BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12                   1                     1     1   1 1   1       1                           1       1       1   1 1   00
01 13         1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1         1         01
02 11 1                 1             1           1               1       2 1                           2   1               02
03 12 1                           1         2   1     1                         1               1             1   1   1   1 03
04 12         1       1     1           1     1                   1   1       1                           1 1   1       1   04
05 6         1 1 2                           1 1                                                                           05
06 9                             1 2             1 1                   1                           1   1             1     06
07 4                               1 1                                               1                         1           07
08 7     1   1                                                   1           1 1                     1 1                   08
09 10           1                   2                           1 1   1                   1 1           2                   09
10 17 1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1                 10
11 7                             2     1 1                         1                                     1         1       11
12 11             1                     2   1           1   1                               1 1   1           1     1       12
13 6     1           1                                 2             1                                             1       13
14 7 1         1   1                             1                                                             1       1 1 14
15 12     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                         1             15
16 13 1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1               1   1             16
17 14           1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1   17
18 10     1                               1       1 1         1               1     1 1 1           1                       18
19 14                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1         19
20 13 1                     1       2 2                         1   1               1       1         2                 1   20
21 15     1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1                     1   21
22 6         1                         1   1 1                         1     1                                             22
23 17   1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1           1   23
24 14                           1             1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 1           24
25 8           1                       1                                         1         1         1 1 1         1       25
26 12 2 1         1           1       1   1                                           1           1     1           1 1     26
27 7             1           1     1 1               1                         1             1                             27
28 8           1                                                         1       1       1         1             2       1 28
29 10         1 2                         1     1     1                       1               1       1         1           29
30 9             1     1               1                         1             1   1                     1     1     1     30
31 9   1         1           1                   1                     1       1         1                 1         1     31
32 9                     1   1     1                   1                         1             1           1   2           32
33 4   1                           1                                               2                                       33
34 10       1 1       2 1                   1                 1 1           1                                             1 34
35 14               1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                       1     1       35
36 5     1                       1                                 1                           1               1           36
37 15   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1           1 37
38 12       1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1                 1           1 38
39 13   1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1           1               39
40 19 1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1             1     40
41 8 1 1 1                       1                                       1       1 1                                 1     41
42 10         1                                   1       2     1         1     1 1                 1                 1     42
43 15       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1                           43
44 15 1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1               1       1         44
45 6                     1         1                                       1                             1 1         1     45
46 11     1                     1 1   2         1     1     2       1                                                     1 46
47 14 1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1                         2   1       1       47
48 15   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1           1 48
49 12                     1               1   1     1 2             1         1       1       1           1 1               49
50 9               1         1           1                 1       1             2             1                         1 50
51 7                                 1                                                     1     1 1       1 1         1   51
52 10             3                             1           2 1                 1               1                         1 52
53 20 1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1   1         53
54 10                     1 1 1         1       2       1         1         1                 1                             54
55 20     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2   55
56 12           1   1 1     1                   2 1             1             1       2               1                     56
57 7         1                                     1                 1       1 1                                   2       57
58 8       1         1                           2                                               1   1                 1 1 58
59 3       1                 1                                                                                   1         59
60 11 1             1           1             1               1                 1   1                             1   1 2   60
61 6               1   1   1               1                                 1                                     1       61
62 10               1                                         1   1         1           1     1 2               1       1   62
63 12             1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1                             63
64 10       1       1                         1         1                 1       1       1     1     1         1           64
65 13 1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                         1               1     65
66 14         1                         1     2               2                 1         1       2                 2 2     66
67 12   1           1               1         1     1               2             1       1     1             1       1     67
68 10                                   1   1 1     1                     1       1     1           1                 1   1 68
69 8         1                 1                     1                           1     1 1         1 1                     69
70 10       2   1   1   1                             1         1                       1           1       1               70
71 8     1     1                     1               1     1                               1             1               1 71
72 13       1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       1     1               72
73 10       1   1           1                                           1                     1     1 1         1 1 1       73
74 7                       1         1 1           1             1                                               1     1   74
75 7   2         1                                       1 1                         1                                   1 75
76 9                         1   1     1                     1   1 1         1                       1 1                   76
77 11         1   1       1       1                     1               1 1                   1   1       1         1       77
78 6                           1           1               1                           1 1                       1         78
79 12                       1   1                         1         1         1 1           1         1   1 2             1 79
80 12 1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1                         1   80
81 11 1     1             1           1         1           1     1     1                   1                       2       81
82 16   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1                               82
83 12     1 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     1         1           83
84 11             1 1                                       1                   1     1 1       1 1     1       1       1   84
85 13               1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1                 1       85
86 10                 1   1       1                         1         1     1             1               1     1     1     86
87 12           1   1                                                       1   1       2           1 1       2 1       1   87
88 8           1                                             1         1     1     1       1       1         1             88
89 6                               1                       1                 1       1                         1         1 89
90 12     1             2     1 1         1             1       1       1                     1     1     1                 90
91 8       1                                                                     1   3       1   1                       1 91
92 9                 2   1   1                     1             1       1             1       1                           92
93 11   1           1     1   1                   2   1                 1   1                                 1       1     93
94 16                 1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1           1   1       1 94
95 8                       1     1             2         1   1                 1                     1                     95
96 4                         1       1                 1                           1                                       96
97 12           1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2       1               97
98 12         1             1                 1       1         1   1       1                 1   1       1       2         98
99 12 1   1 1               2     1                                               1       1   1             1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng