BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/09/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng
00 19 1       1           1 1       1 1             1 1     1   1       1 2   1 1         1         1 1                     1 00
01 12 1   1       1           1               1                                         1 1 1 1     2                   1     01
02 18     1                 2       1 2                     1                 2           1 1       1           1 2 1   2     02
03 21 3 1     1 1 1           1   1         1               1   2 1   1       1             1       1         2             1 03
04 16           1     1         1   1 1       1           1       1     1           1     1     1 1       1 1         1       04
05 19 1 3 2             1     1 1             1           1   1                   1 1       1 1                     3         05
06 11                 1 1       1               1               1   1       1             1         1           1       1     06
07 17   1     2   2   1   1 1             1       1 1 1             1                               1     1   1       1       07
08 19             1                   1 1         1 1   1       1     1                 1 2 1 1   1   2           1 2         08
09 20 1                       1     2       2   1     1 1   1         1 1     1 1     1             1                 2   2   09
10 18       1 1   1           1   1   1 1           2   1         2   1                             1 1       2     1         10
11 16             1             1       1         3 1     1 1   1 1   2           1         1                             1   11
12 14               2               1     1 2   1               2               1     1 1           1               1         12
13 13             1       1 1           1 1         1           1           1       1       1         2                   1   13
14 21   1 1 1 1   1       1 1         2 1   1   1     1         2   1     1     1                       2 1                   14
15 21         1   1 1           1         1       1         1       1   1   2 1 1 1   2         1 1     1 1             1     15
16 13 1 2 1             1         1           1       1                 1                   1 1       1   1                   16
17 16     1     1     1   1               1   1               1         1 1         1   2 1       1               2           17
18 12             1 1                                   1           1   1 1   1     1       1             1         2         18
19 14     1           1 1             1     2                       1         1         1   1         1 1       1   1         19
20 13           1           1         1   1         2                 1         1   1 1     1               1         1       20
21 15   1     1 1               1         1         2   1     1           1   1                 1               1     1 1     21
22 16   1   1     1           1       1         1 1           1     1 1                   1 1 1           1 1     1           22
23 16             1   2       1   2 2     1       1     1             1                       1     1       1             1   23
24 19       1           1 1   1   1           3 1 1   1     1 1           1       1             2                           2 24
25 13           1   1   1                 1   1   1   1                                     1 1         1     1 1     1       25
26 16         1       1           1   1 1               1 1 1 3             1             1   1           1               1   26
27 17   2   1   1               1 1                     1   1 1   1                   1         1 1 1     1     1         1   27
28 16     2     1   1                 1 1         1 1       1                     1     1     2             1         1   1   28
29 14       1     1                   1 1                 1       1         1       1       1 1 1 1           1 1             29
30 21     1       1 1     1                   1               2 1     1   1   1 2 1   2       1       1   1       1   1       30
31 18       1 1   1   1 1   1     1                     1                 1 1     1             1 2                   1 1 1 1 31
32 21 2     1                     2   1       1   1 1                       2 1 1           1   2   1       2 2               32
33 13     1       1     1   1 1           1 1       1 1                         1 1                           1           1   33
34 14 1     1     2     1     1 1                   1     1         1     1       1           1           1                   34
35 15 1       1         1     1     1 1               1                               1   1     1 1           1       1   2   35
36 19 1           1                 1             1 1 1 1         1 1             2 1         1   1   2         1     1 1     36
37 17                 1           1                     1   1         1   1 1     1     1       1         1 1   1   1 1 1 1   37
38 10               1 1       1             1   1                                       1   1               1   1 1           38
39 14     1       1         1     2       1               2 1                 1   1     1     1                         1     39
40 21     1 1       1     1     1   1 3 1 1               2   1         1   1 1         1               1             1     1 40
41 15       1 1 1   1   1   1       1                       1                                     1       2 1           1 2   41
42 13       1       2 2     1   1               1     1             1                         1           1 1                 42
43 21                                       1   1 1 1   2       1     1     1     1 1 1         1 1   1 2     2     1     1   43
44 9     1           1                         1                 2 1   1                     1                 1             44
45 12                           1                         1     2               1 1       2       1 1           1           1 45
46 20           1               1       1   1 2 1 1       1       1             1             2   1   1   1         1 1   1 1 46
47 10           1                                                       1           1 1               1 1   1 1 2             47
48 19 2 1             1                     2 1       1   1       1   1               1 1     2 1   1         1             1 48
49 15         2         1       2       1   1   2                     1 1 1     1           1                             1   49
50 17 1     1 1         1       2           1   1 1 1   1         1     1 1                         1       1         1       50
51 23   1 1     1         1             3 1     1         2 1   1 1   1 1         1     1       1 1           1   1   1       51
52 19 1       1     1 1       1   1 1   1                 1 1         1 1     1                 1             1     1   1 1 1 52
53 13       2           1 1 1                     1                       1           2 1                   1     2           53
54 14           1     1   1   1   2                   1 2 1                               1 1           1                 1   54
55 15               1                     1     1 1       1                 2 1     1   1     1             1 1     1       1 55
56 15   1           1         1     1       1     1         2                             1       1   1     2   1           1 56
57 14                         2   1         1                           1 1   2 1     1               1 1   1     1           57
58 11           1                 1 1               1               1   1 1     1   1                         1             1 58
59 16     1               1     1           1 1         1           1               2   2 1           1   1         1       1 59
60 9     1                                       1                   1 1                   1                 1         1   2 60
61 17   1             1     1                 1               1   1         1   1         1       1   2         1     1 2   1 61
62 27               1   1       2   1       1     1       2   1   1 1     1 1 1   1 1     1       2 2       1   2 2           62
63 13 1       1 2           1     1         1     1 1                     1                 1             1                 1 63
64 10           1 1   1 1         1   1             1           1                               1                 1           64
65 15   2           1   1                           1           1   1   1           3   1       1           1           1     65
66 20     1     2   1 1 3   1   1     2                   2   1         2                               2       1             66
67 19     1   1   1   1                         1               1       1             1   1     1 1 1   1 2   1   1   1 1     67
68 17   1                   1 1     2 1                 1   1     1     1 1 1       1   1 1 1                     1           68
69 15         1           1         1 1 3   1 2                 1         1       1                               1       1   69
70 15   1                 1   1   1                             1 1 1   2         1   1       1       1 1           1         70
71 16   1 1 1       1                                       2 1           2   1 1 1                 1   1             1 1     71
72 23               1 1 1   2   1 1             2           1 1     1 1   1 1           1       1         1     1 2   1   1   72
73 15                                   1 1             2     1 1       1   1     1   1 1   1   1               1 1           73
74 15 1                   1         1         1   1 1       1     1   1                 1             1 1 1       1   1       74
75 21   1   2 1   1     1   1       1 1   1                     1 1 1           1         1   2     1       1 1           1   75
76 14     1           1       1 1         1   1 1     1       1     1         1   1                     1               1     76
77 13 1 1                   1               1                 1                       1   1       1     1 1 1   1       1     77
78 17     1 1       1             1     1   1 1               1               2         1 1 1     1     2                   1 78
79 18   1                           1   1             1 2       1 1       1 1   1       1     1     2 1   1     1             79
80 29 1     1 2 3   1     1   1 1 1                   1   1         1 1   1     1     1     1   1 1 1   1           4       1 80
81 13 1             1         1 1   1   1     1   1       1   2   1                                                       1   81
82 13                     1 1             1         1       1       1 1     1 1     1           1               1 1           82
83 17 1 1     2         1 1   1           1                       1         1 1       1           1         1 1         1   1 83
84 17 1   1   1                               1         1   1     1   2             1 2         1 1   2 1                     84
85 12               1   1 1                       1   1         1   1 1         1   1                                 1     1 85
86 20             1                           1 1 1 1 2       2             1     1 1 1         1       1 1     2   1     1   86
87 17     1           1             1     1             2     1     1 1   1       1 1         1 1       1 1       1           87
88 17     1 3                           1             1   1     1 1         1     1       1                 2   1 1         1 88
89 16           1         2   1               1                   1         1 1     1       1         1     1 1       1 1 1   89
90 11         1             1   1         1       1                             1         1                         1 1 2     90
91 14           1 1           1       1 1 1           2             1               1 1         1     1                     1 91
92 17       2   1     1     1 1 1               1   1 1 1 1     1                       1           1             1         1 92
93 17   1         1     1 1 1       1 1 1     1 1         1 1           1       1 1         1         1                       93
94 19 1         2   1     1       1 1     3                   1       1   1                                 1 2     1   1 1   94
95 12 1             1     1             1   1 1       1                         1           1     1 1                 1       95
96 17       1                 1                 2     1     1       1 1 1       1                       1 1       1   1 2   1 96
97 25   1   1 1       1 1 1 1   1 1       1 1   2   1 2     1       2       1 1         1 1             1     1               97
98 14               1 1 1 1         1       1                     1           1 1     2 1                           1       1 98
99 15 1   1               1 1           1 1             1                   1   1 1 1     1       1 1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
19
/
08
18
/
08
17
/
08
16
/
08
15
/
08
14
/
08
13
/
08
12
/
08
11
/
08
10
/
08
09
/
08
08
/
08
07
/
08
06
/
08
05
/
08
04
/
08
03
/
08
02
/
08
01
/
08
31
/
07
30
/
07
29
/
07
Ngày
/
Tháng