           2       1         1       1               1           1   1               1           1                 43
44 10                         2   1               1               1 1 1 1                   1                             1 44
45 11       1 1                     1 1                   2                   2   1               1         1               45
46 18                       1     1       1   2   2   1   2             1           1 1         1   1   1               1 1 46
47 7           1 1                                     1                               1     1                     1     1 47
48 15 1   1     1       1             1             1 1 1         1         1       1       1         1         2           48
49 13 1         1   1 1     1           1                 1 1                   1       2         1             1           49
50 6                               1                   1                   1           1                     1   1         50
51 11   1                 1                           1                 1     1 1           1     1       1           1   1 51
52 10                     1       1           1   2                       1         1             1                 1 1     52
53 13               1 1           1     1             1   1         2 1   1         1   1               1                   53
54 11           1                     1 1                         2   2         1   1                   1         1         54
55 4                                                                 1                 1             2                     55
56 6           1             1             1                               1                     1           1             56
57 13     2             1   1     1             1             2   1   1                       1             1           1   57
58 8                   1 1   1               1                 1                               1               1 1         58
59 12 1   1     1   1       1           1                                               1     2 1 1             1           59
60 7 1                                                     1                       1                   1       1 1 1       60
61 12       1                       1       1   1                             1                               2 1 1 1     2 61
62 12   2 1   1                 1           1 1   1   1   1     1   1                                                       62
63 13     1                   1           1   1 1   2 1       1   1                   1                             1   1   63
64 11   3                         1   2           1                                     1   1           1               1   64
65 11     1   1                       1   1       1     2           1               1               1     1                 65
66 13                       1                             1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           66
67 7                                 1     1     1         1                         1 1                             1     67
68 5               1                         1                             1               1                   1           68
69 11           1 1         1   1               1           1       1             2   1             1                       69
70 8     1           1           1 1         1               1                                                   1 1       70
71 9   1             1 1           1           1   1     1 1                       1                                       71
72 10                                         1     1         1 1     2           1             1     1     1               72
73 8   1 1   1         1                                                     1               1                         1 1 73
74 7   1 1         1         1                                                             1       1                   1   74
75 9   1                       1   1           1             1       1     1 1           1                                 75
76 11                                   1                         1       2 1         1   1 1   1                       1 1 76
77 11           1 1             2           1                           1           1 1       1             1     1         77
78 12 1                 2                           1   1                       1         1               1 2 1       1     78
79 10             1     1         1       1       1                       1         1               1 1     1               79
80 14                     1     1   1       1 1     1     1           1   1 1                             1       2 1       80
81 11 1       1                   1         1               1       1   2   1 1                         1                   81
82 16               1 2                       1             1       2         1         1 1 2     1 2           1           82
83 12         1                         1         1                 2     1 1   1 1 1                     1           1     83
84 13     1 1           1             2                     1   1                 1 1           1             2     1       84
85 14       1         1       2   1     1                   2   1   1                                 1 1   1     1         85
86 7                                 1         1     1                           1                               1   1   1 86
87 9                                   1 1       1         1 1 1   1                                     1 1               87
88 4 1         1   1                                                               1                                       88
89 8                       2   1     1           1     1               1                                             1     89
90 10 1               1   1 1         1       1       1   1                               1             1                   90
91 9         1                   1     1   1       1                           1 1                   1   1                 91
92 10 1     1 1   1                                                     1 1             1           1                   2   92
93 7                                       1                 1                 1                             1   1 1   1   93
94 13                 1       1           1 1   1   1                             2           1 2                     2     94
95 12       1   1         1 1                   1               1       1         1       1         1           1     1     95
96 10 1     1                           1       1               1           1   1     1               1         1           96
97 12             1             1   1           1 1               1         1 1         1       1 1     1                   97
98 14                         1     1     1     1             1       1 1     2                           2   1       1   1 98
99 14       1 1           2     1                                                   2   1 1 1 2         1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
Ngày
/
Tháng