BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9         1                               2 1   1       1                 1                 1               1           00
01 9       1                                               1             1 1           1           2           1         1 01
02 11     1               1             1           1     1     1           1     1 1       1     1                         02
03 12 1   1               1 1 1                       1             1 1                   1             1 1               1 03
04 18 1         1   1     1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1   04
05 11 1   1 1   1           1             1   1                                               1                       1 1 1 05
06 8   1                           1       1   2 1                 1         1                                             06
07 11           1       1                               1             1 1 1     3     1                 1                   07
08 10                             1         1 1                   1 1                     2         1             1   1     08
09 16       1         1                 1 1       1           1   1     1     2               1         1 1     1       2   09
10 13           2   1 1 1 1 1     1                       1 1                         1   1                             1   10
11 10         1           1             1             1     2                               2         1             1       11
12 13   1                     2             1   1                     1           1         1   1               1 1 2       12
13 6   1                                       1                     1                           1 1       1               13
14 8                 1 1 1               1         1     1                   1                                 1           14
15 11   1 1                     1         1               1 1         1       1               1       1                 1   15
16 14   1             1   1         1         1         1                       1   1           1   1         2 1         1 16
17 13                   1   1     2                           1           1     2   1     1 1                   1         1 17
18 12 1     1   1 2                           1                     1                   1               1   1             2 18
19 10               1                         1   1     1 1                   1     1           1       1           1       19
20 13                         1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 1         1     20
21 9 1             2     1                             1     1                     1         1                         1   21
22 6               1                     1                       1           1                 1                   1       22
23 12 1     1                             1           1                       1         3 1     1                     1   1 23
24 14         1   1           1               1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1 24
25 10         1           1 2           1                       2       1               1                 1                 25
26 7       1       1   1                                   1                               1   1       1                   26
27 15             1     1 1         1 1         3       1 1                             1                   1 1 1       1   27
28 12           1     1         1                   1     1     1   1     1 1   1   1                         1             28
29 9   1     1 1                                                               1           1   1   1 1       1             29
30 12 1     1     1               1         1                 1                               1     1 1               1   2 30
31 19     1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1   31
32 18 1 1 1         1         1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1           1     32
33 13     1     1       1     1         1           1                     1 1           1     1       1           1   1     33
34 8                 1           2                 1             1         1 1                                       1     34
35 14                           1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1           1         35
36 9   1     1 1             1       1           1               1 1             1                                         36
37 5                           1               1                 1       1         1                                       37
38 6 1             1               1 1 1                                                                     1             38
39 9     1                               1     2             2     1           1                       1                   39
40 12                 1                     1     1         1   1     1           1   1     1               2   1           40
41 8 1                                             1             1 2     1                           1           1         41
42 7 1                   1       1   1                               1               1                                 1   42
43 6                                       1 1   1               1               1                           1             43
44 13     1             1   2                       1                   1           2   1 1           2       1             44
45 15               1     1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1           1             45
46 11   1 1     1       1         1 1                   1                   1         1                 1             1     46
47 11         1       1 2 1       1               1             1 1               1                     1                   47
48 10         1       1 1     1       1   1                   1                                         1         1   1     48
49 8             1           1                       2         1       1                                             1   1 49
50 9                                   1           1       1       1                           1       2   1   1           50
51 11 2 1                     1           2 1                         1     1                           1     1             51
52 11       1                   2                     1           1         1         2           1         1 1             52
53 13       1               1     1   2                                 1     1                             3     1 2       53
54 9               1           2                     1 1                                 1   2       1                     54
55 8   1     1                       1       1         1               1                   1   1                           55
56 11 1         1             1     1               1         1       1             1           1               1     1     56
57 13       1   1 1                     1 1     1                                     1 1 1 1 1   1                 1       57
58 8                 1                     1         1           1                     1 1       1     1                   58
59 15 1 1               1 1   1         1             1           1           1     1                     1   1   2       1 59
60 12       1                     1                                                     1 2     1 2 1     1 1     1         60
61 8                             1                         1             1     1     2                   1     1           61
62 4         1   1                                                                                                 1 1     62
63 12     1 1                           1   1   1     1   1     1                                   1     2       1         63
64 13     1       1 1               1               1 1   1               2       1               2                     1   64
65 10       1     1   1                           2             1         1                         1           1         1 65
66 9     1     2   1           1   1                   1                                   1               1               66
67 8     1           1           1 1               1                             1       1                   1             67
68 10         1   1           1                   1                       1         1         1 1 1                   1     68
69 7           1                                 1               1 1                           1   1                   1   69
70 11   2           1       1       1 1             1           1           1                 1         1                   70
71 16                 1         1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1             1 1       71
72 11 1     1     2 1                                         1             1                                 1   1 2       72
73 11         1   1       1     1         2                             2         1               1               1         73
74 17   1 1           1         1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 1         2     74
75 3                                         1             1           1                                                   75
76 7                                   1     1   1                           1                 1                   1   1   76
77 10                     1             1     1               1 1           1     1           1   1                     1   77
78 11                       2   1 1   1         1 1           1       1                                   1 1               78
79 9         1                 1                     1 1               1             1       1               1         1   79
80 8                 1       1                 1     1   1                               1         1 1                     80
81 6 1               1       1       1                                         1                                       1   81
82 9                   1           1                     1                   1     1       1         1     1     1         82
83 10                               1               1     1 1 1         1               1   1               1             1 83
84 18   1     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                   84
85 15       1 3   1     1           1               2       1   1     1                   1           1       1             85
86 8   1                                           1 1     1         1     1           1             1                     86
87 7                                             1       1         1       1         1               1     1               87
88 12             1                         1 1                 1   1           1 2 2     1                               1 88
89 13                       2             1 1           1         1             1 1   1         1   2               1       89
90 6           1             1           1 1                                                                   1         1 90
91 10     1       1         1 1             1     1     1       1           1                                   1           91
92 11               1               1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     92
93 12     1               1             2                 1     1 1             1 1                   1       1   1         93
94 10   1   1           1   1                     1                       1                   1   1     1               1   94
95 9                   1 1                 1     1     1     1                 1                         1     1           95
96 8               1                   1                             1           1                       1         2 1     96
97 13     1                 1   1     1     1             1               1   1                     1     1   1         1 1 97
98 10       1         1                     1                       1         1   1     1   1 1                     1       98
99 14 1     1         1                         1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng