BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/02/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14         1 1                       1                                   2 1 1   1 1     1     1       2         1 00
01 11                   1 1 1   1         1       2                             1           1         1         1     01
02 14     1 1   1   1 1     1               1                   1       1   1       1           1   1         1       02
03 20   1           1   1               1   1 1       2 1           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2 03
04 15       1         1 2     1   1     1                               2   1   1     1         1 1             1     04
05 11   1               1                     2         1 1   1                   1                   1     1     1   05
06 10   1   1                       1         1     1                             1         1 1     1               1 06
07 12                       1   1       1   1 1                     1           1                 1     1 1   1   1   07
08 11         1           1     1   1   1 1   1         1   1                   1               1                     08
09 21     2     3   2       1             1 1 1   2                   2   1       1   1   1 1           1             09
10 16             1             1       3     1   1   1     1         1     1     1 1     1 1                       1 10
11 15       1   1             2       2         1   1 1     2             1 1       1                     1           11
12 9       1 1               1                     1             1 1     1         1             1                   12
13 13       1             1 1                                     1             1 1     1 1   1       1 1       2     13
14 19             1         1   1                     1   1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1 14
15 27     1     1   2   1   1 1 1       2 1   1                 1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2         15
16 15 1 1     1                     1 1             1   1         1   1 1     1   2                             1 1   16
17 14         1       2 1   1       1 1         1         2                   1   1 1                   1             17
18 13                                 1             1   1     1 1                       1 1 2             1     2   1 18
19 18         1 1   1       1 1   1     2 1 1       1 2               1       1       1             1       1         19
20 11       1     1   1 1             1 1                 1             1                                 1   1   1   20
21 13     2             1     2   1             1                 1   1 1       1                       1   1         21
22 22 1                       1   1 1 1       1   1   1     1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2 22
23 11                       1       1   1     1   1   1     1   1                   1 1         1                     23
24 18           1           1 1 1   1 2 1     1     1                       1             2   2       1 1         1   24
25 15         1     1   1 1   1       1   1     1   1 1 1       1       1                   1           1             25
26 15     1   1       1     1                       1 1       2 1         1               1 3               1         26
27 17     1   1       1   1     1   1             1   1   1     1 1                   1 1                   2 1     1 27
28 14           1   1         1 1   1                               1 1 1           2       1 2           1           28
29 17 1       1   1       1 1   1             1 1       1 1     1 1   1                             1 1     1 1       29
30 16     1   1       1         1 1                                       1           3         1   1 1 1     2   1   30
31 18   1       1 1               2                           1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1             31
32 14 1     1   1           1                       1                     1             1   1       2 1 1   1     1   32
33 18 2   1           1 2 1     1         1 1 1 1   1             1         1                     1       1 1         33
34 14   1         1             1           1 1     1   1     1         1   1 1 1                           1     1   34
35 15     1 1       1           1   1       1   1         1 1 1               1 1   1               1   1             35
36 15       1   1   2   1           1         1 1   1 2       1                     1       1                 1       36
37 12                         1           1           1           1 2                 1           1         1 2   1   37
38 17           1 1   1             1     1             1 1   1           1   1     2     2   1 1                   1 38
39 16       1   1 1     1     1     1     1     1         1     1 1     1         1             1   1   1             39
40 17             1       1   1         1           1 2       1   1           1 1       2     1   1       1         1 40
41 19 2           1 1   2         1   2   1       1                           2               1   1       1     2   1 41
42 14     1               1 1   1 1 1           1         1     1                           2     1         1   1     42
43 23 2   1           1         1 1 1 3         2         1   1       1 1     2     1     1     1         1       1   43
44 20 1               1 1 1 1     3 1   1   2         1                     1         2           1       2         1 44
45 8                 1   2                 1               1 1         1                           1                 45
46 15             1   1 1   1 1   2     1       1   1         1           1                   1       1     1         46
47 16       1 1   1   1                   2         1   1   1   1                 1 1   2   1             1           47
48 16 1               1 1                               1     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1 48
49 26   1   1 2   1     1         1 1       1 1     1               1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1   49
50 15 1 1     1 1                   2 1   1     1     1             1 1   1                           1             1 50
51 13 1 1     1         1         1       1                   1         1             1         1   1     1       1   51
52 23   2   1 2       1     2       1 2   1       1   1 1 1 1     1   1     1                 1                   1 1 52
53 14           1 1   1     1                     1       1   1                 1       1 1         1 2       1       53
54 11           1               1 1   1                     1             1 1           1         1     1       1     54
55 16 2 1 1   1           1 1   1                                 1             1   1     2     1       1 1           55
56 18                     1                 1     1               1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1     56
57 11                           1   2         1     1         1     2                 1     1           1             57
58 15         1   1                     1     1         2 1 1     1                   1   2   1             1 1       58
59 22     1 1   1   1   1   1       1   1 1 1   2     1                 1 1     2 2                 1   1           1 59
60 10               1               1   1                   1   1                 2 1           1     1               60
61 16   2 1         1                   1         1     1             1       1   1     1 1         1 1 1         1   61
62 15     1       1   1   1     1                   1   1 1       1 1     1           1       1   1           1       62
63 10     1                   1                   1 1         1                       1         1     1         1 1   63
64 16 2   1           1   1               1             1     1   2     1   1   1       1                 1       1   64
65 19   1   1     1       1 1       1           1 1   2           1 1 2   1   1             1   1   1                 65
66 14 1     1         1                         1 1           1             2         1   1   1   1 1             1   66
67 12       1       1     1           1   1 1 1               1         1   1                           1       1     67
68 18   2     1 2     1                   1             1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1         68
69 12                 1         1         1 1 1 1         1 1   1                           1                       2 69
70 12     1 1   1           1       1                 1       1 1   1             1             1   1                 70
71 14 1 1   1     1       1       1       1                 1   1 1             1                             1 2     71
72 18                       1 1           1   1             1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1 72
73 20 1       1   1 1                 1           1     1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1     73
74 15             1       1 1 1       1           1     1   1     1     1   1                     1   1   1     1     74
75 12   1     1                   1     1 1             1           1         1             1 1 1       1             75
76 17         1     1           1                           1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1   76
77 15         1     1 1                           1 1           2               1 1         1   2       1 1   1       77
78 13           1 2               1           1           1         1 1       1 1 1   1       1                       78
79 24                   1   1 1       1   1 1   1   1   1   2         1       2   1     3       2     1     1 2       79
80 18         2 1   1   1             1           1 1 1 1                     1 1 1 1 1     1       1   1             80
81 7                                 1       1           1             1 1                                     1 1   81
82 6   1             1                                     1                     1   1                           1   82
83 12               1 1         1 1   1     1                                             1   1   1   1     2         83
84 14   2                     1 1             2 2       1         1     1             1               1   1           84
85 10                     1               1       1       1   1     1         1     1             1   1               85
86 17     1 2       1   1                   1   1               1   2 1   1       1                       2 1 1       86
87 18 2 1   1     2       2                         1     1 2     1   1   1     1                               2     87
88 14 1 1                         1 1       1           1       1               2                 1   1         1 1 1 88
89 18   1 2 1       1     2     1           1 1           1 1   1                     1 1     2   1                   89
90 10     1           1         1 1               1                   2           1                         1   1     90
91 16   1           1         1   1     1 1 2   1     1                                 1           1   1       1   2 91
92 9             2       1                             1   1 1         1                                 1   1       92
93 18     1         1   1               1       1         2             1   1     1     1 1   1 1 1         1       2 93
94 15 2                       1         1   2     1 1           1   2     1           1       1               1       94
95 9   1                               1   1               1       1   1         1 1           1                     95
96 15           1         1   2   1               1 2             1                             1   1 1       1 1 1   96
97 18     1 2   1   1         1 1           1     2     1 2         1             1             1 1 1                 97
98 12 1           1     1                       2     1         1     1   2                         1               1 98
99 16     1 1   1             1   1   1           1             1       1   1 3     1                           1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
Ngày
/
Tháng