BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1 1 1 1         1                               1                         1     1 1                             00
01 10             1     1 1       2                                   1           1                 1 1       1             01
02 16                   1             1               1   1 1   1     2                     2   1 1 1     1       1     1   02
03 6 1             1                                                             1         1     1             1           03
04 8   1                     1                                                       1   1                 1     1   1   1 04
05 10   1     1           1   1                     1       1                     1         1         1 1                   05
06 10           1         1       1   1           1       1 1       1         1                     1                       06
07 9     1                         1                   1         1           1     1 1                 1                 1 07
08 19       1       2         1   2               1           1       1   1 1       1   3   1         2             1       08
09 6                     1 1                               1     1               1           1                             09
10 13           1         2   1   1       1 1               1     1         2     2                                         10
11 10           1               1       2   1       1           1         1                   1                         1   11
12 8                         1     1 1                         1   1                   1                         1   1     12
13 12     1 1       2       2                       1 1       1     1               1           1                           13
14 12         1         1     1           1               1 1           1 1     1                         1       1       1 14
15 7   2         1   1         1                                               1           1                               15
16 11                   1             2       1           1       1           1       1   1               1               1 16
17 6                       1                         2           1           1                                           1 17
18 8           1 1   1     1               1       1                     1                                             1   18
19 11 1               1                                       1   1                     1       1     1 1     2         1   19
20 16     1           1   1   1     1     1   1 2   1     1 1           1           1         2                             20
21 12                     1     1           2 1       1       1 1               1                         1     2           21
22 10   1           1             1     1                     1   1   2         1         1                                 22
23 14       2                   1                     1                         1     1 1           1   2         1   1 1 1 23
24 9   1             1   1               1   1           1                 1   1                 1                         24
25 7           1           1       1       1                                 1       1                       1             25
26 6                           1                 1               1 2             1                                         26
27 4                     1 1         1                                                                       1             27
28 18   2     1           1   1             1   1 1             1 1     1 1           1     1 1   1           1           1 28
29 7           1 1                                           1   1             1     1                         1           29
30 12     1                           1   1   1 1           1       1   1 1     1                   1 1                     30
31 11 1     1       1 1             1               1   1         1   1                   1                         1       31
32 8       1   1       1                                     1                                           1 1         2     32
33 13                   1                   1       1   1             1       1   2               1     1 1           2     33
34 12     2   1                             1                 1     1     1                 1     2   1                 1   34
35 6             1       1                                                               2   1     1                       35
36 9       1       1 1                                                       1   1   1       1                         1 1 36
37 11   1                             1           1     1               1     1 1 1 1                   1                 1 37
38 17 1       1       1   1   1   1       1       1       1           1 1       1     2     1   1           1               38
39 10             1                               1                       1 2           1                 1       1 1 1     39
40 8                 1                 1     1   1 1                             1           1                           1 40
41 6             1 1                     1                                       1     1                   1               41
42 12                                   1     2 1 1                       1         2   1         1               1   1     42
43 5 1                                 1                           1                                 1                   1 43
44 10           1                 1   1 1 1             1         1       1     1                                     1     44
45 6                                                     1   1     1   1                                       1   1       45
46 14 1         1   1             1 1 1   1             1       1                   1             1   1         1   1       46
47 16 2         1 1     1     1       2           1                     1   1                 1   1 1   1     1             47
48 13   1                       1   1                     1   1         1 1 1     1         1           1   1       1       48
49 10                       1   1               1               2     1     2                         1                 1   49
50 12 2     1   1   1   1               1               1   1 1         1 1                                                 50
51 5                         1         1                 1                                     1                   1       51
52 18   1               1             1         1   1 1   2 1 1     1 1   1                                       2 1   2   52
53 10     1 1                             1   1                     1                           1             2   2         53
54 14     1   1                 1     1 2       1 1     1                             1 1         2       1                 54
55 9           1 1     1 1                                       1                 1 1                     1           1   55
56 10       1 2   1   1                     1         1     1                           1         1                         56
57 8                                     1 1       1         1               1                     1         1         1   57
58 6                         1     2                             1                       1                   1             58
59 9                     1                               1         1     1               2 1                   1         1 59
60 18     2 1   1 1         2                   1     1           1   1       1                   1     1   3 1             60
61 8 1 1                         1                                             1             1         1         1     1   61
62 10 1           1                     1                                   1 1         1     1 1                 1     1   62
63 9             1                 1                 1         1             1                 1       1 1         1       63
64 16   1         1             1                     2   1     2                               2 1   1       1     1   1 1 64
65 14 1       1               1       1   1             1         1                               1         1 1       2 1 1 65
66 13   1           1 2   1                 2 1 1                       1                                 1     2           66
67 11         1                             1 1         1       1                         2     1         1 1       1       67
68 10     1 1   1                                     1       1       1               1     1               1         1     68
69 12 1       1                   1                   2     1                       1 1               1 1 1       1         69
70 10         1                 1       1 1               2                 1         1                           1 1       70
71 15     1             1   1   1           1     1 1                 1             1         1   1 1       1       1     1 71
72 13       1   2       1   1                         1 1     1         1                     1       1 1       1           72
73 16       1 1 1           1             2           1         1             1   1 2       1           1   1 1             73
74 12 1     1       1 1     1       1                       1           1           1 1 1     1                             74
75 6                                     1     1               1         1                                     2           75
76 17     1             1     1 1       1 1     1 1     1       1   1               1         1     1 1 1           1       76
77 6                       1         1           1                                                   1     1           1   77
78 13                   1         1           1 1 1 1   1           1                       1   1   1 1                   1 78
79 15   1   1 1     1   1                     1             1 1                     1     1 1       1                 2   1 79
80 13             1 1   1     1     2   1         1                   1         2                         1   1             80
81 11     1                   1                     1                     1   1                     2   1         1 2       81
82 4                                                                       1                     1             1 1         82
83 10     1                           1     1 1   1 1   1                             1   1     1                           83
84 14               1 2     1   2                 1     1     1         1     1   1         1                           1   84
85 6     1                     1               1           1       1                                     1                 85
86 10               1                               1           2         1 1           1                       2   1       86
87 7                                         1 1                     1 1   1               1       1                       87
88 10                           1 1 1 1             1 1 1   1             1               1                                 88
89 8         1                     1           1                 1 1                                     2           1     89
90 9 1               1 1         1                     1       1               1                     1       1             90
91 15             1   1                 1     1                     1   2     1   1     1 1     1         1     2           91
92 14   1 1                 1   1 1 1         1     1     1                 2   1         1                               1 92
93 11   1           1                           1                     1 1   1       1   2       1                     1     93
94 12   1     1         1               1                 1                               1   1     2 1     1       1       94
95 14       1     1             1 2     1 1 1                         1         1 1       1         1   1                   95
96 5         1                                                                 1   1                       1     1         96
97 14 1               1   2                   1 1   1       1                 1         1     1 1               1     1     97
98 9     1                   1     1                   1     1   1 1                           1           1               98
99 7                         1     1       1                                 1                 1         1   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng