BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10           1               1   1                         1                   1   2       1           1           1     00
01 10   1                                           1 1 1 1                         1               2     1   1             01
02 9                 1 1           1     1               2                             1   1         1                     02
03 13           1 1 1         1                       1               1   1 1           1         1   1       1     1       03
04 12   1           1                                 1         2 1 1         1             1 1   1               1         04
05 9   1               1                                         1   2 1               1       1               1           05
06 10 1                 1           1                           1       1                   1         1   1     1     1     06
07 17   1             2   1             1                   1       1     2   1     1   1           2                 1 1 1 07
08 11     2                   1     1 1         1                                             1             1 1       2     08
09 16     1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1                   09
10 14 1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                               1                     1   1   1 10
11 12                     1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1   1           1   11
12 8     1           1                                             1 2     1         1                       1             12
13 8 1                           1                                       1                         1 1 1 1       1         13
14 16     1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1                       1 1 1           1     2 14
15 8                         1                                       1 1     1             1                     1   1   1 15
16 10             1   1     1   1 1                 1   1                         1                               1       1 16
17 11         1   2               1               1         1       1   1   1         1                         1           17
18 13                             1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1             1   18
19 10       1               1   1 1     1                             1         1             1                 1         1 19
20 9 1                       1                 1             1 1                   1                 1     1         1     20
21 7                                           1                               1                 2       1     1 1         21
22 14 1       1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1                 1     22
23 13         1     1     1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1                 1     23
24 11 1     1                   1       1 1       1                                       1   1           1     1   1       24
25 4                     1                     1     1                         1                                           25
26 10                 1     1                 1   3   1   1                         1                                     1 26
27 15 1       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1                           1 27
28 14   1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1                         1       1 1         28
29 12               1   1     1       1                   1       1 1             1             2                 1       1 29
30 6                                         1                             1             1 1                 1 1           30
31 9                                                   1     1 2               1   1   1 1               1                 31
32 14                 1 1           1       1 1       1                   1         2     1 1                   2   1       32
33 6                     1                         1     2                             1       1                           33
34 9     1                   1       1         1       1         1       1                   1                           1 34
35 12   1       1             1             1 1 1             1 1         1                 1           1     1             35
36 10       1             1   1   2                         2       1                               1               1       36
37 10             1 1   1               1                               2     1     1         1         1                   37
38 8     1                                                 2             1 1           2                   1               38
39 12           1                                 1 2                             2   1       1   1       1 1   1           39
40 8         1             1       1   1                               1 2                 1                               40
41 8             1       1       1 1                           1                         1             1             1     41
42 8   1 1                         1     1                                 1 1 1                         1                 42
43 8                   1   1           1                                 1           1       1 1   1                       43
44 9         1         1   1   1                           1                   2     1                                   1 44
45 11     1 1                               1                                                     1 1 1 2         1   1 1   45
46 12   1           1               1   1   1               2         1       1     1   1           1                       46
47 8         1                                     2     1           1                 1 1                       1         47
48 7                 1                             1   1     1       1                         1                       1   48
49 7                                                   1     1                                   2     1             1 1   49
50 11           1 1       1       2         1 1   1                                   1               1               1     50
51 13               1               2                   1                     1           2   1           2         1   2   51
52 10         1   1             1         1       1                 1   1     1                 1                         1 52
53 16   1   1   1             1         1   2   2           1           1                     1 1       1   1 1             53
54 8                           1 1   1             1                   2     1 1                                           54
55 7             1             1     1               1                         1     1                                 1   55
56 17       1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1             1         1 1   2       56
57 16                   1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1   1           1 57
58 10 1         1                   1   1   1                 1     1                               1           1 1         58
59 9 1       1 1                                   1             1 1             1   1                   1                 59
60 14 1     2                               1             2       1 3         1 1                           1     1         60
61 11         1                             1       1           1 1   1 2         1             1                         1 61
62 16   1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                           1 1   1             2       62
63 13                   1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1     1       1     1 63
64 9     1                   2 1             1           1 1     1                                   1                     64
65 9               1     1                           1       1   1   1                     1   1             1             65
66 11           1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                               1                     66
67 15   1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         1 1         1   67
68 17     1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1               1     1       2           68
69 9     1                             1   1           1                 2       1             1     1                     69
70 17 2                   2       2   1         1           1       1       1                     1       1 1 1   1 1       70
71 7     1                               1   1               1   1                               1                     1   71
72 11     1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1                                     72
73 10   1   1       1           1       1         1     1                   1           2                                   73
74 11       1   1       1     1           1 1         1                             1                       1     1 1       74
75 6                               1       1         1           1             1                               1           75
76 11 1     1   1     1                           1       1               1     1                       1           1 1     76
77 11 1     1   1                   1                           1       1                   1       1 1       1       1     77
78 16                       1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1         1 1     78
79 11                       1 1                                   1     1     1                   1           1 1   1   2   79
80 10   1 1                         1             1                             1 2       1           1   1                 80
81 8       1       2         1             1         1                               1                 1                   81
82 11   1     1       1                         1 1   1           1           1         1                   2               82
83 5                   1   1 1                                           1                     1                           83
84 15         1       1 3 2       1                 1                                     1 1   1 1           1   1         84
85 16                       1             2   1   1           2           2       1     2   1   1           2               85
86 12   1 1               1 1 1             1                                 1 1     1                     1 1     1       86
87 4 1                                                                                     1 1             1               87
88 16     1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1           1         88
89 5       1           1 1                                         1 1                                                     89
90 12 1       1                               1       1                     3             1   1               1         1 1 90
91 9                 1         1 1                   1                           1 1             1               1       1 91
92 12             2                       1                   1       1           1 2     2   1               1             92
93 9   1     2                       1 1       1                           1                                       1   1   93
94 5   1         1             1       1                           1                                                       94
95 8   1           1                   1                 1             1   1   1               1                           95
96 8       1                                 1                       1           1             1               1 1   1     96
97 10 1         1   1 1               1   1                                                   1           1             2   97
98 11           1       1   1       1                   1 1                               1       1   1 1   1               98
99 6 1                         1 1                                     1             1                                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng