BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15       1     1 1 1         1       1                   2       1 1           2 1           1           1               00
01 18     1                       1       1 1   1       1     1                 1                   1 1   1   1 3 1   1 1   01
02 14   1         1               1       1   1 1   1       1   1               2                       1 2                 02
03 12               1       1 1     1             3   1 1                                     1 1         1                 03
04 21     1   1     1 1   1           1               1 1 2       1       1 2         1       1     2     1     1     1     04
05 14   1       2                       1     1     1             2   1   1   1       1         1     1                     05
06 20           1 1       1                       1 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1             1   1   1             1       06
07 21           1     2 2             1                 1     1   1   1   1   1     2         2 1     1   1           1   1 07
08 18   2   1     1         2             1 1     2                           1   1       1     1     1           1   1   1 08
09 17   2     1 2                             1   1 1         1 1       1   1     1 1     1         1               1       09
10 20 1               1   1   1 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1               1                     1 1   1     1             10
11 21         1                 3   2     1             1               1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 11
12 26     1 1           2 1     1     1         1   1 1   1         1 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   12
13 19 1       1             2 2           1           1                 1     2         1 1                   1   1   2   2 13
14 15 1     1     1             1 1                 1   1       1         1                   1 1 1 1                   1 1 14
15 14       1           1           1 1                 2   1       1     2                   1       1   1       1         15
16 12 1                 1           2   1 2   1 1                                                 2                     1   16
17 15 1 1       2 1 1     1     1         1 1           1                   1     1   1               1                     17
18 15             1   1 2                     1 1 2           1     1                   1   1   1   1 1                     18
19 19       1   1     1       1         1     1         1 1   1         1       1         2 1       1 1 1     1         1   19
20 24 2     1 2   1 1   2   1   1         1                         1 2                 2 1 1 1       1 1               2   20
21 18 1 1       1 1               1             1   1         3         1   1   1     1                     1     1 1 1     21
22 20   2 1   1 1                 1         3 1   1       1 1         1   1   1             1         1       1   1         22
23 20 1           1       1 1                 1   1     1 1         1   1   1 1       2           2           1 2 1         23
24 14     1       1 1           2 1   1   1                 1                 1           1               1     1         1 24
25 12           1                       1 1     1                               1 2 2             1                 1 1     25
26 12       1   1                 1               1               1             1                         1 2             3 26
27 15     1         1     1 1             1     1         1                                     2 1       1 1   2 1         27
28 12       1 2                       1         1 1         1   1             1         1     1                   1         28
29 14     1 1               1               2             1 1 1               1             1       1 1   1 1               29
30 11           1   1 1                     1               1                 1     1           1             1     1   1   30
31 13     1           1   1     1                 1           1         1 1   1             1       1             1       1 31
32 13             1   1           1           1   1       1   2               1           1 1                           2   32
33 12 1       1 2           1                 1                   1               2     1 1                 1               33
34 16                 2 1     1     1     1   1       1     1           1     1       1           1 1   1               1   34
35 14     1           2             1                 1       1         1   1                     1       2 1   1   1       35
36 12                     1             1 1           1   1               1   1         1       1                 2       1 36
37 16       1       1 1   1                   1                 1   1   2           1     1 1 2                   1 1       37
38 21     1     1   1     1       2                   2 1         1     1             2     1     1 1       1 1   1 1 1     38
39 12                     1     1       1           1         1   1               1       1             1     1 1         1 39
40 8                 1                             1       1             1                           1       1 1   1       40
41 18 1             1 1 1       1 1             1                       2   1   1     2 1 1         1         1       1     41
42 19 1       1     1     1   1     3 1       1           1         1     1 1                 1                     3   1   42
43 14           2     1     1   1     1 1           1                 2                       1   1                 1   1   43
44 16                     1   1       1   1       1         1 1       1   1         1     1 1 1   1       1 1               44
45 13       1         1       1       2       1 1           1                   1     1           1   2                     45
46 13   1   1 1   1                 1 2           1                     1         1           1   1                     1   46
47 19 2 1                       2                             1     1 1                         3 1     2       1 1     1 2 47
48 10     1         1                   1   1         1                   1               1         1         1 1           48
49 27           2   1   2 1 1       2   1           2               1   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1   49
50 9             1           1                                         1   1       1     1 1               1             1 50
51 18     2   1     2       1     1                     1 2   1   1     1             1   1   1           1           1     51
52 12       2   1   1       1       1                   1             2           1   1                   1                 52
53 13 1   1         1           2       1   1                 1 1 2         1                                 1             53
54 15                     1       1 1                 1 1     1         1     1                       1 3     1       2     54
55 9               1         1         1     1     2 1                   1                                   1             55
56 19     1 1   1                         1     1       1   1 1 1   2       1 1   1     1     1     1                 1   1 56
57 12       1     1               1                     1   1               1   1   1         1       1           1   1     57
58 17                         1                 2 1 1 1     1       1 1           1   1         1   1   1   1   1         1 58
59 18     1           2   2 1               1       2             1             1 1       1   1   1     1     1   1         59
60 17     1             1       1 1       1     1                   1 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1           60
61 13   1                   2                 1 1             1 2         1                     1     1       1     1       61
62 17           1             1   1         1   1 1           1     1 1         1           1   1           2   1     2     62
63 18                   1     2   1 1 1             1   1 2 1     1     1         1     1 1             1     1             63
64 13   1           2       1   1       1             1         2               1           1 1             1               64
65 10   1               1             1 2                           1   1   1         1   1                                 65
66 10       1         1   1 1           1 1                 1     2 1                                                       66
67 11   1                 1         1 1     2       1     1               1                   1                     1       67
68 14                 1     1     1 1   1                               1 1 1     1 1                 1       1 1         1 68
69 11                             1           1                               2 1       1         1 1     1     1       1   69
70 13 1 1     1         1                         1                     1   3           1   1   1 1                         70
71 15 1     1           1     1   1   2   1   1           1     1                       1   1 1                         1   71
72 16   2     1   1 2     1           1       1       1   1                               2       1     1         1         72
73 11                                   1       2               1     1       1     1                   1   1 1 1           73
74 25 1     1 2                   1 1 1                 1 2 2       1                   1     1 2       2 1 2 1     1     1 74
75 19 1                 1       1     1       1         1   1                     1   1 2       2       1 1 1   1   2       75
76 22     1 1 1             1       1   1           1 1         1 1           1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   76
77 23 1       1   1     1   1     1   1         1           1   1 1 1 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1     77
78 22       2           1 1 1 2 1     1   1                   1 1   2       1   2   2                               1 1 1   78
79 19     1   1     2             2 1     1 2       1     2     2 1                 1 1                       1             79
80 20 1   1   1   2       1   1         1   1 1     1 1         1 1     1         1     1       1       1           1       80
81 19   1   1 1         1     1       1 1   1     1       1     1 1   1                     1   1     1     1           1 1 81
82 17       1 1         1                 1         1 1       1 1   1 2               1     1       2   1       1           82
83 17   1       1     1             1 1   1 1 1                   1   1   1     1     1 1   1         1           1         83
84 17   1 1       1                 1       1                     1             2       1     1   2       1 1       1   1 1 84
85 15     1             1       2         1               1     1   1         1     1 1   1                           1   2 85
86 9   1 1                                       1         1         1           1                 1   1               1   86
87 16     2   1     1         3 1               1       2           1                   1           1             1 1       87
88 14 1 1       1       1 1 2                 1 1           1   1                   1               1 1                     88
89 24 1           2           1             1   2         1     1       1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 89
90 19 1   1 2         1             1 1         1 1     1   1     1         1           1       2             1     1 1     90
91 17 1               1     1             1 1   2 1               1   2   1         1       1         1   1             1   91
92 16   1     1   1       1   2         1 1   1                             1         1     1 1         1         1 1       92
93 21   1       1 1       1           1     1       1 3 1     1   1       1             3   1                     1 1     1 93
94 26 1       1   2           1   2     1     1   1 1         1     1 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1     94
95 14     1             1 1             2     1   1 2 3         1         1                                                 95
96 13                               1                   2       1   1         1 1 2       1               1   1       1     96
97 15 1 1             1                 1   1                     1             1   1 1 1 2                   1       2     97
98 9         1     1       1                               1 1   1             1                                     1   1 98
99 10             1             1       1     1                           1     1   2       1                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng