BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13             1 1           1         1                           1     2 1     1   1   1                     1         1 00
01 18           1 1 1     1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1     1     1                   1   01
02 7   1     1                     1                               1           1                       1       1             02
03 10             1                                 1 2 1 1             1     1 1                       1                     03
04 12             1               1               3                 1         1       1 1         1   1 1                     04
05 15       2                 1       1         1       2       3     1           1                 1 1   1                   05
06 14 1   1 1         1                         1                 1 1           1     1                   1 1     1     1   1 06
07 21   1   1         1 2       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1               1         1   2           07
08 17     1   1       1 1                 1   1               1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                   08
09 20               2       1 1 1         1   2           1             1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1 09
10 14           1     1 1                       1                     1     1   1 1     2               1 2             1     10
11 25     1     1           1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1     11
12 17 1           1   1   1             1           1   1               1 1 1 1       1           1 1   1   1               1 12
13 22   1   1         2   1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 2 1     1         1             1 13
14 13                   1   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1                                     14
15 15       1         1           1   1 1       1   1   1   1   2                 1                   1 1         1           15
16 10               1               1     1 2     1         1       1                           1             1               16
17 14   1   1   1         1             2                     1             1 1 1     1           1                       2   17
18 18             1 1 1   1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2                     1             1           18
19 24     1 1 1     1       1             1 1                         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1             19
20 18   1   1 2         1 1   1 1 1   1     2         1                     1                                       1   2 1   20
21 13 2 1                     1                     1     2 1 1                         1                 1 1     1           21
22 15                 1 1   1 1 1 2   1 1     1             1   1                               1     1       1               22
23 23 1   1       2   2 2     3         1     3             1     1         1       1     1                           1 1 1   23
24 17   2       1 1               1 1               1                     1 1                     1           4     1   1 1   24
25 15 1   1               1 1   1                           1           1 1           1       1       1       1   1   1 1     25
26 19 1 1     1   1           1 2 1     1           1   2   1 1                         1   1     1                   1     1 26
27 22     1   1     1   1 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 27
28 19 1 1 1 1 1     1       1                     2     1 1         1     1   1                 3       1         1           28
29 13       1   2     1 1                   1                 1           1       1             1   1               1 1       29
30 26 1         1 1               1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1   30
31 14 1   1         1         1                     1                   2   1           1         1       1     2         1   31
32 14               1 1   1   1   1                       2                   1   1 2     2                           1       32
33 10           1   1 1     1         1           1   1                                                   1     1   1         33
34 20             1 1 1   1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1                     1     1       34
35 15     1               1   1     1   1         2       1       1                       1         1 1     1       1   1     35
36 11     1                                 1                         1   1   1 1           1         1 1   1     1           36
37 12 1               1 1                         1     1     1     1                 1               1   1         1   1     37
38 21         1 1       1   1 1     1       1   1   1 2   1                             1     1 1   1       1   1 1       2   38
39 16             1         1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1       1             1   1             39
40 13                 1                     2   1                   2                 1           1   1 1       1   1       1 40
41 15                                 1   1 1             1       1           1   1             1 1 1 1   1     2         1   41
42 24   1     1   1       2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                 42
43 15 1                 1                               1     1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1     43
44 10     1 1   1           2                   1   1         1                 1           1                                 44
45 27 1 1         1               1     1 1 2 1     1             1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2 45
46 10   1 1     1                   1     1           1                                   2             1     1               46
47 18           1 1 1     1   1 1   1           1           1                   2   1 1     1 2 1         1                   47
48 13         1     1     2 1   1   1                 1           1                 1     1                     1     1       48
49 19 1         1   1     2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   1   1                     1       49
50 18 1   1       1             1 1     1           1 1   1           1               1 1   1     2 1   1           1         50
51 14 1   1               1 1             2                                     1 1         1 1     1     2     1             51
52 11   1           1             1               1               1 1           1       2           1               1         52
53 9   1   1                                             1 1                     1         1 1           1     1             53
54 13 2           1       2 1           1                 2                                   1               1             2 54
55 21 1       1 1 1 1 1     1     2         1       1     1               1             1         1         2 1 1   1   1     55
56 19           1     1 1             2 1     2   1   1               2 1     1                       1     1     1     1 1   56
57 13 1       2 1                     1         1 1       1                   1       1   1     1                   1         57
58 16 1 2 1   1                 1 1 1     1                           1           1           1   1 1       1               1 58
59 16         1                         1 1   1 2           1 2         1       1   1   1                             1     2 59
60 16   1   2                               1   1 2             1           1     1     1       1           1 1     1   1     60
61 19     1 1       1 2             1     1   1     1       1   1     1   1               1 1   1         1               2   61
62 19   1 1 1     1 1   1   1   1       1             1 1         1       1           1         1 2                     1 1   62
63 19   1               1                 1       1 1     1 2     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1   63
64 12 1         1         1     1     1         1 1                                     1 1                     1   1     1   64
65 22   1   1 1               1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2 65
66 16       2             1     1           2             1   1             1     1   1         1         1 1     1 1         66
67 17         1   1     1   1                 1                   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2     67
68 21 1   1       1 1       1   2       1   1       1 1     1 1         1   1                   1 1   2           1       1   68
69 17     1                         2     1     2             1     1   3     2                       1 1         1   1       69
70 17   1   1       2 1 1               1     1                             1 1       1       1       1   1 1   1   1         70
71 19       1       1     1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1     71
72 17       1   1   1                     1     1 1     1   1   1   1 1   2               1                       2   1       72
73 15           1           1       1       1           1   1     1   1 2                   1 1 1                   1 1       73
74 24   1   1 1       1   1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1   74
75 15                       1             1         1 1 2       1 1               1 1           1     1 1   1   1             75
76 13 1   1                   2                   1       1                       1     1 1     1     1   1                 1 76
77 15         1             1                 2     1     2       1   1   1       1           1     1       1   1             77
78 19         1 1     1                   2         1 1 1 1         1         1 1 2   1           1               1     1 1   78
79 14       1   1                       1         1 1       1   1                 2     1           1             1         2 79
80 15             1                         2             1 1           1     1               1           1 1 2     1     1 1 80
81 17 1   1     1       1       1     1           1     1     1         1     1       1           1 1   1     1         1     81
82 13       1 2                           1                   1             1       2 2 1           1                 1       82
83 19                                       1     1         1   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1               83
84 28         1         1         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 84
85 17     1             1           3   1       2     1   1           1     1               1 1               1   1   1       85
86 17                   2       1     1 1             1             1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1 86
87 14           1           1         1 1     1     1 2           1                                 1       1   1       1   1 87
88 13 2       1           1     1                   1                                 1           1     1     1 1     2       88
89 10             1 1             1     1             1             1           1 1               1       1                   89
90 17     1               1   1 1       1   1     1     2     1     1         1   1       1                     1 1         1 90
91 13   1     1   1               1   1   1     1                     2   1 1             1               1                   91
92 14   1                             1                 1         2 1                 1       1     1 1 2           1 1       92
93 18     1 1   1 1   2 1           1         1   1         1   1       1           1           1       1       1   1         93
94 18   1 1             1   1   1           1                   2 1       1       1 1         1   1         1     2 1         94
95 11                           1 1                   1           1 1                 1       1   2       1                 1 95
96 12               1                         1           1         1 1     1               1 1     1         1     1   1     96
97 17   1     1 1       1   1 1 1   1                         1   2                 2                     1 1       1   1     97
98 14     1       1               1           1     1   1       1                         1 3                         1 1 1   98
99 11           1                 1                           1 1       1     1   1       1         2                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
Ngày
/
Tháng