BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7       1   1 1     1                           1                                                         1           1 00
01 10 1                                                 1               1             1   1   1   1     1         1       1 01
02 9   1     1       1                                                                 1       1 1 1       1       1       02
03 11   1 1     1         1   1     1                                 1 1                                   1 1   1         03
04 12             1     1   1         1       1                 2             1 1   1                     2                 04
05 10     1                   1     1   1               1                   1       1 1   1         1                       05
06 7 1       1           1               1           1   1                                                         1       06
07 5           1                                             1         1 1       1                                         07
08 11   1               1       1                                     1       1 1     1 1         1     1             1     08
09 7                                                   1 1 2                                                       1 1 1   09
10 13 1   1             1         1         1                                           2   1     1 2 1 1                   10
11 10                                           1         1         2 1                 1             1         1       1 1 11
12 6                         1           1                 1                         1     1                         1     12
13 12           1               1 1 1 1   1   1 1                   1       1     1     1                                   13
14 7   1                               1     1 1                               1   1           1                           14
15 12           1                                   2   1   2       1     1   1 1   1                       1               15
16 8                     1       1                 1 1           1       1         1                                     1 16
17 5         1 1                                       1                                   1                   1           17
18 7                   1                     1         1                               1 1                 1   1           18
19 9       1 1           1           2             1               1               1                 1                     19
20 14     1     1   2 2   1     1           1     1                     1 1                     1               1           20
21 16     1 1     2       1       1     1 1           1                         1   2       2     1                   1     21
22 15       1       1         1 1           1 1                     1   2               1             1         1 1 1     1 22
23 9         1             1     1 1       2               2         1                                                     23
24 16 1               1         1           1 1     2                   1 1   1 2         1     1             1         1   24
25 10         1           1             1   1       1       1           1                   1 1                           1 25
26 12   1                       1       2             1 2                                       1   1   1     1     1       26
27 13 1           1 1 1             1                       1                 1                 1 1             1 1 1 1     27
28 11                     1 1               1             1           2   1                         1 1               1 1   28
29 16       2       1   1           1                 1 1         1   1   1                 1             1           1 2 1 29
30 12 2             1                   1           1 1                       1 1                 1             1     1   1 30
31 9                     1             1 1   1 1                                     1       1 1 1                         31
32 8 1                 1   1   1                                         1           1                     1       1       32
33 15         1 1         1   2           1       1         1           1   1 1         1 1           1       1             33
34 14 1             1 1   1   1                     1   1       1 2           1 1               1                 1         34
35 10           1                   1         1   1       1                   1           1   1               1         1   35
36 11 1   1                                             1                 1   1   1           1         1 1 1           1   36
37 10     1   1 1   1                 2           1                   1                           1                       1 37
38 11 1             1         1       1                       1         1   1                     1 1     1           1     38
39 11         1   1                     1 1   1       1     1               1                   1 1         1               39
40 10       1               1       1             1     1         1   1           1                   1                 1   40
41 7             1                                       1     1   2                         1   1                         41
42 16         1       1           1                 1         1 1         1     2     1 1       1       1 1       1   1     42
43 8                       1   1       1     1               1                       1   1                     1           43
44 7                 1       1           2     1       1                                                                 1 44
45 10             1     1   1         1     1   2                                               1     1                 1   45
46 9     1   1                 1                           1                       1 1           1 1               1       46
47 14 1     2     1     1   1 1   2 1                 1                           2                   1                     47
48 8                               1   1                         1   1           1   1             1               1       48
49 10     1                     1           1       1     1                             1   2       1                   1   49
50 15   1   1   1                       1     1           1 1   1                         1 1             2   1 1       1   50
51 15   1           1 1                     1     1 1             1       1         1 2                       1 1 1       1 51
52 9       2     1 1                 1                                   1     1                         1 1               52
53 7 1                       1     1                                                 1         1   1         1             53
54 16   1       1   1               1                     2   1 2   1                     1     1       1 1       2         54
55 12         1   1   1                           1   2         1     1               1                           1 1     1 55
56 12   1           1     1 1 1 1       1   1                                       1           1             1   1         56
57 6         1     1               1                                     2       1                                         57
58 9                                 1                             1 1         1   2                 2           1         58
59 7           1             1                               1     1                   1     1     1                       59
60 9   1 1                         1                     1   1                               1   1       1             1   60
61 6                 1                   1               1                               1 1                         1     61
62 11   1     1   1                         1     1 1                           1                       1     1 1 1         62
63 9                 1           1   1       1       1                     2     1   1                                     63
64 11               1   1                       1     1       1 1       1   1             1 1                       1       64
65 9           1           1                 1       1       1 1                               1   1       1               65
66 13             1 1                       1   1               2 1 1 1   1   1                               1       1     66
67 10   1   1                     1 1     1     2             1   1                                   1                     67
68 10         1         1 1 2     1           1                       1     1                                       1       68
69 17     1               1       1   1           1       1     1       1   2     1           1           1         1 3     69
70 8                     1   1 1   1                     1                   1         1                 1                 70
71 16 1     1   1 2     1 1             1 2       1       1         1                     2                             1   71
72 10     1                                   1                 1 1     1   1   1 1     1                     1             72
73 16           1             1           1       1   1   1   1 1 1         1         1     1         1     2             1 73
74 8                   1                       1       1     1             1           1     1   1                         74
75 7 1                                                             1   2   1         1                           1         75
76 11 1                                   1     1 2 1       1 1                                   1 1               1       76
77 12   1                 1                                 2     1         1   1   1         1             1 1 1           77
78 13     1 1 1         1       1   1   1             1 1                                   1           1 1               1 78
79 7                             1             2                   1                                 1                 1 1 79
80 8                 1     2                 1         1                           1   1     1                             80
81 10 1                               1                                   1   1 1     1     1             1       1       1 81
82 8                       1           1       2                                         1   2                           1 82
83 13                 1       1   1   1     1       1         1   1               1       1   1   1     1                   83
84 12   1             1                     1     1                       1   1   1 1                 1     1 1           1 84
85 13   2 2               1                                 1 1   3               1             1         1                 85
86 9                   1                                         1             1 1         1               1 1 1   1       86
87 8                           2     1                           1                       1                         1 1 1   87
88 14   1   1   1 1         1             1             1                                   1         1 1   1 1 1     1     88
89 10     1             1             1     1   1                                   1     1     1           1   1           89
90 9         1                         1                           1 1       1             1 1         2                   90
91 14                 1           1       1   1   1   1   1           1     1     1                 1 1 2                   91
92 13 1                 1       1 1         1       1                                                 1 1 1     2 1     1   92
93 8                       1         1               2         1       1                 1                       1         93
94 14   1             1             1 1                 1 1   1         1     1               1     1   1             1 1   94
95 5               1           1 1               1                   1                                                     95
96 9             1     1                 1         1         1       1     1                             1     1           96
97 10       1 1     1       1 1               1             1                 1   1                     1                   97
98 17     2 1   1 1           1 1                             1 1                 1                 2       2 1   1 1       98
99 17                 1           1     1         2                 2   1 1   1     1   2     1 1 1                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng