BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                                             2     1           1         1               1   1                         00
01 9         1                         1                       1                             1       1   1     1     2     01
02 8   1 1                         1                   1                       1   1               1             1         02
03 14             1   1   1 1           2             1 1                           1         1                 1 1 1     1 03
04 16 1       1             1             1   1               1   1           1           4 1   1               1       1   04
05 11   1                 1       1 1       1               1                 1         3                       1           05
06 6                 1                 1                                 1         1                         2             06
07 8       1     1                 1     1                   1     1     1         1                                       07
08 8               1                           1   1                               1 1                       1     1 1     08
09 12   1   1             1             1 1       1     1                 1       1                 1 1         1           09
10 13           1 1 2             1                             1               1 1   1       1         1       1         1 10
11 23           1     1 1     2   1   3     1           1 1 1 1         1     2   1   1             2               2       11
12 10                                                 1             2       1             1 2               1   1     1     12
13 13 1     1 1             1             1     1             1 1                         1     1                     1 1 1 13
14 7       1       1                   1           1         1                             1               1               14
15 12   1                             1 1         1                   1   1               2         1   1       1 1         15
16 7                 1 1                 1                         1 1                                         1       1   16
17 16 1   1 1       1                     1   1     1           1               1             1       2     1 1 1         1 17
18 9           1                               1 1   1                   1                                 2       1     1 18
19 10 1         1               1   1         1                     1   1                     1         2                   19
20 12     1               1 1       2 1               1   1           1             1                           1         1 20
21 12         1                           2 1               1   2   1           1         1     1                       1   21
22 14   1             1     1 2                 1     1 1       2     1                 1   1                     1         22
23 9           2     1         1     1                       1                               1               1   1         23
24 7 1                   1       1           1     1   1                                                     1             24
25 10 1       1               1 1   1           1                       1                     1   1     1                   25
26 7                       1             1     1         2                         1         1                             26
27 12   1       2 2 1   1     1                                                     1     1 1             1                 27
28 16 1           1             1 2       1     1 1                     2 2                               1     1 1 1       28
29 15 1 1 1 1   1   1           1     1 1       1   1             1             1       1                                 1 29
30 10         1     1     2               1             1   1                             1               1       1         30
31 9                       1                                         1     1                       1     1     1     1 2   31
32 15             1       1   2   1     1                     1         1     1             1     1 1     1             1 1 32
33 9 2                           1                             1 1                         1         1               1   1 33
34 10 1         1     1                           1 1       1     1     1   1                             1                 34
35 9           1                 1                         1         1                         1       1     1   1   1     35
36 8                 1         1 1             1         1         1                           1       1                   36
37 14                       1 1     1                 1 1 1 1             1 1     1   1                 2   1               37
38 7     1   1                               1             1                               1   1         1                 38
39 5       1     1                                       1                                                   1         1   39
40 6                               1   1     1       1                     1   1                                           40
41 13             1                           1   1 1 1                   1       2     1   1 1   1   1                     41
42 6       1                             1   1                                                         1         1 1       42
43 11   1               1                   1       2                     1   1                       1     1 1   1         43
44 12 1   1                           1         1   2                 1           1   1 1     1     1                       44
45 13     1 1 1                                     1   1   1   1               1   1       1     1 1       1               45
46 4               1                         1                     1                 1                                     46
47 11         1                     1   1             1               1               1         1         1   1   1       1 47
48 11               1               1       1                     1         1 1   1         1                     1       2 48
49 10     1                           1                 1     1   1                   1               1   1 1           1   49
50 11         1             1                                   1           1         1 1   1     1 1       2               50
51 6                           1           1   1                     1                           1               1         51
52 10                   1         1   1                   2                         1 2             1               1       52
53 12                   2 1   1                                     1     1     1     2   1       1                   1     53
54 3                           1           1                     1                                                         54
55 13   1     1             1               1     1       1       2     1   1     1                             1       1   55
56 7     2                               1           1         1           1                           1                   56
57 16       1                 1 1           1         1 1       1       1     2     1 1               2       1         1   57
58 5                         1   1                 1       1                                   1                           58
59 12         2   1 1                       2     1     1     1                   1               1     1                   59
60 15   2       1               1 1                           1     1 3           2   1     1                       1       60
61 12       1   2     1               1   1   1 1                           1         1         1       1                   61
62 10     1     1                             1                               1 1       1 1               1         2       62
63 11         1             1               1                     1     1       1           1   1 1                 1   1   63
64 4             1       1                   1                                                               1             64
65 13                 1   2   1     1                     1 1           1                 1       1   1         1         1 65
66 4     1                           1                                             1                                 1     66
67 10               1       1                 1           1 1     1                                 1         1       1 1   67
68 7     1                       1   1 1           1                                                 1 1                   68
69 8   1               1               1                                                                   1         3   1 69
70 8       1       1         1 1       1                                     1 1                           1               70
71 9       1         1                     1         1               1               1         1     1                 1   71
72 13 1       1   2                   1       1             1   1                   1         1   1     1     1             72
73 15             1                 1     1         1 1 1 2       1       1               1       1         1 2             73
74 6       1                           1 1   1   1                     1                                                   74
75 20 1               2                   1   1             3 2 1 1   1           2           1   1   1         1 1         75
76 16       1           1 1   1 1     1         1       1               1     1           1 1 1 1               1   1       76
77 10         1 1           1 1 1                                     1   1     1 1         1                               77
78 16 2   1 1           2 1     1   1           1       1                             1 1   1                     1     1   78
79 15 1 1           2   1     1   1                       1           1       1 1             1                       2 1   79
80 15     1     1       1     1 2       1   1                 1     1       1   1       1     1                           1 80
81 9                             1   1     1                         1         1   1   1         1                 1       81
82 5                                   1     1                                         1       1                         1 82
83 12                 1   2 1                     1   1       2 1 1 1         1                                             83
84 8   1     1             1                             1             1         1       1     1                           84
85 10 1 1           1                                     1               1 1           1                 2       1         85
86 14       1       1 1                   1           1     1   1       1 1   1     1   1           1               1       86
87 15             2   1         1                 1 1               1           1 1               1     1   2           2   87
88 10   1               1                   1         1       1 1 1         1                         1               1     88
89 12                   2                     1       1       1         2   1           2                   1       1       89
90 7     2                                     1                     1         1                         1   1             90
91 19   1 1       2                         2   1 2     1                 2 1     1                 1     1     1 2         91
92 9                               1   1             1             1               1     1     1           1             1 92
93 9                 1                           1               2 1         1                     1 1               1     93
94 7   1               1 2       1   1                                                                                   1 94
95 15         1             1   1 1             1   1               2   1   1           1     1   1   1   1                 95
96 8                                           1                               1   2           2   1     1                 96
97 12               1       2       1             1     1 1                 1                     1 1   1           1       97
98 14       1   1       1           2               1         1   1       1                         1 1   1   1     1       98
99 9                 1               1           1         1               1 1               1 1       1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng