BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/02/2024

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14     1             1         1       1     1         1     2   1           3                   1   1             00
01 11       1         1                 1             1                 1           1     1   1     1       1 1       01
02 14       1           1       1     1         1       1               1       1     1 1 2     1       1             02
03 19         1       2 2 1                 1   1       1             1 1   2             2 2             1       1   03
04 14 1               1   2 2     1                   1                       1             1 2     2                 04
05 13     1     1 1     1   2 1       1                                             1     1         1   1           1 05
06 11     1                 1 1 1                   1 1 1 1                     1           1         1               06
07 9         1 1               2                   1   1               1           1                       1         07
08 10   1           1     1           1                 1                             1   1         1     1 1         08
09 12         1               1               2         1         1   1 2         1 1                   1             09
10 14         1     1   1     1                 1 1         1   1   1           1                 1 1     1     1     10
11 24 1             1   2   1 1             1 1 1   1   1 2   1 1 1 1 1           1           1               3     1 11
12 16 1         1             1   1 1         2       1   1                 1             2 2   1             1       12
13 13 1 1           1                                       1 1 1           1 1 1 1     1 1     1                     13
14 18         1     1   1         2 1         2       1     1 1     2       1       1       1     1           1       14
15 19     1 1         1   1   1         1         1             1     1 2 1 1 3 1         1   1                       15
16 18     1     1               1   1   1       2 1     1 1   1 1     1     1   1                           1     2   16
17 20                         1                   1   1   2 1 1   1 1 1       2             1 1         1       3 2   17
18 21   2 1   1 1   1       1       1 1 1           2       1 1             2       1     1     1 1             1     18
19 13   1 1 1                       1                         2       1                 1 1       1       1     1   1 19
20 21 1     1     2 1   1     1   1               1 1   1   1 1           1                     1 1 1       1 1   1 1 20
21 21     1     2         1         1       1   1 1       1   1   1       2       1   1 2           1       2   1     21
22 10     1         1 1         1   1                   1 1                       1                 1 1               22
23 14                   1 1     1                 1 1       1       1   1         1   1 1           1     1   1       23
24 15       3 1                             1     1   1 1         1                         2               1   2 1   24
25 15 1         1                         1           1 1 1         1       1   1                 2           2   1 1 25
26 17 2             2 1         1           1   1               2 1   1   1                 1 1           1       1   26
27 13                     1       1       2       1   2       1       1     1       1           1               1     27
28 12   1     1                         2       1             2         1         1         1   1               1     28
29 9         1   1                                     1   1   1             1       1                           2   29
30 7     1                                                     1     1                 1       1   1             1   30
31 23   1 1 1     2 1   1 1 1         1   1       1     1         1           1   1     1   1     1   1 1     1   1   31
32 18     1   1 1               2       1   1 1               1   1           1     2   1     1   1   1         1     32
33 11           1   1             1 1               1       1     1 1 1         1   1                                 33
34 15 1 1         1               1                         1 1   1       1 2                   1 2   1             1 34
35 20             2 1           2   2 1       1       1     1 1   2   1   1                       1 2         1       35
36 18   1                     1     1     1 1           1   1       1   1   1               2   1 1     2       1 1   36
37 15 1 1             2                   1       2           1       1 1 2         1         1           1           37
38 16 1                     1   1           1 1 1   1   1       1 1         1                           1 1 1 2       38
39 15     2         1     2           1               1         3       1 1             1           1         1       39
40 17   1   1         2 1       1         2       1                                 1   1       1           1   2   2 40
41 21     1       1 1 1       1   1 2       1 1 1     1   1   1         1   1             1   1       1   1       1   41
42 19       1   1         1     1 1 2 1 1           1 1       1         1 1               1       1     1       1 1   42
43 18         1             2                 1 1       1           1 1 1     1   1 1 1                 2 1 2         43
44 18       1       1   1         1     2 1         1       1   1     1   1   1                   1 1     1     1 1   44
45 16         1 1         1                     1         2       1       1       1           1   1   1   1 1   2     45
46 7                         1   1         1 1           1       1                                   1               46
47 17 1                 1                           3       1   1   1     1 1   1 2           1 1           1       1 47
48 12 2 1                                           1 1             1                             1 2   1       2     48
49 17   2     1 1       1       1               1 1     1 2   1     1             1   1         1                 1   49
50 13 1   1   1   1     2                 1   1                   1   1                       1     1       1         50
51 17   1     1 1   1 1   1     1 1   1   2     1                     1                               1       1     2 51
52 15   1           1     1 1 1               1     1     1 1   1     1                       1         1     1   1   52
53 19       1         1     1             1 2   1     1         1     1         1   1 1 1     1       2   1         1 53
54 11       1     1   1                 2     1                                     1 1 1                     1     1 54
55 10           1                     2                           1     1 1     1   1 1               1               55
56 19     1   2           1       1         3 1     1 1 1   1 1                 1       1           1       1     1   56
57 7       1   1             1             1         1 1                   1                                         57
58 13     1 1     1 1               1               1 1                 1     1 1           1 1         1             58
59 20       3                 1 1 1     1           1         1 1   1     1 1   1   1 1       1     1       1       1 59
60 9 1   1 1                   1           1       1       1                         1                     1         60
61 20   1         1 1     1   1 1 1     1             1 1         1       1           1 1 1   1 1 1                 2 61
62 17         1 2   1 1     3       1   1                                             1         2 1                 3 62
63 15                   1             1   1 1               2           1     1               2 1         1   1 1   1 63
64 17   2   1 1   1         1     1                           1 1   1     1         2   1       1         2           64
65 20               2               2       1 1 1           1 1 1               1 1       1 1   1     2 2 1           65
66 16 1   1 1   1 1     1         1       3           1   1                                       1   1       1 1     66
67 19 1         1 1   1       2       1   1                           1   2         1     1   2 1     1 1           1 67
68 14     1                       1   1   1       1 1     1     1                     1 1 1             1 1   1       68
69 17   1           1       1       1     1             1         1           1           1 1 3   1 1     1     1     69
70 14 1     1 1     1 1   1             1         2                   1               2               1   1           70
71 12                           1     1     1 2                     1   1   1         1   1     1             1       71
72 10 1 1                                         1                           1 1               1 1   1       1   1   72
73 12     1     1         2 1 1                                           1                     1   1 2           1   73
74 15                 3     1         1       1 1       1 1 1     1       1                 1   1           1         74
75 20                           1                 1   1   2       1       1 1 1 1 1   2 2 1 1     1 1             1   75
76 15             2 1 1 1 1     1     1   1       1           1     1 1     1                             1           76
77 14           1       1   1         1 2                       2   1           1     2 1               1             77
78 11 1   1                 1     2             2                   1             1     1       1                     78
79 16     1   1     1           1       1       1 1 1 1     1 1         1           1     1           1       1       79
80 12     1             1       1   1 2 1         1                   1                               1   2           80
81 17 1                       1 1 1           1       1 1   1     1     1   1   1 1         2                     1 1 81
82 14       2           1               1 1               1 1     1               1 1 1                 1 1   1       82
83 16   1 1       1   1       1             2 1                                 1   1 2           1 1     1   1       83
84 18             1         1 1     1 2 1       1                   1 1     1   1 1 1                 1     1       2 84
85 11       1                                 1                             1 1   3       1       1         1     1   85
86 16                         1         1 1     1           1 1   1 1         2 1                     1 2   2         86
87 16   1             1 1         1     1       1                 1   1       1   1   1 1   1       1       1       1 87
88 16 1 1     1           4         1       1       1       1     1                     1             1             2 88
89 13           2           1       1         2 1       1                               1 1             2 1           89
90 20 1       1       2   1 1 1 1     1     1         1 1       1   1   1     2   1 1                           1     90
91 17   2     1                                   3 1     1 1         1     1 1   1 1 1 1                       1     91
92 9     1     1             1     1   2                               2                               1             92
93 16 1       1   1                 1 1               1         1 1     2 1     1 1           1             1 1       93
94 10           1     1               1     1     1                   1   1                 1   1           1         94
95 17 1     1   1 2     1     1             1     1     1                 1   1     1   1         1     1   1         95
96 13                       1 1       1   1 1   1   1                           1           2 1 1                 1   96
97 14         1           1       2 1 1   1         1     1               1   1   1         1         1               97
98 17   1     1   2               1                       1         3                   1 1       1 1 1   1     1 1   98
99 13 1           1     1   1           1 1   1     1 1             1       1 1           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng