BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1   1       1                       1 1 1               3 2                 1           1     1   1                 00
01 22   1 2 1 2 1   1             1           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1   01
02 22 1   1 2 1               1   1   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             02
03 20           1             2           1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 03
04 12   2 1           1   1             1 1           1     1     1 1   1                                                   04
05 15 2           1     1     1 1 1                             1     2 2                   1   1 1                         05
06 10                   1 1           1                       1           1   1   1               1                 1     1 06
07 19       1 2     1     1 1     1 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1             07
08 16 1 2                                 1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1     08
09 10     1               2                 1               1       1                 1           1               1 1       09
10 8   1           1                                 1   1                   1       2                             1       10
11 13         1     1                 1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2 11
12 16           3   1     1   1     1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1 12
13 17     1   1   1   1 1   1     2       2   2       1                                 1   1         1                   1 13
14 17   1 1               3 2     1     1                     1 1               1       1           1   1 1         1       14
15 7         1               1 1 1                                 1       2                                               15
16 10   1             1         1 1   1 2                     1                         1           1                       16
17 13   1     1               1       1   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1       17
18 19         2                                 2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1   18
19 14                           1     1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1 19
20 9           1     1                   1   1         1                     1 1                   1             1         20
21 22   2 1 3     2   1     1       1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1   21
22 20 1   1             2 2     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1       22
23 18           1     1         1             1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 23
24 10 2                         1           1                   1   1                             1         1     1 1       24
25 16 1   1       1 1 1         1               1 1     1               1                 1 1     1             1     2     25
26 16 1                   1     1             2   1               1       1         1   1 2           1           1 2       26
27 13                 1               2 2                 1         1                     1       2       1         1 1     27
28 21 1     1     1       1   1   1 1 2 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                 28
29 10             1           1 1     1                               1     1                           1   1 2             29
30 16       1   2           2             2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 30
31 21 1 1   1                   1   1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1   31
32 17 1           1   1       1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1     32
33 16     1   1 1         1   1             1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1         33
34 19         2   1 2   1           1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 34
35 10                       1 1   1       1                                                 1   1     1         1   1     1 35
36 13           1       2                 1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1       36
37 16       1 1 1     1                 1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1         37
38 30     2 1         1     2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1 38
39 15                 1 2   1         1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1   39
40 20 1 1 1   2 1 1                         1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1 40
41 20   1 1     1       1         1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1       41
42 13     1         2         1       1       2   1   1       1               1             1           1                   42
43 11   1                                 1             1                 2 1     1   1 1 1           1                     43
44 11 1                                   1                 1           1     1       1                 1       2 2         44
45 12           1     2     1                         1   1 1                               1 1     1 1             1       45
46 17                         1       1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           46
47 20     3               1           1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1 47
48 22             1   1 2               1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1   48
49 16       2 1     1     1           1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                     49
50 17   1               1   1     2               1       2                     1 1   1         2         1 3               50
51 13             1       1                       1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1 51
52 16             1 2         1 2     2 1                       1                           1     1 2       1         1     52
53 10     1     1 1     1   1                 1                           1 1                                   2           53
54 22 1     1     1   2 1 1     2   1       1   2     1     1     1         1                 2               3             54
55 16             1     1 1         2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           55
56 16             1       1   1           1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         56
57 19   1   1                   1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             57
58 14                           1     1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             58
59 10                             1 1     1         1 2             1     1                             2                   59
60 9                 1                   1                                     1 1     3                       1   1       60
61 16 1 1           1     1                         1     2           2     2   1       1 1     1   1                       61
62 19   1   1   1         1   1         1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 62
63 16 1   1     1           1                   1         1       1     1         1 1 1               2               2 1   63
64 22 1 1           1 1 1           3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1 64
65 12 1       1     1     2 1                                       1 1                     2     1             1           65
66 19     1             1     1               1 1 1     1             2     1       2     1 1                       1 3 1   66
67 12                                   1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   67
68 17           1 2       1       1                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1 68
69 15                 2         1   1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           69
70 16 1                         1     1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1 70
71 25 1   1                 1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1 71
72 13         1         1       1   1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1   72
73 16                           1       1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1   73
74 18           1       1   1                         2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1 74
75 8               1 1                                       1             1     1   1 1 1                                 75
76 19           1       2           1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1   76
77 13         1                     1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       77
78 22         2                   1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1   78
79 20 2     2     1 1       1     1                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     79
80 18       1   1   2           1   1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2   80
81 13             1 1       2 1                   1       2     1                     1     1             1         1       81
82 17                 1     1         1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         82
83 22       1       2       1   2           1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 83
84 19               1       1         1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1         84
85 7   1         1               1                     1             1                                 1             1     85
86 19       1       1 1   1         3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1         86
87 21   1 1                   2                   1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2   87
88 23   1 1     1     2 1                 1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1 88
89 12             1         1     1   1                       1 1   1 1 1         1                                     2   89
90 15       2   1       1 1 1                                           1 1               1   2             1 1       2     90
91 14       1 1   1 1             1                           2                 1     1         1           1     1     1 1 91
92 16 1               1       1                                 1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1     92
93 20       1 1   2           1     2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2 93
94 13         1         1       1       1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   94
95 20 1 1     1   1           1   1 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                 95
96 13     1                       2                                 2     1     2   1   1   1                       2       96
97 12   1       1           1   1       1   1   1 1                           1                         2         1         97
98 16 1 1       1                 1   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1           98
99 17     1     1       1                     1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng