BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/04/2019

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19       1     1 1       1   1       1 1     1   1       1 2           1     1             1     1       1         1 1     00
01 18   1     1 1     1           2       1 1       1       1             1   1                   2   1             1     1 1 01
02 19     1   1 1 1     1 2       1 1   1 1     1           1 1         1   1                         2     1                 02
03 16       1 1     1     1             1           1   1   1         1     1 1             1 1           1       1     1     03
04 12             1               1 1     1                         1       1         4                       1             1 04
05 20   1       1               1 1   1       2         1   1           1       1       1 1     2   1       1 1   1         1 05
06 15         1     2 1   1         1           1 1     1     1                 1     1             2           1             06
07 15             1       1     1 1   1 2   2                     1                           1         1 2 1                 07
08 18             1   1         1 1                 2 1                 1         1       1   1   1 1     1         1 1 1   1 08
09 15     2 2                                   1         1       1   2     1       1   1   1             1 1                 09
10 19     1                     1 1     2 1           1 1     1 1 1                               1 1         1 2 1 1       1 10
11 11               1         1 1                             1     1   1                       1     1       1     1 1       11
12 18   1   1       1 1           2 1 1   1   1           1 1                               1 1           1 2   1             12
13 22               1     1 1 1   1 2               1                 2             1     1     1   1     2   1   2     1 1 1 13
14 22     1       1       1 2         1   1   1     1         2         1                 1 1     1 1       1   1     1   2 1 14
15 13             1                                   1 1       2       1   1   1           1   1       1   1     1           15
16 18                 2   1   1                   1   1     1   1 1   1           1     1     1         1 1           1 1 1   16
17 14     1     1               1       1           1               2           1       2     1       1               2       17
18 19 1 1   1   1         1   1 1 1   2           1 1     1   1             1             1       2   1                       18
19 14   1   2 1 1   1 1     1   1                                   1       1 1                   1                         1 19
20 19       1     1 1         1   2         1         1 1 1 1 1 1   1       1           1             1 1 1                   20
21 15 1                   1 1   1     1                 1           1 1           1 2       1         1   1       1           21
22 19                   3 1         1 1       1 1     1       1       2 1   2                       1     1     1           1 22
23 17   1     1   1 1 1       1       1       1                   1 1 1   1     1               2     1                     1 23
24 19             1   1   1       1         1 1           1 1 1       1       2   1                 1   1     1 1   1 1       24
25 12           1       1                                             1   1     1     1     1   1 1         2             1   25
26 20         1             2       1 1         1     1     1           2               2       2   1   1             1 2 1   26
27 16 1   1         1                         2 1     1         1         1   2     1       1             1         1 1       27
28 15 1   1             1                 1           1 1   1     1                 1     1     2   1                 1 1     28
29 10   1     1   1                   1       1   1                                     1 1           1                     1 29
30 15   1     1 1 1         1                     1         1           2                               3   1 1       1       30
31 21   1       2               1         1     1 1 1       1                   1 3 2   1 2                         2 1       31
32 24 1       1 1     1 2           2                   1 1     1               1 2     1     1             1   1 2 2   1 1   32
33 12   1             1     1                                     1 2             1               1   1 1     1 1             33
34 20 1   1 1                     1       1 2     2     1               1   1 1   2 1     2   1                 1             34
35 13       1 1   1         1                         1 1     2   1                       1           1           1       1   35
36 19 1         1   1   1         1 1 2     1           1 1     1         1                     1       1 1     1       1   1 36
37 12       1       1                         1   1     1     1                             1     1 2     1             1     37
38 17     1   1           1   1 1             1                   1       1       1   2         2     2       1             1 38
39 18     1 1 1         1 1 1         1                     1         1       1 2     1           1 1   1   1           1     39
40 13   1                   1           1 1 1                     1 1     1   1             1         1   1       1           40
41 12     1 1 1               1             1   1                             1           2       1               1   1       41
42 17 1           1         1         1   1   1   1       1 1 1         1               1     1       1     1   1   1         42
43 21                   1 1         1       1         1 1 1   1   2   1 1   1       1     2   2 1           1 1               43
44 12 1               1                                   2     2       1           1 1     1       1                     1   44
45 12                   1   1 1   1     1 1     2                                     1     1                   1           1 45
46 14 1     1           1     1     1   1 1     1           1     1     1 1                 1         1                       46
47 16     1     1         1   1         1 1       1   1         1   1   1       2                                 2 1         47
48 15   1 2           1 1         1           1   1     1         1         1     1                   1           1       1   48
49 16               1 1             1 1   1           1 2   1             1   1         1   1 1       1                   1   49
50 16                 1               1 1           1     1   1       2 1 1   1       1                       1           1 2 50
51 21   1         2 1 1       3 1         1                         2         1     2         1     1             1   2 1     51
52 29 1 1 1     1       1 1   1 1   1 1 1 1 1     2   1         2 1     1           1   1 1 1 1   1 1             1       1   52
53 7               1                               1     1         1       1                                       1       1 53
54 18           1         1 2           1               1             2   1   1 1         2     1                 1     1 2   54
55 7             1                                   1   1                         2                     1   1               55
56 13                 1           1       1         1 2   1   1               1       1                 1 1                 1 56
57 15     1             1 1 1 1                             1                 1     1               1       1 1 1 1     1   1 57
58 16   1 1 1     1           1             1 2                 1   1           1         1     1     1       1         1     58
59 16 1     1                 1 1 1       1               1     2     1       1             2     1         1       1         59
60 13         1 1                     1   1 1   1     1   1                           1                       1       1 1 1   60
61 12               1   2                             1 1 1       1   1             1 1     1                         1       61
62 15 1   1 1   1     1       1   1                   1     1 1           1       1 1       1   1                             62
63 21   1       1   1                 1       1 1         1 1       2     2     1       1     1 1   1 1 1             1 1     63
64 19 1   1   1           1   1         1 1     1 1     1     1 1     1     1           1   1           1           1   1     64
65 20                     1         1 3 1           2             2 1                 1   1   1         1     1 1 1       1 1 65
66 12   1     1 1                   2     1 1 1       1                   1             1                       1             66
67 9                 1     1               1                           1     1   2                                 1       1 67
68 20   1         1             1       1 1   1               1 2       1 2 2       1           1 1 1               1       1 68
69 12       2 3   1                             1                 1       1                             1             1   1   69
70 16           1 1         1 1 1   1               1                       1   1   2       1       1   1   1   1             70
71 16     1   1         1   1   1   1   1 1                 1   1           1   1 1     2                 1                   71
72 18       1             1       1   1 1 1 1             1           1     1   1 1         2   1       1   1       1         72
73 19   1 1 2         1   1     1 1           1   1     1                 1     1     1   1   1   1                 1     1   73
74 13 2     1 1   1                         1                 1             1                 1   1   1 1       1             74
75 15   2                                     1   1 2   1                 1 1     1 1   1 1         1       1                 75
76 11 1                             1   1   1   2 1                 1                                         1     2         76
77 18                 1   1 1           1         2         1   1       1 1 1     2 1 2     1                             1   77
78 13       3                                                               1         1   2   2           1           3       78
79 11 1               2                         1                                               1 2     1             1 1   1 79
80 13 1                   1     1             1   1           1 1               1 1                   1 1 1               1   80
81 13   1               1 1   1       1           1         1                   1           1         1 1 1                 1 81
82 23   1     1       1 1   1 1 1   1                 1   1 1 1   1                   1 1 1 1       1         1 3   1         82
83 16           1           1                 1 1     1   1     1     1 1     1               1           2   1     1     1   83
84 17 2         1 1         1       1       1   1           1   1 1                   1     1   1     1   1       1           84
85 17               1         1   1     1       1   1 1       1     1   1   1 1         1       1   1   1   1                 85
86 16 1             3         1             1   1 1 1               1         1               1             1     1 1       1 86
87 16     1                     1 1                 1             1   2         1       1     1   1   1           2   1 1     87
88 16 1           1   1 1       1           1     1 2   1 1                             1 1                     1 1   1       88
89 16     2   1                 1           1                   1     1   1     1   1   1               1     1 1     1   1   89
90 15   1           1   1                   1 1     1   1       1       1   1         1           1         1 1   1           90
91 18 1       1           1           1     1 1 1     1           1 2           1 1   1         1       1           1       1 91
92 21 1           1 1   2                   1     1 1       1     1   1           2 1                   1     1 1   1   2 1   92
93 16         1   1               1     1           1                     1   2                   1   1     2 1 2       1     93
94 18                 1       2 1   1         1                 1         1       1 1 1       1 1 1 1       1     1     1     94
95 17   1     1   1     1       1   1   1     1           1       1       1   2                   1           2           1   95
96 19 1 1 1     1   2       1   1           1   1 1 1 1   1   1           1           1       1                           1   96
97 21 1 1       2       1   1           1 1     1     1 3           1         1 2                 2       1         1         97
98 11     1     2     1               1         1 1                 1   1   1           1                                     98
99 22               1               2   1                 2 1     2 1   1             1 1     1     1     1   2 1       2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
Ngày
/
Tháng