BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12     1   1 1                 1       1                                   1   1         1 1         1             1   1 00
01 9   2 1                   1                                                     1     1         1         1   1         01
02 10     1 1               1 1   1                     1                                   1     1 1                 1     02
03 8 1   1             1   1             1                               1   1       1                                     03
04 22   2 1           1     1                     1   1 1 1         1     1 1   1     1                 1   2 2 1   1     1 04
05 9             1       2         1               1     1                                     1 1               1         05
06 9       1                           1       1         1                           2         1     1                   1 06
07 15   1       2   1 1         1   1             1       1                 1         2         1                 1     1   07
08 7     1   1 1                               1           1                     1               1                         08
09 16 1 1   1       1             1         1           2                               1         1 3     1       1 1       09
10 11                 1         1 1     1                 1 2                             1   1                         1 1 10
11 15   1           1 1     1       1     1 1                                     1   2 1 1     1 1                       1 11
12 15   1   1       1     1                 1   1 1   1       1   2 1                                         2     1       12
13 18             1     1         1 1         1         1 1       3 1 1   1           1 1         2                 1       13
14 14                   1 2   1 1   1             1   1 1                 1     1 1   1                         1           14
15 9                       1             1 1       1         1 2 1                   1                                     15
16 7                                                       1         1   1               1               1       1       1 16
17 6 1     1             1   1                             1                                                             1 17
18 11     1   1 1               1       1                   1             1                     1 1       1             1   18
19 14                   2     1           1 1 1 1 1                                         1 1           1     1 1   1     19
20 14   1         1       1     1     1           1       1 1 1                             1 1         2               1   20
21 5   1     1                               1 1                   1                                                       21
22 11     1           1           1                                   4       1             1         1               1     22
23 9           1             1 2       1     1 1   1 1                                                                     23
24 11   2       1       1                           1     1 1 1                 1                         1       1         24
25 14 1         2           1         1               1         1             1 2               1           1   1       1   25
26 12     1   1       1                                                   1             1 1               1       1   2   2 26
27 10   1 1           1       1                                                   1       1   1     1       2               27
28 8         1       1               1       1       2                                   1 1                               28
29 9                                     2         1                 1   1               1         1           1     1     29
30 12 2     1 1 1         1                           1 1   1 1                   1             1                           30
31 12           1         1       1         1                         1                 1 1 1 1       1   2                 31
32 13                 1             1         1   1 1         1                 1       2         1     1     1           1 32
33 12 1                 1 1           1         1       1               1       1   1         1                 1   1       33
34 11             1 1                   1               1     1   1       1             1               1 1               1 34
35 13                         1                 1       1       2 1 1       1 1 1   1                 1                 1   35
36 11                         1         1 1         1                           1   1 1     1     2           1             36
37 13           1 1       1           1                                 1   1 1 1           1     1     1       1     1     37
38 8                   1               1         1           1 1   1                               1           1           38
39 16               1 1 1           1           1           1     1       1   1 1     1 1       1     1         1       1   39
40 12                   1     1             1 1                 1   1     1 1     1                   1 2                   40
41 17     1         1               1         1     1         1   1       1 1   2     1   1             1     1   1   1     41
42 10           1                         1                 1       3             2   1             1                       42
43 14   1 1       2 1           1           1       1                   1                     1     1 1         1   1       43
44 10       1       1                                                       1 1           1 1             1   1     1   1   44
45 12         2   1   2                 1     1     1                 1 1                           1                 1     45
46 16         1 1               1 1   2         1     1 2 1 1               1   1                         1     1           46
47 4                               1   1                     1                                   1                         47
48 15                                         1               1 1       1 1             1 2   1     1 1       1       1 1 1 48
49 10     1 1 1       2         1         1 1                                                   1   1                       49
50 11   1               1       1     1                       1 1                   1         1   1   1             1       50
51 12   1         1                                       1       1 1   1     1   1               1         1 1         1   51
52 9 2                   1 1                 2                                                 1           1 1             52
53 12 1     1               1     1             1                 2                 1                             1 1   1 1 53
54 7               1                 1         1                   1   1                       1                   1       54
55 10 1 1                         1   1         1         1           1                       1       1             1       55
56 13                   1   1   1     1         1       1           1             1           1 1   1       1         1     56
57 6               1                         2                                                       1     1       1       57
58 5     1                                   1   1                                 1       1                               58
59 12                   1 1       1                                 1       3           1     1     2         1             59
60 13                               1     1       1 1 1         1   1 2       1                         1           1     1 60
61 9       1           1                 2                         1 1               1               1                   1 61
62 15 1 1                                   2           1 2       1   1                     1 1             3     1         62
63 10             2                       1                       2       1         1   1   1                 1             63
64 12                       1   1   1   1         1   1     1 1                   1         1         1         1           64
65 8         1     1               1                           1                 1 1             1           1             65
66 8       1                                                   1     1 1 1         1               1         1             66
67 11 1                           1   1   1       1 1           1                         1   1                 1       1   67
68 6                         1       1 1 1                             1                       1                           68
69 6                             1   1                             1       1                 1   1                         69
70 14         1           1       1 1   1       1     2                   1   1   1   1                           1   1     70
71 10                         1       1 1 1             1     1         1       1 1           1                             71
72 12         1                   1         1   1   1                           1   1       2 1 1                       1   72
73 10     1 1       1 1                             1       1             1         1   1                           1       73
74 5     1                   2     1                                                                               1       74
75 8     1       1   2                                         1       1   1                   1                           75
76 7         1   1       1                                   1         1               1             1                     76
77 10             1             1                 1     1   2         1           1                         1           1   77
78 8 1             1             1                               1                                   1         1     1 1   78
79 7 1                                 1   1             1                           1   1                       1         79
80 10       1     1                                   1         1               1   1                   1 1       1 1       80
81 8       1                       1       1           1                     1 1                       1 1                 81
82 11                         1             1       1           1 1           1         1             2                 1 1 82
83 12                     1       2 1       1     1         1                       1     1     1               1     1     83
84 12                                 1 3             1                 1                             1           2   2   1 84
85 11               1                 1     1         1             1       1 1     1                     1 1             1 85
86 11           1                             1     1 1   1           1 1           2                             1   1     86
87 9 1             1 1       1 2                                         1                     1       1                   87
88 8             1         1   1                   1           1           1           1                 1                 88
89 7         1             1             1           1 1                                                       1       1   89
90 5                     1 1         1                                           1                       1                 90
91 11           1           2 1     1       1   1                                                       2 1         1       91
92 16         1     2   1   1   1       1                   1           1     1             1           1 1 1 1 1           92
93 7       1               1                                   1     1                           1 1       1               93
94 6       1           2                         1                                                         1     1         94
95 6     1                   1                                         1               1                     1         1   95
96 11       1   1           1                     2                           1   1       1 1   1                   1       96
97 14         1   1                                 1     2   2         1   1 2         1                   1   1           97
98 11 2     1     1                           1 1         1             1   2                           1                   98
99 9           1       1 1         1         1   1           1                     1     1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
Ngày
/
Tháng