BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   1 1     1 00
01 10     1   1     1         1                     1         2       1                   1                     1           01
02 23   1                         1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         02
03 15               1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   03
04 15         1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1   04
05 10             1 2   1                   1 1     1           1                           1       1                       05
06 13 1           1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     1 06
07 17         1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2   07
08 12   1       1     1       1             2           1 1                         1           1       1                 1 08
09 17     2 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1         09
10 21             1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1   10
11 17       1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 1 11
12 16 1             1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2           1 12
13 13               2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 1         13
14 13       1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1             14
15 14         1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                       1   1 15
16 21     1     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4     16
17 12                 1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1               17
18 11     1 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1                   1   18
19 23   1 1 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   1 1 1     19
20 11   2     1           1                       1         1             1   1             1       1                 1     20
21 14 2               1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1               21
22 12       1 2                         2     1                             2         1         1                       2   22
23 19 1                   1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       23
24 10         1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1                   24
25 11 1     1                         1               1             1         2   1                     1 1               1 25
26 18 1 1     1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1             1 26
27 16   1 1     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1               27
28 17 1 1 1 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1           28
29 13                 1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1           29
30 15 1       1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                             30
31 24 1   1               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1   31
32 20     1   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1     32
33 16     1 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1   33
34 18     1       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1           1       34
35 15                         1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1               35
36 18                   1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   36
37 22 1             1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   37
38 8   1   1     1                 1     1                                                           1 1       1           38
39 23       1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1     39
40 17             1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2   40
41 18           1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                 41
42 20   1     1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1 42
43 19 1             1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                             1 43
44 17       2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1       44
45 19 1       1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2     45
46 20           1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1     46
47 15     1       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1   47
48 19   1 1 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       1 48
49 15 1   1       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1     49
50 18 1       1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                                 50
51 15 1     1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     1       1 51
52 9     1   1                                         1       1     1     1         1                       1       1     52
53 12                               1             1   1           1                     1             1 1   2     2     1   53
54 16 2     1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               54
55 15 1 1 1 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1             55
56 8                   2                           2                                   1                 1         1     1 56
57 16 1 2         1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1             1 57
58 16 1 1     1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1             58
59 23   1       1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1 59
60 14             1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         1 60
61 14     1     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1         2     1 61
62 12     1 1       1           2                                         1 1   1         1   1                     1 1     62
63 16           1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1           63
64 11 1           1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1             64
65 16   1     1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   1 1       65
66 17                 1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1         66
67 19   1   1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1 67
68 18 1   1 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         1 68
69 13           1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   1         69
70 20     2               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1     70
71 15     1 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1               71
72 21     1     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1     72
73 12       1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1                 1       73
74 19   1         1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       1 74
75 19       1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2             75
76 16 1                       1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1               76
77 14   1   1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           77
78 18   1       2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1   78
79 16                                                   1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2   79
80 14                                     1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2         80
81 22 1             1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1 81
82 24   2       1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 82
83 17                   1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1             83
84 25   1     2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2   84
85 12             2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                             85
86 16                           1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   1     1 1 86
87 13       1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1               1 87
88 21 2 1                       1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1     88
89 14     1   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1               89
90 20               2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1   90
91 20   1     1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1               1 91
92 11               1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1           92
93 11                       1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                             93
94 10       1               1   1                       1           1       1             1       1           1         1   94
95 11         1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1         1 95
96 19     1             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 96
97 11   1   1         1     2                 1   1         1         1         1                                     1     97
98 17         1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1     98
99 12         1       1       1             1                     2 1                 1     1       1                 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng