BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8     1                               1     1                       1                   1   1 1               1         00
01 14       1         1   1       1 1           1 1     1                       1       1             1 1       1   1       01
02 10     1                       1       1         1                             1 1         1             1     2         02
03 10   1   1     1       1 1         1 1           1               2                                                       03
04 9 1       1             1     1 1                                                   2           1         1             04
05 15 2   1 1         1       1   2             1             1           1       1                   1       1     1       05
06 9   1       1             1                             1                       1     1 1             1   1             06
07 15           1 1   1         1             2             1     1         2   1 1   1 1                               1   07
08 14       1             2   1           1         1         1   2               1                 1     1       1   1     08
09 11                   1 1                             1         1             2       1     2     1         1             09
10 10     1   1   1   1   1                                     1                                         1     3           10
11 11           1   1         1             1 1           1 1         1                     1                   1       1   11
12 9   1                               1                     1         1                 2               2       1         12
13 9 1                   1     1   1   1                       1       1                                           1   1   13
14 8   1           1                           1                       1 1                       1   1     1               14
15 16   1     1         1 1 1               2                       1 1         1 1     1       2           1       1       15
16 10                           1           1             1 1                     1           1         1 1       2         16
17 9       1                         2       1 1                       1   1           1                             1     17
18 7           1       1           1                                               1                     1               2 18
19 10     1                     1                             1           1     1         1     1                     3     19
20 16     1     1               1         1 1 1   1             1       2           1   1                         1 2     1 20
21 10   1                               1             1   1                     1     2         1     1               1     21
22 13   1 1   1   2     1   2 1                                     1     1                       1                       1 22
23 13 1               1             1 1                       1 2 2           1     1                 1                 1   23
24 8           1       1               1           1           1           1               1             1                 24
25 7               1         1   1                     1 1                                 1                         1     25
26 3     1 1                                                                                     1                         26
27 8               1       1 2     1                                           1                         1               1 27
28 9             1     1       1 1   1                                   1       1   1                         1           28
29 14     1 1   1 1     1             1       1               1     1                 1             1             1   1   1 29
30 7                       1   1           1                     1   1             1                                   1   30
31 11                           1             1       1     1   1             1       2           1 1               1       31
32 12 1   2           1 1       1   1                         1   1                       1         1           1           32
33 10   1     1               1 1 1                                       2                       1         1     1         33
34 15                     1       1             1     1 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2   34
35 10 1             1                 1 1   1                       1                                       1     1     1 1 35
36 13 1     1 1     1       1       1   1                           1     1                     2   1         1             36
37 15           2 1   1     1           1     1   1         1               1           1       1             2 1           37
38 11       1 1                     1           1   1   1             1       1 1                 1               1         38
39 9 1     1                                             1                   1     1         1   1     1     1             39
40 6               1                                       1         1 1     1       1                                     40
41 11                 1             1 1         1         1     1           1           1         1     1     1             41
42 12                         1           1           2         1 1           3 1 1                                     1   42
43 9       1               1                               1   1     1 1                             1   2                 43
44 16 3                 1   1     1           1         2       1 1   1           1               1   1       1             44
45 10         1       1 2   1                   1   1   1 1           1                                                     45
46 11   1           1 1                         1 1 2                 1         1       1                               1   46
47 6     1                             1     1                             1                                 1           1 47
48 19         1   1     1                 1 1 1 2 1 1       2     1   1             2 1       1         1                   48
49 7               1       1                       1               1               1               1           1           49
50 6                                   1   1                         1                 1               1       1           50
51 6         1             1                     1 1                               1                             1         51
52 11                     1         1                             1 1   1   1     1         1           1       1     1     52
53 11     1     1                 1       1 1 1     1   1     1                                   1   1                     53
54 12                     1               1       1   1   2   1       1             1     1 1                     1         54
55 15       1       1   1 1   1           1   1       1 2     1           1       1           1                         1   55
56 10                 1                 1       1   1     1                                 1         1         1   1   1   56
57 12   1     1     1     1     2     1                                 1             1     1                         1 1   57
58 5           1                                   1               1                     1               1                 58
59 12     1     2         1       1             1 1                     1             1       1       1                 1   59
60 7             1         1         1   1                   1     1     1                                                 60
61 10   1     1 1           1                     2                             1                   1       1         1     61
62 9                           2               1       1                                     1     1   2                 1 62
63 10   1   1                     1                   1       1 1                       1                     1 1         1 63
64 4       1             1                   1                                                         1                   64
65 17             1   1 1     1                       1   1 2   2   1       2             1     1       1   1               65
66 12             1                     1 1           1   1         1     1         1     1 1       1                     1 66
67 10             1 1 1               1   1   1                           1                                     1 1 1       67
68 14 1             1                 1       1   1 1                           1   1   1 2             1   1           1   68
69 10                   1                 1                           1     1 2                             1     1   1   1 69
70 9       1       1                                 1       1                   1   1 1                           2       70
71 9                     1                 1   1 1                 1           1 1                   1             1       71
72 5           1                 1                   1                       1                             1               72
73 9           1                 1   1         1                         1     1     1   1   1                             73
74 11 1       1   1 1                             1           1           1                     1   1         1   1         74
75 8 1                   1   1         1                   1           1         1                                 1       75
76 18             1               1   1               1 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1 76
77 7       1                             1       1   1                                                 2                 1 77
78 14       1 1             1                         1 1 1         1     1               2   1         1 1           1     78
79 14   2               1           1   1   1         1           1                 1     1 1       1     1       1         79
80 16   2 1   1           1               1 1 1         1         1         1     1         1   1       1                 1 80
81 11                         1       1     1         1   1 1             1       1                 1     1   1             81
82 9                   1           1     1                 2               1                                 2     1       82
83 18 1   2         1 2               1     1     1           1                           1 1 1 1 1           1         1 1 83
84 8                       1     1 1                                       1 1 1                       1           1       84
85 7   1         1                 1 1             1                   1                                               1   85
86 16     1       1 1 1       1             1               1         1                 1   1 3           1         1 1     86
87 14               1                               1     1                 2 3 1               1   1 1         2           87
88 14         1 1             1 1                             1 1 1                   1 1             1     2         1 1   88
89 10 1               1 1     1       1 1                                         1                 1     1 1               89
90 9         1       1             1     1             1   1                 1     1                 1                     90
91 9   1                               1         1             1                   1         1 1 1                       1 91
92 6 1                                                 1             1                         1           2               92
93 9             1             1           1     1                                   1   1               1 1       1       93
94 10                           2       1   1     1     1         2                     1   1                               94
95 12                                           1         1       1           1 1           1     2   1               2   1 95
96 12       1                       1     1                   1         1             2             2       1       1 1     96
97 8         1 1                                                     1 1 1               1       1         1               97
98 13                             1     1     1       1   1           1       1       1     1 1 1 1     1                   98
99 9                         1     1               1               3       1               1                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng