BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8             2           1   1                     2   1 1                                                             00
01 12     1           1           1                     2             1                 2                 1   1         2   01
02 12   3 2         1                 1                   1       1                       1           1 1                   02
03 6       1                       1               1                 1       1     1                                       03
04 8                                   1                             1           1 1   1         1                 1     1 04
05 10 1   1 1           1       1     1             1                       1                           1         1         05
06 15     1   1         1 1     1               1               1                 2     1 1     1           1         1 1   06
07 6         1 1                   1                                           1                 1     1                   07
08 13       2 1                           1           1           1     2 1             1   1         1     1               08
09 12         1                   1 1                 1     1   1 1         1                                 1   1   2     09
10 12         1         1               1         1         1         1     1   1             1             1   1     1     10
11 6                                   1                         1       1                           1             1   1   11
12 9               1               1     1             1       1           1               1   1                       1   12
13 9   1                   2                             1         1     1     1   1                                   1   13
14 9           1     1 1                           1                     1             1         1           1         1   14
15 10                 1     1               1                         2                 2 1 1                             1 15
16 10           1       1                                             1 1         1                     2   2 1             16
17 10     1         1     1     1                                               1                   1   1         1 1   1   17
18 7               1       1                             1 1     1         1                     1                         18
19 14   1         1   1     1                   1 1           1         1       1               1   1   1     1   1         19
20 14   1   1                     1       2     1         2   1       1         1               1     1   1                 20
21 7     1               1                                 1   1 1                 1                   1                   21
22 7                               1         1               1   1 1             1               1                         22
23 6     1 1               1   1                                       1                       1                           23
24 12       2 1                       1             1     1           1     1                 1         1     1       1     24
25 11                   1   1                                     1 1         1   2         1   1               1 1         25
26 11   1                         1     1 1       1 1   1                             1                   1   1           1 26
27 11                   1               1 1 1       2     1         1     1 1                       1                       27
28 10                         1   1   1           1         1                         1 1   1         1             1       28
29 10                       1             1     1   1   1         1                         1 1     1   1                   29
30 15   1                     1 1           1 1       2   2   1                     1     1             1   1     1         30
31 9     1           1         1             1                     2   1                         1   1                     31
32 15 1     1                 1 1   1                   1   1                 1 1 1         1         1   1     1       1   32
33 8       1 1                                             1         1       2         1               1                   33
34 10             1   1   1         1             2                                 1                 1       1           1 34
35 11         1           1                 2                 1           1   1   1                   1               2     35
36 4                             1         1                                                                     2         36
37 8             1           1 1         1   1                     1   1         1                                         37
38 16 2     1 1       1 1             2               1 1       1             1     1     1                 1   1           38
39 9               1         1                                         1 1           1       1 1           1 1             39
40 16   1           1   1   2                         1   1 2                               2   2       1       1       1   40
41 11         1     1 1                                                   1   1       1 1 1               2               1 41
42 14         1                   1 1 1 1           1                       1           1 1               1     1 1 1 1     42
43 9   1       1   1   1         1                         1   1                               1     1                     43
44 6 1                                             1                               1         1               1   1         44
45 7     1               1                     1           1           1               1                       1           45
46 14   1           1 1   1                 1 1 1     1       1               1                 1                     1 1 1 46
47 10 1                   1                                     1       1           2 1 1                           1 1     47
48 10                             1     1                           1 1                                     1 3 1         1 48
49 11 1           1             1           1                 1             1   1                           1     1 1 1     49
50 12 2                       1   2   1       1                           2     1 1                 1                       50
51 6   1                                 1                               1                     1     1   1                 51
52 11       2                           1   1           1           1             1                   2   1         1       52
53 15 1     1       3   1   1         1   1       1                   1                     1 1     1     1                 53
54 9                               1     1       1     1       1     1         1 1               1                         54
55 10           1     1         1   1   1                         2   1                       1                 1           55
56 8                         1           1 1                 1                       1         1 1     1                   56
57 14 1   1   1 2 1             1                         1         1     1         2       1     1                         57
58 7     1     1                                   1       1             1       1 1                                       58
59 19 1     1   1 1 1 1         2         1 1     1     1 2                       1       1               1 1             1 59
60 10               1                     1           1             1   1 1                   1           1   1     1       60
61 9 1   1                         1 1                   1                 1                 1     1             1         61
62 5                 1             1                                                               1           1   1       62
63 14   1     1 1           1             1   1   1     1               1   1 2                             1           1   63
64 12           1       1 1       1                 1 1       1                   1           1                     1   1 1 64
65 5                                 1                     1               1         1                   1                 65
66 13           1               1     2         1             1   1                       1     1 1 1                   1 1 66
67 18   1         1           2         2     1   1         1         1 1           1     2 1 2       1                     67
68 14 1   1       1       1   1         1         1             1         1           1       1 1         1               1 68
69 10                 1   1 1                                   1   1 1 1 1     1           1                               69
70 13       1     1     1 1             2       1   1           1             1   1               1 1                       70
71 12       1     1       1       1     1       1                   1   1             1             1                 1   1 71
72 13                 1     1     1         1     2         1   1             1                 1             2         1   72
73 20               1     1   3                   1     1       1 2 1           1   1     1 1   1 1             1 1   1     73
74 9                 2   1   1                                         1             1 1     1                 1           74
75 9     1               1                           1             1       1         1                 1 1 1               75
76 6   1     1                                 1     1                                                         1 1         76
77 11   1                 1 1                 1 1                           1   1         1                 1       2       77
78 7         1             1                   1   1                         1                     1         1             78
79 6   1       1                               1     1     1                   1                                           79
80 9             1     1               1   1   1   1           1     1                       1                             80
81 6           1               1     1         1     1       1                                                             81
82 12 1       1   1           1                       2 1     1 1               1     1     1                               82
83 17     1       1               1 1   1 1   1   1   1   1         2         1       1                 2             1     83
84 10     1                         3   1                           1     1                   1       1 1                   84
85 15           1       1           1               1     1       1         1 2 1     1           1   1         1         1 85
86 10     1                           1         1       1       1                         1       1             1 1       1 86
87 8                           1                       1     1                               1     1             1     2   87
88 9                 1   1       1   1       1   1       1                                                         1 1     88
89 16 1       1                       1       2       1   1           1     1         1 1 1       1 1       1   1           89
90 8                                       1 1 1             1                       1                     2     1         90
91 12 1     1   1                           1 1             1 1                     1       1   1                     2     91
92 14 1           1                               1               1       1 2             1   1     1 1   1         1     1 92
93 14           1       1                 1           1                 1     1 1     1   1       1 1     1       1       1 93
94 11   1             1 1   1 1             1                   1                                           1 1     2       94
95 16               1           1           1   1   2                                 1 2 1       2   1   1     1     1     95
96 7                           1                       1     1                     1       1       1                     1 96
97 9             1     1     1               2                   1                         1                   1         1 97
98 7             1 1                 1                       1   1               1                                     1   98
99 15         1 1   1       1     1 1     1 1 1                 1       1       1   1               1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng