BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10             1                               1 1     1                         1     1   1       1       1   1         00
01 12   1 1                                                 1         1       1           1     1     2   1 1     1         01
02 15     1 1         1 1       1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1             02
03 19 1         1         1 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       03
04 6               1               1                     1   1                         1                     1             04
05 12                   1                             2 1   1 1     1     1 2 1                     1                       05
06 13           1   1             1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                           1   06
07 9 1       1   1             1       1                           1                   1               1   1               07
08 11       1           1             1     1         1               1   1         1               1 1             1       08
09 6                                                 1       1                 1         1                 1     1         09
10 6               1 1                     1                                         1                 1             1     10
11 5 1 1                                                               1     1                                       1     11
12 11   1                       1   1               1                   1               2 1   1 1                     1     12
13 6 1   1                                   1                               1   1                       1                 13
14 13           1     1       1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2               14
15 7           1   2             2               2                                                                         15
16 9                                         1         1             1               1     1 1   1   1                   1 16
17 6   1                                                   1                           1 1 1                             1 17
18 7                     1                     1           2                                                   1     1   1 18
19 13           1 1         1                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1           19
20 8                             1           1 1           1 2             1         1                                     20
21 11       1                       1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 1         21
22 7 1         1 1                         1                 1                               1                   1         22
23 16           1           1           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1       1     23
24 13                           1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1   1       24
25 13     2     1   1       1       1                               1       1                   1       2         1 1       25
26 9         1                 1           1                         1           1                 2     1     1           26
27 9                         1             2   1 1           1                     1 1             1                       27
28 7                                         1   1                       1 1             1                     2           28
29 5                   1               1               1                                       1                     1     29
30 9     1       1                           1         1     1   1                       1               1   1             30
31 11         1 2       1   1                 1                 1       1 1                           1                 1   31
32 15 1                                                       1 2       2   1   1 2                     1         2 2       32
33 12 1     1     1           1   1               1     1 1       1                                 1       1   1           33
34 11 1       1       1   1                               1     1 2                                 1 1           1         34
35 5 1                     1       1                                                                         1 1           35
36 12     1           1                             1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1 36
37 13         1       1         1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1               37
38 11         1                                 1 1 1               1 1 1                   2 1             1               38
39 10   1           1   1         1   1       1           1                                 1         1                   1 39
40 10         1             1 1                   1   1                       1                     1           1 1     1   40
41 12 2 1 1   1               1 1                                       2         1       1                       1         41
42 7     1                       1 1           1   1                                               1       1               42
43 5       2               1                                       1                   1                                   43
44 15   1             1 1 1     2                   1         1 1 1         1   1                             1   1   1     44
45 15           1       1   1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                           45
46 7                         1           1           1       1                           2                   1             46
47 5     1     1             1                                           1               1                                 47
48 7                                 1               1 1     1     1               1                 1                     48
49 11         1     1                 1   1                             1     1                 1 1 1               2       49
50 17         1       1 1   1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1         50
51 7                 1       1                             1     1                                   1 1       1           51
52 12                 1     1                           1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1   52
53 7     1                             1                               1       1             1                       1   1 53
54 8   1                           1               1     1                         1             1   1   1                 54
55 7                     1           1   2         1 1                                                       1             55
56 19   2           1 1           1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   56
57 13         1   1     1 1                         1   1                   1     1                             1     1 3   57
58 11 1 1   1     1     1   1       1                           1                 1     1                 1                 58
59 14 1             2           1               1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1   59
60 12     1   2           1   1       1     1   1                                   1                             1     1 1 60
61 14                     1                       2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1 61
62 14     1 1   1             1           1                           1   1 1 1       1           1         1       1     1 62
63 13     1       1 1 1             1     2                       1       1           1                   1 1         1     63
64 8                   1     1             1                   1                   1                       1       1     1 64
65 12 1                                       1                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1 65
66 5                 1             2                               1                                       1               66
67 11 1         1       1             1                   1 1     1       1       1               1           1             67
68 6         1   1                                       1               1                       1 1                       68
69 17   1     1         1       2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1     69
70 14   1     1                   1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1                   1 1 70
71 13     1       2                   1 1             1 1         1   1   1           2                     1               71
72 12             1   1                         1       2         1 1         1                     1   1     1       1     72
73 16           1         1       1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1     1       73
74 14       1 1         1     1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1           74
75 12               1 1           1                 1           2         1             1           1         1     1   1   75
76 13             1 1       2         1 1           1             1 1             1         1         1                 1   76
77 11       1             1       1               1     1       1 1   1           1                   1           1         77
78 18                     1     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1         78
79 6       1               1                 1 1                                 1                                       1 79
80 11             1                 1   2   1       1 1                                               1   1 1   1           80
81 7     1               1           1                                       1       1 1   1                               81
82 17   1   1     1 2               1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                   82
83 9   1 1                                             1           1     1     1               1 1                       1 83
84 11 1                                   2     1                     1     1         1 1       1               1   1       84
85 12                         1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1                   1 85
86 7             1                     1         1         1                             1       1         1               86
87 8     1   1           1           1   1     1       1                                               1                   87
88 15       1         1 1 1                               1 1             1       1           1 1 1             1       1 2 88
89 12                       1 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1         1       89
90 13 1     1             2       1   1             1     1             1 1           1           1                 1       90
91 10                           2       1                   1                         1   1       1             1     1 1   91
92 12       1       1 1               1   1 1   1   1                 1                           1             1     1     92
93 13 1           1         1 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2                 93
94 10   1   1       1 1   1   1             1                               1           1                 1                 94
95 8   1   1             1                       1     1         1                                       1           1     95
96 9           1                   2       1                     1 1               1   1           1                       96
97 7           1             1         1               1               1     1                 1                           97
98 10   1   1           1                 1                                       1 1 1     1                   1       1   98
99 8           1       1   1   1     1                                                 1               1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng