BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/12/2018

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19   1 1   1     1   1     1     1 2           1   1                               1   1   1   1           1 1   1     1   00
01 16               1   1   2 1           1   1     1       1 2         1 1 1       1                                     1   01
02 19       1       1   2               1 1       1   1   1 1     1       1             1   2               1   1       1   1 02
03 17     1   1   1 1 1       1     1   1 1                             1   1 1       1                   1       1 2         03
04 14                 1   1 1     2             1                         1 2                     1               2 1     1   04
05 18         1 1   1   1 1               1 1               1   1         1               1 1                 1   2   1 1   1 05
06 25 1   1 2       1 1   1 1   1 1   1 1           1   1   1 1   1 1 1           1           1         1 1   1 1             06
07 15       1     1 2   1           1       1         1     1     1 1 1               2               1                       07
08 9           1     1                     1         2     2             1                     1                             08
09 15     1             1 1                     1     1           2 1       1     1 1     1   1   1                   1       09
10 14   1       1                                 1         1                 1           1   2   2             2 1   1       10
11 17           1 1     1 1   1     1 1       1   1   1               1   1       1   1               1 1         1           11
12 18     1       1           1 1 1                 1     1             1         1         2 1     1 1   1     1     2       12
13 14   2                         1               1   1   1         1 1                                   2 1   1         1 1 13
14 20     1       2   1 1         1         1     1   2     1   1                     1 1   1   1               1 1     1   1 14
15 21       1   1               1     1 1   1 1   2 1         1   1             2             1 1   1       1     1   1     1 15
16 13         1               1           2   1                           1 1           1             1 1     1       1     1 16
17 18 1 1   1 1   1                                         2 1     1       1 2 1 1               1     1           1 1       17
18 17 1 1         1       1                       1 1 1       1               2           2     1     1 2               1     18
19 11 1                           1     1         1   1 2                   1       1               1                       1 19
20 15 2   1 1                                   1                   1 2 1 1   2     1                       1 1               20
21 19 1 1   1     1     1       1     1 1                 1     1     1                 3   1                 2       2       21
22 15           1     1 1   1   1                 3         2                       1   1             1         1         1   22
23 15           2                 1         1   1 1 1                           1             1     2   1 2         1         23
24 23 1     1 1     1             1   1 1         1 2               1     1   1 1         1         1 1         1   1 2 1   1 24
25 15                 1   1           1 1 1           1       1 1                           1     1         2         1   1 1 25
26 18         1     1 1               1 1     1         1   1 1   1     1           2     2               1     1 1           26
27 23               1 1           1 1 1         1       3 2 1     1 1 1       2       2   1             1           1     1   27
28 13 1   1                                       1               2 1 1     1     1           1   1               1       1   28
29 13                       1         2   1           1   1   2 1                       2       1   1                         29
30 17 1 1 1         1               1 1   1       1 1             1 1     1     1 1 1 1       1                               30
31 14     1                             2                 1     1           1 1   2   1       2                           2   31
32 26 2     1   1       1 1 1   2         2                                   1     2 1     1 1       3     1       1 1 2 1   32
33 7                       1               1   2         1                                         1         1               33
34 18         1 1                       1                       1         1 1   1     2         3   1 2       1           2   34
35 13     1           1                           1 1   1 1           1           1         1       1         1     1       1 35
36 15             1     1 1     1     1   1     1   1 1       1 1                 1         1         1                 1     36
37 16 1                 1   1       1     1     1             1 1     1           1   1     1     2 1   1                     37
38 12             1         2   1   2                           1   1         1 1               1               1             38
39 13         1         1             2   1   2         1         1               1 1     1                     1             39
40 8           1                             1                                 1       1   1   1       1 1                   40
41 15     1 2   1   1     1                             1 1             2     1     1         1               1             1 41
42 12                     1     1             1 1             1                 1                   1 1 1     1         2     42
43 17           1 1               1         1 1 2     1         2                   1     1       1       2 1           1     43
44 11         1       1     1           1 1                     1                       1   1               2   1             44
45 16   1             2           2                 1     1                       1       1         1         1 1   1   2 1   45
46 11                             1     1 1 1   1       1   1                   1   1 1                 1                     46
47 12 1               1 1     1     1     1   1 1 1                 1               1                         1               47
48 20     1           1   1   1   1   1 1   2                     3 1 1           1   1   1     1         1           1       48
49 17                 1       2   1     1             1 1       1       1             1 1         1         1 1           3   49
50 25     1 1           1     1 1     1                   1     1   1     1 1   2     1   2 2 1 1 1     1 1     1 1           50
51 11           1     1         2                       1               1                 1       1       2         1         51
52 14   2 1             1 1                           1     1               1 1 1         1                     1 2           52
53 13 1 1       1             2         1     1   1                 1         1     1     1                     1             53
54 23     1 2             1 2   1 2   1     1         1       2 1                     1             1   1   2   1 1         1 54
55 18     1     1 1 1 1       1                 1                     2     1   1     1 1       1 1 1       1   1             55
56 17         1   1           1     1       1   1   2   1 1     1           1     1               1 1                   1 1   56
57 21         1         1                 1   2   1 1     1   1     1 1   1   1 1       1   1 1           1   1 1           1 57
58 22   1     1                     1     1   1         2   1 1   1 1   1   1   1 2       2           1 1             1   1   58
59 22 1   1           2   1     2   1               1 1   2       1     1 1 1   1             1     1 1               1     1 59
60 9 1                             1 1                 1   1                 1     1                   1               1     60
61 13   1       1     1           1                 1         1       1         1     1     1   1                       1   1 61
62 20         1   1       2 1   1                     1         1 1   1 1 1     1             1   1         1     1 2 1       62
63 11   1                 1                 1 1                     1             1               1       1       1 1     1   63
64 17                     2 1     2     1                       1 1   1   1   1         1       1           2           1   1 64
65 21 1 1                     1             2 1   1 1   1     1 1       1 1                   1 1     1 1 1 1   1           1 65
66 18 1             1           3   2     1 1 1             1       1 1                 1                   2         1   1   66
67 17 1       1   1 1     1 2     1   1   1 1               1                           1 1         1                       2 67
68 29         1       1 1 1   2     1   1   1 2           1   1   1   1 1 2 1 1     1         1 1     1       1   2 1   1     68
69 16         1 1             1 1           1                           1 1 1     1 2           1   1 2   1                   69
70 17   1         1     1         1   1               1         1       1   1     1   1 1   1     1                 1   1   1 70
71 22   1 1   1     1     1     1   1         1 1 1   1   1 1   1       1 1 1 1                 2       1                 1   71
72 14             1       1             1           1   1 1   1   1 1                     1                     1 1 1       1 72
73 11       2     1                     1           2 1                                 1           1 1 1                     73
74 11     1 1               1       1                 1       1           1           1 1   1           1                     74
75 19   1     1         1               1   1 1 1       1   1   1         1     1                     1 1 1 1 1     1 1       75
76 13                               1   1   1                   1 1     1 1       1   1   1   1 1       1                     76
77 14     1 1         1                   3             1 1     1 1   1   1 1             1                                   77
78 17 1   1         2       1   1         1     2   1                 1 1           1             1     1 1             1     78
79 18 1 1       1 1     1         1         1             1       1   1 1           1   1 1       1                 1 1   1   79
80 15 1   1       1           1                 1           1             1         1         1   1               3 1     1   80
81 21 1   1     1   1     1                   1 1 1                           1 2 1   1       1 1 1   1     2     2           81
82 13 1         1     1       1                           1               1       1           1 1   1         1       1 1     82
83 20     1 2 2                             1   2   1   1               1             1 1   1       1 2       1           1 1 83
84 16       1 1   1   1     1       1 1             1 1 1                   1 2 1       1                               1     84
85 18       1 1 1   3           1 1 2     1     1                   1   1           1                     1   1       1       85
86 19         1   2   1     1 1               1               1 1 1 2                       1   1   1     1 1   1       1     86
87 14       1                 1       1                     1                       2   1   2 2                   1   1     1 87
88 14       2             1 1 1       1                       1       1               1         1       1 1 1       1         88
89 19     1     1       1   1 1     1 1     1       1     1 1       1   1   1 1         1 1       1                         1 89
90 18   1                 1       1         2       1   1     1             1   1 1                       1   1 2 1     1 1   90
91 14   1       1 1 1           1                             1   1           1   1           1         1     1 1       1     91
92 18   1   1 2     1   1             1 1     1       1 1           1                       2         1       1       1     1 92
93 21   1           1   1   1       1     1             1           2 1 2       1       1         1   1     1 1       1   1 1 93
94 17 1       1             1 1                   1     1                   1       1       1   1   1     1 1 1     1   1   1 94
95 11   1         1             1   1   1                 2       1   1 1                                 1                   95
96 16   1 1     1   1           1               1   1     1           1         1                 1 2   1           1 1       96
97 11           1           1       1   2         1         1 1                         1                           1   1     97
98 10 1 1               1     1   1           1   1             1                                       1     1               98
99 13           1 1   1                       1 1                       1   1     1             1 1 1               2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng