BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7                 1                   1                                 1                       1   1         1 1       00
01 16       1 1   1 1 1                     2       1         1   1             1   1                       1 1 1         1 01
02 9   1           1           1                             1       1                                     2     1   1     02
03 8     2                                       1     1       2 1             1                                           03
04 11         1                                                     1   1         2       1         1     1 1     1     1   04
05 8           1 1           1                                           1             1         1 1                     1 05
06 5         1   1     1                         1                                                   1                     06
07 10                           1   1   1                     2           2                   1 1           1               07
08 6       1       1                                                 1                         1     1     1               08
09 9       1     1 1                     1   1                     1           1     1 1                                   09
10 11     2               1               1         1       1                             1     1   1             1   1     10
11 13     1         1     1 1                     1 1                     1       1         1   1 1               1 1       11
12 11   1       1         1 1         1       1           1   1   1       1                         1                       12
13 16 1   2     1   1           1     1       1         2     1 1 1               1   1               1                     13
14 13         1         1 1               1               1   1 1 1             1           1                       1 1 1   14
15 11     1                     1   1           1   1   1                 1     1             2                     1       15
16 11                             1           1 1   1   1 1     1                       1 1         1                     1 16
17 16                 2     1         1   1 2             1 1   1                           1 1     1 1           1 1       17
18 18 2           1       1       1       1 2 2         2                             1 1         1 1   1                 1 18
19 10           2     1                             1                         1   1 1 1           1             1           19
20 13                     1       1   1     1               1 1   2     1         1 1             1   1                     20
21 7                     1             1     1       2                                                                 1 1 21
22 17 1 1 1     1           1     1                 1     1             1   2 1     1         1         1 1     1           22
23 11   1       1 1   1                   1       1                     1 1                     1           2               23
24 10                 1         1 1   1             1 2       2             1                                               24
25 10         1               1             1                                           1   1         1   1   2 1           25
26 8                   1       1       1   1                         1             1                             1   1     26
27 12       1         1   1             1         1               1         1   1                         1 1     1   1     27
28 11         1     1         1           1               2   1       1 1                         1             1           28
29 11 2   1             1                 1     1                         1                   1               1     1   1   29
30 12 1   1 1     1           1                                         1   1           1 1 1                 1       1     30
31 7                         1                       1                     1             1       1 1               1       31
32 10                                     1       1             1   2       1                       1     1     1       1   32
33 10       1     1               1                   1               1             1 2               1     1               33
34 10     1               1         1 1               1 1 1             1           1             1                         34
35 8                     1 1       1         1                   1   1       2                                             35
36 10 1     2 1                 1               1             1           1                   2                             36
37 8                   1                               1           1                   1 1                 1   1     1     37
38 10           1           1         1                 1         1         1 1             1   1     1                     38
39 16       1     1       1 1 1   1   1         1                         1   1               1         2               1 2 39
40 8 1       1                         1                             1   1                 1           1       1           40
41 10                                           1         1 1     1 1 1 1 1             1                                 1 41
42 10 1       1                                                           1     1         1   1 1       1 1   1             42
43 17               1   1 1 1 2     1                               1     1           2 1         1         2 1   1         43
44 9   1   1   1     1                 1                 1                           1               1 1                   44
45 9                                     1                         1       1   1 1       1                     1         2 45
46 10         1                                 2                 1               1         1             2   1           1 46
47 16 1       1         1         1     1             1   1     1   1         1     1         1 1       1             2     47
48 9       1           1               1 1       1 1     1                       1   1                                     48
49 16   1                 1       1 1           1                 1       1   3       2               1   1       1 1       49
50 9   1               1                                     1         2           1             1                 1 1     50
51 8                               2               1 1 1                       1               1         1                 51
52 13   1                 1       1 2       1                                 1 1   1     1   1               1           1 52
53 13 1                 1   1               1   1   1     1           1         1       1                     1   1 1       53
54 20     1       2     1         1   1       2     1           1       1             1   1 1   2   1       2           1   54
55 14         1 1 1             1                 1       1           2               1       1               1     2     1 55
56 8               1                   1       1   2   1                 1                               1                 56
57 11             1         2         1     1               1                       1     1           1                 1 1 57
58 12 1                               1 1   1                 2             1     1       2     1                       1   58
59 7   1 1           1 1                           1       1                                           1                   59
60 17         1           1                   1 1 1 1     1 1     1     2   1   1                   1           1 1     1   60
61 10         1 1 1             1         1 1     1             1     1               1                                     61
62 18       1   2   1               1     1 1 2                             3         1     1     1       1       1 1       62
63 7 1         1                     1                 1   1                       1                                     1 63
64 8   1 1 1               1                                       1                           1         1 1               64
65 3                 1                                                                   1       1                         65
66 8                         1 1                         1 1                     2                     1   1               66
67 9   1           1               1           1                   1                             1 1 1                   1 67
68 14         1     1   1     1 3       1 1                       1             1       1         1                 1       68
69 9                 1                     1 1                                       1       1       2               1 1   69
70 10   1     1     1   1   2       1                   1     1   1                                                         70
71 10             1   1 1                         2         1                                     1 1 1                 1   71
72 11                         1             1               1       1 1 1                                 1   1     2   1   72
73 6                                           1                               1 1                 1     1     1           73
74 8   1                 1                   1       1   1         1               1                                 1     74
75 9 1                                 1       1         1                 1       1       1                       1   1   75
76 12       2     1           1   1 1                       1                 1   1   1                 2                   76
77 9   1       1                             1   1   1         1                       1               1             1     77
78 9 1             1   1       1     1 1         1                             1   1                                       78
79 6       1                         1                     1   1                                     1 1                   79
80 10                         1 1 1                             1                   1               1   1     1 1 1         80
81 14           1     1 1                         1                 2   1     1     1   1     1           1     1   1       81
82 14                 1           1       1     1     1 1           1   1       1           1 1 1   2                       82
83 11   2     1                 1   1   1 1                                   2             1     1                         83
84 12     1     1                       1       1 1                   1     2 1         1                       1       1   84
85 13                           1 1         1 1       1               1                 1   1   1         1   1 1     1     85
86 9       1                                       1   1       1             1           1       1     1         1         86
87 6                               1                       1           1                 1           1       1             87
88 9                                 1                       1 2               1 1                           1   1     1   88
89 6                       1     1     1         1   1               1                                                     89
90 14 1 1   1       1 1     1         1         1   1       1   1                       1             1               1     90
91 12                     1         1   1                         1   1           1 1   1                     1 1 1   1     91
92 9   1                 1   1           1                                                     1 1       1             1 1 92
93 10 1               1               1       1       1                           1         1   1               1       1   93
94 13     1       2 1         1                       1                         1 1       1   1         1       1     1     94
95 11                   1                             1 1   2     1                     1 1 2                         1     95
96 8           1   1         1 1   1                                 1                     1   1                           96
97 5                                                       1       1     1   1               1                             97
98 11                 1     2     2     1             1             1                                       1 1   1         98
99 13     1   1     1         2       1           1     1     1 1       1 1                                               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng