BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             2                 1   1       1                   1                     1       1   1     1             1 00
01 12     1             1       1     1   1   1   1                   1         1             1               1         1   01
02 7                           1       1                           1       1   1               1               1           02
03 7     1             1   1               1                                   1                   1             1         03
04 12             1   1             1                         1           1     1   1       1 1                 1         2 04
05 12                     1                             1       1 2                             2             2   1   1   1 05
06 15     1                             1     1   1 1 1     2   1         1     1   1     1   1     1                       06
07 9   1               1 1   1 1     1       1                       1                                                 1   07
08 9           2         1                                       1     1 1         1                 1 1                   08
09 4                                 1                                                         1   1     1                 09
10 7                           1       1   1                         1       1           1         1                       10
11 10       2 1                     1     1       1     1                           1     1                             1   11
12 9           1   1     1                         1 1         1         1                     1 1                         12
13 9                 1     1                 1           1         1       1 1             1                 1             13
14 13     1 1           1         1 1         1                 1   1         1 1 1                       1   1             14
15 16             2 1           1   1                       1     1           1       2 1     1   2   1   1                 15
16 10     1         1                       1         1         1                   1 1                     1     1 1       16
17 10                     1       1     2   1                               1                           1           1 1 1   17
18 8     1         1         1 1 1                     1     1                     1                                       18
19 8 1                                                               1   1         1     1 1                 1     1       19
20 14   1     1 1             1       1             1       1       1                 2   1         1   1             1     20
21 12   1                 1         1 1           1 1               1         2     1                       1   1           21
22 12       1     1       1                   1                 1       3                 1       1           1       1     22
23 6                 1     1                             1                   1   1       1                                 23
24 11                                 1                               1   1 1   1 1             1               1 1   1 1   24
25 15       1 1 1         1           1             2   1               1           1   1         2     1       1           25
26 12         1     1         1 1   1   1   1                 1     1   1                   1                         1     26
27 13   1       1   1   1 1                 2 1   1             1               1       1   1                               27
28 12                   1   2     1                       1   1               1                 1   1     1       1 1       28
29 9             1                   1           1     1                       1     1   1             1       1           29
30 9 1   1                     1           1   2       1                                                             1 1   30
31 6                       1         1 1       1                             1       1                                     31
32 12     1   1         1             1               1       1           1 1           1 1 1 1                             32
33 7 1                           1 1   1                                               1                 1             1   33
34 13                 2     1 1             1 1                               1     1             1   2       1         1   34
35 11         1       1 1                                     1 1 1         1           1                     1 1       1   35
36 7 1             1           1                                     1   1         1                                     1 36
37 6                                             1     1       2                             1   1                         37
38 13 1 1   1 1               1   1   1   1   1                     1                 1 1 1                                 38
39 8     1 1               1                 1               1                   2   1                                     39
40 14         1                   1 1     1 1   1                         1     1     1                   1 1     1 1 1     40
41 15 1         1     1         1         1     1     1 1 1           1                   1             2       1   1       41
42 14 1                 1                 1     1 1     1                       2 1           1           1       1     1 1 42
43 4                         1                                 1   1                                                 1     43
44 14 1 1       1     1                                   2 1       1           1 1                       1   1 1   1       44
45 16               1           2                             2       1     1     1   1 1           2       1 1 2           45
46 10 1 1   1 1                               1     1                   1             1           1               1         46
47 18 1                   1 1     1       1         1   1 1     1 1     2   1     1   1   1       1 1                       47
48 11               1 1           1         1         1             1                     1                 1     2 1       48
49 9   2                   1         1           1               1             1               1           1               49
50 6     1                             1 1                 1       1                                                     1 50
51 7       1   1                           1       1     1                                     1         1                 51
52 7 1                             1               1               1                               1       1       1       52
53 12                   2                 1     1                           1         1 2   1 1     1                 1     53
54 15       1   1     2   2                   1     1   1     2                           1           1     1         1     54
55 6                       1   1                                                   1           1     1             1       55
56 9     1     1               1   1                                                 1       1     1         1       1     56
57 6       1           1                       1                 1                 1         1                             57
58 6                   1   1           1             1                             1           1                           58
59 6 1             1         1         1           1                   1                                                   59
60 15             1                       1   1                   1   2 1   1   1 1         1 1         2                 1 60
61 10     2                   1                 1                 1   1       1         1       1                 1         61
62 8       1 2     1             1 1         1                           1                                                 62
63 10       1     1                             1 1                 1                                 1         1   1     2 63
64 11       2 1         1                               1     1   1     1       1                               1         1 64
65 10 1       1 1           1                     1   1                 1     1                   1                   1     65
66 8   2         1                             1 1         1                                       2                       66
67 12 1 1   1     1                                     1 1 1               1           1     1         1           1       67
68 13               2       1   1 1       1     1 1                 1         1                     1   1         1         68
69 13                 1         1 1         1                 1 1 2               1               1 1   1   1               69
70 17     1 1 1         1 1           1           3       1                     1 1       1 1               2 1             70
71 8                 1                     1         1                             1       1               1 1           1 71
72 6   1               1                     1                       1       1     1                                       72
73 10   1                     1         1   1 1                           1       1       1                       1     1   73
74 7                                       1   1           1 1                   1     1                               1   74
75 10   1 1     1 1                                                                 1       1   1         1               2 75
76 10     1                                             1 1                 1       1         1 1                   3       76
77 18 1               1   1   2   1   1               1               1   1             1     1   2     1   1 1 1           77
78 14         1         1               1 1           1   1   1             1     1                       1       1     3   78
79 14                               1               2   1 1       1     1 1 1     1   1     1           1   1               79
80 16                 1       1 1                         1 1       1 1   1 1                         3 1       1     2     80
81 16               1 2     1     1     2   1 1             1             1           1               1 1 1             1   81
82 12 1       1 1   2     1   1     2     1                                                               2                 82
83 11           1         1   1                           1             1     1                                 1 1   1 1 1 83
84 11                         1                   1 1                 1   1       1           1   1   1   1               1 84
85 7                                     1         1       2 1   1     1                                                   85
86 9   1           1             1 1   1                 1                                 2                     1         86
87 10                       1         1         1                             1                     1     1 2 1     1       87
88 11 2         1 1                 1           1     1                                     1                 1     1 1     88
89 11         1 2 1                                       1 1     1     1       1     1 1                                   89
90 10                         1               1             1       1 1                 1   1     1           1 1           90
91 9             1               1   1   1           1     1   1             1                           1                 91
92 8                       1     2     1                                               1           1 1                   1 92
93 9   1                                             1 1                               1 1   1         1       1 1         93
94 14     1       1 1                 1   2           2 1     2   1 1                                 1                     94
95 17                 1   1 1               1   2 1 1       1     1   1   2   1                             1       1   1   95
96 12   1     1   1     1       1   1 1             1                             1           1       1                   1 96
97 16     1 1             1   1           1               1 1   1       1   2               2   1     2                     97
98 9                                                 1         2     1                         2 1       1           1     98
99 9             1                                   1 1       1           1                 1 1       1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng