BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                 1   1                             1                                                   1 1   1         00
01 13         2   1                     1                         1           1 3         1     1             1 1           01
02 16         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1         02
03 15         1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1       03
04 8   1                   1                                 1 1   1             1           1                       1     04
05 16 1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1             05
06 9                           1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 06
07 16   1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           07
08 8 1                                   1                   1           1             1                         1 1     1 08
09 15     1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                       09
10 11     1   1       1                           1             1     1         2     1   1           1                     10
11 10                       1 1       1             1                 2               1     1               1         1     11
12 12               1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                     12
13 12 1 1             1                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     1     13
14 12   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1         14
15 10 1   1 1                     1               2           1       1                       1 1                           15
16 10                       1                   1 1   1       1 1           1 1                                         1 1 16
17 8 1 1             1               1                       1                 1         1     1                           17
18 10               1         1                       1 3                 1             1         1                   1     18
19 8     1                           1                                         1                 1     1         1 1 1     19
20 14     1   2                 1       2 3             1             1   1             1                             1     20
21 6                       1               1   1                                   1               1   1                   21
22 6       1                       1                                           1               1     1                   1 22
23 16       1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               23
24 13                     1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1 24
25 15     1     1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1             25
26 15 1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     1                     1         26
27 13       2                             1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1   27
28 8                               1       1                   1 1   1                       1           1       1         28
29 14 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1                               1   2 29
30 11                               1 1                       1 1                 1   2           2   1         1           30
31 6               1             1                             1                       1                   1   1           31
32 12   1         1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1     32
33 12                     1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1     33
34 10     1   1         1 1 1                       1                             1                 1           1         1 34
35 15             1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             2         1   35
36 11       1                   1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   36
37 12   1     1     1                           1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 37
38 9                                       1   2       1           1   1               1 1                             1   38
39 10                     1                     2       1 1               1         1   1         1         1               39
40 12           1   1   1           1             1                                             1 1   1   1   1       1   1 40
41 12                   1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1               41
42 6 1   1                         1                 1                                   1       1                         42
43 8                     1     1   1                                             1 1   1         1         1               43
44 8                 1                                           2         1 1           1                   1       1     44
45 12                   1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     45
46 10 1                     1                           3       1                                         1       1 1     1 46
47 10                         1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                   47
48 6       1             1           1                                                                 1       1       1   48
49 7                                                       1 1             1   1                 2     1                   49
50 11   1 1       1 1         2     1     1                           2   1                                                 50
51 6       1   1                 1         1           1 1                                                                 51
52 14   1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1               1       52
53 14         1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1           53
54 13       2                           1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1   54
55 14           1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                 55
56 7                     1   1 1     1             1                         1           1                                 56
57 8             1                               1                                         1       1       1       1   1 1 57
58 8           1     1 1                                 1 1                                 1           1             1   58
59 9 1                       1 1   1                             1     2     1                                         1   59
60 10       1       1                 1         1                 1       1                             1     2     1       60
61 12               2 1 1         1       1                 1   1                               2     1               1     61
62 10       1   1             1           1   1       1     1                   1             1             1               62
63 10 1             1                 1             1                             1     1 1     1           1       1       63
64 11 2           1                 1             1     1                   1       1 1             1                   1   64
65 5           1       1   1                               1       1                                                       65
66 9 1   1             1                           1 1         1       1     1                       1                     66
67 11   1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             1           1                   67
68 8     1               1                                         1   1                             1       1     2       68
69 5                       1   1                                   1   1                     1                             69
70 9                     1                   1               1     1     1   1         1 1                           1     70
71 10       1       1       1             1   1                     1                                     1   1   1       1 71
72 15                           1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1 72
73 5       2     1         1                                                     1                                         73
74 11   1         1     1         1             1           1     1                   1               1       1         1   74
75 10           1                             2     1         2               2       1         1                           75
76 11       1   1                   1                                     1             1 1 1     1       1   1       1     76
77 13   1         1                           1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1       77
78 11       1 2                                                       1           1 1     1         2   1               1   78
79 7   1                   2                                                                 1                 1         2 79
80 13     2     1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1                 80
81 10 1   1       1                 1       1                               1                         1     1     1   1     81
82 16 1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1             82
83 6                         1               1       1 1             1                                             1       83
84 9           2       1       1       1   1                         1 1               1                                   84
85 12                 2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1                 85
86 16           1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1         86
87 17         1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1   87
88 10     1       1 1                   1           1       1 1                             1 1         1                   88
89 13                   1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                 89
90 6                                 1         1   1                 1     1                   1                           90
91 10               1         1   1           1                               1   1         1                     1 1     1 91
92 14 2       1                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1                 92
93 15                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1 93
94 11         1   1         1     2           1                             1       2       1                   1           94
95 4               1                                                       1     1 1                                       95
96 12       1   1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1                         96
97 11     1     2       1 1                       1 1 1   1                                                       2         97
98 9                                                   1           1                 1     1 1   1   1 1           1       98
99 7                               1                               1                   1                       1 2     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng