BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                         1                                                   1 1   1           1   1       2   1       00
01 11         1                         1           1 3         1     1             1 1                           1         01
02 18         1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1                 1 1 02
03 13         1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 1         1     03
04 6                               1 1   1             1           1                       1                               04
05 13         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1                                 1     05
06 13 1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1               1 06
07 15           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1               1         07
08 8           1                   1           1             1                         1 1     1         1                 08
09 15   1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1       1         09
10 9                   1             1     1         2     1   1           1                                 1             10
11 8       1             1                 2               1     1               1         1                               11
12 15 1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                                     2   1   1 12
13 10             1             1                 1 1     1                 1 1       1     1                   1           13
14 12       1 1 1           1   1     1                     1                           1               2       1   1       14
15 10   1               2           1       1                       1 1                             1         1         1   15
16 12                 1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1       1       16
17 6       1                       1                 1         1     1                               1                     17
18 11                       1 3                 1             1         1                   1                     1     2   18
19 9       1                                         1                 1     1         1 1 1               1 1             19
20 13 1       2 3             1             1   1             1                             1       1     1                 20
21 6             1   1                                   1               1   1                             1               21
22 7     1                                           1               1     1                   1   2                       22
23 16 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1                 1       23
24 12                             1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1                           24
25 17 1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1 25
26 14   1               2       1     1     1 1             1     1                     1               1   1     2         26
27 13           1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1                         2   27
28 12     1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 1             1   1     28
29 13       1           1   1           1                 1 1                               1   2   1 2                   1 29
30 15     1 1                       1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1     1           30
31 7   1                             1                       1                   1   1             1                     1 31
32 12                         1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                   1     1     32
33 13 1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1         1       1             33
34 7                     1                             1                 1           1         1             1   1         34
35 13     1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     1                       35
36 12 1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1                       1 36
37 11                 1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1                 1       37
38 11             1   2       1           1   1               1 1                             1                     1 1     38
39 12                 2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1               39
40 13     1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1     40
41 15             1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1       1         41
42 8     1                 1                                   1       1                                 1   1     1 1     42
43 8 1   1                                             1 1   1         1         1                         1               43
44 9                                   2         1 1           1                   1       1                   1     1     44
45 16   1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1             1 45
46 11                         3       1                                         1       1 1     1         1 1   1           46
47 10 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                                     1       47
48 8       1                                                                 1       1       1         1           1 1 1   48
49 7                             1 1             1   1                 2     1                                             49
50 6     1     1                           2   1                                                                       1   50
51 6   1         1           1 1                                                                       1                 1 51
52 11   1               1   1         1               1   1       1       1               1               1       1         52
53 12   1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1                                     53
54 13         1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             1           1   54
55 12       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1               55
56 8 1     1             1                         1           1                                 1           1           1 56
57 9                   1                                         1       1       1       1   1 1                       1 1 57
58 8                           1 1                                 1           1             1   1         1         1     58
59 10 1   1                             1     2     1                                         1   1           1       1     59
60 13       1         1                 1       1                             1     2     1       1   1 1     1     1       60
61 9   1       1                 1   1                               2     1               1         1                     61
62 9           1   1       1     1                   1             1             1               1                       1 62
63 10       1             1                             1     1 1     1           1       1             1           1       63
64 13     1             1     1                   1       1 1             1                   1                     4   1   64
65 4                             1       1                                                                       1 1       65
66 9                     1 1         1       1     1                       1                             1   1       1     66
67 8               1       1                 1   1 1             1           1                               1             67
68 6                                     1   1                             1       1     2                                 68
69 5 1                                   1   1                     1                                 1                     69
70 10               1               1     1     1   1         1 1                           1     1         1               70
71 9           1   1                     1                                     1   1   1       1           1 1             71
72 17 1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1               1 1         72
73 4                                                   1                                               1         1       1 73
74 10   1             1           1     1                   1               1       1         1     1 1                     74
75 10               2     1         2               2       1         1                                           1         75
76 11     1                                     1             1 1 1     1       1   1       1               1       1       76
77 12               1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                       1         77
78 12                                       1           1 1     1         2   1               1       1 2         1         78
79 6                                                               1                 1         2         1 1               79
80 10           1                 1           1         1                     2 1                         1   1           1 80
81 12     1       1                               1                         1     1     1   1       1   1       2       1   81
82 15 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1                 1     1         1 1   82
83 8               1       1 1             1                                             1               1           1   1 83
84 8 1       1   1                         1 1               1                                                 1       1   84
85 10   1 1 1             1       1                             1     1         1                         1             1   85
86 13                           1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                               1   86
87 15 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               1             87
88 7         1           1       1 1                             1 1         1                                             88
89 14         2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1               1     89
90 12       1         1   1                 1     1                   1                                     1 1 2     1   1 90
91 10   1           1                               1   1         1                     1 1     1 1                       1 91
92 12           2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1                 92
93 13 1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1                       1   93
94 10   2           1                             1       2       1                   1           1       1                 94
95 8                                             1     1 1                                       1 1           3           95
96 8   1 1   1                                               1     1   1                             1   1                 96
97 9                   1 1 1   1                                                       2           1   1                 1 97
98 12                         1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1   98
99 10     1                               1                   1                       1 2     1               2     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
Ngày
/
Tháng