BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10 1               1                       1                     1     1   1 1   1       1                           1   00
01 13       1     1                 1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1   01
02 10               1     1 1                 1             1           1               1       2 1                         02
03 9   1                   1                           1         2   1     1                         1               1     03
04 9               1               1       1     1           1     1                   1   1       1                       04
05 8               1     1         1 1 2                           1 1                                                     05
06 7                                                   1 2             1 1                   1                           1 06
07 6     1   1   1                                       1 1                                               1               07
08 7     2                     1   1                                                   1           1 1                     08
09 12   2     2                       1                   2                           1 1   1                   1 1         09
10 20 3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1 10
11 8 1         1         1                             2     1 1                         1                                 11
12 10   1                               1                     2   1           1   1                               1 1   1   12
13 9     1 1     1   1         1           1                                 2             1                               13
14 9     1   1 1       2   1         1   1                             1                                                   14
15 15           2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                 15
16 11                       1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1           16
17 11 1                               1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1 17
18 11 1                         1                               1       1 1         1               1     1 1 1           1 18
19 12                     1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1   19
20 15 1   1   1           2 1                     1       2 2                         1   1               1       1         20
21 14                           1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1   21
22 8         1     1               1                         1   1 1                         1     1                       22
23 16                 1       1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1   23
24 12                 1                               1             1               1   2       1         1   1   1   2     24
25 7           1 1     1             1                       1                                         1         1         25
26 9                       2 1         1           1       1   1                                           1           1   26
27 9   1               1               1           1     1 1               1                         1             1       27
28 7       1     1                   1                                                         1       1       1         1 28
29 11 1     2                       1 2                         1     1     1                       1               1       29
30 10       2       1 1                 1     1               1                         1             1   1                 30
31 8     1                   1         1           1                   1                     1       1         1           31
32 7             1                             1   1     1                   1                         1             1     32
33 9           1   1 2 1     1                           1                                               2                 33
34 9                             1 1       2 1                   1                 1 1           1                         34
35 12                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                               35
36 6               1     1     1                       1                                 1                           1     36
37 15                 1   1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1 37
38 13   1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1         38
39 13                 1       1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1     39
40 18               1       1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1             40
41 8       1               1 1 1                       1                                       1       1 1                 41
42 10         1                     1                                   1       2     1         1     1 1                 1 42
43 18     1   1           1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1     43
44 14         1             1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1           44
45 4 1                                         1         1                                       1                         45
46 12                 1 1       1                     1 1   2         1     1     2       1                                 46
47 12     1     1           1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1                       47
48 14             1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1     48
49 11   1                                       1               1   1     1 2             1         1       1       1       49
50 10             1       1               1         1           1                 1       1             2             1     50
51 10   1   2   2   1                                       1                                                     1     1 1 51
52 9                                   3                             1           2 1                 1               1     52
53 22     1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1       53
54 12                   2                       1 1 1         1       2       1         1         1                 1       54
55 17                 1   1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 55
56 13       1     1                   1   1 1     1                   2 1             1             1       2               56
57 5                               1                                     1                 1       1 1                     57
58 10 1   3         1             1         1                           2                                               1   58
59 6     1           1 1 1       1                 1                                                                       59
60 9       1       1       1             1           1             1               1                 1   1                 60
61 5                                     1   1   1               1                                 1                       61
62 13     1   1   1   1 1                 1                                         1   1         1           1     1 2     62
63 15     1         1   1               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1       63
64 12 1 1       2                 1       1                         1         1                 1       1       1     1     64
65 13 1             1       1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                         65
66 10                               1                         1     2               2                 1         1       2   66
67 12                   1 1   1           1               1         1     1               2             1       1     1     67
68 9               1                                         1   1 1     1                     1       1     1           1 68
69 7                               1                 1                     1                           1     1 1         1 69
70 11             2               2   1   1   1                             1         1                       1           1 70
71 6                           1     1                     1               1     1                               1         71
72 11                             1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       72
73 7       1                     1   1           1                                           1                     1     1 73
74 6             1                               1         1 1           1             1                                   74
75 8           1   1         2         1                                       1 1                         1               75
76 7                                               1   1     1                     1   1 1         1                       76
77 12 1         1 1                 1   1       1       1                     1               1 1                   1   1   77
78 7   1     1                                       1           1               1                           1 1           78
79 8             1                               1   1                         1         1         1 1           1         79
80 12                   1   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1       80
81 12   1         1       1 1     1             1           1         1           1     1     1                   1         81
82 20   1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1         82
83 13           1   1 1         1 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     83
84 10         1 1                       1 1                                       1                   1     1 1       1 1   84
85 14   1         1                       1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1   85
86 9           1       1                   1   1       1                         1         1     1             1           86
87 10       1       1 1               1   1                                                       1   1       2           1 87
88 8       1                         1                                             1         1     1     1       1       1 88
89 5 1                                                   1                       1                 1       1               89
90 12 1                         1             2     1 1         1             1       1       1                     1     1 90
91 8 1                           1                                                                     1   3       1   1   91
92 11       1       1                       2   1   1                     1             1       1             1       1     92
93 11                 1   1   1           1     1   1                   2   1                 1   1                         93
94 16   2       1                           1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1   94
95 8     1                                       1     1             2         1   1                 1                     95
96 4                                               1       1                 1                           1                 96
97 13   1     1                       1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2 97
98 15 1 1     1 1       2           1             1                 1       1         1   1       1                 1   1   98
99 11     1   1             1   1 1               2     1                                               1       1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng