BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 21   1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1 00
01 19   3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 01
02 24 1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1   02
03 6                 1                     1           1                   1                 1                     1       03
04 18   2       1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1     04
05 14   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1         1       1     05
06 16                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1   06
07 15         1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1 07
08 12           1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1                   1   08
09 17                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       09
10 18 2           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   10
11 18             1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1       11
12 18   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1 12
13 13     1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1             1   13
14 18       1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1               14
15 20   2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 15
16 20         1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1 16
17 21     1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                 17
18 18 2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1   18
19 12       1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1                             19
20 14           1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                 20
21 17             1         1       2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1   21
22 18       2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1   22
23 19         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1   23
24 19       1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1 24
25 15     1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1 25
26 19 1   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       26
27 16 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1                 1           27
28 15     1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   28
29 17           1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 29
30 11       1   1     1         1                           1 1                                       1           2   1 1   30
31 26             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2 31
32 14 1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1                                   2     32
33 16 1       2             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1     33
34 17         1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1           34
35 16 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1             35
36 17     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1     36
37 12       1       1               1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1   37
38 21 1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1 38
39 20     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1       39
40 12     1             1   1       1       1   1               1               1 1 1                           1       1   40
41 15         1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1 41
42 19 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1                       42
43 9       1                         1     2   1         1           1                                         1       1   43
44 18 1     1                   1     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   44
45 9   1                                                     1   1   1                   1         1 1 1     1             45
46 13   1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2     1           46
47 17   1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1 47
48 18 1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2             48
49 19   1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1               49
50 14   1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1       50
51 13 1       1 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1           1       51
52 14 1           1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1         52
53 15                         1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1 53
54 16   1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         54
55 14   1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1             55
56 13     1                             1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1   56
57 20   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2     57
58 12           1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1                     58
59 12   1         1           1   1   1               1   1         1       1                             1 1 1             59
60 8                                 1   1       1                   1 1       1     1     1                               60
61 14       1                           1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 61
62 15     1           1 1       2                 1   2   1                           2       1                   1   1   1 62
63 22 1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                   63
64 16                     1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1       64
65 11 1                               1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1     65
66 18 2             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 66
67 14       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       67
68 23     1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   68
69 19     1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 69
70 20 1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1             70
71 13 2   1       1   1   2               1           1   1     2             1                                             71
72 20     2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3         72
73 18             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1       73
74 10       1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1                               74
75 14 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1           1             75
76 12 1     2                 2                   1     1     1 1               1           1                         1     76
77 16                 1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1   77
78 9                             1         1                         1             1         1     1 1         1         1 78
79 11     1                         1       2                                 2     1     1 1       1         1             79
80 19   1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       80
81 10   1             1     1                         1       1 1       1               2         1                         81
82 14       1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2               1         82
83 20       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1     83
84 23   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1     84
85 13     1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 85
86 18   1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1           86
87 14             1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1 87
88 20         3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1       88
89 13       2     1     1 1               1                 1       1                           2   1           1     1     89
90 11               1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1                         90
91 16   1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 91
92 29         2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1       92
93 10 1         1       1   1                               2     1 1                       1   1                           93
94 15             1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1   94
95 14         1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1       1             95
96 12       1     1     1         1 2   1                                 1                 2                 1   1         96
97 18                         1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   97
98 12 1                   1     1         1                       1       1                     1     1     1         2   1 98
99 20     2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng