BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2020

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21 1   2 2 1 1       1                 1     1             1   1                     1     1 1 1   1   1 1       1   1     00
01 22 1     1 1           1 2 1           1 1           2   1         1       1 2             1   1         1 1         2     01
02 19       1   1   1     1 1             2 1 1         1       1                     1 1       1     1       1   1       2   02
03 12             1   1   1     1                         1           1           1         1   1         1 1 1               03
04 20   1     2   1 1 1 1   1 1     1   1         1                 1           1 1   2                   1     1       1     04
05 15           1 1   1                       1       1   2       1               1 1 1   1                   1   1     1     05
06 15                         1   1   1 1                     1   2     1   1         1               1   1         1 2       06
07 8   1                             1   1             2                             2           1                           07
08 14   1 1   2         1                     1   1 1               1       1   1                                   1   1   1 08
09 17   1   1     1     1   1   1     1                       1         1   1 1       2   1 1                             1 1 09
10 12 2       1       2                         1           1                           1         1           1   1       1   10
11 19       1           2                     1 1   1   1   2   1         1 2           1   1     1     1 1               1   11
12 19     1     2     1 1       1       1     1 1                     3   1               1   1   1         1         2       12
13 19     1 1   1 1         1       1   1           1 1 1       1   2               1         1 1               1         1 1 13
14 17       1 1   1 1 1   1 1                                       1   1         1     1       1       1           1     1 2 14
15 14           1               3   1                 2 1                       1           1 1                   1       2   15
16 16         1   2 1                       2     1 1                                 1 1 1                   1 1   2   1     16
17 10 1       1   1                                 1   1     1 1             1           1               1                   17
18 20 1 2   2   1     1 1             1     2           2   1               2     1                       1       1       1   18
19 21   1 1       1       2   1 1             1 1               1         1       1   1 1       1       1 1 1         1 2     19
20 17   1           1 1 1       1     1             1       1         1   1           1 2     1                 1 1       1   20
21 25       1 2             1 1       1   3   2 1 1             1 1       1 1     1 2               2 1   1     1             21
22 8           1   1       1       1                 1           1 1                     1                                   22
23 23 1 1           1     1         2   1   2 2 1 1                   1         1       1   1   1           1   1 1   1     1 23
24 13               1         1                       1             1           1 1     2       1         1 1       1   1     24
25 18 2 1         1     1 1 1 2       1                       1                     1       1 1 1 1       1     1             25
26 15 1   1     1 2     1     1     2                       1 1                                       1       1       1 1     26
27 10     1       1               1                               1           1         1       1               1     1 1     27
28 12   1       1     1               1   1     1     1                 1           1 1                       1             1 28
29 13       1   1         1       1 1       1         1         1         1 1   1 1 1                                         29
30 18 1             1         1 1     1 1 1         1     1           2 1   1                   1     1     1 1       1       30
31 18         1       1           1       1       1 1       1     1 1   2     2           1     1   1               1 1       31
32 9     1                                                 1     1       1 1     1 1                   1       1             32
33 22       1   1     1     1           1       1   1   1     1       1   2   1       1 2 1           1       1   1     1   1 33
34 17   1       2                           2         1 2               1           1     1     1 2 1     1                 1 34
35 21   1   1     1 1 1 1         1                   1     1   1 1         1 1 1           1                 1   1 1       3 35
36 14 1                         1       1       1 1         1   1   1 1                 1           1 1           1         1 36
37 16 2                 1     1           1 1           1   2   1     1     1           1   1         1         1             37
38 22       2     1 2 1     2   1 1       1       2           1         1     1             1       1         1 1     1   1   38
39 12 1                 1       1               1 1             1           1 1 1                     1     1   1             39
40 20         1 1     1     1     1           1     1   2             1   2     1   1 2 1               1                 1 1 40
41 15         1             1 1 1       1                   1         1 1   1   1     1       1 1   1                     1   41
42 19     1       1   1     1       1       1   2         1 2     1     1             1         1 2   1             1         42
43 12         1           1             1     1           1         1     1 1 1           1 1                         1       43
44 11   1                       1   2 1             1                           1               1           1 1       1       44
45 12       1                       2         1               1       1                                 2   1   2 1           45
46 9   1 1             1     1                     1         1                                       1 1         1           46
47 10   1       1           3                 1               1 2                                         1                   47
48 22       1             2       1   2       1 1         1             1       1   1       1       1 1     2   1   2     1 1 48
49 17       1       1   1             1   2   1   2     1       1 1                       1 1     1 1   1                     49
50 9         1 1 1               1                 1 1   1                     1 1                                           50
51 14     1 1   1   1             1                   1     1   1         1       1 1         1             1 1               51
52 20     2                           1 1           1             1       1 2     1 1       2     2     1         1   1 1   1 52
53 19 1                     1   1 2           1       1             2 1 1   1     1 1 2     1               1 1               53
54 16     1                       1       1   1                 1 1       1 1       1       1 1     1       1 1 2             54
55 8                                                                               1     3 2               1           1     55
56 14     1     1   1   1                         1       1             1           1     1   2         2               1     56
57 21 1       1 1         1       2       1       1             1 2               2       1     1       1 1       1 1   1 1   57
58 12                 1                       1   1 1         1                           1   1       2   1   1     1         58
59 13                     1           1           1 1                     1 1 1                     1 1 1     1       1 1     59
60 12     1     1 1 1   1                   1   1                       1                     1           1 1   1             60
61 23         1     1                       1             1 1 1   1     1 1   1 1 3         2   2 1 1                 2 1     61
62 12     1   1   2             1       1 1                           1       1             1                           1 1   62
63 10               1       1         1     1               1   1     1     1 1 1                                             63
64 17 2 1     1                                     1 1         2       1     1 1         1       1             1 1 1       1 64
65 13                 2 2       1 1     1   1           1                       1             1   1           1               65
66 13     1         1   1 1 1       1 1                   1                                   1 1     2                 1     66
67 19   2 1     1               1 1         1             2 2 1     1       1                           2 1         1     1   67
68 19                   1     1       1 1   1 2 1   1 1             2 1             2   1     1                   1 1         68
69 20       2                 1             1       1 1   2 1 1         1   1             1 1       2     1     2       1     69
70 14 1     1                   1       1                         1     1             1         2     1   1       1       1 1 70
71 15                 2   2 1     1 1   1     1     1                             1                   1 1 1 1                 71
72 9 1                 1 1                 1   1       1                                     1         2                     72
73 15                   2     1         1           2               1   1         1       1     1         1               2 1 73
74 15                     1                           1   1 1 1 1 1   1   1                     1     1   1       1   1 1     74
75 14     1         1 1       1 1             1                                       1     1     1   1         1 2         1 75
76 16 1 1         1   1       3   1 1         1   1   1       1       1 1                                                 1   76
77 8   1                 2         1   1               1                                           1                     1   77
78 15       1       1   1           1             1 1   2           1   1     1 1 1           1         1                     78
79 18       1   2             1     1     2           1   1       1 1         1     1   1         1                     1 1 1 79
80 18           1                     1 1 1     1         1   1       1         1 2               2 1       1 1       1 1     80
81 14 1 1         1 1             1     1       1               1 1     1           1             1         1       1         81
82 17             1       1                       1       1       1 1     1 1 1       1             2   1   1   1 1 1         82
83 21   1 1               1       1     1 1     1     2                   1               1       2 2       2 1   1 1 1       83
84 19     1         1 1   1     2                 1   1   1   1 1               1 1           1   1       1   1   1   1       84
85 18 1       1 1                 1 1             2   1                 1     2     1     1     1             1       1 1   1 85
86 21                     1       1       1 1       2 1   1 1 3     2     1                       1       1 1   1   2         86
87 13         1     1       1       1                       1 1   1       1 1 1   1   1                 1                     87
88 24   1     1             1           1     1   1   1       1     1 1   1   1         1           1     1   2 2   1 1   1 2 88
89 18               1         2 1 1   2     1   1                   1       1 2     1   1             1     1               1 89
90 18   1                     1 1     2   2 1     1           1       1                 2                     2   1   2       90
91 24   1 1       1           1     2     1     1   1 1 1 2     1                   1     3 1     1   1   1 1       1         91
92 22 1   2 1                 1   1 1 1     1 1           2         1     1     2           1   1       1 1     1           1 92
93 25                     1     1 1       1     1       1 1 1 1   1 1     1   1     2 1 2   1 2     1   2               1     93
94 22 1   1         1   1     1 1   2 2 1   1   1       1           1     1     1     1   1 1       1 1                       94
95 17   1     1   1 1 1                     1           1       1   1         1     1 1       2       1             1       1 95
96 16             1   2     1           2         1 1           1       2                     1     1             1 1     1   96
97 24 1     1 1                       1 2     1 2     1       1   3   1 1 1       1     1           2             2 1         97
98 12         1           1     1               1 1             1     1                   1   2     1 1                       98
99 14                       1     1               1       1 1         1         2               1       2             2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
01
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
09
/
09
08
/
09
07
/
09
06
/
09
05
/
09
04
/
09
03
/
09
02
/
09
01
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
Ngày
/
Tháng