BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 5                       1     1         1 1                                             1                               00
01 17 1   1 1         1                   1 2     1                 1   1       1       1     1   1         1       1 1     01
02 14         1                     1         1           1 1     1 1 2             1         1 1 1     1                   02
03 9                   1                   1   1                   1 1                     1                   1 1       1 03
04 17 1   1 1 1   1       1           1       1       1   1 1                       1       1 1     1         1         1   04
05 11                             1   1 1 1       1 1                 1                       1     1       1   1           05
06 8 1         1                 1     1             1 1     1                                                           1 06
07 13 1                       1       1           1         1     2     1       1       1                 2 1               07
08 6 1             1                       1                                   1 1                             1           08
09 10   1                     1     1   1               1         1             1                       1   2               09
10 8 1   1     1                                         1       1               1     1                             1     10
11 9     1       1           1   1                         1           1                 1   1         1                   11
12 6         1         1                     2           1                               1                                 12
13 10           1                                   2 1           1         1       1     1   1                 1           13
14 11                     1                                     1     1   1 1             1 1       1         1       1   1 14
15 9           1                               1                           1 1       1     1           1             1   1 15
16 5                       1     1             1                                                                   1   1   16
17 11                   1   1   1                     1         1           1     1             1           1   1 1         17
18 11                 1           1             1       1       1     1   1                   1               1     1 1     18
19 7       1                                 1 1         1           1       1           1                                 19
20 9   1             1       1       1     1           1                           1                     1   1             20
21 17     1                 1         1       1       1     1     1 1 1 2       1   1     1         1         1       1     21
22 11             1                                         2       1           1     1     3 1               1             22
23 10               1     1               1       1         1         1 1         1                 1               1       23
24 14   1 1       1 1       1       1                   1               1         1 2               1             1 1       24
25 12               1     1     1                             2 1                   1       1     2   1     1               25
26 2                           1       1                                                                                   26
27 10   1     1   1             1             1 1           1             1   1                           1                 27
28 7               1       1 1                               1         1 1                           1                     28
29 7                         1                   1                       1                         1 1       1         1   29
30 12                 1 1       1   1 1     1     1   1 1                       1                   1                     1 30
31 14 1           1 1 1     1 1               1         1     1   1       1             1 1                         1       31
32 10                     2 1       1                 1       1               2                           1       1         32
33 9     1                   1                                 1           1     1   1   1       1                 1       33
34 5               1   1                                                       1                         1       1         34
35 8                           1         1     1 1     1                     1   1                               1         35
36 12                 1 1     1           1             1     1 1             1           1       1   1   1                 36
37 19 1     1   1               1           1           1 1         1       1 1     1     1   1       1 2       1     1   1 37
38 9                                   1                       1                     1     2         1   1   1 1           38
39 14                   1                                   1   1     1 2     1       1     1           1         2     2   39
40 7                             1                         1 1                           1     1         1           1     40
41 7   1       1                                         1   1             1                   1                         1 41
42 9     1                                 1   1 1                 1     1 1                                         1   1 42
43 15     1           1 1     1       1                                   1           2   1       2 1       1             2 43
44 10   1   1       1                       1   1                             1           1   1                         1 1 44
45 14   1     2           1       1     1                                       1       1 1       1 1   1 1       1         45
46 9           1         2 1                   1   1             1                     1                       1           46
47 10       1 1   1                           1                         1 1 1               1   1                     1     47
48 12               1   1                       1   1         1     1     1       1     1                   1       1   1   48
49 10       1   1 1   1                   1         1                           1       1       1                         1 49
50 8                                       1                       3     1                                   1   1 1       50
51 14 1     1       1 1         1     1 1 1       1     1                     1     1                           2           51
52 8                                               1         1           2           1           1             1     1     52
53 10   1                   1     1               1 2   1               1                             2                     53
54 16 1                   1   1 2 2     1                 1 1 1                 1       1       1         1   1             54
55 12         1   2         1   1     1                   1       1 1   1             1                                 1   55
56 13   1     1   1 1   1   2                     1                                 1 1         1       1 1                 56
57 16       1         1           1                             1           1 1   1 1 1   1     2             1       2 1   57
58 13           1                 1 1       1     1 1 1                                   1       1   1 1           1     1 58
59 9                               1     1                     1         1 1           1         1 1       1               59
60 12           1     1           1         1         1         1   1   1   1 1   1     1                                   60
61 13       1     1   1           1 1                       1     1 1                         1     1       1 1           1 61
62 7 1       1                                       1 1                                   1         1     1               62
63 7 1               1                       1 1     2                           1                                         63
64 16   1 2           1   1   1       1       1 1     1       1         1 1       1                     1 1                 64
65 8         1             1                 1                 1                 2         1                       1       65
66 12       1             1     1   1   1 1                                                         1   1         2 1     1 66
67 9 1   1                 1 1         2                 1   1                                       1                     67
68 11       2       2               2     1                               1                         1 1                 1   68
69 8                     1 1             1         1   1       1                                           1             1 69
70 10             1                       1           1                       1   1         1 2   1                   1     70
71 16   1 1           1             1 2 1   1         1   2           1                   1 1                 1   1         71
72 11     1   1         1             1             1             1         1     1     1     1                 1           72
73 11   1           2 1                 1 1                       1         1                   1 1                 1       73
74 15       1 1 1 1         1   1             1                       1       1 1           1     1   1     2               74
75 12         1 1                   1             1 1     1 1 1           1                     1       1     1             75
76 11 2     1             1         1                       1                   1             1 1               1   1       76
77 5                                   1               2                           1           1                           77
78 9                 1             1             1 1                 1               3                       1             78
79 9   1                       1   1           1         1       2                           1   1                         79
80 14       1       1     1   1                 1     1                     1       1 1 1       1       1 1   1             80
81 6         1 1                           1                     1         1                             1                 81
82 14           1         1 1         1 1 1         1         1       1                 1               1         1 1   1   82
83 10       1         1                 1   1       1     1     2               1                       1                   83
84 10                                     1         1     1                     1       1                         1     4   84
85 13   1     1                   1       1           2             1   2             1             1 1             1       85
86 16                   1 1   1 1                 1                 1   1       2     1 1           1 1   1 1   1           86
87 8                             1           1               1           1   1                     1     1           1     87
88 10     1   1   1       1     1     1       1         1       2                                                           88
89 15   1                     1 1     1 1 1         1           1   1         1 1             1                   1 1   1   89
90 6                   1           2           1 1                                                             1           90
91 11   1                                     1   1       1       1         1       1                         1 2     1     91
92 14           1 1 1   2                                   1     1 1 1     1         1         1       1     1             92
93 12     1   1 1               1         1                           1       1                 2     1         1       1   93
94 10 1         1       1                   1   1         1                             1         2       1                 94
95 6                                                       1         1           1     1             1                 1   95
96 11   1 2       1                   1         1 1                                 1                 1 1             1     96
97 7   1   1                     1                         1 1       1                                                   1 97
98 13 2             1   1     1       1                                           1 1     1         1       1     1   1     98
99 14           1 1     1     1         1   1 1         1                           1         1             1     1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng