BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 3                           1 1                                 1                                                       00
01 8 2                 2   1                                                                   1 1                   1     01
02 8                     1             2             1 1                                         1 1       1               02
03 12 1   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1                   1 1                 03
04 14     1 1               1             1 1                 1                     2           1     1 1     2   1         04
05 11           1   1   1 1               1                     2                         1           1         2           05
06 9                     1   1                 1                                   1       1 1   1     1                 1 06
07 10   1                   1                       2   1             1 1         1     1                           1       07
08 7                                       1 1 1                     1       1   1                           1             08
09 12     1                             1     1 1         1       1       1   1       1                       1     1 1     09
10 9         1         1                 1               2           1     1               1                     1         10
11 7 1                     1                           1               1         1                               1   1     11
12 11         2   1                                     2 1                       1         1           1   1       1       12
13 6                                 1     1                         1     1                       1                 1     13
14 9   1                   1           1             1                       1               1                     1     2 14
15 10               1 1   1             1   1   1       1               1 1               1                                 15
16 16       1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1           1       2     1     1   16
17 9 1                   1                               1                 1       1 1       1   1                       1 17
18 9 1                       1           1             1             1       1         1               1 1                 18
19 13                   1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1                       19
20 9     1                               1   1       1           1                                     1   1   1 1         20
21 11 1                 1                               1     1     1               1         1                 1     1 1 1 21
22 17   1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2             1         2       22
23 7 1   1           1             1               1     1                                           1                     23
24 13 1                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1                       1   1 24
25 12           1                                   1         2     2         1   1                     1       1 1 1       25
26 17               1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1   1         1 1   1 26
27 10         1   1                       1       1                             2               1 1     1     1             27
28 7   1                 1                   1                       1           1       1                         1       28
29 11                             1                           1           1             2     1   1   1 1   1   1           29
30 14               1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1               1 1     1           30
31 10       1   1               1             1     1               1               1 1     1         1                     31
32 13       1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1                           32
33 8     1                 2     1               1                 1         1                             1               33
34 11                         1           1     1   1       1     1       1             1                           1 1   1 34
35 10       1     1 1                           1 3             1           1       1                                       35
36 7               1                                       1                   1 1             1   1               1       36
37 10       1   1                       1   1                   1       1                     1                 1     1   1 37
38 14       1         1           1   1               1           1       1 1           1                 1   1   1     1 1 38
39 13     1           1                   1       1                   1         1               1   1           1   1 1 1 1 39
40 15 1             1         1   1     1                 1   1     1       1             2                 2           2   40
41 6 1       2             1                           1                                           1                       41
42 9       1 1   1                     1             1                           1           1                       1 1   42
43 8     1                     1     1                       1     1                     2                           1     43
44 9             1                           1         1                         1             1 1         2     1         44
45 9       1     2           1         1                           1                 2     1                               45
46 11                             1           1 1             1   1       1 1   2             1                   1         46
47 5           1                   1                           1             1                                       1     47
48 13 2 1   1     1         1         1 2                         1       1               1                               1 48
49 9     2     1           1                   1 1   1               1                       1                             49
50 16     1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1             1   1             50
51 13         2                 3     1         1   1   1                             1 1   1               1               51
52 12               1 1       1 1         1                     1           1                   1   2     1             1   52
53 11         1         1               1   1               1   1           1                       1         1   1       1 53
54 17               1     2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 1         1     1   54
55 18 1     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     1 1       1 1       55
56 13         1 1   1         2   2         1 2     1                                                   1                 1 56
57 13     1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1                     1       57
58 7         1   1       1                                                                 1             2               1 58
59 7                                       1           1 1 1                         1                 1     1             59
60 6 1           1     1                       1                       1                                     1             60
61 9             1                 2 1       1               1   1                     1     1                             61
62 10     1                                             1       1         2     1         1     1         1     1           62
63 14 1 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         1 1                       63
64 10             1               1   1   1         1       1       1                   1                     1 1           64
65 7     1           1 1                         1           1           1                                             1   65
66 19           3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1                 1   66
67 20   1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 1 1             2 1 67
68 10       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                                                         68
69 7                 1 1             1               1   1                                             1   1               69
70 14     1       1     1 1   1         1   2     1                                       1           1 1 1       1         70
71 11       1         1     1   2           1       1     1                           1           1             1           71
72 14         1           1     1   1     2 1             1 2           1               1           1           1           72
73 11     1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1                                     73
74 7                     1                     1                 1 1                   1                     1 1           74
75 6   1 1                                                           1                           1               1 1       75
76 11   1       1             1               1 2         2       1                               1     1                   76
77 8         1                             1                                 1 2     1               1       1             77
78 9                 1                                         1   1     1           1         1         1         1     1 78
79 10   1                 1   1       1       1                                   1           1 1               2           79
80 8                                                     2 1               1       1                       1 1   1         80
81 13         1             1                   1 1         1   1                   1         1             2 1     1   1   81
82 14   1           1               2                       1 1       1 2                           1 1           1 1 1     82
83 12   1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1     1               83
84 7               1 2                       1             1   1   1                                                       84
85 8                         1     1                                         1     1     2 1         1                     85
86 15                 1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1                     1 2   86
87 10   1   1       1 1   1                                                 1   1                   1           1       1   87
88 12 1     1         1 1   1               1                               1       2     1       1                     1   88
89 6                 1               1           1                     1   1                               1               89
90 12   1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1                 1         90
91 15           2 1   1           2               1 1         1       1                   2           1   1           1     91
92 8                   1 1                         1 1               1 1     1                   1                         92
93 12   1           1   1 1       1 1       1                                   1                 1   1               1   1 93
94 9   1   1 1 1                         1         1           1   1                                                 1     94
95 10   1                               1 2       1             1         1           1             1 1                     95
96 10   1           1           1                             1                       1         1   1     2       1         96
97 9 1                       1                         1                 1     1     1 1       1             1             97
98 11                     1       2           1 1                         1             1   1       1 1       1             98
99 10         1                         1             1       1                 1       1 1       1           1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng