BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9                           1               1                       1                     1     1   1 1   1       1     00
01 12         1   1         1         1     1                 1         1                     1 1           1         2     01
02 9                                         1     1 1                 1             1           1               1       2 02
03 12           1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1                     03
04 12     1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1                   1   1     04
05 12 1   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1                           05
06 7       1                                                                     1 2             1 1                   1   06
07 9       2         1     1       1   1   1                                       1 1                                     07
08 5                               2                     1   1                                                   1         08
09 11               1             2     2                       1                   2                           1 1   1     09
10 15   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                 10
11 9 1                         1         1         1                             2     1 1                         1       11
12 8               1             1                               1                     2   1           1   1               12
13 11               1     1         1 1     1   1         1           1                                 2             1     13
14 13         1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1                         14
15 16   1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1       15
16 9             1                                   1       1               2         1   1           1 1                 16
17 11       1           1       1                               1 1                       1               1   1     1   1 1 17
18 9               1   1 1     1                         1                               1       1 1         1             18
19 11   1 2             1                           1                           1                   1         1 1     1   1 19
20 14                       1   1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1       20
21 13           1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                         21
22 10           1         1   1         1     1               1                         1   1 1                         1   22
23 16               1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     23
24 11 1   1   1       1                         1                               1             1               1   2       1 24
25 7       1 1                           1 1     1             1                       1                                   25
26 10     1 1     1                                   2 1         1           1       1   1                                 26
27 11   1           1 1     1     1               1               1           1     1 1               1                     27
28 4                                 1     1                   1                                                         1 28
29 10                 1         1     2                       1 2                         1     1     1                     29
30 8                                 2       1 1                 1     1               1                         1         30
31 11 1         1       1   2       1                   1         1           1                   1                     1   31
32 8   1       1   1                       1                             1   1     1                   1                   32
33 12       1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1                                       33
34 11   1         1           1                             1 1       2 1                   1                 1 1           34
35 14   1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1     35
36 10 1       1 1 1         1                 1     1     1                       1                                 1       36
37 13                                           1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1 37
38 13             1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1   38
39 10                     1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1                 39
40 17                       1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1 40
41 9 1                   1   1       1               1 1 1                       1                                       1 41
42 8 1                                 1                     1                                   1       2     1         1 42
43 18     1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                   43
44 13               1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1       1       2   44
45 9 1         1     2 1 1     1                                         1         1                                       45
46 17 1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1       46
47 12           1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   47
48 16     1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1 48
49 12   1           2     1       1                                       1               1   1     1 2             1       49
50 8                     1                 1       1               1         1           1                 1       1       50
51 9         2                   1   2   2   1                                       1                                     51
52 12 1     1           1 1   1                                   3                             1           2 1             52
53 24       1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1               53
54 13     1           1     1                     2                       1 1 1         1       2       1         1         54
55 17         2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1 55
56 13                 1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1           56
57 5   1                   1                                 1                                     1                 1     57
58 12   1 1                 1   1   3         1             1         1                           2                         58
59 7 1                             1           1 1 1       1                 1                                             59
60 12           2   1 1     1         1       1       1             1           1             1               1             60
61 7         2             1                                       1   1   1               1                               61
62 11 1     1         1             1   1   1   1 1                 1                                         1   1         62
63 11                     1         1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       63
64 13 1       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1                 1 64
65 14     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 65
66 7             1                                           1                         1     2               2             66
67 11                     1   1                   1 1   1           1               1         1     1               2       67
68 7                   1                     1                                         1   1 1     1                     1 68
69 4   1                                                     1                 1                     1                     69
70 11   2                                   2               2   1   1   1                             1         1           70
71 10     1 1 1 1     1                                   1     1                     1               1     1               71
72 9         1                                             1   1   1     2                                   1 1 1         72
73 6 1                               1                     1   1           1                                           1   73
74 7 1                                     1                               1         1 1           1             1         74
75 11   1 1     2                         1   1         2         1                                       1 1               75
76 8       1     1                                                           1   1     1                     1   1 1       76
77 11     1                     1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1 77
78 11 1     1     1       2   1   1     1                                       1           1               1               78
79 8       2     1                         1                               1   1                         1         1       79
80 9                   1                         1   1                       1 1   1         1       1                   1 80
81 11                             1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1   81
82 19 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1     82
83 12                   1                 1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     83
84 6   1                               1 1                       1 1                                       1               84
85 11               1             1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1   85
86 11 1   1                   2           1       1                   1   1       1                         1         1     86
87 5                                 1       1 1               1   1                                                       87
88 6             1     1             1                         1                                             1         1   88
89 4                   1       1                                                   1                       1               89
90 13             1   2         1                         1             2     1 1         1             1       1       1   90
91 5         1   1 1           1                           1                                                               91
92 11       1     1                   1       1                       2   1   1                     1             1       1 92
93 11             1                             1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   93
94 15     1                       2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1   94
95 7                               1                                       1     1             2         1   1             95
96 6   1         1         1                                                 1       1                 1                   96
97 8   1                         1     1                       1         1                 1     1                   1     97
98 15         1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       98
99 11   1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng