BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13                     1   1                                                   1 1 2   1       1   1   1 1   1     1     00
01 15   1                       1   2             1                 1 1   1     1 1 1             1   2 1                   01
02 15         1   1           2   1   1           1       1 1             1               1 1 1         1           1       02
03 13   1                   1 2                   2         1         1   1       1 1                 1                   1 03
04 15               1 1   1           1 2 1                 1                                   2     1 1     1 1   1       04
05 16 2 1 1                           1     1   1 1   1     1       1                         1   1         1         1   1 05
06 13             1         1       1 1       1         1       1       1 1   1         1                   1           1   06
07 17           1 1       1           1 1   2   1 1           1   2 2                 1                 1       1           07
08 16 1   1   1                 1           2           1   1   1 1     1                 1   2               1           1 08
09 10 1   2 1           1               1           1 1                     1   1                                           09
10 22         1 2             2       1     1 1   1         1     1       1         1       1 1   1 1       1     1   1   2 10
11 21                       2               1 1             1 1 1   1   1   1 3         1 1         2   1     1   2         11
12 14       1   1     1                                   1   1       1       1   2                 2   2             1     12
13 14   2   1       1                                   1                   1                           1 2       1 1 1 1 1 13
14 16   1         1           1   1                   1 1         1 2     1       2     2                 2                 14
15 16       1             1     1                   1   1 1         1 1           1     1     1           1   1   1 1 1     15
16 10   2                           2                 1 1                           1     1         1         1             16
17 17           2         1 1           1     1   1   1                   1     2     2   1   1       1                   1 17
18 22 1     3       1 1 4           2                 1 1     1     1                 1     1   1   1 1         1           18
19 13             1                     1                       1           2     1 1   1 1 1     1   1       1             19
20 23   1     1     2 2         1               1 1       1       1 1           1   1 3             2             2 2       20
21 14 2                 1                   1           2   1         1       1       1 1                     1   1   1     21
22 16   1   1             1         1 1 1 1     1                 1 1               1     1         1 1         1   1       22
23 16           1 1   1 1         1   1 1 1                     1 2     1       1             1       1             1       23
24 12   1 2     1             1   2 1         1       1               1         1                                           24
25 17             2       1       1       1       1   1         1           1         1             1       1 1 1   1 1   1 25
26 15   1                 1 1   1 1   2 1 2         1                 1                 1         1                     1   26
27 20         1               1 3       2 1     1     1   1   1 1 1   1           1     1         1         1           1   27
28 17               1   1       1         2     1   1       1 1 1                 1                         1   1 2   1   1 28
29 15   2         1   1   1   1           1   1   1       1 1     1                                           1       2     29
30 16   2 2                               1   1 1         1   1       1         1       1   1           1   1             1 30
31 14 1 1 1         1   1   2 1               1     1           1     1         1     1                                     31
32 10 1                 1   1                 2 1           1                     1           1           1                 32
33 17 1           1         2       2 1   1         1   1 1         1                 1       1         1       1         1 33
34 16     1     2         2   1 1         1     1       1             1 1             1       1 1                     1     34
35 11                                     1       1 1           1       1     1           1 1 1       1                   1 35
36 14 1       1 1     2                               1         1         1   1   1 1       1           1               1   36
37 15                 1       1   1   1                     1     1                 1   1       1   1   1   1     1     1 1 37
38 20       1                           1     2                   1   1     1 1 2       1   1 1       1 1   1   1   1 1   1 38
39 14                   1 1 1       1                               2     1 1 1         1 1       2   1                     39
40 14       1                 1     2 1 1             1                           1 1           1         1 1     2         40
41 21     1 1   1   1         2     1 1                 1     1     1   1       1 1 1   1       1       1 1   1   1         41
42 13                   1                                     2     2       1 1     1       1   1 1             2           42
43 12                       1 1   1 1 1       1         1         1     1 1                                   1         1   43
44 28                 1   2             2   1     1   3 1 1   1 1     1   1       1       1 2   2       2 1         2   1   44
45 24       2 1 1                   1 2     1       1     1           1 1 1 1 1 1   1     1   1 3       1     1             45
46 16     2   1 1           1           1                       1                 1 1       2         1   1 1       1   1   46
47 23 1 1           2   1   1   1 1       1         1     1   1           2 2     1     1   2   1   1               1       47
48 15         1   1   1           1             1         1             1                 1 2   2 1           1   1         48
49 15     1             1       1         1 1                             1                 1   1 3 2 1     1               49
