BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/05/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 14                 1                 1 1 1   1   1   1       1 1 1             1                   1   1       1           00
01 14         1             1     1 2             1               2         2     1   1                   1         1         01
02 18   1 1       1     1 1   1         1         1                         1               2   1 1       1   1 1 1       1   02
03 17       1                           1       1           1 1 1       1   1 1 1 1 1     1   1   1                 2         03
04 12                 1     1 1         1                   1 1 1     1                   1 1                   1         1   04
05 17         1       1                     1     1 2   1               1   1       1 1   1     1 1 1 2                       05
06 19 1           1         1             2   2 1         1         1     1             1 1 1         1 1   1   1       1     06
07 14                   1   2   1       1           1         2             1       1     1 1 1           1                   07
08 18 1   1       1   1                   2   2                     1   1 1       1 1               1 3     1                 08
09 14             1     1       1       1                             1                 2   1   1                 1 1     1 2 09
10 22 2   1   1 1         1           2     1   2             1 1       2 1           1     1   1           1 1         1     10
11 20           2   1   1       1     1   1       1 1         1   1 1 1     1           1 1     1   1       1           1     11
12 13       1           1 2 1         1     1                       1             1 1                       1     1         1 12
13 21 1       3 1     1       1   1   1 1   1           1 1     1       1     1 1   1     1             1             1       13
14 14                   1 1         1         1   1               1   1         1                 1   1     3               1 14
15 16   1       1     1       1           1 1     1   1     1       1     2     1               1                   1       1 15
16 26     1 2       1     1       1     1 2     1     4         1         1   1               1           2 2   1 1   2       16
17 17   1   1     1 1 1                       1     1                   1 1           1     1 1   1     1               1   2 17
18 14                               2         1             1 1 1           1 1 1       1 1         1 1               1       18
19 13             1   1   1             1       1     1 1                 1 1   1         1     1                         1   19
20 14           2             2       1   1       1   1                       1     1               1 1           1     1     20
21 16     1     1 2 1       1       1 1     1 1     1   2                                   1 1     1                         21
22 15   1 1       1           1               1         1     2             1           1 1   1               1   1 1         22
23 10               1 1   1 1 1                 1 1     1                   1         1                                       23
24 12 1   1                     1             1                       1                   1           2 1 1   1         1     24
25 15 1     1           1     1 1           1           1         1 1   1         1         1                 1       1   1   25
26 15     1       1 1           2                         1         1                   1 1     1     1 2             1   1   26
27 12             1 1   1                 1   2           1                               1 1       1     1           1       27
28 14       1   2           1   1 1         1                   1       1     1     1         1               1   1           28
29 23   1   1     2 1   1         1         2           1             2     2         1 1     1           2   2 1   1         29
30 7                 1                   1         1   2               1                             1                       30
31 13   1         1                                         1 1               1       2             1   1     2       1     1 31
32 15     1                 1   1 1 1         1 1 2   1                               1               1     1   1 1           32
33 21   1 1   1         1         1   1                     1 1 1     1 1 1                       1     1 1 2   1 1     1 1   33
34 12 1       1                     1       1   1       1         1                       1 1     1     1         1           34
35 11 1             1           1   1     1       1             1     1 1           1             1                           35
36 25 1 2   1     3 1     1 1       1           1   1 1   1   1       1     1             1     1                   1   1 2 1 36
37 23     1 1   1                 1 1 1 3       3         1   1       1 1   1   2               1   1     1           1       37
38 26 1                 1     1   1         1     2     1               1         1   2 1   2   1   2   1 1 1   2   1 1     1 38
39 20             1     1         1               1   1     1   1             1     1         1   1 1   1   1 1 1 1 2   1     39
40 18   1   1   2           1           1     1               2               1   1   1     1 1   2           1     1         40
41 18 1     1   1           1   1   3                       1         2               1 1     1 1             1 1   1         41
42 18               1             1           1 2     1       1 1   1 1       1     1   1               1         1     2 1   42
43 18   1     1       1             1               1     1         1     2     2     2             1 1           1   1     1 43
44 17 1 2                   1 2                 1         1       3   1       1                 1                         1 2 44
45 15     1           1     1                 1       2           2       1           1               1       2           2   45
46 17   1               1     1   1   1         2     1   1 1     1                             1       3     1             1 46
47 12       1                 1 1   1 1   1         1         1   1                           1                   1         1 47
48 17           1       1         2   2 1         1     1         1 1     1       1                 3 1                       48
49 15     1 1         1           1       1   1 1     1 1   1                   1   1   1       1   1                         49
50 11                 1     1       1       1                             1   1 1           1         1 1                   1 50
51 20               1         1     1 1 1     1   1         1     1 1     1   1             1   1 1 1 1 1   1   1             51
52 21         1 1         1 1   1         2 2       1 1   1 1   1         1 1             1   1           3                   52
53 16 1 1           2           1   1   2           1       1 1   1                 1         1           1 1                 53
54 17 1   1       1 1                     1               1 1         1     1 1     1 2       2             1           1     54
55 11                     1     1   1               1                 1       1 1   1   1       2                             55
56 21   1   1   1 1     1             1   1   1 1   2   1       1   1         1   1   1           1           1 1 1           56
57 11     1     1   1       1                                     1 1             1     1 1   1               1               57
58 14               1   1 1                 1             1           1   1   1 1 2                         1   1 1           58
59 20 1       1       1 1             1           1             1 2 1           1       1 1 2   1   1                   1   2 59
60 16 1     1       1 2       1 1 1                       1       1 1                 1     1     1       1     1             60
61 12   1   1 1                                 2                   1   1   1               1   1 1                   1       61
62 20                   1   1 1 1         1     1     1     1                     2         1     3       1   1   1     1 2   62
63 17   1                     1   1           1           1             1     1   1 1   2 1   1         1         2 1         63
64 13         1       1   1 1         1     1             1                     2     1                     1   1 1           64
65 11           1         1           1 1       1   1                 1     1 1                   1                         1 65
66 22 3 1   1                 1       1 1     1         1               1 1                   1 1 1 1   1 1 2       1 1       66
67 21 1         1     1 1       1 2               1   1 1     1     1   1 1         1             2           2         1   1 67
68 20     1 1   1         1     2 2                               1 1     1   1 2       1   1   1   1     1           1       68
69 13   1     2         1           1   1                   1                       1     1 1           1                 2   69
70 18     1   1                           2           1     1   2               2 2 1       1             1         1   1 1   70
71 16               1 2 1             1   1             1 1 1                 1         2         1             1 1   1       71
72 15   1   2       1         1                   1   1                     1   1 1   1             2     1           1       72
73 11         1   1     1           1           1               2     1           1       1                           1       73
74 13       1                           1           1             2 1 1 1             1       1 1           1         1       74
75 17   1     1           2           1   1               1 1   1       1               1                           1   1 2 2 75
76 14   1     1   1 1   1     1       1           1       1                   1         1           1   1               1     76
77 16                         2 1 1 1     1               1             1   2       1                           1   1   1 2   77
78 17     2   1       1   2 1   1                             1       1       1               2 1     2                   1   78
79 15 2 1     1   1           1   1   1   1                   2               1         1                     1       1       79
80 19     3       1       1             2   2     1 2   2                           2     1                       1         1 80
81 19     1 1   1         1     1                         1 1   1   1 1 1 1     1               1               3     1   1   81
82 16                 1     1               1   1 1 1 1   1       1 1     2 1     1               2                           82
83 15       1         1   1                 1     1     1 1 1           1           1 1 1                   1 1     1         83
84 24 2             1     1     1 1           1   1   1     1 2 1                             1 1 1 1   2         1 2 1     1 84
85 8     1   1                                                                 1   1                 1     1   1       1     85
86 17 1       1     1 1   2     1       1                 1   1     1   1 1             1       1       1   1                 86
87 10       1                                       1   1 1         1       1                           1     2 1             87
88 24 1 1   1 1   1         1         1 1   1 2       1 1       1         1   1         1 1 1             1     1   1     1 1 88
89 24   1       3 1 1   1     1           1 1 1                                 1 1 1   1     2     1 1 1 1         2       1 89
90 15   1           1               1 1 1     1               1       1           1       2             1       1 1   1       90
91 14       1               2         1                     1       1 1 2 1               1 1                   1     1       91
92 12               1           1 1                 1     1 1                 1 1     2                                 1   1 92
93 17     1     1           1                               1   1 2         1             1       1   2         1 1 1 1 1     93
94 12                   1 1     1                   1         1                   2   1       1           1           1 1     94
95 14               1   1         1         1     1       1 1       1   1 1         1                       1           1 1   95
96 13     1           1   1       1 1             1     1       1   1       1 1                     1                 1       96
97 14         1               1     1       1       1 1 1   1         1         1                                 1 1 1   1   97
98 18     1   1       1       1         1         1 1 1   1     2           1       1         1               2     1   1     98
99 19         1 1 1     1   1       1 1     1 1     1 2               1           2                   1   1             2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng