BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11                           1       1         1   1       1     1     2 1               1                   1           00
01 14 1     1       1                                   1 1     1   1                 1     1     1   1     1         1 1   01
02 8                         1   1                 1 1     1               1     1                         1               02
03 17             1       1         1         1         1   1   1       2 1 2     1         1       1                     2 03
04 14 1       1 1 1 1                           1           1         1   1   1   1 1     1                             1   04
05 8                   1               1                 1 1 1                                     1       1           1   05
06 12           1                         1   1 1   1     1 1     1                             1     1 1 1                 06
07 9               1           1               1                 1       1     1                               1 1     1   07
08 7       2 1                       1       2                         1                                                   08
09 13               1               1               1             1         2             2       1     1     1         2   09
10 9                   1           1 1     1                 1           1                         1 1               1     10
11 6                             1               1             1         1                             1             1     11
12 9   1               1                           2                 1         1     1               1           1         12
13 9         1         1                         1                         1   1           1   1     1                 1   13
14 14     1     1                         1     1       1 1   2         1           1             1       1   1   1         14
15 9     1         1         1                 1 1                                 1                     2               1 15
16 9     1                   1                   2   1     1 1                               1               1             16
17 11   1                 1 1 1                     2                     1     1               1       1               1   17
18 15 1     2               1           3             1 1 1       1     1   1             1                             1   18
19 13     1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1                     1                       1     1 19
20 6                 1                     1                             1             1   1                 1             20
21 11                         1 1   2       1                       1   2     1               1         1                   21
22 9 1   1                         1                                     1     1             2   2                         22
23 6   1             1   1                                                         1     1                             1   23
24 7   1             1                                         1                   1                     1     1       1   24
25 8                 1               1             1           1 1   1   1                         1                       25
26 8                                 1                                       1           1                 1 1 1   2       26
27 9       1             1                     1     1             2 1     1             1                                 27
28 14       1                 2 1               1 1 1               1   1                   1             1 1 1 1           28
29 9 1   1                                                 1 1 1                           1       1     1 1               29
30 10             2   1                       1               1               1         1                   1 1       1     30
31 19 1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1     1   1       1   1 1     2 1                     31
32 14       1 1             1     1   1               3       1       1                 1   2                 1             32
33 9           1       2                         1             1                 1   1           1         1               33
34 12                 1     1                     1                     1     1   1         1 1 1 1       1               1 34
35 13               2   1     1     1     1 1     1       1               1             1                     2             35
36 4                         1             1                         1                                               1     36
37 6                                     1 1                                 1             1     1     1                   37
38 4           1                 1                                 1           1                                           38
39 9                 1   1       1   1       1         1         1                   1                         1           39
40 9         1                         1 1     2                   1         1                 1               1           40
41 13 1       1           1         1       1                             1         1         1   1 1             1 1     1 41
42 13 1             1         1               1             2           1           1         1     1       1 1       1     42
43 12           1       1 1                       1                           1   1       1       1   2 1 1                 43
44 10   1         1                 1                 1           1     1           1   1         1           1             44
45 9                           1 1                   1             1               1 1   1                     1         1 45
46 8     1                 1       1                   1                   1   1     2                                     46
47 7   1 1                                                         1             1           1             1         1     47
48 11                 1 1                     1   1 1 1 1     1                                         1       1 1         48
49 12 1   1   1             2         1 1                       1             1                 1               1 1         49
50 6               1                     1       1                                         1   2                           50
51 11                 1         1           1 1   1                 1     1       2           1                 1           51
52 9                                   1   1   1 1 1               1                 1   1                               1 52
53 13     1           1 1         1           1                       1   1   1 1                   1 1               1 1   53
54 11   1           1 1       1     1       1 1     1                             1   1                       1             54
55 13 1   1 1 1                   1         1   1                   1 1         1       1               1             1     55
56 13 1 2     1           1 1 1                             1         1     1   1   1 1                                     56
57 9         2 1         2       1             1                                                       1       1           57
58 11 1     1         1                             1     1             1     1                 1                 1 1 1     58
59 11           2         1     1                       1       2   1                                     1       1 1       59
60 12     1           2                                             1 1       1   1     1           1               1     2 60
61 7                             1       1           1     1                     1   1                         1           61
62 13           1   2     1                                 1 2                     1   1                 1         1 1   1 62
63 11               1     1           1       1               1   1           1                   1 2     1                 63
64 12 1           1       1     1                                                 1     2 1         1             1     1 1 64
65 16     1             1   1 1       1   1 1                                   1   1           3     3             1       65
66 5                   1 1                                                                                 1     1   1     66
67 9           1   1               1     1               1                   1       1   1                             1   67
68 12       1         1                 1                       1     1     1       1   1                   1 1     1 1     68
69 12 1     2               1 1     1   1   1           1                   1               1             1                 69
70 9 1 1                   1           1                   1                     1           1   1                   1     70
71 12                   2   1 1                     1   1       1         1   1                     1 1       1             71
72 9             1             1         2                       1 1           1     1 1                                   72
73 10       1                                         2 1                                       1     1     1       1 1   1 73
74 11         1   1 1 1 1       1           1           1   1                             1       1                         74
75 10         2         1 1                 1             1                       1           1         1       1           75
76 8                               1                       1 1   1           1       1 1                         1         76
77 15   1       1   1   1   1                                   2 1         1                 1 1     1 1   1     1         77
78 8           2 1         1     1   1                 1   1                                                               78
79 16   1                         1   1           1           1 2 1   1         1   1   1         1               1 1     1 79
80 9       2 1                         1             1           1     1               1                   1               80
81 5             1   1                     1                           1           1                                       81
82 14           1         1           2 1                       1 1               1           1     1     1   1       1 1   82
83 13                           1 1     1   1 1             1         1       1 1   1     1 1                   1           83
84 13     1       1       1           1             1       1 1   1 1   1                 1           1         1           84
85 11                                     1       1   1 1 1           1               1   1             2             1     85
86 12                         1         2       1         1                       1           2                 1 1 1 1     86
87 6                               1     2                                               1               1   1             87
88 16 1         1 1 1       1     1         1   1                       1 1       1         1 1       1             2       88
89 10                                           1       2               1             1         1 1     1         1 1       89
90 12 1   1       1             1             1           1                     1       1         1   1             2       90
91 8   2     1                   1                                         1                               1     1       1 91
92 12                               1           1   1     1       1   1             1           2                 2     1   92
93 17   1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1         1         1           1       1 1     1           93
94 14   1     1                 1               1   1 1   1   1                       1     1       1   1 1               1 94
95 9   1 1                     1 1   1         1                     1                                     1           1   95
96 12           1                 1                               2 1           1     1   1         1   1 1               1 96
97 16 1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1                 1                                             1 97
98 12   1         2         1             1               1             1     1         1         1         1 1             98
99 9           1                 1   1       1           1                 1   1             1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
Ngày
/
Tháng