50 14   1 1     1           1 2                 2               1     1                             1     1     1     1     50
51 11                             1 1 1           1           1 1         1 1                     1         1       1       51
52 13 1               1     1           1                               1 1                     1 1           1   1   2 1   52
53 12 1         1       1       1   2               1         2             1       1       1                               53
54 12       1 1     1 1         1     1   1     1           1               1                   1                       1   54
55 18     2 1     1 1       1             1                   2       1       2     1     1           1 1   1 1             55
56 15   2                                   1                     1 2         1 1 1                 1 1   1 1   1 1         56
57 15 1     1             1       1       1       2 1         1     1             1 1 1               1           1         57
58 12       1       1                             1       1 1   1           1 1         1                     1       1 1   58
59 10                     1           1   1       1 1       1             1                     1           1   1           59
60 17   1         1     1   2 1                     1     1   2               1           1   1       1 1           1   1   60
61 14   1       1 1           1     1   1             1     1   1     1         2                 1                       1 61
62 21             1 2             3   1 1   2       1   1 1 1   1 1     1       1             1             1       1       62
63 23       1     1   1                       1     1     1 1 1   1   1 1   1 1 1     1   2       1     1     1     1   1 1 63
64 16                   1   1 1                     1         1     1           1 1                 1 1 1 1 1 1       1 1   64
65 20     2         1 3         1 1       1 1     1       1               2                 1 1     1   1       1 1         65
66 16     1   1     1 2                     1         1 2                     1         1       1 1   1             1     1 66
67 18     1     1             1               2 1 1     1         1     1 1         1       1   1     1         1 1       1 67
68 14 1   1 1           2 1     1             2                 1     1         1                               1 1         68
69 14 1       3                     1 1   1 1       1           1                         1   1 1           1               69
70 16 1   1   1 3 1                               2       2       1         1 1             1       1                       70
71 16 1                   1   1 1           1         1 3 2             1 1             1                 1             1   71
72 17     1       3 3         1 2       1       2           1                                       1     1         1       72
73 14   1     1       1           1               1 1 1 2     1         1   1                             1 1               73
74 11 1             1           1 1                                     1 1     1 1               1         1             1 74
75 19 1         1 1 1                           1     1               1 1     1       1 1 2   1           2     1       1 1 75
76 19       1   1       1 1     1           1 2 2   1       1   1                                   1 1     1 1     1   1   76
77 21         1   1     2 1     1       1   1       1                 1 1   1 1       1                 1     2     2   1 1 77
78 12       1               1       1         2                       1   1     1 1               2             1           78
79 13 1 1                 1 1                   1             1       1           1   1     1 1   1                 1       79
80 24       2 1           2 1   1 3     2     1       1     1               1 1 1       1           1         1 1     2     80
81 16     1   3       1 1           1     2                     1 1 1                               1             1     1 1 81
82 14               1     2   1             2                                         1 2               1   1   1     1 1   82
83 18       1 1     1                                     1 3           1 2         1     1     1   1 1               1 1 1 83
84 21                             1   1   1         1 1 1 1       1 1 1     1   3 1   1 1     1   2   1                     84
85 16 1     1 1   1     1       1               1   1 1         1 1         1           1 1   1 1                           85
86 15                                       1       2             2 1         1     2 1     1         1         1       1 1 86
87 17 1                         1       2         1         1 1     1 1 1     1                           3 1 1         1   87
88 18 1 1         2                           2 1     1   2   1       1                 2       1         1     1     1     88
89 15                   1           1         1       1 1   1             1                     1       2         3 1 1     89
90 10         1       1   1           1                 1       1                           1     2         1               90
91 18 1   1   1 1 2                     1       1     1   1         1             1 2         2                           2 91
92 20           1   1 2         1     1     1 1 1           1       1   2   1         1   1         1   1 1             1   92
93 13     1                       1     1 1                     1 1                 1 1                       2 2 1         93
94 17         1 2           1         1         1 1             1 1     1   1 1   1 1 1       1               1             94
95 15   1               1             1   1 1         1                 1   1                 1     1     1   1       1 1 1 95
96 13 1                     1       1             1     1                   1         1 1 2   1           1     1           96
97 18       1       1 1         1 1             1   3             1     2     1           1 1               1       1 1     97
98 13       1 1     1   1         1               1   1         1     1         1   1                               1   1   98
99 18                 1   1 1     1 1       2   1         1   1                       1   1 1         1   1     1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
Ngày
/
Tháng