BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13     1               1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1             1       00
01 12       1       1       1       1     1                                         1         1 1           1 1     1 1     01
02 12   1           1                                                         1     1   1       1 1 1       2   2           02
03 15 1   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1                     1 03
04 8         2 1                                     2                                     1       1       1               04
05 11           1   1   1       1             1                                 1 1                         1     3         05
06 12                                       1     1                     1 1   2 1 1           1     1           1       1   06
07 11 1 1   1 1                         1 1               1                           1 1           1     1                 07
08 14             2           1   1             1     1 2             1     1             1             1     1           1 08
09 9 1     1                     1       1 2   1 1                 1                                                       09
10 15             1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1                               1 10
11 13         1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1                                   11
12 8       1                       2   1             1                   1                   1 1                           12
13 11                 1                   1                   1     1           1           1           1 1   1       1 1   13
14 12 1 2 1     1       1                   1                     1             1 1                           1         1   14
15 17   3               1     1   1 1           1   1             1             1                   1       1 1   1 1   1   15
16 12                     1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1       1             16
17 8                                       1           1   1 1   1                                           1       1   1 17
18 10                 1                 1     1   1       1 1         1                   1                 1         1     18
19 10 1 1   1                                       1                         1     1   1           1                     2 19
20 9 1           1                 1 1 1                                         1     1   1                             1 20
21 8           1                           1               1               1                         1         1     1 1   21
22 13       1         1     1               1 1           1               1                       1           1   1 1 2     22
23 4 1                         1                       1   1                                                               23
24 11     1                 1     1         1   1       1                           1           1 1       1 1               24
25 8         1                         1                                     2     1         1             1   1           25
26 8 1                     1 1   1                             1     1                     1       1                       26
27 13         1       2                           1                       1           1   1 1             1   1   1 2       27
28 7         1           1     1       1                           1       1                   1                           28
29 11 1                             1                 1       1 2                     1               1         2 1         29
30 12                       1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1           1           1 30
31 15 1     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           1             1 1               31
32 12               1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                                               32
33 12           1 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 2                   33
34 10     1   1             1 2       1             1                           1                         1     1           34
35 13               1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1                   1     35
36 11                 1 1       1 1   1                           1                   2   1                 1 1             36
37 10         1         1         1   1         1             1     1             1                 1       1               37
38 10       1     1   1                                     1                             1         1   1   1   1 1         38
39 12     1       1     1                   1           1           1       1           1         1     1         1     1   39
40 14     1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1     1 1             40
41 10                                 1     1                     2 1 1 1                             1       1       1     41
42 5                                     2                 1   1         1                                                 42
43 5                         1                         1                 1             1                         1         43
44 13               1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1                   44
45 10       1 1   1   2       1           2                                   1                                         1   45
46 12   1   1                   1     1   1   2 1             1                   1                   1                   1 46
47 7 1       1 1                               1     1                                           1   1                     47
48 16     2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1                         1 48
49 13                       1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1           1           49
50 7               1                           1 2               1                     1 1                                 50
51 6 1                 1 1                       1 1                                                 1                     51
52 13               1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1     1     1     1   52
53 7   1                     1                   1                       1         1 1             1                       53
54 10           1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1                         54
55 11               1           1   1   1           2 1       1         1                                       1   1       55
56 7                             1                   1   1     1               1                         1     1           56
57 19   1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1     1         2       57
58 8                                         1         1 1         1                                               1   2 1 58
59 5                                   1                                     1     1   1     1                             59
60 10                                               1             1         1       2       1           1 1   1     1       60
61 12   1       2       1       1                           1       1                           1     1   1     1     1     61
62 10                     1         1               1 1               1             1   1               1         1   1     62
63 11               2   1       1 1                                 1 1     1         1               1             1       63
64 8                     1           1 1         1       1             1       1                                       1   64
65 8                                     1               1                 1       1 1           1 1           1           65
66 11           1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           1                   66
67 6         1       1                                               1           1       1       1                         67
68 8                                         1             1                     1   1       1                   1     1 1 68
69 10       1                     1 1               1                     1   1 1 1                     1               1   69
70 8     1                                     1     1       1             1         1               1       1             70
71 8                   1         2                         1     2 1                                         1             71
72 10         1           2 1                       1 1       1                                     1               1     1 72
73 13       1   1                             2                           1         1   1 1   1       1 1         1     1   73
74 10                                   1     1   1             1                           1     1     1       1   1     1 74
75 7                           1                 1                 1     1                 1             1     1           75
76 16 1   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1                           1 1 1         1     76
77 13             1       2 2 1 1                       1                                                   1   1   1 1   1 77
78 12                 1           1       1       1                               1       1 2     1       1         1 1     78
79 6   1           1                                                 1       1 1                 1                         79
80 13           1         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1           1           1   80
81 6               1               1       1     1                                   1                               1     81
82 7       1               1             1               1     1           1               1                               82
83 14 1                     2                           2   1     1   1                 1     1 1 1               1 1       83
84 11         1 1     1 1           1                           1 1     2                       1 1                         84
85 16 1 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                                       1   1 1             1   85
86 15           1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1                       1 1   86
87 10 1   2     1         1                     2           1   1                                         1                 87
88 9                                                 2                 1 1 1     1             1         2                 88
89 15   1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2             1           1     2 89
90 12     1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1             2                   90
91 12                 1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1           1         91
92 12       1                 2 1           1           1     1           1 1   1               1                 1         92
93 14     1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1                       2                       93
94 7   1     1   1       1                               1                       1                   1                     94
95 8                             1   1                           1 1           1           1                   1 1         95
96 12 1 1 1                 1         3                                   1         1           1                     2     96
97 11   1                                       1         1         1     1     1   1       1   1             1         1   97
98 9                     1 1             1                                                 2 3 1                           98
99 12 1               1               1       1   1                     2     1                 1         1   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng