BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10     1       1         1       1                 1                   1   1             1                       1   1   00
01 19                             1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1   01
02 24   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1         02
03 10   1                   1                 1                     1         1                       1   1     1 1   1     03
04 20 1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1   04
05 15 1           1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 1     1   1         05
06 21 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1   06
07 15     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1                 1   07
08 13     2     1       1       1 1                 1                   1                       1   1             1   2     08
09 14 1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1                     1     1         09
10 19                 1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2               1 1   1 10
11 19 1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1     11
12 18         1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1           1 12
13 13     1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                                       1 13
14 20     2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1   1 1       14
15 18   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 1   1       1     1 15
16 24             1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1       16
17 21       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1                     1   17
18 13 1   1     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1           1           1 18
19 10   1 1         1           1           1 1                                       1 1                       1         1 19
20 12       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1             1     1         20
21 17   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                   21
22 14                 1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1                       22
23 24                       1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1     23
24 16   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1                   24
25 16 1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1                           2 1 25
26 22   1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1         26
27 11       1         2               1       1                 1               1                     1 1               1 1 27
28 13       1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       1 1           1       28
29 18     1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1   1 1       29
30 15       1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1       30
31 27   2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   1     1   1 31
32 15 1               1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 1 1               1 32
33 15             1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1           1         1     33
34 22   1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1             1     1     34
35 15         1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1           1 1   1           35
36 17 1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     1       1   36
37 18         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       1 37
38 15       1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                                   1 1 38
39 16         1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1             39
40 11           1               1 1 1                           1       1   1 2                 1               1           40
41 13 1           1 1   1   1                                           1 1                 1         1 1       1       2   41
42 11 1           1     1       1                   1                           1 1       1         1   1             1     42
43 11     1           1                                         1       1       1             1               1 1       3   43
44 17   1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1                           44
45 14         1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1         2 1           1     45
46 14   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             1           46
47 21       1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1     47
48 22 1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1             48
49 18   1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1         1   1   1 49
50 12       1   1       1                 1     1               1   1                     2                     1 1   1     50
51 16                       1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1     1     1 51
52 14 1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1               1     52
53 18   1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1   53
54 16 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2                     1           54
55 11           1           1         1       1 1 1     1     1                         1                   1         1     55
56 14         1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1                     56
57 18       1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   1   1               57
58 10       1 2           1     1                   1 1                                                   1       1       1 58
59 15 1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1             1         2 59
60 13                 1 1       1     1     1                                   1       1   1     1           1     3       60
61 15           1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1               2           61
62 13 2   1                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1                       62
63 15 1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1               2 1     63
64 21 2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 1 64
65 11           1   1             1 1                               1 1             1 1               1             1     1 65
66 18       1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               1 66
67 18 1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   1                 2 67
68 27 1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1     68
69 20         1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1             1         1 1   1 69
70 14     1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1                       70
71 11 1   1     2             1                                             1     1             1   1       1             1 71
72 18 1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1                   72
73 16   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2       1 2       2             73
74 8     1                           1     1                               1               1           1           1     1 74
75 9   1         1   1                           1           1                     1       1   1               1           75
76 10   1     1 1               1           1                         1       1 1     1                         1           76
77 16                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1             77
78 13                 1             1         1     1 1         1         1       1                   1         1 1   2     78
79 14                         2     1     1 1       1         1                       1         2             2     1   1   79
80 19                   1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1       80
81 13 1       1 1       1               2         1                         1         1   1   1       1     1               81
82 11         1 1 1             1   1             2               1                     1               1           1       82
83 23             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1             83
84 21     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1     84
85 15       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1                   1       85
86 18       2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1           2 1 1         86
87 15               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1                               87
88 11 1         1             2   1           1         1 1         1                 1                                 1   88
89 15       1       1                           2   1           1     1               1               1   1       1   1 2 1 89
90 14 1       1   1       1 1       1             1                           1               1   1     1       1   1   1   90
91 20         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           2         1 91
92 28   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1               1     1   92
93 14       2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1   1           1   1   93
94 16           1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1         2             1   94
95 13   1               1     1               1 2     1       1                         1 1   1                       2     95
96 10                     1                 2                 1   1         1   1             1     1           1           96
97 20   2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1         1   1         1   97
98 15             1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1     98
99 12         1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng