BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/05/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12                     1       1             1 1 1         1 1         1       1               1                   1     1 00
01 19               1 1   1   1     1     1     1 1 1   1             2           2 1   1       1     1 1                     01
02 14   1 2       1               1           1 1       1       1       1           1       1       1                     1   02
03 7               1   1     1 1                                                               1       1   1                 03
04 14 2               1 2           1     1     1                 1 1               1                 1       1   1           04
05 16         1 2       2     1             1           1                   2       1     1   1 1     1     1                 05
06 18 1   1           1 1         1     1     1     2 1       1                   1         1   2   1           1         1   06
07 20 1                 1   1                 1 1             1   1 1     1 1         1   1   1     1 3     1   1   1         07
08 20         1 1 1   1   1 1         1     1 1 2 1   1 1     1         1                 1 1             1           1       08
09 11           1       1             1 1   2             1           1             1         1       1                       09
10 23 1     1 1                 1 1 1 1 1         1 1   1       1       1   2     1   2     1     1           1 1   1         10
11 23 1   1 2                   1   2   1 2           1 1       1 1 1           1 1         1 2       1       1           1   11
12 11         1   1               1 1         1         1 1                           1         1                     1 1     12
13 27   1   1 1     1 1   2   2 1 1 1     2         1     1       1           1           1               2     1 1 2   1 1   13
14 13 1                   1 1 1   1           1   1 1                                               1     3               1   14
15 18     1           2         1     1 1     2   1       1           1                 1       1       1 2 2                 15
16 15         1       1   1 1 2 1       1     1                             1 2 1 1 1                                         16
17 16   1               1                 1                     1         1   1   1 1 2   1   1 1               1       1   1 17
18 27           1 1         1     1     1 1     1 2 1     3 1 1     2 1     1     1     1 1           1 1         1 1     1   18
19 13     1                                       1   1         1             1 1         1     1   1   1 2           1       19
20 12                   1     1 2                       1         1     1 1                     1 1               2           20
21 10     1 1   2     1               1                       1           1       1               1                           21
22 12                         1               1 1 1 1     1         1               1   2         1                       1   22
23 15 1                 1   1                                   2 1         1 1       1             1   1           1 1   1 1 23
24 12                 2       1     1       2     1                         1         1     1 1           1                   24
25 19 1       2     1 1             1   1       1               1               1             1   1 2     1 1 1 1       1     25
26 13   1         1 1         1   1                 1                         1           1 1 1 1         1               1   26
27 11             1               2                           1         1                   1               1   1   1 1     1 27
28 20   1                 3           2         1 1   1         1 1           1 1           1         1         1 1   1 1 1   28
29 12         1         1     2     1   1                           1 1             1               1     1           1       29
30 12   1                     2             2   1                               1                     1 3 1                   30
31 19           1   1 1       1 1           1       2                     2 1     2 1   1   1                     1       1 1 31
32 15   1 2   1 1                                                     1   1 2   1       1                     1     1 1 1     32
33 17           1 1 1                   1                             1       1     2     2     1   1       1 3       1       33
34 15     1 1                   1     1 1   1 1                           1       1   2               1     1 1           1   34
35 17               1           2   1         1 1   1       1 1 1     1       1 1 1     2                 1                   35
36 19 1         1 1   2                   1         1             1 1   1   2         1     1 1                 1   2   1     36
37 11       1         1 1                       1           1             2   1     1           1                     1       37
38 21       1     1   2               1 2 1         1 1   1     1 1       1     1           2 1         2           1         38
39 15               2       2     2   1 1     1                           1   1                         1     1       1 1     39
40 10                                           1   1     1           1     1   1 1               1         1             1   40
41 22     1                           1     1 1   1   1 2 1     2 1           1   1   1 1 1   1 1       1         1 1         41
42 17         1           2       1       2       1         1                       1   2 2   1   1             1           1 42
43 21   1     1   1         1   1 2   1                 1   1 1   1 1             1         1         2       1       1 1 1   43
44 11       1       2       1         1 2                     1                                   1                 1       1 44
45 16 2     1                     1                 1   1 2             1 1   1       1   3 1                                 45
46 18     1 1       1       1       1       2     1   1 1   1   1 1     1         1   1         1                   1         46
47 21           1         1   1 1             1     2   2   1 1   1 3 1                       2                   2 1         47
48 25     2             1 2 1           1 2   2                         1 1       1 1             3 1         1       1 3   1 48
49 13   1 1 1 2   1                         1           1     1       2                               1       1               49
50 19 1 2                     1             1         1 2   1   1 1 1       1 1 1     1         1         1     1             50
51 15       1     1 1 1     1       1                 2     1             1     1   1             1                   1   1   51
52 15         1 1 1         1       1               1   2                       2       1             1     1           1 1   52
53 18 1 1 1 1   1   1   1                         1             1           1 1     1 1           2   1     1               1 53
54 17 1       1                 1 1 1     1         1     1   1   1     1 1               1     1       1     1   1           54
55 18             1         1         1     2 1 1     1   1                             1 1   2     1 1     1     1     1     55
56 15     1 1 1   2 1     1   2       1       1             1                                   1 1           1               56
57 15   3   1   1           1     1   1 1             2   1                               1                           1     1 57
58 17     1         1           1       2     1   1 1     1       1 1           2 1                         1     1         1 58
59 9             1 1     2                                   1                         1               1       1           1 59
60 22   1 2 1           1   1 1           1   1   1   1                   1     1       2 1       3 1               1   1     60
61 13                         1 1                           2   1 1 1                 1             1   1     1 1           1 61
62 17                     1       1                     2     1             2 1         1       2   1             2   2   1   62
63 20         1         1         1                   1 1 1 4                             1   1 1   1 2 1       1       1 1   63
64 16 1 1   1     1       1     1                               1 1 1     1 1 1 1 1       1                             1     64
65 22         1     1     1                 2     1 1 1     2       1 1                 1 1     1         1     1 1 3   1     65
66 24 1 1 1   1   2     1                   1   1 2                     1   2 1 1   1       1   1     1       1   1   1     1 66
67 13       1                       1     1 1         1         1 1 1                 1     1     1                   1   1   67
68 18 1   1 1   1                         1 1         1   1   1 1     2                         1     1     1   1       1 1   68
69 19           1 1             3                           1     1   1 3           1   1 1           1     2 1       1       69
70 24           1           1         1     1                 1     1   1     1 1 1   3     1     1 1 1   1   1     1   2 1 1 70
71 22 1         1     1 1 1 1     1   1   1   1         2     1 2 1           1   1         1               1           1 1   71
72 23   1               1         2 1 2     1 1                   1 1 1         1 1 1               3             3 1       1 72
73 12         1         1     1 1               1                       1               1 1     1             1           1 1 73
74 18   1       1 1   1     2             1                   1             1     1 1     1             1 1       1     2   1 74
75 19   1       1   1                           1   1         2   1 2     1           1           1 1     1 1     1   1     1 75
76 19 3   1   1                           1     1 1 1 1   1     1     1   1           1       1                 1     1     1 76
77 18   1   1           1 1               1     1       1   1     1 2   1               1           1       1 1             2 77
78 13   1   1       1     1                   1       1   1           1   1     1               1         1           1       78
79 14           1       1     1     2 1 1         1           1 1                       1     1         1   1                 79
80 15                 1               1 1     1           2             1   1                 1       1 1     1 2           1 80
81 13 1                                 1   1                     1     3     1             1               1 1 1         1   81
82 11             1             1   1     2                     1 1           1         1                     1   1           82
83 13                               1             2       1 1           1     1   1         1     1               1   1   1   83
84 10         1                 1     1       1             1       1                             1     1     1 1             84
85 14         1 1           1       1           1       1 1           1 1 1                         1           1   1   1     85
86 12 2 1               1 1               1   1 1               1           1 1                   1                           86
87 10       1   1 2   1                 1                                 1             1                           1 1       87
88 19       1   1       1     1   1     1       1                 1             1   1   2   1       2   1   1   1       1     88
89 13 1     2                       2             1   1                         1             1         2 1     1             89
90 20   1 1         3 1 1                 1       1         1         1 1         1 1     1 1               2       1     1   90
91 22         1 1 1         1         1 1 1 1         1       2         1 1           1       1     2     1   1 1           2 91
92 17 1     1       1 1     1       1               1 1     1             1           1     1 1           1       1 1       1 92
93 9                 1   1                 1                       1 1                       1           1         1     1   93
94 16         2   1       1         1               1         1         1 1 2 1 1     2       1                               94
95 21   1 1         1 1     1 1         1       1     2     1 1       1       1 1   1       2     1     1   1                 95
96 9     1     1       1             1                       1                     1             1     1   1                 96
97 13                           1   1 1         1     1   1 1         1                     1 1       1         1 1           97
98 20     1         1             1                       1 1       1 2 1       1   2           1       1 1     1 1 1 1     1 98
99 11   1                   2   2 1   1         1                                                     1       1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng