BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8           1                       1 1 1   1                 1             1                                 1         00
01 9 1             1         1         1 1                               1               1 1                     1         01
02 6                               1                 1           1                 1       1                       1       02
03 6                 1       1                                 1                               1           1         1     03
04 15 1   1   1     1 1           1             1           1                     1 1 1       1             1   1       1   04
05 8   1     2                                               1           1     1                               1     1     05
06 8     1 1               2                                           1         1               1             1           06
07 14     2 1   1               1           1 1 1               2                           2             1       1         07
08 17       1 1 1                 1 1 1       1       1             1       1 1 1     1 1               1       1   1       08
09 20   2     1   2 1 1 1     1         1 1           1       1   2 1                               1         1 1   1       09
10 10       1           1     1           1               1           1                       1             1 1 1           10
11 8           1     1                           1       1 1 1   1     1                                                   11
12 14 1 1 1 1         1       1             1             1               2   1               1     1                     1 12
13 8                   1     1           1             1                     1                 1                   1   1   13
14 10     2 1         1                 1           1     1   1                       1   1                                 14
15 16 1     1             1           1       1       1 1       1     1 1       1       1 3                           1     15
16 10     1 1           1                           1   1   1                     1 2             1                         16
17 11         1     1         1             1                 1   1               1 1       1         1 1                   17
18 6                     1           1                           1                               1               1 1       18
19 12             2 1 1     1         1 2           1         1                                                     1 1     19
20 12   1           1                     1 1         1 1                       1     1     1   1       1   1               20
21 14     2       1     1         1   1   1                             1 1           1     1               2           1   21
22 12       1   1       1         2   1                   1 1               1               1                 1       1     22
23 10         1           1     1 1           1                                   1     1       1     1           1         23
24 9   1       1 1     1                   1                                 1         1 1     1                           24
25 9 1   1                 1                 2               1             1             1                               1 25
26 11           1         1                       1         1 1     1         1   1       1           1   1                 26
27 10           1           1 1 1           1         1     1                             1       1                       1 27
28 10               1                       1         1       1     1 1 1 1                                   1 1           28
29 11             1       1                           1 1 1                 2           1     1           1               1 29
30 5         1                   1                                         1                           1               1   30
31 11                               1   1     1 1                                       2     1 1 1     1     1             31
32 13                   1 1     1 2           1     1 1 2                       1 1                                 1       32
33 11     1   1   1     1     2     1                     2                         1                               1       33
34 21     1         1 1                 2 1         1     1     1   1 1         1           1   1   1         2   1   1   2 34
35 10         1           1 1     1       1       1 1         1       1             1                                       35
36 14   1   2           1     1 1   1     1           1   1                 1                               1           1 1 36
37 11 1 1                         1           1           1 1                 1     1   1           1         1             37
38 14     1         1 1 1         1 1               2       1   1     1                       1           1         1       38
39 16 1         1 1       1 1         1         1 1     1                 1   1   1 1     1   1     1                       39
40 13           1       1 1       1           1 1       1 1         1   1         1                 1             1         40
41 7               2                                   1 1                 1                                     1       1 41
42 13   2         1           1 1     1 1     1   1                                     1             2           1         42
43 10   1                     1               1   1                     1 1                       1         1 1     1       43
44 13     1   1                   1     1       1                     1             2   1     1 2                         1 44
45 8 1                 1     1             1                                         1   1     1                 1         45
46 7 1                                               1           1               1                       1     1     1     46
47 11         1         1                     1     1     1                             1     1               1     1   2   47
48 13 2                                           2   1           1             1       1         2 1   1               1   48
49 14     1           1       1     1 1                     1       2           1   1   1   1                           1 1 49
50 10         1     1     1                     2       1       1                                   1                 1   1 50
51 9                 1           1           1         1         1                   1       1     1       1               51
52 10   1         1                   2                       1       1       1             1         1                 1   52
53 12           1     1   1                   1   1 1                   2           1                 1   2                 53
54 9       1 1   1                     1 1         1                       1         2                                     54
55 8                           1   1           1                     1   2                           1   1                 55
56 7                     1 1                               1               1         1 1                             1     56
57 7       2         1               1   1                   1                                       1                     57
58 13                       1       1     1 1       1 1           1   1 1 1   1                               1       1     58
59 10                                       1       2   2                                   1 1       1         1   1       59
60 13 1                 1 1   1                       1     1               1     2             1     1     1     1         60
61 10                                   1       1           1         1       2           2   1                           1 61
62 11   1               1   1   1                   1           1         1   1 1               1           1               62
63 17 1       1       1                 1               1       2 2     1   1       2         1     2     1                 63
64 12 1           1         1         1         1         1     1   1                     1   1     1                     1 64
65 6           1                         1                                     1               1         1     1           65
66 6                       1                                                                     2     1           1     1 66
67 12     1               1     1     1           1           1                                         1   1 1 1 1   1     67
68 2                                           1                     1                                                     68
69 12       1               2                           1       1   2           1 1             1         1     1           69
70 8             1         1       1         1                                         1     1     1                   1   70
71 12                     1           1 1         1                   1 1     1       1                 2           1   1   71
72 9     1     1         1     1   1                     1                 1           1                   1               72
73 7       1   1       1                       1                     1             1                 1                     73
74 8                                                                     1       1         1           1     1       3     74
75 16         1                     1   1 1           1         1       1 1     1 1               1   2   1             2   75
76 12                             1   1       1   1           1   1 1     2                               1       2         76
77 10             1             1               1   1                       1   1 1               1         1   1           77
78 8       1                       1             1                       1                             1 1   1     1       78
79 4   1                 1                                                                       1                       1 79
80 15               1     1     1   1     1       1                 1 1 1                   1     2 1 1             1       80
81 9 1                         1                                 1     1           1 1       1         1 1                 81
82 5 1                             1 1                                                         1             1             82
83 11                         1     1                 1               1 1                 1 1     1 1   1 1                 83
84 11   1     1   2               1             1 1                 1                           1       1   1               84
85 8                           1       1         1 1       1         1                             1                   1   85
86 10               1           1               1             1 2   1     1     1                 1                         86
87 11                 1         1           1       1             1         1   1     1         1     1       1             87
88 6                 1           1                                 1                                     1 1     1         88
89 15           1       1   1   1                           1           1     1       1           1   1 1     1   1 1 1     89
90 16   1       1   1                     2 1     1           1     1       1   2         1 1       1                   1   90
91 13   1                   1       1                   1 1     1 1 1                   2           1     1               1 91
92 11               2           1   1         1       1                             1 1   1                     1       1   92
93 6                       1               1                                 1       1                         1         1 93
94 10   1   1                                     1                     1     2   2         1                     1         94
95 11             1   1                                     1         1               2               1 1   1         1 1   95
96 14         1     1                       2           1 1 1   2 1         1             1 1               1               96
97 14 1               1       1       1     1               1 1               1               1               1 2   1 1     97
98 9           1                           1   1     1                                                 1       1 1   1   1 98
99 8 1         1                       1                   1 1             1                 1 1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng