BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/06/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1         1     1 1           2             1 1   1             1                 00
01 9 1               1     1   1           1               1     1   1         1       01
02 13         1             2   1               1     2 1   1           1 1     1     1 02
03 15 1 1 1       1 1                 1         1       2 1     1           2     1   1 03
04 4                               1         1         1 1                             04
05 8   1           1             2                 1 1 1                 1             05
06 6                       1                                               1 1   2 1   06
07 10               1             1         2 1           2         1         1       1 07
08 12     2                   1   1       1 2               1   1 1 1             1     08
09 10 1 1     1       1     1                     1   2             1     1             09
10 17   1         1 2 1 1       1 1 1 1                   1 1   1 2               1   1 10
11 11 1         1       3   1         2   1     1           1                           11
12 13   1     1         1 1   1   2         1 1   1                   1         1     1 12
13 13     2       2                 1     1             1 1 1 2               1     1   13
14 8               1   1 2     1                                   1 1             1   14
15 10         1       1   1 1       1 1 1     1               1     1                   15
16 13   1                             2             1 2     2 1     1     1   1 1       16
17 12   1   1 1 1       1                   1   1         1 1     1         1     1     17
18 11           2             1         1         1                 1 1   1     1     2 18
19 9           2 1       1                         1   1                 1       1 1   19
20 8     1             1                       1           1 1 1       1           1   20
21 5       1                   1               2                               1       21
22 19   1     2     1     1     1           1     1   1 2       2 3       1   1   1     22
23 8   1 1                             2 1               1           1   1             23
24 13         1       1 2   1   1         1   1   1         1         2             1   24
25 19   2   1   1           1 1     1             1 1   3   1 1 1       1     1 1   1   25
26 10   1     1               1 1   2           1             2 1                       26
27 8 1 1 1                                       1         1                 1 1     1 27
28 9                             1       2   1           2         1 1         1       28
29 8   1 1                                       1           1 1 2         1           29
30 8 1             1                   1 2                   1   1   1                 30
31 11       1   1     1 1 1 1               2                 1       1       1         31
32 6 1       1           1     1                                     1   1             32
33 12 2   1 1                               1   1 2                       1 1 1   1     33
34 16       2     1                 1 1 2             1 1   1         1 1 1 1 1     1   34
35 9 1 1                           1 1 2 1       1           1                         35
36 13 1         1         1   1           1         1 1     1 2             1 2         36
37 14                     1 1 1   1 1       1   1       1       3         1       1   1 37
38 8       1   1               2       1   1           1               1               38
39 13   1       1   1   1   2 1   1 1           1   1               1       1           39
40 10         2               1         2   1                               1     2 1   40
41 14       1           1     1 1 1         2           1 1   1         1     2 1       41
42 18             1           1   1   3       1 1 2   1   1     1   1     1       1 2   42
43 13     1 2       1   1         1 1         1     1         2       1 1               43
44 12 2       1   1   1             1     1   1   1   1 1   1                           44
45 13         2   1                       1   2           1   2       1   1     1     1 45
46 14   1   1             1           1   1   2   1   1               1 1     1     1 1 46
47 8       1           2               1   1                       1       1       1   47
48 12 1     1       1 1   2                     1   1 1 1 1       1                     48
49 8     1 1                       1 2             1                         1       1 49
50 12 1 1     1   1   1   1   1                 1               1                   1 2 50
51 14   1 1 1       1 2       1 1 1       2           1                 1   1           51
52 8     1 1                         1   1       1   1               1     1           52
53 6   1               2                           1         1   1                     53
54 9           2     1         1     1 1             1   1         1                   54
55 14             1 1 1             3           1   1     1         1 1   1 1     1     55
56 8   1       1   1     1                 1               1           1       1       56
57 9           1         1     1   2                     2         2                   57
58 10           1 1         1     1                     1                   1 1 2     1 58
59 11   1 1 1                     1         1         1   2       1   1           1     59
60 7               1   1       1                           1               1   1   1   60
61 17     2 1       1 2           1       1 1     2     1       1         1     1     2 61
62 10 1         1 1 1           1                 1               1         2   1       62
63 13           1 2             1 1   1       1 2               1   1         1       1 63
64 14     1 1 1     1 1 1         1 1   1       1   1                   1   1     1     64
65 10         1       1   1       1       1   1     2 1         1                       65
66 7     1 1   1             1                     1       1           1               66
67 9   1                     1       1       1           1       2               2     67
68 15     1         1           1 1   1         1 1 1     1   1     1   1     1   1 1   68
69 10       1 1       1         1           1                           2 1   1       1 69
70 8                       1                         1 1             3     1 1         70
71 17         1   1   1     1   1         1   2             1   2   1   1 1           3 71
72 13         1                         1 1   1 2             1 1       1 1 2 1         72
73 12           1   2             1         1       1         1     1       1 1 2       73
74 10               1 1         1     1       1       1   2   1     1                   74
75 12 1       1     1   1           1     2   1         1                 1 1     1     75
76 9     1     1           1     1   1 1         1 1 1                                 76
77 11 2   1 1               2 1 1             1 1                               1       77
78 12     1     1 2     1     1           1 1 1             1                     1 1   78
79 15 1     1         1   1     2   1 1   1 1             1 1     2                   1 79
80 20 1       2 1 1                     2         1 1 3         1 1 1     1   1   1 2   80
81 14   1   1 1   1         2 1         1     1 1   1             1                   2 81
82 9       1         1   2   2           1                 1           1               82
83 12   1       1         2           1 1     1             1     1       1   1     1   83
84 13 1             1       2 1   1   1                       1   1 1 1 1         1     84
85 13                   2 1       1     1       1 1     1   1       1   1         1 1   85
86 5                     1                               1   1     1               1   86
87 12   1         3 1   1 1   1         1                             1         1   1   87
88 16     2   1       1           1     1       2 1             1   1   1 1 1   1   1   88
89 7             1   1                               1           1 1           2       89
90 7 1 1                           1 1       1                     1           1       90
91 8     1         1     1 1                               1     1             2       91
92 7             2                 1     1         1       1             1             92
93 15 2                     2 1         1   1 1   1             3 1               1   1 93
94 13       1     1   1         2                   1 1       1       2 1 1         1   94
95 14 1       1           1                 2   1   2   1 1             1 1   1   1     95
96 3                                 1 1                                   1           96
97 10           1     1     1 1     1   1         1 1             1           1         97
98 16     1     1   1         3   1                     1       2       2   1     1 2   98
99 8                   1                           1   1             1 2 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
02
/
06
01
/
06
31
/
05
30
/
05
29
/
05
28
/
05
27
/
05
26
/
05
25
/
05
24
/
05
23
/
05
22
/
05
21
/
05
20
/
05
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
Ngày
/
Tháng