BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9     1                 1                   1               1                 1   1             1             2         00
01 10 1     1       2     1         1             1                   1                         1           1               01
02 19 1       1 1         1   1 3             1     1 1             2     1 1           1             1     1     1         02
03 12 1   1             1     1         1     1     1   1             1     1                 1           1                 03
04 13       1     1   1                 1 1                 1                       1     1   1       1       1 1       1   04
05 10             1         1                                       2                         1 2       2         1         05
06 14 1 1   1         1   1   1     1       1               1         1   1                           1   1     1           06
07 14 1       1             1   1 1     1                       2 1   1   1                         1       1         1     07
08 11     1     1 1                   1     1             1 1                     1       1   1                   1         08
09 10                     1   1                 1             1 1       1                         1       1         1   1   09
10 8                     1         1             1                                                     1     3     1       10
11 12                 1           1 1     1     1         2         2       1                                           1 1 11
12 13         1     1             1 1       2         2 1                         1           1           1 1               12
13 16     1 1 1               1       1       1           1       1               1 1 1   1     1       1 1     1           13
14 16 1           1         1 1 1         1                       1               1     1   2       2     1     1     1     14
15 9   1               1     1   1   1           1                   1 1                                       1           15
16 11     1   1               1                                                 1 1   1 1   1         1     1 1             16
17 16         1 1   1                       1     1         1         1   1         1   1   1     1 1       1       1     1 17
18 16 1   1                       1       1           1 2 2       1 1           2         1                   1           1 18
19 10       1 1                         1 1                         1                         1       1   1     1     1     19
20 9 1         1                 1         1               1                             1   1   1       1                 20
21 16                 1 1   1 1     1     1 2 4                             1       1                 1         1           21
22 13   1           1               2 1                                       1         1   1                 1 1   1     2 22
23 9   1   1                                           1       1 2               1             2                           23
24 7               1           2         1   1                                         1                   1               24
25 8         1 1                     1   1             1                                   1 1                     1       25
26 11       1         1       1 1       1           1                 1                     1                 1 1     1     26
27 12   1                     1     1   1     1 1       1               1             1   1           1     1               27
28 7 1   1                         1                     1                       1               1 1                       28
29 7             1               1     1 1                                             1                             1   1 29
30 4       1                                   1                         1   1                                             30
31 8   1           1                       1                   1                       1       1   1           1           31
32 6                                               1           1                     1   1               1             1   32
33 11 1         1                         1                                 2       2   1       1                     2     33
34 5                                   1     1                       1 1                     1                             34
35 9             2     1                         1                     1           1                   1       1 1         35
36 8                             1     2     1                 1     1                           1 1                       36
37 9 1                   1         1   1       1                             2               1             1               37
38 15         1         1   2           1           1 2   1   1                 1   1   1         1               1         38
39 13 1   1         1               1                                 1 1 2   1 1                 1   1               1     39
40 8   1     1       1                                         1                   1                   1         1 1       40
41 9                       1 1                   1           2     1               1       1                 1             41
42 7   1                     1             1                       1           1                       1             1     42
43 7     1         1   1 1                                 1     2                                                         43
44 7                               1             1             1           2       1                         1             44
45 17                                 2                 1 1           1 2 1   1 1     1 1     1           1         1   2   45
46 13 1   1             2                     1 1                   1         1         1   1 1     1   1                   46
47 6                                 1           1                                   1 1     1           1                 47
48 9       1                             1         2         1 1         1 1 1                                             48
49 11                     1     1   1       1     1       1                 1                               1 1   1       1 49
50 14         1   1     1                       1             2     1     1   1       1         1   2           1           50
51 13   1           1       1           1 1 2       1                         1                             2             2 51
52 11           1               1 1     1   1                       1   2           1                                   1 1 52
53 7           1                                         1       1               1 1                 1               1     53
54 9           1       1             1                 1       1                             1   1 1   1                   54
55 11               1 2             1             1 1       1         1                           2           1             55
56 10   1                                             1           1   1           1   1                 1         1 1   1   56
57 9         1               2   1         1             1                           1   1                 1               57
58 12   1   1       1                 1   1             1     1           1           1         1                       2   58
59 8 1                     1             1                   1 1                     1         1       1                   59
60 6           1                               1       1                                         1         1     1         60
61 8   1 1                                                 1                                 1       1     1 1     1       61
62 13     1           1   1               2         1         1       1         2       1         1       1                 62
63 17 1   1         1       1         1               2 1     1               2       1     1   1 1               1 1       63
64 10 1   1                 1           1             1                       1         1           1 1 1                   64
65 13           1           1                 1   1     1         1           2       1     1     1               1       1 65
66 9       2                                               1       1           1 1       1 1                             1 66
67 7     1       1         1                           1                                       1   1                   1   67
68 16   1   2   1   1   1             1       2     1 1           1               1         1                       1 1     68
69 10                                             1       1 3             1 1             1                           2     69
70 13       1           1       1 1 1 1         2                 1                       1       1     1     1             70
71 13 1     1 1           1 1                       1               1                       1         1   1         1 1 1   71
72 13     1               1     1       1       1   1                     1 1             1     1   1         1     1       72
73 11             1     1       2         1           1 1                         1                 1           1 1         73
74 10             1       1                                       1       1     1               1 1             1 1     1   74
75 8                 1       1 1             1             1               1                       1           1           75
76 15   1                           1 1           1       1   2           1               1         1 1   1             1 2 76
77 13   1         1   1   1       1             1 1     1 1                     1 1                             1         1 77
78 16         1     1 1           2                           1 1       1       1       1 1               2   1     1     1 78
79 6   1                       2                             1                                         2                   79
80 9                             1           1   1         1               1         1   1   1                 1           80
81 17     1   2 2                               2       1             1             1 1 1   1   1       1 1             1   81
82 10                       1     1         1               1 1             1       1       1               1           1   82
83 7       1         1 1                                 1           1       1       1                                     83
84 7       1                                               1     1         1   1               1           1               84
85 8                     1 1                       1       1     1 1                       1           1                   85
86 10   1         1     1               1   1       1                       2                     1   1                     86
87 14           2 2 1 1             1           1     1       1       1                   1           1           1         87
88 6     1                           1 1       1                       1                             1                     88
89 8         1                       1       1     1                   1                   1     1                 1       89
90 10                             1               1   1   1 1     1     2                                         1   1     90
91 14           1 1   1       1                     1 1         1   1                     1   1           1   1     1 1     91
92 10         1                       1     1       1 1           1     1           1           1               1           92
93 7                 1   1                           1         1                 1   1                             1       93
94 8 1         1     1         1 1                                     1                                   1     1         94
95 12               1   1 1           1         1 1                 1         2 1                     1                   1 95
96 6               1                             1       1               1     1                                         1 96
97 11                 1     1                                         1   1         1   1 1   1                     1 1 1   97
98 6                   2                                     1                   2                           1             98
99 21   1         2       2   1           1           1 1       2       1 1     2 1 1                 1 1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
Ngày
/
Tháng