BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 16   2                     1           1       1       1             2       2           1   1           2     1 1       00
01 8                     1 1             1   1                                 1     1           1               1         01
02 4                                                             1   1   1   1                                             02
03 19 1     1     1     1         1         2     1   1 1                 2 1     2               1             1     1   1 03
04 10                   1         1         1       1                         2                 1   1         1           1 04
05 14     1     1         1     1   1 1     1         1                         1 1 1           1 1 1                       05
06 9       1                     1               1                               1                               2   2 1   06
07 9   1     1               1   1                   1   1                                     1       1               1   07
08 13           1     1   2                   1     1   1 1   1                           1   1           1         1       08
09 10             3                               1                                   1           1 1 1             1 1     09
10 9 1                       1               1   1                             1   1 1                   1       1         10
11 6           1                                       1                         1     1                         1     1   11
12 13   2 1                         1             1       1     1   1           1   1       1                             2 12
13 8 2           1                     1                       1                         1 1                   1           13
14 10     1                             1     1           1             1 1 1       1               1   1                   14
15 12     1 1                       1   1 1 2                         1           1   1     1               1               15
16 12       1 1             1               1                                   1           1   1     1       1   1     1 1 16
17 8                                                 1   1             1     1                   1 1   1               1   17
18 9               1     1           1   1     1   1     1               1                         1                       18
19 14     1   1                       1 2   1 1 1           1                   1 1       1   1                 1           19
20 11     2     1   1                 1 1                     1                                       1 1 1               1 20
21 9                               1         1           1 1                         1   1     1           1       1       21
22 7   1       1                                     1 1     1       1                                 1                   22
23 8                 1                                     1         1   1               2           1   1                 23
24 10         1     1       1             1                 1       2       1 1                                         1   24
25 8                           1         1                         1       1         1                     2       1       25
26 7           1     1                             1               1                   1         1 1                       26
27 10                   2       1 1             1                 1                   1 1                 1           1     27
28 9                   1       1 1                   1         1       1                   1     1                   1     28
29 13       1     1       1       1           1 1 1 1       1 1       1   1                                               1 29
30 12                                         1         1       1                     1                 1     2     1 2   2 30
31 11         1   1 1                               1         1   2           1                                   2     1   31
32 5                                       1         1                                 1           2                       32
33 17               1 2       1 1         1         1   2         1 1 1       1   1     1                       1     1     33
34 10             1 1     1                               1     1   1             1 1           1                         1 34
35 10 2                                             2 1 1     1 1       1                                 1                 35
36 8               1     1                     1             1                                           2           1 1   36
37 12                 1   1   1       2               1     1   1                                     1       1 1   1       37
38 9                           2     1         1     1       1           1   1                   1                         38
39 7                                         1                   1   1       2               1         1                   39
40 9             1       1         1           1         1 2         1                                         1           40
41 13   1                   1         1   1             1   1   1               3     1                               1   1 41
42 7 1               1   1               1                                                   1               1     1       42
43 13             2                           1           1               1 1       1       1   1       1 1   1 1           43
44 15       1       1 1           1 1           1                 1       1 1   1     1         1     1     1 1             44
45 16         1 1 1     1     1   1               2         1           1   1     1       1 1       1     1                 45
46 13 1                 1             2   1                             1   1 1   1       1 1           2                   46
47 9     1               1             1       1         1       1                                   1             1     1 47
48 7                 1     1   1       1                                   1                     1         1               48
49 10 1 1                                 1 2 1             1                   1                     1 1                   49
50 18 1   1             1               1   1         1   1     2       1 1   2   1 2                   1               1   50
51 16   1   1   1             1       1     1   1       1     1                         1         1   1     1 2 1           51
52 11           1           1 1                     1                                 1             1 1 3   1               52
53 14     1       1           2     1     1                             1 1     1   1     1     1                   1   1   53
54 8                   2       1             1                 1             1                           1       1         54
55 9     1 1                         1                 1           2         1         1       1                           55
56 16                           1   1   1       1                     1     1 1     1 1     2     2     1         1     1   56
57 11               1             1 1       2                         1     1   1               1         1           1     57
58 7                           1                           1 1 1                           1             1       1         58
59 10                             1             1                 1         1   1     1 1                   1           1 1 59
60 10               2     1         2         1                                             1           1       1       1   60
61 11 1                         1       1   1     1     1     1     1       1 1       1                                     61
62 11           1           1 1       1               1                             2     1   2       1                     62
63 12   1             1       1                   1   1             1     1               1 1         1     1         1     63
64 10                   1                       1             1         2 1       1                 1 1             1       64
65 4                 1             1   2                                                                                   65
66 16         2 1 2     1         1       1         1     1     1           1           1     1   1                     1   66
67 8       1           1 1 1 1                           1           1                                               1     67
68 13 1       1                 1                         1       2   1 2       1                   1                 1   1 68
69 6         1               1                             1   1                         1   1                             69
70 17       1   1                 1               2   1 1     1       1     1       1     1 1   1           1       1 1     70
71 15   1 1         1       1           1     1     1             2 1   1           1     1   1             1               71
72 13 1       1 1                                 1           1 1                 1                 1   1     2   1     1   72
73 9                                 1     1   1                         1     1             2 1                       1   73
74 7                               1             1         1     1 1       1                                     1         74
75 10           1   1 1   1             2                                                 1       1   1             1       75
76 18       1 2       3         1               1   1 1     1 1   1       1       1 1   1                       1           76
77 13     1   1           1                         1         1     2             1     1     1 1           1             1 77
78 7   2                   1                   1                                                 1 1               1       78
79 10     1         1         1   1 1                                 1                   1     1           1           1   79
80 8     1           1                           1   1                           1                           1 2           80
81 12 1 1   1     1     1   1           1                             1 1                                 1         1     1 81
82 9   1                   2   1         2                         2               1                                       82
83 6 1                       1                             1                                 1                   1 1       83
84 9       1     1         1           1                 2                             1                 1           1     84
85 11 1     1                   1 1       2                         1                   1     1                 1   1       85
86 9           1   1                 2             1                     1             1   1 1                             86
87 16         1     1               1                   2       1 2                 1   1       1 1   1       2   1         87
88 11   1   2         1     1                 1         1   1         1                 1         1                         88
89 7                         1                                       1               1       1       1     1       1       89
90 8                     1         1         1               1           1               1                     1 1         90
91 7 1       1                           1       1   1                                       1   1                         91
92 7     1     1           1                                     1                                 1     2                 92
93 16             1   1 1   2   1 2             1   1   1                             1 2           1           1           93
94 7         1 1                                   1           1                 1                             2           94
95 13   1       1             1       1         1                           1 1           1 1 1       1         1         1 95
96 13 1   1             1 1     1   2       1                               1         1     1                 1         1   96
97 10   1     1                   1           1                         1           1               1       1 2             97
98 14       2       2   2             1           1 1   1     1                       1                   1       1         98
99 11     1                                   1       1     1   1     1 1                       1     1               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng