BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13       2                         1               1 1   1               1     2       1               1           1 1   00
01 5 1                 1     1                                             1                             1                 01
02 14   1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1         1 1                     1     02
03 10           1     1     1                                 1                   1   1     1               1         1   1 03
04 7     1                   1     1       1   1                 1       1                                                 04
05 13 1               1     1       1     1 1                       1 1 1               1         1           1           1 05
06 16 1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3         1     1           1           06
07 10 1     1                           1     1       1     1       1                                 2   1                 07
08 22 2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 1     1 08
09 13                                 1     1       1           1   1           1     1 1       1 1 1 1         1           09
10 10                                         1           1       1   2       1           1     1   2                       10
11 16         1             2                     1         1       1     1   1   1         1   1 1     1 1           1 1   11
12 12 1           2             1                             2       1               1       2               1       1     12
13 10     1                           1         2         1                   1     1               2                   1   13
14 10                 1                   1         1 1   1   1   1         1           1                     1             14
15 8                               1           1               1     1     2 1                                 1           15
16 16     1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1       1                 2           2 16
17 12           2             1                   1             1       1                               1   1   1   1 1   1 17
18 9   1         1                           1               2           1     1                 1         1               18
19 8                   1   1               1   1 1         1           1                                                 1 19
20 5                                     1                                               1           1   1         1       20
21 5                           2                         1                         1               1                       21
22 10           1                   1 2     1 1           1               1                           1               1     22
23 11             1     1   1 1       1 2                                   1           1             1         1           23
24 19 1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1         1           1       1     1     24
25 14         1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1   1                 1             1 25
26 12         1 1       3   1     1             1 1         2                                                 1             26
27 10                 1           1 1               1     1 1       1           1             1       1                     27
28 12         1     2 1 1               1 1                                     1       1 1       1               1         28
29 10                             1       1     2           1 1     2                         1             1               29
30 15   1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   1             1         1   1       30
31 11                     1                         2         1               1         1     1   1   1           1     1   31
32 12 2   1     1                   1   2                     1 1 1               1             1                           32
33 10     1                           2             1     1     2           1   1                             1             33
34 7         1 1         1         1                 1                                       1     1                       34
35 11 1           2         1     2           1       1                       1           1   1                             35
36 8     1                           1                           1                       1 1             1 1           1   36
37 11 1                                       1                 1       1         1         1     1   1         1 1   1     37
38 11           1                 1                         1       1       1         2 1   1                           1 1 38
39 12   1 2             2               1                         1                   1       1       1 1     1             39
40 12           2   1               1     1   1         1               1         2           1                   1         40
41 9                 1             1 1     1   1             1                                 1     1     1               41
42 12                   1         1                 1 1   1           1 1                     1         1     1   1 1       42
43 9         1                     1                             1           2 1                     1         1     1     43
44 8       1       1         1               1     1               1                       1   1                           44
45 10       1         1         1 1 1   1       1                             1   1                   1                     45
46 14                 1       2 1 1         1   1       1         1             1                   1     1       1     1   46
47 9   1     1         2                           1                           1             1         1 1                 47
48 11       1 1       1 1                     1                               2 1           1                 1   1         48
49 7     1   1                                       1   1                                                   1 1 1         49
50 10                                                     1     1   1     2   1       1               1 1   1               50
51 11             1   2     1                         1     1                               1   1 1 1           1           51
52 13     1       1 2 1           1   1           1                     1   1               1                 1           1 52
53 9           1             1     1                                   1   1             1 2                 1             53
54 8                   1     1           1               1               1           1   1             1                   54
55 9       1 1   1         1                       1                       1         1 1             1                     55
56 8   1                               1       1     1         1               1                                   1 1     56
57 7                               1                   2                                             1   1         2       57
58 11             1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1                             1       58
59 9                                               1 1   1     1   1                                               1 1   2 59
60 12   1         1     1 1     1       1               1                             1       1   1         1             1 60
61 4                                                   1                         1     1                         1         61
62 20     1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 1 1             1 2 1               62
63 10   1 1         1                 1     1     1       1             1                                 1             1   63
64 11           1 1 1         1       1         1                     1                       1   2         1               64
65 10                     1                                     1   1     1                   1 1   1             1 2       65
66 15     1 1       1             1                 1         1   1                   1         1   1       1 1   1 1   1   66
67 7       1                               1                   1 1         1 1               1                             67
68 10   1       1                                 1       1             2           1                   1         1       1 68
69 11       1               1   2   1         1 1     1                           1                             1     1     69
70 14         1   1         1   1         2     1                       1               2   1       1   1   1               70
71 10   1                     1       1     1           2   1         1                           1     1                   71
72 8       1                     1                   1   1           1       1                   1                     1   72
73 8       1             2 1   1                 1               1                                                 1       73
74 8       1                                   1                   1     1   1     2     1                                 74
75 11   1                               1 1       2                   1 1                       2         1         1       75
76 9                   1 1                           1 1   1                   1       1                           1 1     76
77 17 2                     1           2   1 1               2   2                       1 1 1     2                   1   77
78 11   1     1     1         1   1     1                         2                                         2           1   78
79 9 1                   2     1 1                         1                   1                           1             1 79
80 8                                     1             1 1             1         1             1               1         1 80
81 12   1     1                     1   1       1             1         2                 1       1           1 1           81
82 7                 1       1       1                             1     1                                         1   1   82
83 13   1           1         2         1                   1   1     1       1         1       1       1 1                 83
84 8                 2   1                                                         1       1       1             1   1     84
85 9           1                                       1                               1       1               2 1     2   85
86 8       1                             1                 2   1   1     1                                       1         86
87 16           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1         3                             1   87
88 7                     1               1         1                     1               1           1   1                 88
89 11             1                   1 1       1       1     1       1         1           1                     1       1 89
90 15 1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1         1       1                 1 90
91 9   1       1   1                             3                         1       1   1                                   91
92 9           1                             1                 1   1 1                                     1   1     1 1   92
93 12                 1 1                 1   1                       1           1       1     1       3     1             93
94 10   1                         1         2     1 1           1         1     1                                     1     94
95 8 2                       1                       1           1                               1 1     1                 95
96 8         1   2     1                                                           1       1       1               1       96
97 6       1             1                                           1               1           1           1             97
98 13       1       1           1           1       1 1                     1       1   1         1     1   1         1     98
99 12     1                     1             1     1     1           1       1                   1       2     1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng